Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Louisiana Channel

1,503 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Louisiana Channel

 1. 1. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 1 af 87IndholdsfortegnelseBegreber.................................................................................................................................... 41. Indledning .............................................................................................................................. 51.1 Problemstilling .................................................................................................................. 61.2 Problemformulering .......................................................................................................... 71.3 Afgrænsning og målgruppe............................................................................................... 71.4 Præsentation af teorier ..................................................................................................... 72. Metode................................................................................................................................... 82.1 Interview........................................................................................................................... 92.1.1 De syv faser af en interviewundersøgelse.................................................................. 92.1.2 Udførelse af interview ...............................................................................................112.2 Survey.............................................................................................................................112.2.1 Surveyens opbygning i 7 faser ..................................................................................122.3 Databehandling ...............................................................................................................142.3.1 Hypoteser..................................................................................................................143. Casepræsentation: Louisiana Channel..................................................................................164. Tværmedial analyse..............................................................................................................174.1 Mapping af Louisiana Channel .....................................................................................174.2 Tværmedialitet som relationer mellem medieprodukter....................................................274.2.1 Historiemæssig og funktionel tværmedialitet .............................................................284.3 Relationer........................................................................................................................374.4 Louisiana museets egne produkter..............................................................................544.5 Delkonklusion ..................................................................................................................555 Databehandling......................................................................................................................575.1 Surveypræsentation............................................................................................................575.1.1 Introduktion til analyse af databehandling .................................................................575.2 Analyse af stikprøve ........................................................................................................585.2.1 Samplestørrelse og repræsentativitet........................................................................585.2.2 Χ²-test: goodness-of-fit..............................................................................................595.2.3 Vores sample............................................................................................................625.3 Analyse af svar................................................................................................................68
 2. 2. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 2 af 875.3.1 Hypoteser..................................................................................................................685.3.2 Behandling af hypotese 1..........................................................................................685.3.2 Hypotese 2................................................................................................................785.3.3 Hypotese 3................................................................................................................796 Diskussion .............................................................................................................................826.1 Diskussion af survey........................................................................................................826.2 Yderligere diskussion af opgaven ....................................................................................847. Konklusion ............................................................................................................................85Litteraturliste .............................................................................................................................87
 3. 3. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 3 af 87BilagsoversigtBilag er tilgængelige på vedlagte DVD.Bilag 1: Interview med Katrine Damkjær og Peder Wuth (transskription)Bilag 1.1: Interview med Katrine Damkjær og Peder Wuth (lyd)Bilag 2: Survey: SpørgeskemaBilag 3: Survey: Svar på spørgeskemaBilag 4: Chi-i-anden - goodness-of-fitBilag 5: Screenshot fra Louisianas indblikBilag 6: Chi-i-anden - Krydstabeltest: Baggrundsviden om Louisiana ChannelBilag 7: Chi-i-anden - Krydstabeltest: Opdatering om Louisiana Channel
 4. 4. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 4 af 87BegreberKernebrugere: Vi bruger begrebet kernebrugere om de mennesker, som benytter LouisianaChannel.Potentielle bruger: Vi bruger begrebet potentielle brugere om de mennesker, som ikke brugerLouisiana Channel - men muligvis kunne være interesserede i kraft af, at de har liket LouisianasFacebook-side.
 5. 5. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 5 af 871. IndledningIfølge Anne Sophie Warberg Løssings kapitel “Digital Museumsformidling - i brugerperspektiv” iKulturarvsstyrelsens publikation “Museet i forandring” vil man i dag opleve det musealelandskab i en stor forvandling. Denne forvandling omhandler en brugerinddragelse ogbrugerdreven innovation blandt publikumsgrupper, potentielle brugere og marginaliseredegrupper. Forvandlingen omhandler i stor grad de digitale teknologier samt sociale medier(Løssing 2009, s. 9). Kulturarvsstyrelsen beskriver denne forvandling således:“Forvandlingen kan identificeres som et fokusskifte fra samlingen til publikum. Hvormuseet tidligere havde blikket rettet ind i museet mod samlingerne, retter det nu sit blikud af museet og mod den store, sammensatte gruppe, som publikum udgør,”(Løssing2009, s. 9).Denne forvandling ses også hos Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk, nord forKøbenhavn. For Louisiana handler det ikke kun om at videregive kunsten, der opleves påLouisiana museum, men også om at formidle kunst helt generelt ud til en brederepublikumsgruppe.Dette ønsker de at gøre gennem deres nylancerede webkanal - og medieprodukt: LouisianaChannel. Louisianas webkanal blev lanceret d. 28. november 2012 og har siden oprettelsenopnået 7.468 fans på Facebook, (bilag 1, s. 1-2). Omkring kanalen kan det læses på Louisianasegen hjemmeside at:“Louisianas direktør Poul Erik Tøjner kalder Channel for et stærkt bidrag til denpermanente udvikling af museet som kulturel platform og et ønske om at skærpe sansenfor, hvor vigtig kunst og kultur er” 1Konceptet Louisiana Channel arbejder på tværs af flere medier, hvilket gør det interessant iforhold til Anja Bechmann Petersen og Bo Hovgaard Thomasens teoretiseringer omkringtværmedialitet. Peder Wuth, teknisk projektleder for Louisiana Channel, udtaler følgende om1http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Louisiana+Channel
 6. 6. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 6 af 87rationalet i forhold til Louisiana Channels brug af medier: “(...)det er de enkle videoer, derligesom skal ud og leve deres eget liv,” (bilag 1, s. 2).Louisiana Channel som casestudie er interessant, da denne måde at formidle kunst på,umiddelbart adskiller sig fra andre museer, som fokuserer mere på at holde publikumsgrupperopdaterede om egen kunst over sociale medier (Kulturarvsstyrelsen 2009). Louisianas måde atformidle kunst på over Louisiana Channel kan betragtes som en selvstændig kanal, som eruafhængig af den kunstoplevelse, man opnår på museet:“I hvilket omfang skal det her være en selvstændig kanal, og i hvilket omfang skal detafspejle, det der foregår på museet [...] der blev valget, at det skal være en selvstændigkanal,” (bilag 1, s. 1).Med afsæt i det øgede fokus på digitalisering inden for museumsverden vil fokus for denneopgave være, i hvor høj grad Louisianas koncept - Louisiana Channel - spiller en rolle iforvandlingen af formidling af kunst til større publikumsgrupper. Denne interesse har lagt op tilproblemstillinger, som har medført en mere fokuseret problemformulering for vores videreundersøgelse af Louisiana Channel, som et tværmedialt koncept.1.1 ProblemstillingMed afsæt i Louisiana Channel som casestudie har vi udarbejdet følgende problemstillinger:● Hvad er formålet med oprettelsen af Louisiana Channel?● Hvordan faciliterer Louisiana Channels medieprodukter en “affyringsrampe” forvideoerne?● Hvilke medieprodukter strækker Louisiana Channel sig over, og hvor er aktivitetenhøjest?● Hvordan bruges videoerne hos kernebrugerne af Louisiana Channel? - Og hvordan villepotentielle brugere benytte videoerne?
 7. 7. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 7 af 871.2 ProblemformuleringDe opstillede problemstillinger er udmundet i følgende problemformulering:På hvilken måde anvender Louisiana tværmedialitet i deres kommunikation med særligt fokuspå Louisiana Channel, og på hvilken måde faciliterer dette et nyt møde med kunsten?1.3 Afgrænsning og målgruppeDa den omtalte forvandling hos museer i høj grad omhandler de sociale medier, har vi valgt atundersøge Louisianas tværmedialitet på Facebook. Ved at udsende en survey via Louisianasfacebookgruppe, vil vi ramme en målgruppe, som kender til Louisiana, men ikke nødvendigviskender til den nylancerede kanal for kunst, Louisiana Channel.1.4 Præsentation af teorierI udarbejdelsen af denne opgave bruges udvalgte teorier, som anvendes i analysen af dentværmediale kommunikation samt formidlingen af kunst gennem Louisiana Channel.For at danne ramme om hele opgaven har vi benyttet en publikation omhandlende digitalmuseumsformidling, da denne går ind og karakteriserer de forvandlinger, der ses i museer påglobalt plan. Denne forvandling gør, at museer ikke længere kun har fokus ind i museet, menstrækker sig over flere medier - digitale og sociale - for hermed at ramme en brederepublikumsgruppe.Til udarbejdelsen af interview er der blevet anvendt interviewteori af Steinar Kvale og SvendBrinkmann. Endvidere har vi - for at kunne danne grundlag for vores survey - benyttet teorier fra“Social Research Methods” af Alan Bryman. Yderligere er materiale fra “Statistics: The Art andScience of Learning from Data” af Alan Agresti og Christine Franklin samt Clausen,Schomacker & Tolnø benyttet i forhold til vores dataanalyse.I den tværmediale analyse anvendes teorier fra henholdsvis Anja Bechmann Petersen samt BoHovgaard Thomasen som værktøjer i kortlægningen af Louisiana som tværmedialt koncept.
 8. 8. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 8 af 872. MetodeI det følgende afsnit vil vi gennemgå de metoder, vi har arbejdet med i undersøgelsen afLouisiana Channel. Der arbejdes med middle range theories, idet fokusområdet er afgrænset tilweb-kanalen. Der opstilles et kronologisk tidsperspektiv, hvor planlægning, forberedelse, faktiskudførelse og efterbehandling inddrages.Som indledende inspiration for rapportens fokusområde er der foretaget et eliteinterview, somhar dannet grundlag for udarbejdelsen af survey. Fordelen ved at anvende et eliteinterview er,at det giver os en større indsigt i rationalet bag Louisiana Channel. Dermed kan vi med merekvalificerede overvejelser fokusere vores undersøgelse.Efterfølgende er der blevet anvendt en kvantitativ metode til udarbejdelse af survey. Dette ergjort via Google Forms. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke vides med 100 %sikkerhed, hvem der besvarer et online survey. I forhold til databehandling er en online surveyogså let tilgængelig, da alt rådata eksisterer online og derfor let kan placeres i eksempelvis etregneark. Dette er tidsbesparende i forhold til alternativet om at udlevere fysiske skemaer ogderefter fysisk efterfølgende at skulle plotte besparelserne ind. Designet af surveyen kanudformes således, at det er enkelt og overskueligt samtidig med at spørgsmålene kan filtreres,så respondenten kun skal svare på de spørgsmål, der er relevante for vedkommende (Bryman2012, s. 671). Efterfølgende er data behandlet efter statistiske metoder beskrevet i Bryman2012 og Agresti 2013.Kronologisk tidsperspektivFor at få et overblik over de anvendte metoder er der herunder opstillet et kronologisktidsperspektiv (fig. 1).
 9. 9. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 9 af 87Fig. 12.1 InterviewVed at foretage et eliteinterview, har vi formået at indsamle viden omkring forventninger ogmålsætninger til Louisiana Channel, samt samspillet mellem Louisiana og Louisiana Channel.2.1.1 De syv faser af en interviewundersøgelseTil tilrettelæggelse af forløbet har vi valgt at anvende Kvales (Kvale 2009) syv faser. Dette har vigjort fordi:“Det er vores påstand, at jo bedre man har forberedt interviewet, desto højere kvalitet vilden viden, der produceres i interview-samspillet, have, og jo lettere vil den efterfølgendebehandling af interviewene være,” (Kvale 2009, s. 119).1. TematiseringFormålet med vores interviewundersøgelse var, at klarlægge Louisiana museets formål medLouisiana Channel: Hvad var Louisianas intention med kanalen, samt hvilke tanker har de gjortsig omkring udarbejdelsen af denne?
 10. 10. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 10 af 872. DesignPlanlægning af interview med Peder Wuth (Teknisk Projektleder hos Louisiana Channel) ogKatrine Damkjær (Kommunikations - og markedsføringsmedarbejder hos Louisiana Channel),en interviewer og to observanter.3. InterviewInterviewet blev opbygget ud fra en interviewguide og resulterede i 8 hovedspørgsmål, som varforberedt på forhånd. Det tog 30 minutter og blev optaget via telefon, samtidig med at derløbende blev taget noter.4. TransskriptionVores interview blev transskriberet ordret og sidenhen rettet for talesprog. Dette har resulteret iet endeligt dokument på 12 sider.5. AnalyseI udformningen af interviewet er der taget højde for, at vi vil benytte Petersen og Thomasen tilefterfølgende analyse. De fund og opdagelser vi har gjort os i interviewet, er sidenhen blevetanvendt som inspiration til vores survey.6. VerifikationEt gruppemedlem, Ida Willadsen Bang Kjeldsen, er bekendt med Louisiana, idet etfamiliemedlem arbejder på Louisiana, hvilket gør, at hun har en overfladisk relation tilinterviewpersonerne. Dette er der taget højde for, i og med at hun ikke har deltaget aktivt iinterviewet, men blot har taget noter under interviewforløbet.Vores interviewperson, Katrine Damkjær, var med under opstartsfasen af Louisiana Channel,men har dog i det senere forløb med Louisiana Channel været på barsel. Dette kan betyde athun muligvis er uvidende om faktorer i den efterfølgende proces med Louisiana Channel.7. RapporteringUndersøgelsens resultater er blevet benyttet til materiale for efterfølgende diskussion samt tilcitering til underbyggelse af analyse og databehandling løbende i opgaven.
 11. 11. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 11 af 872.1.2 Udførelse af interviewI forbindelse med vores opgave har vi foretaget et eliteinterview med teknisk projektleder PederWuth og kommunikations- og marketingmedarbejder Katrine Damkjær. Interviewet blev afholdtden9. april 2013 på Louisiana museet i Humlebæk.2.2 SurveyDe fund, temaer og resultater, som vi kunne tage med videre fra interviewet, har, som tidligerenævnt, dannet grundlag for udarbejdelsen af survey. Eksempler på dette kan ses herunderigennem en række opstillede citater samt formuleringer af spørgsmålene i surveyen.Wuth: “Altså at vi ville ud til engelsksprogede,” (bilag 1, s. 2).● Land.Wuth: “Men altså, det vi så har valgt nu, det er, at vi en gang i mellem poster nogle af videoernepå Facebook-siden for på den måde at forsøge at flytte noget trafik over,” (bilag 1, s. 3).● Hvor hørte du første gang om Louisiana Channel?● Hvilken platform benytter du, når du ser videoer fra Louisiana Channel?Wuth: “Det er jo et 3 årigt projekt det her, og vi har sagt, at vi meget gerne når det 3 årigeprojekt er overstået, vil have haft 1,5 million videovisninger,” (bilag 1, s. 5).● Efter at have hørt om Louisiana Channel, kunne du så finde på at benytte dette?Med afsæt i interviewet udarbejdede vi surveyen med fokus på, at det skulle være opdelt ikernebrugere og potentielle brugere. Louisianas Facebook-side blev valgt som afsæt for voressurvey, da vi ønskede en population, der allerede havde kendskab til Louisiana. Vi varopmærksomme på ikke selv at dele vores survey på egne Facebook-sider for derved at sikreos, at de adspurgte bevidst havde taget valget om at opsøge information om Louisiana - ogdermed muligvis i forvejen havde en interesse for Louisiana. I forhold til sprog har vi valgt atafgrænse os til dansk, da vores undersøgelse blev postet fra Louisianas Facebook-side, somhovedsageligt henvender sig til det danske publikum via indlæg på dansk.
 12. 12. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 12 af 872.2.1 Surveyens opbygning i 7 faser1. IntroduktionSom indledning til vores survey har vi skrevet en kort tekst med præsentation af gruppen, samtformålet med undersøgelsen.2. BaggrundsinformationRelevant information til undersøgelsen - herunder køn, alder, bopæl samt sidste afsluttedeuddannelse - bruges til identificere respondenterne. Disse informationer bliver senere anvendt tilblandt andet afdækning af tilsigtede og reelt opnåede aldersgruppe.3. Generel information om kunstinteresseHer spørger vi ind til den adspurgtes kunstinteresse generelt, og efterfølgende spørger vi ind tilden adspurgtes forhold til Louisiana. Respondenterne bliver spurgt om de er medlem afLouisiana Klubben, samt hvor de holder sig opdaterede om Louisiana. Dette giver en indikationaf respondenternes interesse for kunst og tilhørsforhold til Louisiana.4. Louisiana ChannelDenne fase har til formål at opdele respondenterne efter, om de har kendskab til LouisianaChannel eller ej. Screeningsspørgsmålet gør, at respondenterne bliver sorteret således, at desvarer på det afsnit i surveyen, der er relevant i forhold til deres kendskab til Louisiana Channel.De adspurgte inddeles dermed i to grupper: Potentielle brugere og kernebrugere.5. Louisiana Channels kernebrugereHer bliver der spurgt ind til hyppigheden i brug af Louisiana Channel: Hvad videoerne benyttestil, og hvilke platforme videoerne bliver set på? Endvidere bliver der spurgt ind til, hvor de holdersig opdaterede om Louisiana Channel, samt om de vil anbefale Louisiana Channel -afslutningsvist om de har eventuelle kommentarer. Der forsøges her at afdækkekernebrugernes adfærd omkring Louisiana Channel.
 13. 13. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 13 af 876. Louisiana Channels potentielle brugereSpørgsmålene introduceres med en kort forklaring af Louisiana Channel for at give dem enreferenceramme i forhold til de efterfølgende spørgsmål. Med denne introduktion bliver derefterfølgende spurgt, om respondenterne kunne finde på at gå ind på Louisiana Channelshjemmeside? - Hvilke faktorer der vil begrunde en begyndende brug at Louisiana Channel? - ogafslutningsvist, hvordan de ville foretrække at holde sig opdaterede omkring kanalen?7. AfslutningSurveyen bliver afrundet med en tak til respondenterne for deres tid.2.2.2 Udførsel af surveyUdarbejdelsen af undersøgelsen er foregået digitalt med Google Forms. Dette valg er taget, daprogrammet er tidsbesparende, brugervenligt og frit tilgængeligt.Den adspurgte har kun haft mulighed for at se ét eller få spørgsmål ad gangen, hvilket har skabten form for sorteringsproces for kernebrugere og potentielle brugere. På den måde har viundgået, at vedkommende er blevet stillet irrelevante spørgsmål og grundet dette enten har fåetet farvet syn inden besvarelsen ved at scrolle ned - eller helt basalt har mistet fokus.Opbygningen af vores survey har taget udgangspunkt i først at spørge ind til den generellekunstinteresse hos de adspurgte. Herefter forekommer en sortering af respondenterneautomatisk ved valg af svar, og til slut afrunder vi med et åbent spørgsmål i form af enkommentarboksIgennem vores survey har vi valgt at anvende lukkede spørgsmål frem for åbne. De lukkedespørgsmål giver begrænset plads til egen fortolkning fra den adspurgte og letteredatabehandlingen. Vi har afsluttet surveyen med en kommentarboks med spørgsmålet “Har dunogen kommentarer til Louisiana Channel?”. Dette gøres for at give respondenten en følelse afat være blevet hørt samt for at kunne viderebringe svarene til Louisiana Channel. Desudengiver det os muligheden for at få et indblik i, hvorvidt der eksisterer en overvejende positiv ellernegativ holdning omkring Louisiana Channel - om der er behov for omfattende forbedringer,eller om brugerne er overvejende tilfredse med siden.
 14. 14. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 14 af 87Likert-skala er benyttet til to af spørgsmålene i vores survey med henblik på at kunne udarbejdeen sammenligning mellem kernebrugere og potentielle brugere. De omtalte spørgsmål er: “Hvadbruger du videoerne på Louisiana Channel til?”, som henvender sig til kernebrugere afLouisiana Channel og: “Hvad er relevant for, at du ville bruge Louisiana Channel?”, derhenvender sig til potentielle brugere. En likert-skala resulterer i svar i grader af enighed i enudtalelse, hvilket giver effektiv mulighed for sammenlignelighed (Bryman 2012, s. 166). Ved atlave spørgsmålene sammenlignelige i form af samme opbygning efter likert-skala og enssætningsopbygning, herunder også svarmulighederne, kan der drages direkte paralleller frakernebrugerne og de potentielle brugere, hvilket kan benyttes i fortolkningen.2.3 DatabehandlingResultaterne bliver brugt til en efterfølgende analyse af databehandlingen og arbejde medhypoteserne, som af- eller bekræftes; dette med henblik på at undersøge hvorledes Louisianaanvender tværmedialitet i deres kommunikation med fokus på Louisiana Channel og på hvilkenmåde der forsøges at facilitere et nyt møde med kunsten.2.3.1 HypoteserNedenstående skema (fig. 2) sætter hypoteserne op overfor: Type af variabel, spørgsmål isurveyen og svarmuligheder. Dette for at illustrere sammenkoblingen mellem hypotese ogspørgsmål i surveyen.Hypoteser Type af variabel Spørgsmål isurveyenSvarmulighed1. Der er et uudnyttetpotentiale blandt LouisianasFacebookbrugere - Χ²-udregninger#1: Nominel variabel#2: Ratiovariabel#1: Efter at havehørt om LouisianaChannel, kunne duså finde på at gå indpå hjemmesiden?#2: Hvad er relevantfor, at du ville brugeLouisiana Channel?#1: Multiple choice:“ja”, “nej”, “ved ikke”.#2: Likert-skala med etinterval på 1-5.2. Louisiana Channelbenyttes af flertallet til atorientere sig om, hvad derRatiovariabel #1: Hvad bruger duvideoerne påLouisiana Channeltil?Begge er Likert-skalamed et interval på 1-5.
 15. 15. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 15 af 87foregår på museet. - Χ²-udregninger - bruges idiskussionen, hvis denbekræftes.#2: Hvad er vigtigtfor, at du ville brugeLouisiana Channel?3. Målgruppen 25 - 45 årbruger Louisiana Channel ihøjere grad end deresterende kernebrugere.Kategori alder + hvor oftebruger du Louisiana ChannelRatiovariabel Hvor ofte bruger duLouisiana Channel?Likert-skala med etinterval på 1-5.Fig. 2
 16. 16. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 16 af 873. Casepræsentation: Louisiana ChannelLouisiana Channel søger at etablere sig digitalt og skabe et nyt møde med kunsten: “(...)det herer en ny måde, som folk kan møde kunst på,” (bilag 1, s. 11). Dette må opleves i sammenhængmed en øget digitalisering i museumsverdenen (Løssing 2009): “(...)digitaliseringen eromdrejningspunktet for den fornyede interesse for tværgående kommunikation,” (Petersen et al2007, s. 17). Den nye web-kanal Louisiana Channel søger løbende at formidle aktuelle videoerom kunst og kultur. Kommunikations- og markedsføringsmedarbejder Katrine Damkjærbeskriver vedrørende den digitale etablering: “Og også forbinde dem med hinanden for at skabegennemsigtighed og transparensen i de forskellige medier,” (bilag 1, s. 5).“Casestudiet som metode er kendetegnet ved at koncentrere sig om et nøje udvalgt udsnit af etobserveret fænomen,” (Petersen 2007, s. 46). Igennem casestudiet som metode har vi iagttagetLouisiana Channel som helhed bestående af tværgående indholdsfragmenter og deres søgenefter atetablere sig som web-kanal. Projektleder Peder Wuth udtaler herom:“(...) Channel skal ikke ses som et website, Channel skal ikke ses som et sted, hvor visom sådan har interesse i at lokke folk hen [...] det er de enkle videoer, der ligesom skalud og leve deres eget liv,” (bilag 1, s. 2).3.1 Begrebsdefinition af tværmedialitetCand.mag. i medier og kommunikation Bo Hovgaard Thomasen forklarer begrebet medialitetsåledes:“Medialitet kan med fordel betragtes som en teoretisk samlebetegnelse for demuligheder og begrænsninger, der eksisterer ved det enkelte medie for at prægekommunikationen i de kommunikationssituationer, hvor mediet anvendes,” (Petersen2007, s. 42-43).Dermed må medialitet som begreb forstås som en overordnet forståelse om, hvad det konkretemedie tilbyder.
 17. 17. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 17 af 87Tværmedialitet handler om kommunikation på tværs af medier og deres kommunikativearbejdsfordeling og funktion. Adjunkt fra Institut for Æstetik og Kommunikation -Medievidenskab på Århus Universitet, Anja Bechmann Petersen, beskriver begrebet:“Tværmedialitet er en kommunikativ arbejdsdeling mellem platforme,” (Petersen 2007, s. 23).Kommunikeret indhold er forbundet eller relateret ved tværmedialitet, og dette kan foregåsamtidig som tidsforskudt. Thomasen: “(...) kommunikationens indholdsside er forbundet ellerrelateret på tværs af medierne. Den tværmediale kommunikation kan være kan være såvelsamtidig som tidsforskudt,” (Petersen 2007, s. 43).4. Tværmedial analyse4.1 Mapping af Louisiana ChannelAnja Bechmann Petersen opstiller i sin teoretisering af den analytiske tilgang til håndtering aftværmediale koncepter, 6 såkaldte medieforståelser (Petersen 2007, s. 20). Disse udgørværktøjerne til skabelse af en forståelsesramme for Louisiana Channel som digitalt tværmedialtkoncept. Ud af de 6 medieforståelser og tilgange til mediekonceptet er der fokus på 5:Strukturer, produkter, platforme, distributionsnetværker og mediehuse (Petersen 2007, s. 20).Med afsæt i medieforståelserne som arbejdsredskab søges at kortlægge Louisiana Channelsom koncept med fokus på videoerne som omdrejningspunkt for anvendelse. Kortlægningenomhandler ikke medieforståelsen symbolske formater, da der ikke er fokus på analyse afvisuelle elementer, men derimod deres eksistens.Den første tilgang til mediekonceptet omhandler Louisiana Channels strukturer; dermedfokuseres på en mulig genrebestemmelse af enheden for analysen. Louisiana Channel harvideoerne som konceptuelt omdrejningspunkt, der kan tilgås som web-TV. Disse søger atformidle kunst, litteratur, musik og design igennem inddragelse af aktuelle artister (fig. 3).Fig. 3 channel.louisiana.dkArtisten udgør den konkrete videos afsæt og omdrejningspunkt i sin tematisering. Videoerneudbydes online som web-TV, hvilket betyder, at disse - af brugeren - kan tilgås trods geografi,
 18. 18. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 18 af 87tid og rum. Brugeren har mulighed for selv at tilpasse afspilningssituationen omkring videoerneigennem valg af indhold og aktivering af funktioner.Den anden tematisering omhandler en systematisering af undersøgelsesenhedens produkter.Produkter angiver de enheder, hvorfra man kan tilgå konceptets indhold (Petersen 2007, s. 20).Som overordnet medieprodukt optræder Louisiana Channels egen hjemmeside:channel.louisiana.dk (fig. 4). Herfra har brugeren mulighed for at tilgå og se videoerne direktepå hjemmesiden, hvor videoerne vises via en videotjeneste. Derudover er der fra Louisianasegen hjemmeside, louisiana.dk, koblet til channel.louisiana.dk (fig. 5). Her informeres omkringkonceptet, og henvises til Louisiana Channels eget website.Fig. 4 channel.louisiana.dk
 19. 19. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 19 af 87Fig. 5 channel.louisiana.dkLouisiana Channel er derudover repræsenteret på de online videoportaler YouTube og Vimeo. Ibegge medieprodukter eksisterer Louisiana Channel igennem en egen kanal, hvorfra de delerindhold. YouTube tilbyder i næsten samme omfang videoerne (fig. 6) og inddeling af disseindenfor omtalte emnekategoriseringer som channel.louisiana.dk. Hjemmesiden henviserigennem links til eksterne medieprodukter som sociale medier som Facebook, Twitter,Instagram, Vine og Google+ - samt til deres Newsletter og RSS-feeds.Fig. 6 http://www.YouTube.com/user/TheLouisianaChannel
 20. 20. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 20 af 87Vimeo indeholder - som YouTube - en egen kanal for Louisiana Channel, hvorfra brugere kantilgå et udvalgt sortiment af videoerne. Tilgangen til disse kan ske igennem Louisiana Channelsegen kanal på siden eller igennem søgefunktionen, hvilket også gør sig gældende for YouTube-portalen (fig. 7).Fig. 7 https://vimeo.com/channels/louisianaEn tredje gruppering af medieprodukter, hvorfra Louisiana Channel har etableret sig, er deførnævnte sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, Vine og Google+. På de fem socialemedier har Louisiana Channel også her oprettet selvstændige profiler.Facebooksiden fungerer som fanside, hvor man som bruger kan vise sin interesse igennem“likes” (fig. 8), og dermed skaber en forbindelse til fansiden.
 21. 21. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 21 af 87Fig. 8 https://www.facebook.com/LouisianaChannelFra Louisiana Channels Facebook-profil deler de videoerne samt informationer herom;videoerne tilgås igennem links fra Facebook til channel.louisiana.dk, hvor videoen kan ses (fig.8).Twitter-profilen (fig. 9) behandler som Facebook-profilen samme informationer omkringvideoerne samt link, hvorfra brugeren kan tilgå disse. I modsætning til Facebook tilgåsvideoerne på Twitter igennem YouTube, dog vises videoerne her i Twitters rammer - kontraFacebook. Yderligere linkes også til channel.louisiana.dk igennem tweets.Fig. 9https://twitter.com/LouisianaChann
 22. 22. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 22 af 87Louisiana Channel er repræsenteret på Instagram igennem en egen profil (fig. 10). Instagramhar fotografiet som visuelt omdrejningspunkt i konceptet, og Louisiana udnytter dette igenneminformationsdeling via billeder.Fig. 10http://instagram.com/louisianachannelApplikationen Vine fungerer som socialt medie gennem deling af korte videosekvenser påmaksimalt 6 sekunder, som skabes igennem Vines funktioner. Med afsæt i en egen profil påmedieproduktet (fig. 11) skaber Louisiana Channel nyt indhold på baggrund af allerede skabtevideoer.
 23. 23. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 23 af 87Fig. 11Mobilapplikation Vine: Louisiana ChannelGoogle+ (fig. 12) er repræsenteret som socialt medie, men forholder sig i modsætning til de treforegående produkter mere passivt; der er kun delt et billede og en enkelt video, som erdistribueret af YouTube. Siden tilbyder informationer om Louisiana Channel som koncept.Fig. 12 https://plus.google.com/102467636953770404471/postsEt yderligere medieprodukt, hvorfra Louisiana Channel søger etablering, er online butikkeniTunes Store (fig. 13). Herfra er det muligt at tilgå videoerne som podcast, der kan downloadesgratis af brugeren til eget drev. Derudover kan man se videoerne direkte på siden. Her tilbydesvideoerne som direkte web-TV eller download som podcast.
 24. 24. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 24 af 87Fig. 13iTunes Store: Louisiana ChannelDet er muligt som bruger at aktivere RSS-feeds; herigennem opdateres brugeren løbendeomkring aktuelle emner om Louisiana Channel igennem feeds personligt tilsendt (fig. 14).Fig. 14RSS-feeds på smartphoneDet sidste medieprodukt er Louisiana Channels Newsletter (fig. 15 og 16), hvilket tilbydes viachannel.louisiana.dk gennem tilmelding. Dette modtages personligt pr. mail. Nyhedsbrevettilbyder aktuelle informationer omkring Louisiana Channels tilbud.
 25. 25. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 25 af 87Fig. 15 http://channel.louisiana.dk/newsletterFig. 16e-mail: nyhedsbrevAnja Bechmann Petersen opstiller som tredje medieforståelse en redegørelse for dettværmediale mediekoncepts platforme(Petersen 2007, s. 20). Platformene karakteriseres somværende de fysiske enheder, hvorom konceptet eksisterer: “Platforme knytter sig til den fysiskedel af mediet (herunder tid og rum-forhold). Platforme kan både være brugs- ogproduktionsplatforme eller begge dele,” (Petersen 2007, s. 21).
 26. 26. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 26 af 87Louisiana Channel breder sig over en række digitale platforme, hvorfra brugeren har adgang tilkonceptets medieprodukter: Computer, smartphone og tablet. Louisiana Channel kredserudelukkende om digitale platforme og produkter, og er kun repræsenteret analogt somenkeltstående trykt reklame: Peder Wuth:“(...) de trykte [medier] helt klart spiller en mindre rolle. Da vi lancerede købte vi 4 sider iPolitiken, der havde to formål: Dels selvfølgelig ren markedsføring simpelthen, men ogsåligesom for at markere, at nu er vi her,” (bilag 1, s. 6).Fra computeren som platform er der adgang til channel.louisiana.dk, sociale medier,videoportalerne, RSS-feeds, iTunes Store samt nyhedsbrev. Platformene, smartphones ogtablets, besidder samme tilgange som computeren til ovenstående produkter.Tilgangen fra platformene til medieprodukterne afhænger af en form for distributionsnetværk;denne dimension udgør den fjerde medieforståelse. I denne sammenhæng udgøres dette afden teknologi, der sikrer informationens vej til brugeren. For adgang til medieprodukterne fraplatformene må der være adgang til internettet; enten gennem mobilnetværk (GPRS, GSM, 3G,4G eller lignende) eller en bredbånds-/adsl-forbindelse (kabel, fiber eller lignende). LouisianaChannel som koncept arbejder digitalt, og alt produceret indhold kan kun tilgås digitalt.Afslutningsvis pointerer Bechmann Petersen vigtigheden af en kortlægning af, hvilkenorganisation eller flere, der indtager afsenderrollen: Mediehuse udgør den sjettemedieforståelse. Louisiana Channel skal opleves som selvstændig aktør, og kan i dennesammenhæng betragtes som institutionen bag - og ikke Louisiana som overordnet museum:“(...) Louisiana Channel kører som en selvstændig.. det kører i eget regi og også med egnefondsmidler,” fortæller Katrine Damkjær herom(bilag 1, s. 3). Dog tydeliggør Peder Wuth, at dereksisterer en uløselig sammenhæng mellem den nyetablerede web-kanal og Louisiana museet:“(...)vi bringer ikke kunstnyheder som sådan. Men når vi finder nogle, vi mener ervæsentlige og har det, man måske sådan lidt arrogant kan kalde Louisiana format; altsådet vil sige, at de lever op til den kvalitet kunstnerisk, som er Louisianas niveau,” (bilag1, s. 8).Fig. 17 http://www.e-pages.dk/politiken/46689/?query=louisiana+channel
 27. 27. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 27 af 87Louisiana Channel søger at etablere sig over primært de digitale platforme og medieprodukter.Mappingen af konceptet er illustreret i fig. 18.Fig. 184.2 Tværmedialitet som relationer mellem medieprodukterDen første samspilsrelation, som nævnes af Anja Bechmann Petersen, beskriver et samspilmellem to forskellige medieprodukter på to forskellige medieplatforme (fig. 19 Petersen 2007, s.24).Fig. 19Petersen 2007, s. 24“Relationerne mellem medieprodukter vedrører budskabsformidlingen,” (Petersen 2007, s. 24).Budskabsformidlingen kan forekomme ved begrebet storytelling. Dette arbejder både
 28. 28. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 28 af 87kommunikationsteoretikeren Christy Dena med parafrasebegrebet: Tværmedial storytelling.“Storytelling indikerer, at det er en tværmedial relation, der afdækkes med historiefortællingenfor øje,” (Petersen 2007, s. 24). Igennem relationen mellem medieprodukterne søges at fortælleen konkret historie. Christy Dena beskriver potentialet omkring storytelling: “In the ideal form oftransmedia storytelling, each medium does what it does best,” (Dena 2004, s.3).Forbindelserne og budskabsformidlingen mellem medieprodukterne tematiseres i tre former fortværmedialitet. Forbindelserne og formidlingen analyseres i forhold til Louisiana Channelsmedieprodukter ud fra de tre tematiseringer af tværmedialitet: Historiemæssig og funktioneltværmedialitet, konceptuel tværmedialitet og navigationel tværmedialitet.4.2.1 Historiemæssig og funktionel tværmedialitetLouisiana Channel som web-kanal fortæller ikke en konkret historie, men udnyttermedieprodukter til at skabe og vedligeholde deres overordnede koncept. Der er derfor ikke taleom en gennemgående narrativ fortælling. Louisiana Channel arbejder derimod med engennemgående identitet og et overordnet koncept igennem deres forskellige medieprodukter,som er forankret i inddraget visuelt materiale i mappingen. Videoerne udgør essensen afLouisiana Channels koncept og dermed kernen i det tværmedielle arbejde. Christy Denaskelner mellem multiple media igennem et koncept samt den oplevelse, der findes ved at følgeet koncept gennem medier: “(...)discriminates between the use of multiple media around a workand the experience of following a work through media,” (Dena 2003, s. 4). Louisiana Channelarbejder med multiple media, som hver især har samme omdrejningspunkt og ét koncept:Videoerne. Louisiana Channel gør brug af storytelling igennem inddragelse af forskelligeplatforme. På den måde genbruges og tilpasses enhederne ikke til platformene som sådan,men eksisterer som selvstændige enheder, der kan tilgås gennem forskellige produkter.Væsentligt i denne undersøgelse er at belyse Louisiana Channel i forhold til genbrug ogkopiering af indholdsfragmenter: Her bruger Anja Bechmann Petersen begrebet kloning(Petersen 2007, s. 25). Derudover er graden af tilpasning til hvert enkelt produkt også relevant.Web-kanalen: channel.louisiana.dkSelve websitet har til formål at være en web-kanal, hvor man kan tilgå alle Louisiana Channelsvideoer. Samtidig er channel.louisiana.dk hele omdrejningspunktet for Louisiana Channel somoverordnet koncept, og det er samtidig også herfra den visuelle identitet udspringer.
 29. 29. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 29 af 87Videoer på websitet er selvstændige enheder på hjemmesiden, da det er Louisiana Channelselv der distribuerer videoerne: Peder Wuth taler om dette: “(...)men det er de enkle videoer, derligesom skal ud og leve deres eget liv,” (bilag 1, s. 2).FacebookLouisiana Channels Facebook-side linker til videoerne på selve hjemmesidenchannel.louisiana.dk; dette i form af et billede fra videoen samt titel på artist og udsendelse.Baggrundsinformationerne på Facebook-siden er ens med den beskrivende brødtekst frachannel.louisiana.dk. Derudover er strukturen og tematiseringen af overskrifterne på videoernelig channel.louisiana.dk’s side. Selve indlægget fortæller kort om, hvad videoen handler om - foreksempel igennem et citat fra artisten, og værende altid på engelsk: Peder Wuth: “(...)LouisianaChannel skulle være et internationalt projekt. At vi ville ud til engelsksprogede,” (bilag 1, s. 2)Billeder, der bliver postet på Louisiana Channels Facebook side, er ofte fra kendte film, som harrelation til de aktuelle kunstneres arbejde, som eksemplificeret på fig. 20.Fig. 20https://www.facebook.com/LouisianaChannel
 30. 30. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 30 af 87Facebook-siden har grafiske illustrationer (fig. 21), hvori navnet Louisiana Channel indgår, somunderstøtter den visuelle identitet: Profilbilledet er navnet Louisiana Channel som deres logo.Coverbilledet er på samme måde navnet Louisiana Channel med videoerne som baggrund.Dette billede var det første, der repræsenterede Louisiana Channel som koncept, og er dermedgenkendeligt. Dette er altsammen med til at opretholde og manifestere Louisiana Channel somkoncept på tværs af produkterne Facebook og web-kanalen.Fig. 21 https://www.facebook.com/LouisianaChannelWeb-kanalenTwitter er på samme måde som Facebook et socialt medie, der i høj grad er med til atopretholde brandet og konceptet. Dog er der særligt fokus på internationale brugere, da Twitterikke er så stort i Danmark som i udlandet:“Altså fordi det [Twitter] er så stærkt i USA, hvor vi, hvis vi bare havde været en danskkanal, så ville jeg nok nærmere sige at så ville det være noget, man kunne sige, at detville man nok godt kunne leve uden,” (bilag 1, s. 3).Twitter er på den måde med til at aktualisere og brande Louisiana Channel særligt i udlandet.Twitter fungerer på samme måde som Facebook; der postes links til videoer på web-kanalenchannel.louisiana.dk. Man kan dog - modsat Facebook - se nogle af videoerne direkte påTwitters profil med YouTube som distributør. Twitters baggrund (fig. 22) er billeder fravideoerne, der giver et indblik i, hvilke kunstnere videoerne omhandler. Twitters profilbillede er
 31. 31. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 31 af 87ligesom Facebooks deres enkle logo med navnet Louisiana Channel; der er derfor tale om enkloning af dette.Fig. 22 https://twitter.com/LouisianaChannGoogle+På Google+ kan man ligesom på Twitter se videoerne direkte på selve Google+-siden medYouTube som distributør. Coverbilledet (fig. 23) er ligesom på Facebook en kloning af LouisianaChannels første konceptuelle billede. Profilbilledet er en kloning af Twitters baggrund, som giveret indblik i de forskellige videoer. Samtidig linkes til channel.louisiana.dk.Fig. 23 https://plus.google.com/u/0/102467636953770404471/posts
 32. 32. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 32 af 87InstagramInstagram opretholder særligt Louisiana Channels visuelle identitet. Her vises ingen videoer, derlinkes kun til channel.louisiana.dk. Instagram bliver brugt som socialt medie med de funktionersamt begrænsninger, mediet tilbyder - at opdatere sine følgere med aktuelle billeder omkringnye videoer. Derfor viser billederne portrætter af medvirkende artister, videooptagelser, kendtefilmposters, billeder taget på museet Louisiana eller billeder af relateret aktuelt materiale omartister (fig. 24).Fig. 24http://instagram.com/louisianachannelProfilbilledet er en kloning af Louisiana Channels logo og coverbilledet er en collage af deforskellige billeder, Louisiana Channels Instagram har delt (fig. 25).Fig. 25 http://instagram.com/louisianachannel
 33. 33. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 33 af 87VineVine tilbyder kortere klip. Louisiana Channel bruger mediet til en form for remix jævnfør fig. 26;det vil sige sammenklipning af sekvenser fra aktuelle videoer. Etablering af konceptet LouisianaChannel på Vine sørger for, at konceptet er repræsenteret på et nyere socialt medie. Som vedde resterende sociale medier gør det klonede Louisiana Channel-logo sig også her gældendesom profilbillede.Fig. 26Mobilapplikation Vine: Louisiana ChannelVideoportalerLouisiana Channel gør brug af videoportalerne YouTube og Vimeo. YouTube og Vimeofungerer ligesom Louisiana Channels egen webkanal ved, at man kan se videoerne direkte påmediet. Der er altså tale om en kloning af videoerne. Portalerne linker til Louisiana Channelsegen hjemmeside, men videoerne ses uafhængigt af channel.louisiana.dk på henholdsvisYouTube og Vimeo. Louisiana Channels logo og overordnede grafiske elementer errepræsenteret, samt en beskrivelse af Louisiana Channel som koncept (fig. 27 og 28).
 34. 34. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 34 af 87Fig. 27 http://www.YouTube.com/user/TheLouisianaChannelFig. 28https://vimeo.com/louisianachanneliTunes StoreLouisiana Channel har sin egen kanal på iTunes Store. Som på videoportalerne er der tale omen kloning af videoerne, men her dog kun af indholdet, da teaser-billederne ikke errepræsenteret. Videoerne er derfor kun repræsenteret ved overskriften, som udgøres afartistnavnet, og den egentlige titel på udsendelsen er repræsenteret under beskrivelsen på denkonkrete video. Forsiden indeholder Louisiana Channels logo samt en sort, enkel baggrund påhele siden, hvilket afviger fra iTunes Stores andre podcast-sider. Der er mulighed for, at mankan se videoerne direkte på iTunes Store i online uden at hente dem som podcasts; eller mankan downloade videoerne som podcast, hvilket gør, at man også kan se videoerne offline. Denvisuelle identitet er derfor blevet lig Louisiana Channels visuelle identitet og er på den mådemed til at forankre Louisiana Channel som koncept. Der linkes ikke til andre produkter heller
 35. 35. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 35 af 87ikke channel.louisiana.dk. Louisiana Channel har derfor lavet sin egen selvstændige web-kanalpå iTunes Store (fig. 29).Fig. 29iTunes Store: Louisiana ChannelNyhedsbrevetNyhedsbrevets formål er at opdatere modtagerne om alt, hvad der sker på Louisiana Channelsweb-kanal. Der opdateres omkring de nyeste videoer med links, der fører tilchannel.louisiana.dk. Nyhedsbrevets visuelle identitet er en fuldstændig kloning af LouisianaChannels web-kanal - både i form af opsætning, logo og farver.Alle Louisiana Channels portaler gør brug af kloning i form af Louisiana Channels logo.Alleinddragede platforme tillader samme type tilgang til indholdet: Videoerne. Tilgængeligheden afvideoerne på mange forskellige platforme styrker Louisiana Channels aktualitet og brand: PederWuth: ”(...)at vi ville på det [Instagram], det er [...] for at være lidt ung med de unge,” (bilag 1, s.4). Dette er med til at styrke konceptet som fortælling gennem platformene og produkter.Gennemgående for alle Louisiana Channels produkter er det visuelle materiale; dette er logoetog teaser-billedet for hver enkelte video. Samtidig benyttes de samme artistnavne og titler påvideoerne. Louisiana Channels gennemgående kloning skaber en genkendelseseffekt og er påden måde med til at skabe en form for konceptuel tværmedialitet.
 36. 36. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 36 af 874.2.2 Konceptuel tværmedialitetAnja Bechmann Petersen beskriver begrebet: “Det er anvendelsen af gennemgåendekonceptuelle elementer i medieprodukterne på tværs af platformene,” (Petersen 2007, s. 26-27)- dette skal anskues som et yderligere perspektiv i forhold til forrige afsnit.Logoet er gennemgående i alle produkter – også i de klonede enheder; videoerne på YouTubeog Vimeo (ved videos start og afslutning).Den visuelle identitet er repræsenteret i alle produkter. Louisiana Channels identitet på desociale medier går igen i logoet som profilbillede samt coverbilledet/baggrund, der rent visuelthenviser til Louisiana Channels oprindelige identitet på web-kanalen. På videoportalerne, somYouTube og Vimeo, præger Louisiana Channels visuelle identitet også deres profiler. Dette erdog begrænset af distributørens egne visuelle hierarki og struktur. Teaser-billeder og tekst påvideoerne går igen fra channel.louisiana.dk på Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter og Google+.På Facebook, Google+ og Twitter som direkte henvisning til channel.louisiana.dk. YouTube ogVimeo viser som selvstændige videoportaler de klonede videoer. Yderligere besidder Twitterogså - som Google+ - funktionen at vise videoerne indlejrede fra YouTube.Der opnås en tydeligere genkendelighed for brugeren og tilhængeren ved Louisiana Channelsdominerende logo; for dette er selve Louisianas allerede eksisterende og veletablerede brandaltafgørende (fig. 30).Fig. 30 https://www.facebook.com/LouisianaChannel
 37. 37. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 37 af 87“Videos on art, literature, design and architecture produced by Louisiana Museum of ModernArt, Denmark,” er et gennemgående beskrivende citat fra Louisiana Channel som afsender påstørstedelen af de benyttede medieprodukter (eksemplificeret på fig. 31).Fig. 31 https://www.facebook.com/LouisianaChannel/infoLouisiana Channel som web-kanal skal dermed forstås som en overordnet konceptuel rammemed tilhørende medieprodukter, der understøtter dette koncept.4.3 RelationerBo Hovgaard Thomasen gør rede for en teoretisering og mulig tilgang til de relationer, deropstår mellem tværmediale koncepter. Med denne som analyseværktøj søges at kortlæggeLouisiana Channels tværmediale relationer mellem de forskellige aktører. Dette undersøges udfra begreberne interaktivitet og tværmedial kommunikation som overordnede tematiseringer afredskaberne. For at sætte interaktiviteten samt kommunikationen mellem de forskelligemedieprodukter i perspektiv søges relationerne mellem platformene studeret med afsæt i teoriaf Anja Bechmann Petersen omkring navigationel tværmedialitet. Dette problematiseres iforhold til yderligere teori af Thomasen omkring navigation mellem medieprodukter.4.3.1 KommunikationThomasen præsenterer i sin teori begreberne interpersonel og funktionel tværmedialkommunikation som angrebsvinkler til en analyse af mulige relationer mellem involveredemedier i et koncept. Interpersonal tværmedial kommunikation beskriver kommunikationen, deropstår mellem individer med et konkret medie som talerør. Funktionel tværmedial
 38. 38. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 38 af 87kommunikation benytter kommunikation som en funktion; dermed udnyttes kommunikationenmed mulighederne, der kan ligge heri.Louisiana Channels medieprodukter kategoriseret som interpersonal tværmedial kommunikationer e-mail eller beskeder på Facebook og Vimeo. Alle disse produkter tillader en direktekommunikation mellem personer via mediet. På Vimeo er der mulighed for at skrive direkte tilLouisiana Channel som mediehus (se fig. 32), hvilket indebærer, at brugeren kan få et direkteog personligt svar tilbage fra medieinstitutionen Louisiana Channel.Fig. 32https://vimeo.com/louisianachannelDer er på Facebook således som på Vimeo også mulighed for at henvende sig til LouisianaChannel som mediehus igennem privat kontakt (se fig. 33).Fig. 33 https://www.facebook.com/LouisianaChannel
 39. 39. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 39 af 87Derudover er det fra channel.louisiana.dk muligt for en bruger at tilgå yderligerekontaktoplysninger for privat henvendelse (se fig. 34), hvilke også er repræsenterede påFacebook-siden.Fig. 34 http://channel.louisiana.dk/contactDen funktionelle tværmediale kommunikation optræder igennem de sociale medier Facebookog Google+. Brugerne har her mulighed for at like(synes godt om) indholdet. Instagram og Vinetilbyder lignende funktioner igennem anerkendelse, like, af indhold - ligeledes påvideoportalerne YouTube og Vimeo. Funktionen ligger i Louisiana Channels mulighed for atregistrere denne anerkendelse igennem like-funktionen, og at gøre populariteten for en konkretvideo til en målbar størrelse. Brugerne har derved mulighed for at påvirke indholdet (se fig. 35-40).Fig. 35Mobilapplikation Instagram: Louisiana Channel
 40. 40. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 40 af 87Fig. 36Mobilapplikation Vine: Louisiana ChannelFig. 37 Google+Fig. 38Facebook
 41. 41. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 41 af 87Fig. 39VimeoFig. 40YouTube4.3.2 InteraktivitetInteraktivitet er et uklart begreb, da begrebet er blevet anvendt med forskellige formål(Petersen, 2007, s. 44). Bo Hovgaard Thomasens kortlægger to typer af disse interaktiviteter:Interaktivitet type 1“Den første type interaktivitet angår den enkelte mediebrugers anvendelse af et givent medie ogdets indholdsside,” redegør Thomasen (Petersen 2007, s. 44). Her er der tale om den mulighedfor interaktion, der eksisterer for brugeren. Thomasen bruger også udtrykket funktionelinteraktivitet inden for interaktivitet type 1, der handler om den transparente tilpasning, sommediet kan lave i forhold til den enkelte bruger: “Tilpasningen kan ske fra de oplysninger, engiven medieteknologi kan aflæse om for eksempel nationalitet eller registrere mediebrugerenshandlinger i forhold til anvendelsen af mediet,” (Petersen 2007, s. 45).I forhold til Louisiana Channels medieprodukter er der mulighed for afspilning af videouafhængig af tid og rum, da man kan se dem hvor som helst og når som helst. Derudover kan
 42. 42. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 42 af 87man spole og pause i videoerne efter eget behov. Brugeren har mulighed for at tilpasse denkonkrete afspilningssituation igennem en egen udvælgelse af den specifikke video alt efterinteresse. Dette er tilfældet på alle web-kanalerne (YouTube, Vimeo, channel.louisiana.dk,iTunes Store). På iTunes Store kan man podcaste videoerne, hvilket tillader brugeren at sevideoerne i offline-tilstand. Den konkrete afspilningssituation tilpasses yderligere imedieprodukterne YouTube og Vimeo; som kan karakteriseres som værende funktionelinteraktivitet: YouTube foreslår brugeren parallelt med den valgte video andre videoer fraLouisiana Channels profil på siden (se fig. 41). Dette gør sig også gældende for videoportalenVimeo; hvor andre videoer tilbydes øverst på siden (se fig. 42).Fig. 41 http://www.YouTube.com/watch?v=2WrCIY3T8zsFig. 42https://vimeo.com/65378035
 43. 43. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 43 af 87Interaktivitet type 2Thomasen beskriver:“Den anden type interaktivitet beskriver den interaktivitet, som involverer fleremediebrugeres synkrone eller asynkrone kommunikation med hinanden og medeksempelvis en medieinstitution,” (Petersen 2007, s. 45).Dette giver brugere muligheden for at interagere igennem et medieprodukt ved kommentarer,som modtages af en udbyder - i dette tilfælde Louisiana Channel. Louisiana Channel har ogsåmulighed for at svare på disse kommentarer, hvilket de gør en stor dyd ud af på de socialemedier.Louisiana Channel bruger her tid på at svare på relevante kommentarer; i dette tilfælde omkringkvaliteten af videoerne (følgende fig. 43 eksemplificerer). Louisiana Channel pointerer, at de erglade for feed-back. Kommunikationen mellem bruger og medieinstitution synes ligeværdig ogsaglig på Facebook.
 44. 44. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 44 af 87Fig. 43 https://www.facebook.com/LouisianaChannelPå Twitter (se fig. 44) synes kommunikationen mellem bruger og medieinstitution - tilligeFacebook - saglig og ligeværdig. Louisiana Channel takker en bruger for rekommandering,hvilket giver et positivt syn på Louisiana Channel som medieinstitution og koncept.
 45. 45. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 45 af 87Fig. 44https://twitter.com/LouisianaChannYouTube fungerer også som forum for deling af kommentarer fra brugere og Louisiana Channelselv omkring videoerne og disses indhold (se fig. 45).Fig. 45 http://www.YouTube.com/watch?v=SQgSrhP1N3kDer er også mulighed på Vimeo for brugeren at kommentere hver enkelt video. Her er ikkeregistreret nogen form for aktivitet (fig. 46).Fig. 46https://vimeo.com/65378035
 46. 46. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 46 af 874.4 Navigationel tværmedialitetTværmedialitet bygger yderligere på samspillet mellem de forskellige medieprodukter påforskellige platforme - hvordan der navigeres rundt på de forskellige platforme. Dette kalderAnja Bechmann Petersen for cross promotion:“Cross promotion er måden, hvorpå man binder platformene sammen eller lederbrugernes opmærksomhed videre til andre platforme. Cross promotion ergrundlæggende nødvendig for, at brugeren kan skifte mellem platformene,” (Petersen2007, s. 24-25).Dette skal lede tilhængere samt brugeres opmærksomhed fra en platform til en anden. “Itværmedial navigering opfordres der til, at brugeren indtager en aktiv funktion i brugen af etkoncept ved at følge opfordringer til skift mellem flere platforme,” (Petersen 2007, s. 27). Det erikke altid tilfældet, at brugerne navigerer rundt fra platform til platform, men blot et ønske frakoncept-distributørens side, dette for at fremme konceptet og brandingen.Louisiana Channel arbejder med platformene smartphones, tablets, computere og det tryktemedie Politiken; jævnfør mapping-model fig. 18 bevæger Louisiana Channel sig som koncepthovedsageligt digitalt. I forbindelse med lanceringen i 2012 udnyttede de yderligere det tryktemedie ved reklame i Politiken. De medieprodukter, Louisiana Channel tilbyder, er tilgængeligepå alle tre digitale platforme. Tilpasningerne til de enkelte medieprodukter ligger i de eksternemedieprodukters funktioner (Twitter, YouTube m.fl.): Dermed er det ikke Louisiana Channel selvsom aktør, der tilpasser medieprodukterne til den valgte platform. Der analyseres ikkeyderligere på den tværmediale navigation mellem platformene, da de navigative tværmedialeforhold mellem medieprodukterne jævnfør mapping synes mere interessante. Dette set i relationtil, at Louisiana Channel som institution ikke opfordrer brugeren direkte til navigation fra platformtil platform:“Det er naturligvis også muligt, at mediebrugeren i stedet for at skifte kan fortsætte medat benytte det (eller de) medie(r), den tværmediale henvisning forekommer i, paralleltmed anvendelse af det nye medie,” (Petersen 2007, s. 52).
 47. 47. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 47 af 87Til belysning af disse relationer mellem medieprodukterne inddrages Anja Bechmann Petersensteoretisering omkring navigering mellem medieprodukter: “Denne tværmediale navigering kanforekomme auditivt eller visuelt [...] Den er meget væsentlig for tværmediale koncepter, idet dengør brugeren opmærksom på sammenhænge i konceptet,” (Petersen 2007, s. 27). Dette børanalytisk anskues i sammenhæng med følgende tematisering af Thomasen: “Det kan dogbemærkes, at selvom koncepter tilbyder mediebrugerne tværmediale muligheder, så vil dersandsynligvis altid være nogle mediebrugere, der på receptionsniveauet ikke opleverkommunikation som tværmedial,” (Petersen 2007, s. 43).I kortlægningen af mulige relationer mellem medieprodukterne opstiller Thomasen teorienomkring hyperstrukturel tværmedial kommunikation (Petersen 2007, s. 51-52). Dermed ethyperlink, der lader brugerne navigere mellem medieprodukterne. I Louisiana Channelsmedieprodukter forekommer der visuelle navigationelle ikoner samt links, som er med til atfremme de tværmedielle kommunikationsmuligheder.VideoerLouisiana Channel gør ikke brug af auditiv navigering, da videoerne som sådan ikke har envært, men for eksempel blot en interviewer og en artist, som den enkelte video omhandler. Allevideoer på henholdsvis YouTube, Vimeo og Twitter henviser afsluttende i videoen skriftligt tillinket channel.louisiana.dk, samt under selve beskrivelsen af Louisiana Channel på web-kanalerne (fig. 47).Fig. 47 http://channel.louisiana.dk/video/siri-hustved-art-memory-
 48. 48. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 48 af 87Samtidig henviser YouTube til channel.louisiana.dk, mens videoerne afspilles, dermedopfordres direkte til navigation fra YouTube til Louisiana Channels egen web-kanal (se fig. 48).Fig. 48 http://www.YouTube.com/watch?v=2WrCIY3T8zsVimeo henviser desuden også til RSS-feeds (se fig. 49).Fig. 49https://vimeo.com/louisianachannelDeling af videoerSamtidig kan alle videoerne deles på sociale medier. Dette fremmer navigationen ogbevægelsen på tværs af de forskellige medieprodukter (fig. 50-53).Fig. 50 http://www.YouTube.com/watch?v=SWu2vSrK7n0
 49. 49. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 49 af 87Fig. 51https://twitter.com/LouisianaChannFig. 52https://vimeo.com/65378035Fig. 53 http://channel.louisiana.dk/video/patti-smith-we-all-have-creative-impulseWeb-kanalChannel.louisiana.dk henviser til RSS-feed, Facebook, Twitter, Google+, Instagram ognyhedsbrevet på forsiden, dette vises grafisk i venstre hjørne med egne logoer. Man kan på denmåde nemt navigere hen på de sociale medier (fig. 54).
 50. 50. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 50 af 87Fig. 54 http://channel.louisiana.dk/FacebookHenviser til Instagram: Frames (toolbar) med Instagrams eget logo (visuelt) og catch phrase(skriftligt) - hvilket er illustreret på fig. 55.Fig. 55 https://www.facebook.com/LouisianaChannelFacebook henviser skriftligt og med titelbilleder fra videoer som links til channel.louisiana.dk.Hvis man vil se videoerne på Facebook, videresendes man til channel.louisiana.dk, for at sevideoerne (se fig. 56).
 51. 51. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 51 af 87Fig. 56 https://www.facebook.com/LouisianaChanneliTunes storeDer informeres ikke om konceptet eller henvises til Louisiana Channel eller opdateres herom,men tilbydes udelukkende indholdet: Videoerne. Disse er ved download mulige at se i offline-tilstand efterfølgende eller direkte på på siden online. iTunes Store henviser ikke tilchannel.louisiana.dk, men til RSS-feeds (se fig. 57 og 58).
 52. 52. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 52 af 87Fig. 57iTunes Store: Louisiana ChannelFig. 58 http://channel.louisiana.dk/rss/itunesInstagram, Twitter og Google+ henviser udelukkende til channel.louisiana dk (fig. 59-61).Instagram
 53. 53. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 53 af 87Fig. 59 http://instagram.com/louisianachannelTwitterFig. 60 https://twitter.com/LouisianaChannGoogle +Fig. 61 https://plus.google.com/u/0/102467636953770404471/postsSom afsluttende del visualiseres omtalte relationer mellem medieprodukterne på følgendeillustration (fig. 62).
 54. 54. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 54 af 87Fig. 624.4 Louisiana museets egne produkterLouisianas webside louisiana.dk (fig. 63) henviser fra forsiden til Louisiana Channel. Her bliverman sendt videre til en beskrivelse om, hvad Louisiana Channel er og et link tilchannel.louisiana.dk (fig. 64). Louisianas egen identitet dominerer Louisiana Channels websideved at benytte samme font, farver samt enkle grafiske udtryk. Louisianas eget nyhedsbrevindeholder yderligere opdateringer omkring Louisiana Channel: “Så sender vi nyhedsbreve ud -til dels kommer vi med i Louisianas nyhedsbrev,” fortæller Peder Wuth (bilag 1, s. 6).
 55. 55. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 55 af 87Fig. 63 http://www.louisiana.dk/dkFig. 64 http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Louisiana+Channel4.5 DelkonklusionLouisiana Channel bevæger sig som koncept over en række medieprodukter fordelt på etbegrænset antal platforme. Medieprodukterne grupperet indenfor nyhedsdeling, sociale medier
 56. 56. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 56 af 87samt videodistribution optræder forholdsvis homogent på de forskellige repræsenterede digitaleplatforme. Louisiana Channel opstiller ingen egne funktioner i medieprodukterne, men laderværtssiderne dominere i forhold til de strukturelle og overordnet navigative elementer påLouisiana Channels sider og kanaler. På alle Louisiana Channels medieprodukter og platformetydeliggøres muligheden for navigation til selve web-kanalen channel.louisiana.dk.Billeder af videoer samt logo er gennemgående genbrugt på de forskellige medieprodukter.Herved udviskes grænserne mellem de inddragede medieprodukter, og der skabes en form fortransparens mellem disse (jf. Katrine Damkjærs citat s. 16). Samtidig er videoerne og tekstklonet fra Louisiana Channels officielle web-kanal channel.louisiana.dk. Hele den visuelleidentitet udspringer fra Louisiana museets egen identitet; dermed opstår et uløseligt bånd omend intentionen var at skabe en selvstændig institution. De mange forskellige fragmenterrepræsenteret på de forskellige medieprodukter skaber for brugeren genkendelighed og ethelstøbt billede af Louisiana Channel som et tværmedialt koncept.
 57. 57. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 57 af 875 Databehandling5.1 SurveypræsentationSurveyen bestod af en spørgeskemaundersøgelse blandt tilhængere af Louisiana museetsFacebook-side. Som noget af det første i surveyen blev der stillet spørgsmålet: “Har du hørt omLouisiana Channel?” med svarmulighederne “ja” og “nej”. Hvis “ja”, spurgtes der til brugen afLouisiana Channel. Hvis “nej””, blev Louisiana Channel præsenteret kort, hvorpå der spurgtestil, hvad respondenten kunne forestille sig at bruge en tjeneste som Louisiana Channel til. Vivalgte Louisiana museets Facebook-fans som population, da vi ønskede muligheden for atsammenligne Louisiana Channels brugere med resten af Louisianas publikum.Undersøgelsen blev udsendt fra Louisianas officielle Facebook-profil.Grundet måden, hvorpåFacebook fungerer, har vi ikke mulighed for at vide, hvor mange der har fået vist dennestatusopdatering i deres nyhedsfeed, eller hvor mange der har set statusopdateringen påLouisianas væg. Da der på grund af Facebooks algoritmer er et bias i forhold til, hvem der fårvist opdateringen, må vi kategorisere undersøgelsen som convenience sampling.5.1.1 Introduktion til analyse af databehandlingPeder Wuth,fortæller, at Louisiana Channel ikke skal benyttes som en aktuel udstilling, og atLouisiana så vidt som muligt gerne vil holde Louisiana museet og Louisiana Channel adskilt(bilag 1, s. 8).Katrine Damkjær understøtter Peders Wuths udsagn, ved at fortælle om kunstensrolle i denne kontekst:”(...)en kanal, der laver sit eget indhold, kan jo fuldstændig selv bestemme, hvordan detskal deles, fordi det giver en frihed på en anden måde - i forhold til, at det er et modernekunstmuseum - og formidle kunst og alt det, man tilfører kunsten,”(bilag 1, s. 11).I denne survey fokuseres der, som tidligere nævnt, på forskellen mellem dem, der har hørt omLouisiana Channel, og dem, der ikke har. Gennem vores databehandling undersøges de to
 58. 58. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 58 af 87gruppers brug af videoerne på Louisiana Channel for dermed at diskutere, om denne brug leverop til den ønskede intention bag konceptet.5.2 Analyse af stikprøve5.2.1 Samplestørrelse og repræsentativitetSurveyen har på seks dage fået 143 besvarelser. For at undersøge om denne samplestørrelseer stor nok til at være repræsentativ for hele vores population, som er 71.121 tilhængere2,bruger vi et værktøj til at beregne, hvilken samplestørrelse vi har brug for. Vi angiver følgendeværdier:Confidence level: 95%Margin of error: 5%Estimated proportion: 50%Populationsstørrelse: 71.121Confidence level angiver sandsynligheden for, at vi finder vores data ved uendelige gentagelseraf undersøgelsen som en del af populationen (Agresti 2013). Dette sætter vi til 95%, da det eren standardværdi for “store” samples (Agresti 2013).Hvis vi på forhånd ønskede at estimere vores samplestørrelse, kunne vi angive en margin oferror, vi ville finde tilfredsstillende; f.eks. 5%. Dette ville betyde, at data fundet i undersøgelsenmed 95% sikkerhed ville være den fundne værdi +- 5%. Med en margin of error skulle voressamplestørrelse have været 383. Grundet måden vi har distribueret surveyen på, har vi haftsvært ved at kontrollere mængden af besvarelser, og har kun fået 143.På baggrund af dette kan vi lave en grov vurdering af vores fejlmargin.Vi bruger formlen:n er størrelsen på vores sample. Dette giver os en fejlmargin på ca. 8,3%.Da flere andre forhold ved vores undersøgelse betyder, at den ikke er repræsentativ, vælger viikke at gå nærmere ind i beregningen af margin of error.2Antallet af facebooktilhængere d. 10/04/2013
 59. 59. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 59 af 87Ved estimated proportions angiver vi 50%, da det tager højde for den værst mulige fordeling afsvar. Populationsstørrelsen angiver vi til 71.121, da det var antallet af likes på Louisianasfacebookside d. 10. april, da vi udsendte surveyen. Da Louisiana får omtrent 500 nye likes omugen, har der naturligvis været ændringer i dette tal, imens undersøgelsen har forløbet. Dettehar dog ingen betydning, da udregningen af samplestørrelse er absolut og ikke relativ tilpopulationens størrelse (Bryman 2012).5.2.2 Χ²-test: goodness-of-fitVed brugen af Χ²-test som statistisk metode til bestemmelse af, hvorvidt der eksisterer ensammenhæng mellem to variable, søges at bearbejde det indsamlede data (Bryman 2012, s.348). Igennem en antagelse, opstillet som hypotese, søges denne afkræftet eller bekræftetigennem verifikation. Indledningsvis testes, hvorvidt stikprøven kan anskues som værenderepræsentativ i forhold til en generel antagelse om populationen. Dertil gøres brug af testen, Χ²-testen: goodness-of-fit.Dataet indsættes i en tabel over observerede værdier og forventede værdier. Disse udgørværdier for sammenligning. Det observerede data er givet ved indsamlede værdier frasurveyen. Det forventede data udgøres af materiale fra Louisiana museets Facebook-sidesindblikfunktion (se fig. 65). Der arbejdes med en undersøgelse af surveyen som repræsentativ iforhold til deltagernes alder.χ
 60. 60. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 60 af 87Fig. 65Dette er blevet tilsendt af Katrine Damkjær fra Louisianas Facebooksides indblik-dataDer opstilles en nul-hypotese samt en alternativ hypotese:Nul-hypotese H0:De observerede værdier stemmer overens med de forventede værdier.Den alternative hypotese H1: De observerede værdier stemmer ikke overens med deforventede værdier.Tabellen angiver observerede og forventede værdier:Kategori (alder) Observeret Forventet0-12 år 0 013-17 år 2 0,042
 61. 61. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 61 af 8718-24 år 39 4,48525-34 år 34 8,46635-44 år 21 5,20845-54 år 18 3,6955-64 år 20 1,9465+ år 9 0,423Fig. 66For mulig verifikation af nul-hypotesen bestemmes summen af Χ²-værdierne for datasæt: Q. iangiver feltet, hvori der arbejdes.Ved arbejde med social research sættes signifikansniveauet typisk på 5%: “(...) there are up to5 chances in 100 that we might be falsely concluding that there is a relationship,” (Bryman 2012,s. 348).Tabel over X2-værdier:Difference Difference ^2 (Difference^2)/Forventet0 0 Ø-1,958 3,833764 91,2800952380952-34,515 1191,285225 265,615434782609-25,534 651,985156 77,0121847389558-15,792 249,387264 47,8854193548387-14,31 204,7761 55,4948780487805-18,06 326,1636 168,125567010309-8,577 73,564929 173,912361702128Fig. 67
 62. 62. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 62 af 87Q er dermed givet ved summen af X2-værdierne: 879,325940875716.Sandsynligheden for, at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), bestemmes forat kunne acceptere eller forkaste nul-hypotesen. f angiver antallet af frihedsgrader; hvorvidt erdet muligt - fra de foregående tal - at bestemme det næste? Ved Χ²-test beregnes dettesåledes:r angiver antallet af rækker. Antallet af frihedsgrader er dermed 6.Formålet med udregning af P(Q≥q) er, at kunne acceptere eller forkaste den opstillede nul-hypotese ved en sammenligning af P og det opstillede signifikansniveau. Dette beregnes vedfunktionen chifordelingen(χ;f) (Clausen 2007).P(879,325940875716≥q) = 1,1066E-186Sandsynligheden P for at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), med 6frihedsgrader under signifikansniveauet på 5% er 1,1066E-186. Dermed må nul-hypotesenforkastes og den alternative hypotese accepteres: De observerede værdier stemmer ikkeoverens med de forventede værdier. Stikprøven er derfor ikke repræsentativ i forhold tilrespondenternes alder i populationen.5.2.3 Vores sampleDa vi må forkaste vores nul-hypotese, er det ikke relevant at foretage yderligere test afrepræsentativitet, da vi nu har to tydelige indikatorer for, at vores sample ikke er repræsentativ.Selvom vi ikke ville kunne bruge vores sample til at sige noget om hele populationen, vil vifortsætte med at beskrive vores sample.
 63. 63. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 63 af 87Fig. 6854,5% (78 personer) har svaret ja til, at de har hørt om Louisiana Channel, hvor 45,5% (65personer) har svaret nej (fig. 68). Det er efter dette kriterie, vi har opdelt brugerne i de følgendedele af surveyen.Fig. 69
 64. 64. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 64 af 8751,9 % har svaret, at de har hørt om Louisiana Channel via Facebook (fig. 69). Dette stemmergodt overens med Peder Wuths udsagn om Facebook som en primær trafik-driver (bilag 1, s.8). Det er dog værd at huske, at vi har samplet fra Facebook.AlderAldersgruppen er interessant, da Louisiana Channel har formuleret en ønsket målgruppe.Peder Wuth fortæller, at ideen bag Louisiana Channel har været at få fat i yngre publikum:”(…)Og det vil sige, at aldersgruppen der hedder 25 til 40, har været en interessantaldersgruppe at få i tale,” (bilag 1, s. 4).I fig. 70 herunder ses aldersfordelingen blandt besvarelserne.Fig. 70Ud fra diagrammet ses det, at flertallet af besvarelserne stammer fra respondenter i den yngredel af skalaen. Størstedelen af besvarelserne ligger i aldersgruppen 18 – 24 år med 27,3% afbesvarelserne, hvor den ældste aldersgruppe 65+ kun består af 6,3% af besvarelserne. Denyngste respondent er 16 år og den ældste 74. Medianen er 33 år, gennemsnitsalderen 38 år ogstandardafvigelsen 15,6.Dernæst undersøges aldersfordelingen mellem de to aldersgrupper (fig. 71 og 72).
 65. 65. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 65 af 87Fig. 71Fig. 72JaMin 16Max 69Gennemsnit 36.32Median 30.5Varians 253Standardafvigelse 15.91Antal 78Fig. 73
 66. 66. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 66 af 87NejMin 17Max 74Gennemsnit 39.45Median 36Varians 230.97Standardafvigelse 15.2Antal 65Fig. 74Ud fra diagrammerne ses det at respondenterne, der har svaret “ja” til, at de har hørt omLouisiana Channel, i gennemsnit er yngre end dem, der har svaret “nej”. De adspurgte, der harsvaret “ja”, har i gennemsnit en alder på omkring 36 år og en median på 30,5 år, hvorimodgennemsnitsalderen for de, der har svaret “nej”, er omkring 39 år og har en median på 36 år.Dog er differencen i aldersforskellen, på “ja” og “nej” besvarelser hos de adspurgte, kun omkring3 år i gennemsnit, hvilket er lidt i forhold til vores fejlmargin (8,3%). Standardafvigelsen ertilnærmelsesvis den samme ved begge besvarelser.KønVi har også dannet os et overblik over kønsfordelingen mellem mænd og kvinder, som det ses ifig. 75-77.
 67. 67. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 67 af 87Fig. 75Fig. 76Fig. 77
 68. 68. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 68 af 87Der ses et tydeligt overtal af kvinder i besvarelserne: Mændene udgør 25,9%. Dette er ogsåtilfældet for hele populationen, hvor mændene dog udgør 30,2% - så differencen ligger på 4,3%.Hvis man ser på kønsfordelingen blandt dem, der kender til Louisiana Channel, og dem der ikkegør, er der 2,7% difference. Dette giver ikke umiddelbart grundlag for overvejelser omkringyderligere ubalance mellem mænd og kvinder.5.3 Analyse af svar5.3.1 Hypoteser1 Der er et uudnyttet potentiale blandt Louisianas Facebook-brugere2 Louisiana Channel benyttes af flertallet til at orientere sig om, hvad der foregår påmuseet.3 Målgruppen 25 - 45 år bruger Louisiana Channel i højere grad end de resterendebrugere.5.3.2 Behandling af hypotese 1Hypotesen undersøges, ved at se på de brugere, der har svaret nej til, at de kender LouisianaChannel. Vi spørger til deres interesse for Louisiana Channel efter at have fået forklaretkonceptet.Χ²-krydstabeltestVed udnyttelsen af Χ²-krydstabeltestens potentiale til undersøgelse af observerede datasætkontra forventede datasæt, søges at bestemme uafhængigheden mellem brugergrupper ogdisses besvarelse på brug eller mulig brug af Louisiana Channel. Krydstabeller kategorisererdermed data fra foretaget stikprøveundersøgelse (Clausen 2007).Indledningsvis opstilles det indsamlede data i O-tabellen for observerede værdier og medudgangspunkt i dette, beregnes de forventede værdier for surveyen: Disse bestemmes ud frasandsynligheden (Clausen 2007):
 69. 69. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 69 af 87Herved kan forventet data bestemmes til E-tabellen ud fra R (række total), K (kolonne total) og n(samlet stikprøve størrelse). E-tabellen og O-tabellen udgør data for sammenligning.Der opstilles en nul-hypotese samt en alternativ hypotese for undersøgelsen; ved arbejde medΧ²-krydstabeltest, kan der arbejdes med to former for hypoteser: Test af uafhængighed eller afhomogenitet (Clausen 2007). Følgende beregning søger at belyse en mulig uafhængighedmellem grupperinger af respondenter og disses brug eller intenderede brug af LouisianaChannel.For mulig verifikation af nul-hypotesen bestemmes summen af Χ²-værdierne: Q. Der arbejdes -som ved Χ²-testen goodness-of-fit - også her med et signifikansniveau på 5%.Dernæst bestemmes sandsynligheden for, at Q er større eller lig den stokastiske variabel q:P(Q≥q). Ved Χ²-krydstabeltest beregnes antallet af frihedsgrader således (Clausen 2007):Formålet med udregning af P(Q≥q) er at kunne acceptere eller forkaste den opstillede nul-hypotese ved en sammenligning af P og det opstillede signifikansniveau.Korrelation: Brugen af Louisiana Channel som baggrundsviden omkring udstillendekunstnereFørste undersøgelse søger at belyse en mulig sammenhæng mellem brugen af LouisianaChannel til baggrundsviden som afhængig variabel af brugerforholdet samt kendskabet tilLouisiana Channel.Grupperingen er dannet med afsæt i en kategorisering af deltagerne i surveyen på baggrund afspørgsmålet: “Har du hørt om Louisiana Channel?” (bilag 2). Inddelingen skelner mellembesvarelserne “ja” og “nej”.Ved besvarelsen “ja”, blev et yderligere spørgsmål stillet: “Hvad bruger du videoerne til påLouisiana Channel?” - denne test arbejder med besvarelsen: “Som baggrundsviden omkringudstillende kunstnere på Louisiana museet” (bilag 2), som er besvaret på en likert-skala fra 1-5,hvor 1 er “meget uenig” og 5 er “meget enig”.
 70. 70. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 70 af 87Ved besvarelsen “nej”, stilledes spørgsmålet: “Hvad er relevant for, at du ville bruge LouisianaChannel?” - og den videre besvarelse: “At jeg kan få baggrundsviden omkring udstillendekunstnere på Louisiana museet” (bilag 2). Denne er ligeledes besvaret på en likert-skala (fig.78).Fig. 78Brugerne har med et gennemsnit på 3,9 (på likert-skalaen) svaret, at de i nogen grad brugerLouisiana Channel som baggrundsviden omkring udstillende kunstnere på museet. De, der ikkehar hørt om Louisiana Channel, mener i samme omfang, at det ville være relevant at brugeLouisiana Channel til dette. Med en difference på 0,2 er der ikke baggrund for at konkludere, atder skulle være et uudnyttet potentiale i dette aspekt af brugen af Louisiana Channel.Standardvigelsen for de to grupper er hhv. 0,9 (har hørt) og 0,91 (har ikke hørt), og spredningenaf besvarelser inden for de to grupper har derfor været næsten ens, hvilket ikke giver anledningtil at konkludere, at spørgsmålet har været mere kontroversielt for den ene gruppe end for denanden. Med en minimumsværdi på 2 i begge grupper, er der ingen, der har erklæret sig megetuenige i, at Louisiana Channel kan anvendes til at opnå baggrundsviden omkring de udstillendekunstnere på Louisiana.
 71. 71. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 71 af 87Korrelation beregnes med Spearmans ρ. Denne benyttes i stedet for Pearsons r, da deanvendte variable ikke er af typen interval eller ratio. Vi benytter følgende formel til at beregneSpearmans ρ:3Følgende resultater beregnes:Sum d^2 882n 143n^3 20449n^3 - n 20306ρ 0.74Frihedsgrader n-2 141Fig. 79En ρ-værdi på 0,74 antyder en relation mellem, hvorvidt brugerne har hørt om LouisianaChannel, og hvordan de bruger den. Da det med disse data er tydeligt, at det er svarene på“Har du hørt om Louisiana Channel?”, der er den uafhængige variabel, kan det synes omsonstat lave en test af uafhængighed. Det gøres dog alligevel for illustrationens skyld.Χ²- krydstabeltest af uafhængighedDe observerede værdier for besvarelse af brugen af Louisiana Channel som baggrundsvidenangives i O-tabellen fordelt på de to grupper:O-tabelHar hørtomLouisianaChannelHar ikkehørt omLouisianaChannel Total1 (Megetuenig) 5 0 53(Royal Geographical Society u.d.)
 72. 72. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 72 af 872 5 2 73 9 17 264 27 15 425 (Megetenig) 15 28 4399 (Vedikke) 17 3 20Total (n) 78 65 143Fig. 80De forventede værdier med afsæt i de observerede beregnes:E-tabelHar hørtomLouisianaChannelHar ikkehørt omLouisianaChannel Total1 (Megetuenig) 2.727 2.727 5.45452 3.818 3.818 7.6363 14.18 14.20 28.364 22.90 22.90 45.805 (Megetenig) 23.45 19.54 4399 (Vedikke) 10.91 10.10 21.82Total (n) 78 74.10 304.2Fig. 81Der opstilles for undersøgelsen følgende:
 73. 73. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 73 af 87Nul-hypotese H0: Der gælder uafhængighed mellem brugertyper og besvarelsen om brugen afLouisiana Channel til baggrundsviden.Den alternative hypotese H1:Der gælder ikke uafhængighed mellem brugertyper ogbesvarelsen om brugen af Louisiana Channel til baggrundsviden.Med opstillede hypoteser søges en af disse verificeret. Q bestemmes ud fra følgende tabel:Χ²-tabelHar hørt omLouisiana ChannelHar ikke hørt omLouisiana Channel1 (Meget uenig) 1.894 2.7272 0.365 0.8653 1.893 0.5604 0.731 2.7315 (Meget enig) 3.0476 3.65799 (n) 3.400 5.734Fig. 82Summen er af Χ²-værdierne Q = 27.606732414872.Sandsynligheden for, at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), bestemmesmed et antal af frihedsgrader på 5:P(27.606732414872≥q) = 4,34416424250077E-005Sandsynligheden P for at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), med 5frihedsgrader ligger under signifikansniveauet på 5%. Dermed må nul-hypotesen forkastes ogden alternative hypotese accepteres: Der gælder ikke uafhængighed mellem brugertype ogbesvarelsen om brugen af Louisiana Channel til baggrundsviden. Dermed er besvarelsen afbrugen af Louisiana Channel som baggrundsviden afhængig af, hvilken brugertyperespondenten tilhører.
 74. 74. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 74 af 87Korrelation #2: Brugen af Louisiana Channel som opdatering om kunstDen anden undersøgelse kortlægger, hvorvidt der er en mulig sammenhæng mellem brugen afLouisiana Channel til opdatering om kunst som afhængig variabel af brugertypen samtkendskabet til Louisiana Channel.Der arbejdes med samme kategorisering af gruppen som foregående test med fokus på brugenaf Louisiana Channel til opdatering om kunst og kunstnere generelt. Besvarelsen bygger påfølgende spørgsmål:Deltagere, der har hørt om Louisiana Channel: “At jeg kan holde mig opdateret om kunst ogkunstnere generelt,” (bilag 2).Deltagere, der ikke har hørt om Louisiana Channel: “Til at holde mig opdateret om kunst ogkunstnere generelt,” (bilag 2).Fig. 83
 75. 75. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 75 af 87Skelnes der mellem respondenter, der har hørt og ikke hørt om Louisiana Channel, opleves enmindre forskel i tilgangen til brugen af web-kanalen til opdatering omkring kunst og kunstneregenerelt (fig. 83). Med et gennemsnit på 3,97 for grupperingen af respondenter, der kender tilLouisiana Channel, synes disse at være forholdsvis enige i brugen af web-kanalen tilopdateringen omkring kunst og kunstnere generelt. Grupperingen af respondenter, der ikkekender til konceptet er med et gennemsnit på 3,8 mindre enige i udsagnet; men dette kun meden difference på 0,17. Standardafvigelsen ligger på henholdsvis 1,1 og 1,2 for gruppen, der harhørt om Louisiana Channel og gruppen, der ikke har. Dette giver et billede af, at de enkelterespondenter er forholdsvis lige enige såvel som uenige internt i begge grupper.Minimumsværdien for begge grupperinger ligger på 1; dermed er der et antal brugere, der harerklæret sig meget uenige i udsagnet om brugen af Louisiana Channel til opdateringer om kunstog kunstnere generelt.Igen beregnes korrelation ved Spearmans ρ.Følgende resultater findes:Sum d^2 880n 143n^3 20449n^3 - n 20306r 0,74frihedsgrader n-2 141Fig. 84Igen findes en ρ-værdi på 0,74 der også antyder en relation mellem, hvorvidt brugerne har hørtom Louisiana Channel, og hvordan de bruger den. Igen laves en test af uafhængighed forillustrationens skyld.Χ²-krydstabelstest af uafhængighedDe observerede værdier for besvarelse af brugen af Louisiana Channel som opdatering omkunst og kunstnere angives i O-tabellen fordelt på de to brugertyper.
 76. 76. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 76 af 87O-tabelHar hørtomLouisianaChannelHar ikkehørt omLouisianaChannel Total1 (megetuenig) 4 2 62 3 3 63 17 12 294 18 18 365 (megetenig) 19 24 4399 (vedikke) 17 6 23Total (n) 78 65 143Fig. 85E-tabelHar hørtomLouisianaChannelHar ikkehørt omLouisianaChannel Total1 (megetuenig) 3,273 2,727 62 3,273 2,727 63 15,818 13,1812 294 19,64 16,36 36
 77. 77. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 77 af 875 (megetenig) 23,45 19,55 4399 (vedikke) 12,55 10,45 23Total (n) 78 65 286Fig. 86Der opstilles følgende nul-hypotese H0: Der gælder uafhængighed mellem brugertyper ogbesvarelsen om brugen af Louisiana Channel til opdatering om kunst og kunstnere generelt.Den alternative hypotese H1: Der gælder ikke uafhængighed mellem brugertyper ogbesvarelsen om brugen af Louisiana Channel til opdatering om kunst og kunstnere generelt.En af ovenstående hypoteser søges verificeret. Q bestemmes:Χ²-tabelHar hørt om Louisiana Channel? Har ikke hørt om Louisiana Channel?1 0,162 0,1942 0,023 0,0273 0,0883 0,10604 0,136 0,1645 0,846 1,01599 1,582 1,898Fig. 87Summen af Χ²-værdierne er Q = 6,24075888412383.Sandsynligheden for at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), bestemmes medet antal af frihedsgrader på 5:P(6,24075888412383≥q) = 0,2834919618
 78. 78. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 78 af 87Sandsynligheden P for at Q er større eller lig den stokastiske variabel q, P(Q≥q), ligger undersignifikansniveauet på 5%. Dermed må nul-hypotesen forkastes, og den alternative hypoteseaccepteres: Der gælder ikke uafhængighed mellem brugertyper og besvarelsen om brugen afLouisiana Channel til opdatering om kunst og kunstnere generelt. Dermed er besvarelsen af deto spørgsmål om brugen af Louisiana Channel som opdatering om kunst og kunstnere genereltafhængig af, hvilken brugertype respondenten tilhører.5.3.2 Hypotese 2Hypotesen undersøges ved at analysere spørgsmålene “Hvad bruger du videoerne påLouisiana Channel til?” og “Hvad er relevant for at du ville bruge Louisiana Channel” (bilag 2).Fig. 88Fig. 88 beskriver brugernes forhold til brugen af Louisiana Channel. Den gennemsnitlige værdipå 3,7 indikerer, at brugerne til dels ville bruge web-kanalen og dennes indhold til indsamling af
 79. 79. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 79 af 87baggrundsviden omkring udstillende kunstnere på Louisiana museet. Dermed opleves entendens omkring brugen af Louisiana Channel til indsamling af information omkring selvemuseet Louisiana; hvilket tyder på, at brugerne oplever en forbindelse mellem de toinstitutioner.5.3.3 Hypotese 3Hypotesen undersøges ved at se på spørgsmålet om, hvor ofte respondenterne i de forskelligealdersintervaller bruger Louisiana Channel.Fig. 89I fig. 89 herover ses det, at der på tværs af aldersintervallerne er en relativt jævn fordeling af,hvor ofte respondenterne bruger Louisiana Channel. Der er dog et større udsving i intervallet13-17 år, hvilket skyldes at der inden for dette aldersinterval kun er én besvarelse.For at kunne udregne et gennemnsnit, har vi kodet svarene “dagligt”, “ugentligt”, “månedligt”,“årligt / sjældnere” og “aldrig” med værdierne henholdsvis. 4, 3, 2, 1 og 0. At vi omkodernominelle variable til ratiovariable betyder, at vi mister noget af de oprindelige svars betydning,men giver mulighed for at sammenligne svarene på tværs af aldersintervaller. Men fordelingenviser ikke noget tegn på en tendens til, at nogle aldersgrupper bruger Louisiana Channelvæsentligt mere end andre.
 80. 80. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 80 af 87Ser man bort fra aldersfordelingen og kigger overordnet på respondenternes brug af LouisianaChannel, kan det på fig. 90 herunder ses at 31% (24 ud af 78) af dem der har svaret “ja” til at dekender Louisiana Channel ikke bruger den.Fig. 90Det vil sige at kun 37,8% (54) af de 143 respondenter egentlig har brugt Louisiana Channel.Ingen af respondenterne svarer, at de bruger Louisiana Channel dagligt. Månedligt har med37% af svarene den hyppigste frekvens.Fig. 91Det er også relevant, hvor ofte respondenter der har liket Louisiana Channel benytter sig afdenne. En gruppe på 13,7 % af disse adspurgte svarer, at de bruger kanalen sjældnere elleraldrig (fig. 91).
 81. 81. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 81 af 87Fig. 92Ja 0Min 16Max 69Gennemsnit 37.45Median 31Varians 273.9Standardafvigelse 16.55Antal 51Fig. 93
 82. 82. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 82 af 87Nej 0Min 20Max 63Gennemsnit 34.19Median 30Varians 215.3Standardafvigelse 14.67Antal 27Fig. 94På fig. 92 ses aldersfordelingen for de adspurgte, der henholdsvis har liket og ikke har liketLouisiana Channels Facebook-side. Dette spørgsmål er kun stillet dem, der har svaret, at dehar hørt om Louisiana Channel. Gennemsnitsalderen for respondenterne, der har liketLouisiana Channel, er 37,45 år og har en median på 31 år. Respondenterne, der ikke har liket,har en gennemsnitsalder på 34,19 år og en median på 30 år. Altså har de ældre respondenter ihøjere grad taget valget om at like Facebook-siden. Endvidere ses det, at der i allealdersgrupper er minimum 50%, der har liket Louisiana Channel. Generelt er der et overtal ipersoner, der har liket - kontra personer, som ikke har liket. I aldersintervallet 13-17 er kun énrespondent, og man må derfor se bort fra denne.6 Diskussion6.1 Diskussion af surveyI opbygningen af surveyen blev der foretaget en sortering af de adspurgte ved spørgsmålet,“Har du hørt om Louisiana Channel”, hvor vi kategoriserede besvarelserne ”ja” og “nej” ihenholdsvis kernebrugere og potentielle brugere. I forlængelse af arbejdet med casen blev vibevidste om, at de adspurgte sagtens kan have hørt om Louisiana Channel uden at havebenyttet denne kanal. Dette betyder, at begrebet kernebrugere er vag i sin definition, da desåkaldte kernebruger, kan være personer, der aldrig har benyttet Louisiana Channel. Dette
 83. 83. Gruppe 6 BCMAcsiv, iwil, kalyn, mnop, mgrs, sabe, tbniMaj 2013Side 83 af 87ligger til grund for, at vi i databehandlingen ikke har brugt begreberne kernebrugere ogpotentielle brugere.Gennem databehandling af vores survey er det blevet klart for os, at vi mangler et større antalbesvarelser for at kunne kategorisere vores undersøgelse som værende repræsentativ. Dettekunne vi have opnået, enten ved at få Louisiana til dele surveyen flere gange over flere dage -eller ved selv at opsøge Louisianas publikum på museet. Sidstnævnte ville dog have resulteret ien anden population.En anden faldgruppe ved at dele surveyen på Louisianas Facebook-side er, at folk, der ikke harliket Louisiana, også har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen; enten ved, at de selv harfundet linket på Louisianas Facebook-side, eller ved, at de er blevet gjort opmærksomme påstatusopdateringen, ved en af deres Facebook-venners interaktion med denne. Ved at udsendesurveyen via Facebook har vi ikke haft mulighed for at styre vores sample frame. Vi kender ikkestørrelsen, og dermed heller ikke vores no-response rate. Denne er blevet udvalgt af Facebooksalgoritmer for deling, som vi ikke har noget indblik i. Dette kan have givet undersøgelsen etteknologisk bias, da folk, der har interageret mere med Lousiana på Facebook, måske i højeregrad har fået vist statussen i deres nyhedsfeed.For at besvare vores anden hypotese vælger vi at kombinere svarene på de to spørgsmål,“Hvad bruger du videoerne på Louisiana Channel til?” og “Hvad er relevant for, at du ville brugeLouisiana Channel?” der er stillet henholdsvis dem, der har svaret “ja” og “nej” til spørgsmålet“Har du hørt om Louisiana Channel?”. Disse to spørgsmål er ikke 100% ens, derfor må vi tagehøjde for, at det er behæftet med en vis usikkerhed at sammenligne disse svar. Dog giver detos en god mulighed for sammenligne de to brugergrupper. Derudover kan det også diskuteres,hvorvidt det overhovedet er muligt at undersøge, hvad brugerne kunne finde på at brugeLouisiana Channel til, da deres begrænsede forhold til formen og funktionen af LouisianaChannel er baseret på vores beskrivelse af det i surveyen. Det er ikke sikkert, at dennebeskrivelse stemmer overens med den oplevelse brugeren selv ville have haft med LouisianaChannel.I surveyen ses det, at en lille gruppe af respondenterne, der har liket Louisiana Channel påFacebook, aldrig har benyttet sig af konceptet. Denne gruppe har dog efterfølgende i surveyenbesvaret på spørgsmål, som afhænger af et kendskab til web-kanalen og dennes faciliteter. Det

×