SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Modul akses pembelajaran kendiriModul akses pembelajaran kendiri
MicrosoftMicrosoft
ExcelExcel
Literasi TMKLiterasi TMK
Sekolah MenengahSekolah Menengah
ProgramProgram
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
MODUL 4
LEMBARAN MARKAH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
1
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Nama Modul : Lembaran Markah
Hasil Pembelajaran: Murid seharusnya dapat :
1. Masukkan data ke dalam lembaran markah
2. Memasukkan Jadual
3. Menyimpan Buku Kerja
4. Tutup dan Keluar dari Buku Kerja
5. Masukkan Carta dalam Lembaran Kerja
6. Gunakan Formula dalam Lembaran Kerja (sum, grading, percentage)
Pengetahuan dan Kemahiran:
1. Tukar saiz Lajur.
2. Mencipta Lembaran markah individu yang mudah yang mengandungi
border, menggunakan SUM, tukar markah kepada gred dan guna lookup
table.
3. Mencipta lembaran markah kelas yang mengandungi Jumlah markah,
gred dan peratus.
4. Mencipta carta daripada lembaran markah individu.
Ringkasan Modul:
Pada akhir modul ini, pelajar akan dapat menghasilkan output seperti yang
ditunjukkan di bawah:
2
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Aktiviti 1 : Mencipta Lembaran Markah Murid.
1. Taip data di dalam sel seperti yang ditunjukkan di bawah. Ubah lebar lajur
untuk sesuaikan dengan kandungan sel
Menukar saiz Lajur.
2. Alihkan kursor di sebelah kanan lajur. Apabila petunjuk bertukar kepada anak panah
seperti di rajah, Klik dan seret tetikus sehingga saiz lajur seperti yang dikehendaki
3. Letakkan kursor di sebelah kanan , Apabila petunjuk bertukar kepada anak panah
seperti dirajah, Dwi Klik dan sel berkenaan akan disesuaikan dengan lebar
kandungan didalam sel secara automatic.
Aktiviti 2 : Menyimpan Lembaran Kerja
3
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
1. Menyimpan Lembaran kerja Baru.
Apabila anda selesai menyiapkan kerja anda, anda perlu menyimpan Lembaran Kerja
anda. Klik File pada Menu Bar, Kemudian menu “pull down” akan kelihatan. Klik
Save As
Kotak dialog Save As akan kelihatan. Berikut adalah langkah-langkah
untuk menyimpan lembaran kerja anda.
a. Pilih destinasi atau folder di mana anda mahu menyimpan lembaran kerja anda
b. Taip nama fail anda.
c. Klik Save.
4
ii. Klik Save As
i. Klik File pada Menu Bar
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
2. Simpan lembaran kerja yang sedia ada.Anda boleh menyimpan lembaran kerja yang
sedia ada anda dalam beberapa cara:
a. Klik File Pada Menu Bar, Kemudian Klik Save.
b. Klik CTRL + S.
c. Guna Save ikon pada Menu Bar.
Aktiviti 3 : Mencipta Border
1. Serlahkan sel yang dipilih untuk mencipta border untuk borang seperti di bawah
2. Klik pada sel A5 dan seret tetikus sehingga sel C16 untuk memilih kawasan.
5
i. Lokasi atau folder dimana anda
akan menyimpan lembaran kerja
anda.
ii. Taip nama fail anda
iii. Klik Save
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
3. Klik ikon Borders pada Toolbar Formatting.
Jika ikon Borders tidak dipaparkan pada skrin, Klik View pada Menu Bar, kemudian
klik Toolbars, Kemudian Klik Formatting, tanda () akan dipaparkan bersebelahan
Formatting .
4. Sebarai pilihan borders akan kelihatan. Pilih ikon All Borders.
5. Buku Kerja dipaparkan seperti yang ditunjukkan di bawah.
6. Simpan Buku Kerja Anda.
6
Ikon Borders
Ikon All
Borders
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Aktiviti 4: Memasukkan Formula
1. Untuk mengetahui Jumlah Markah Murid, klik tetikus anda di dalam sel B15.
Kemudian klik pada ikon Auto Sum pada toolbar.
2. pull down menu akan dipaparkan dan pilih Sum.
3. Apabila anda memilih Sum, Lembaran Kerja anda akan kelihatan seperti berikut :
7
Serlahkan sel B6 sehingga B14
Formula ( =SUM(B6:B14) )
akan dipaparkan di dalam sel
B15 dan pada formula bar
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
4. Klik pada sel B6, klik dan seret tetikus ke sel B14. Formula di dalam sel B15 dan
pada formula bar akan berubah :
Maksud formula diatas, jumlah daripada sel B6 sehingga B14.
5. Tekan Enter. Jumlah markah murid akan dipaparkan di dalam sel B15.
6. Masukkan formuka ke dalam sel B16 dan tekan Enter.
Jumlah markah di dalam sel B15 dibahagi dengan jumlah markah maksima untuk 8
subjek.
7. Klik pada sel B16 dan kemudian klik ikon peratusan pada toolbar formatting untuk
menukarkan nombor kepada peratus.
8
=SUM(B6:B14)
=B15/(8*100)
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
8. Lembaran Kerja anda akan kelihatan seperti di bawah
9. Simpan Lembaran Kerja anda.
Aktiviti 5: Menentukan Gred
1. Taip nombor seperti yang ditunjukkan di bawah pada sel yang betul
Sel E5: taip 0
Sel E6: taip 40
Sel E7: taip 60
Sel E8: taip 70
Sel E9: taip 80
Sel F5: taip E
Sel F6: taip D
Sel F7: taip C
Sel F8: taip B
Sel F9: taip A
9
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
2. Klik sel C6 dan isikan formula ini:
=VLOOKUP(B6;$E$5:$F$9;2) dan tekan kekunci ‘Enter’.
(Formula ini akan mencari gred untuk markah dalam sel B6 dan carian untuk nilai gred
dari jadual gred dalam sel E5 hingga sel F9, rujuk bantuan mengenai penggunaan Fungsi
VLOOKUP,minta guru anda jika perlu)
3. Salinan formula dari sel C6 ke sel C7 hingga C13
a. Klik sel C6.
b. Alih kursor ke sudut kanan bawah sel C6 untuk menukar kursor kepada tanda
tambah (Lihat rajah seperti yang ditunjukkan di bawah):
c. Klik dan seret kursor ke sel C13.
d. Apabila anda memegang butang tetikus, kandungan sel C6 akan disalin
ke selC7 hingga sel C13.
4. Cetak lembaran kerja anda.
10
Tanda Tambah
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Aktiviti 6: Menghasilkan Borang Markah Ujian Bulanan Kelas
Dalam Microsoft Excel, sebuah buku kerja boleh mengandungi lebih daripada satu
lembaran. Dalam aktiviti sebelum ini, anda telah menghasilkan satu borang markah
individu dalam sheet 1. Untuk borang markah ujian bulanan kelas, guna lembaran baru.
1. Klik ikon Sheet2 pada bahagian bawah lembaran kerja anda seperti yang
ditunjukkan di bawah. Lembaran baru akan dipaparkan.
2. Untuk menukar orientasi halaman dari Portrait kepada Landscape.
a. Klik File pada menu bar dan sub menu file akan dipaparkan seperti rajah di
bawah.
11
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
b. Klik Page Setup. Tetingkap Page Setup akan dipaparkan. Klik butang Landscape.
dan Klik OK.
3. Masukkan data di dalam sel seperti di bawah.
Sel B1 : taip Guru Tingkatan: Pn. Lily Pin
Sel B2 : taip Tingkatan : 1 Tanjung
Sel B3 : taip Ujian Bulan : MAC 2001
Sel A5 : taip Bil sel M5 : taip SEJ
Sel B5 : taip Nama sel N5 : taip Gred
Sel C5 : taip BM sel O5 : taip LKS
Sel D5 : taip Gred sel P5 : taip Gred
Sel E5 : taip BI sel Q5 : taip KH
Sel F5 : taip Gred sel R5 : taip Gred
Sel G5 : taip AG/M sel S5 : taip Jum
Sel H5 : taip Gred sel T5 : taip %
Sel I5 : taip MAT
Sel J5 : taip Gred
Sel K5 : taip GEOG
Sel L5 : taip Gred
12
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
4. Untuk Menukar Saiz Lajur.
a. Tukar saiz lajur A dan B untuk sesuaikan dengan saiz sel. Rujuk aktiviti 1, jika
perlu.
b. Untuk Lajur C dan T. Lakukan arahan dibawah.
i. Klik label Lajur C dan seret tetikus sehingga label Lajur T untuk
serlahkan label dari lajur C hingga label lajur T.
ii. Klik Format pada menu bar. Sub menu Format akan dipaparkan.
iii. Klik Column dan kemudian Klik Width.
iv. Tetingkap Column Width akan dipaparkan seperti dibawah. Taip
nombor 5 (Untuk nilai aksara dalam satu lajur) dan klik OK.
v. Saiz lajur yang diserlahkan akan dikurangkan kepada 5 aksara.
5. Simpan buku kerja anda.
13
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Aktiviti 7: Auto Fill
1. Masukkan data seperti di bawah:
a. Pada sel A6 taip 1
b. Pada sel A7 taip 2
c. Serlahkan Sel A6 dan A7
d. Kemudian letakkan kursor pada sudut kanan bawah sehingga penunjuk akan
memaparkan bentuk anak panah silang. Seret Pemegang Auto Fill ke bawah
sehingga sel A15.
14
Pemegang Auto Fill
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
e. Lepaskan butang tetikus. Sel yang diserlahkan akan bernombor dari 1 hingga 10.
f. Taip nama murid dari sel B6 hingga B15.
g. Taip markah bagi setiap subjek
h. Taip formula di dalam sel D6 untuk mengira gred. Rujuk aktiviti 3 dan 4 jika perlu.
i. Pilih sel D6, Seret pemegang Auto fill ke bawah sehingga sel D15 untuk menyalin
formula.
j. Ulang langkah tersebut untuk mencari jumlah dan peratus dalam lembaran
markah ini.
2. Simpan kerja anda.
15
Jadual Gred untuk VLOOKUP
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
Aktiviti 8 : Mencipta Carta
Dalam aktiviti ini, anda akan menggunakan lembaran markah individu untuk membina carta.
1. Klik pada sel A6 , klik dan seret sehingga sel B13.
2. Klik Chart Wizard pada Standard Toolbar.
16
Chart Wizard
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
3. Kotak dialog Chart Wizard akan dipaparkan. Carta Palang ialah carta asal. Klik Next.
4. Kotak dialog Chart Wizard akan dipaparkan.
17
Klik Next
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
5. Klik tab Series.
6. Taip ‘Markah’ di dalam Kotak Nama.
7. Klik Next dan kotak dialog ‘Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart Options’ akan
dipaparkan.
8. Taip Markah Ujian Bulan Ogos di dalam kotak Chart Title, Mata Pelajaran di dalam
Kotak Category (X) axis dan Markah di dalam kotak Value (Y) axis. Klik Next.
9. Tetingkap Chart Wizard – Step 4 of 4 – Chart Location akan dipaparkan.
18
i. Tab
Series
ii. Taip ‘Markah’
i. Markah Ujian
Bulan Ogos
ii. Mata Pelajaran
iii. Markah
Klik Next
TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja
10. Pilih As object in : Sheet 1 dan klik Finish.
11. Lembaran markah anda dan carta kini lengkap seperti paparan rajah dibawah:
12. Simpan lembaran kerja anda . Jika anda ingin mencetak carta , klik pada kawasan
carta dan kemudian klik File, Print dan OK.
19
i. Lembaran 1
ii. Klik Finish

More Related Content

What's hot

Mengenal office 2010 bab i
Mengenal office 2010 bab iMengenal office 2010 bab i
Mengenal office 2010 bab iNie Andini
 
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice Writer
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice WriterTutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice Writer
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice WriterMutia Hanifah
 
100174975 modul-ms-access-2010
100174975 modul-ms-access-2010100174975 modul-ms-access-2010
100174975 modul-ms-access-2010sutrisno sukarno
 
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1ardhoraja19
 
Contoh ms. access aplikasi penjualan
Contoh ms. access aplikasi penjualanContoh ms. access aplikasi penjualan
Contoh ms. access aplikasi penjualanSis Wanti
 
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007difawilly
 
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensi
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensiPanduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensi
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensiDe Sullivan
 
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1Ratna Noviani
 
Mengenal ms word 2007
Mengenal ms word 2007Mengenal ms word 2007
Mengenal ms word 2007Nie Andini
 
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007Zona Computer
 

What's hot (13)

Mengenal office 2010 bab i
Mengenal office 2010 bab iMengenal office 2010 bab i
Mengenal office 2010 bab i
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice Writer
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice WriterTutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice Writer
Tutorial reference membuat daftar isi otomatis pada LibreOffice Writer
 
100174975 modul-ms-access-2010
100174975 modul-ms-access-2010100174975 modul-ms-access-2010
100174975 modul-ms-access-2010
 
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1
TIK PPT KELAS 9 SEMESTER 1
 
Contoh ms. access aplikasi penjualan
Contoh ms. access aplikasi penjualanContoh ms. access aplikasi penjualan
Contoh ms. access aplikasi penjualan
 
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007
Tik tugas bab1 kls IX Mengenal Power Point 2007
 
Tik bab 3
Tik bab 3Tik bab 3
Tik bab 3
 
Tik bab 3
Tik bab 3Tik bab 3
Tik bab 3
 
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensi
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensiPanduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensi
Panduan menyusun-bahan-ajar-berbasis-kompetensi
 
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1
Microsoft Powerpoint 2007 kelas 9 Bab 1
 
Mengenal ms word 2007
Mengenal ms word 2007Mengenal ms word 2007
Mengenal ms word 2007
 
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007
Pemrograman vba-pada-microsoft-access-2007
 

Viewers also liked

ENGLISH PMR SECTION C ANALYSIS
ENGLISH PMR SECTION C ANALYSISENGLISH PMR SECTION C ANALYSIS
ENGLISH PMR SECTION C ANALYSISMiz Malinz
 
How I Met Myself - Characters Graphic Organiser
How I Met Myself - Characters Graphic OrganiserHow I Met Myself - Characters Graphic Organiser
How I Met Myself - Characters Graphic OrganiserMiz Malinz
 
Modul: Login Frog VLE
Modul: Login Frog VLEModul: Login Frog VLE
Modul: Login Frog VLEMiz Malinz
 
A Fighter's Lines (Revision)
A Fighter's Lines (Revision)A Fighter's Lines (Revision)
A Fighter's Lines (Revision)Miz Malinz
 
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3Miz Malinz
 
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.my
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.myPanduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.my
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.myMiz Malinz
 
Oral Test Mark Sheet PT3 English
Oral Test Mark Sheet PT3 EnglishOral Test Mark Sheet PT3 English
Oral Test Mark Sheet PT3 EnglishMiz Malinz
 

Viewers also liked (20)

Cyber Law
Cyber LawCyber Law
Cyber Law
 
F2 t4 linear equations
F2 t4  linear equationsF2 t4  linear equations
F2 t4 linear equations
 
ENGLISH PMR SECTION C ANALYSIS
ENGLISH PMR SECTION C ANALYSISENGLISH PMR SECTION C ANALYSIS
ENGLISH PMR SECTION C ANALYSIS
 
How I Met Myself - Characters Graphic Organiser
How I Met Myself - Characters Graphic OrganiserHow I Met Myself - Characters Graphic Organiser
How I Met Myself - Characters Graphic Organiser
 
Matter
MatterMatter
Matter
 
F2 algebraic expression ii
F2  algebraic expression iiF2  algebraic expression ii
F2 algebraic expression ii
 
F2 t2 squares, square roots, cubes & cube roots
F2 t2  squares, square roots, cubes & cube rootsF2 t2  squares, square roots, cubes & cube roots
F2 t2 squares, square roots, cubes & cube roots
 
Modul: Login Frog VLE
Modul: Login Frog VLEModul: Login Frog VLE
Modul: Login Frog VLE
 
A Fighter's Lines (Revision)
A Fighter's Lines (Revision)A Fighter's Lines (Revision)
A Fighter's Lines (Revision)
 
Peraturan mkml
Peraturan mkmlPeraturan mkml
Peraturan mkml
 
Evidens pbs matematik tingkatan 1
Evidens pbs matematik tingkatan 1Evidens pbs matematik tingkatan 1
Evidens pbs matematik tingkatan 1
 
1.bab
1.bab1.bab
1.bab
 
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3
Reading and spoken interaction test indvidual profile form PT3
 
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.my
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.myPanduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.my
Panduan Mengaktifkan Yes ID atau Login FROG VLE menggunakan www.yes.my
 
Indeks(t3)
Indeks(t3)Indeks(t3)
Indeks(t3)
 
Oral Test Mark Sheet PT3 English
Oral Test Mark Sheet PT3 EnglishOral Test Mark Sheet PT3 English
Oral Test Mark Sheet PT3 English
 
Statistik carta pai
Statistik carta paiStatistik carta pai
Statistik carta pai
 
Statistik perwakilan data(mod, median, mod)
Statistik perwakilan data(mod, median, mod)Statistik perwakilan data(mod, median, mod)
Statistik perwakilan data(mod, median, mod)
 
Kuiz matematik tingkatan 3(ungkapanalgebra)
Kuiz matematik tingkatan 3(ungkapanalgebra)Kuiz matematik tingkatan 3(ungkapanalgebra)
Kuiz matematik tingkatan 3(ungkapanalgebra)
 
Geometri pepejal(iii) i.gabungan
Geometri pepejal(iii) i.gabunganGeometri pepejal(iii) i.gabungan
Geometri pepejal(iii) i.gabungan
 

Similar to Ms excel-modul-4-1

Similar to Ms excel-modul-4-1 (20)

tugas mediapresentasi bab 2
tugas mediapresentasi bab 2tugas mediapresentasi bab 2
tugas mediapresentasi bab 2
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Ms.PowerPoint 2007 - Bab 2 -
Ms.PowerPoint 2007 - Bab 2 -Ms.PowerPoint 2007 - Bab 2 -
Ms.PowerPoint 2007 - Bab 2 -
 
Ms. Power Point 2007 bab 2 kelas IX
Ms. Power Point 2007 bab 2 kelas IXMs. Power Point 2007 bab 2 kelas IX
Ms. Power Point 2007 bab 2 kelas IX
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Ms. PowerPoint 2007 - BAB 2-
Ms. PowerPoint 2007 - BAB 2-Ms. PowerPoint 2007 - BAB 2-
Ms. PowerPoint 2007 - BAB 2-
 
Modul10 mendisain report v1
Modul10 mendisain report v1Modul10 mendisain report v1
Modul10 mendisain report v1
 
Modul 18
Modul 18Modul 18
Modul 18
 
Proyek 9 formulir dan laporan basis data
Proyek 9 formulir dan laporan basis dataProyek 9 formulir dan laporan basis data
Proyek 9 formulir dan laporan basis data
 
Tugas internet aplikasi
Tugas internet aplikasiTugas internet aplikasi
Tugas internet aplikasi
 
Proyek 9
Proyek 9Proyek 9
Proyek 9
 
Proyek 9 formulir dan laporan basis data
Proyek 9 formulir dan laporan basis dataProyek 9 formulir dan laporan basis data
Proyek 9 formulir dan laporan basis data
 
Tik bab 3
Tik bab 3Tik bab 3
Tik bab 3
 
PP TIK Bab 3
PP TIK Bab 3PP TIK Bab 3
PP TIK Bab 3
 
PowerPoint TIK Bab III
PowerPoint TIK Bab IIIPowerPoint TIK Bab III
PowerPoint TIK Bab III
 
Pp tik ix f bab iii
Pp tik ix f bab iiiPp tik ix f bab iii
Pp tik ix f bab iii
 
POWER POINT BAB III
POWER POINT BAB IIIPOWER POINT BAB III
POWER POINT BAB III
 
Pp Tik IX bab III
Pp Tik IX bab IIIPp Tik IX bab III
Pp Tik IX bab III
 
Tik bab 2
Tik bab 2Tik bab 2
Tik bab 2
 
Tik bab 2
Tik bab 2Tik bab 2
Tik bab 2
 

Ms excel-modul-4-1

 • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Modul akses pembelajaran kendiriModul akses pembelajaran kendiri MicrosoftMicrosoft ExcelExcel Literasi TMKLiterasi TMK Sekolah MenengahSekolah Menengah ProgramProgram
 • 3. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja MODUL 4 LEMBARAN MARKAH Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1
 • 4. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Nama Modul : Lembaran Markah Hasil Pembelajaran: Murid seharusnya dapat : 1. Masukkan data ke dalam lembaran markah 2. Memasukkan Jadual 3. Menyimpan Buku Kerja 4. Tutup dan Keluar dari Buku Kerja 5. Masukkan Carta dalam Lembaran Kerja 6. Gunakan Formula dalam Lembaran Kerja (sum, grading, percentage) Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Tukar saiz Lajur. 2. Mencipta Lembaran markah individu yang mudah yang mengandungi border, menggunakan SUM, tukar markah kepada gred dan guna lookup table. 3. Mencipta lembaran markah kelas yang mengandungi Jumlah markah, gred dan peratus. 4. Mencipta carta daripada lembaran markah individu. Ringkasan Modul: Pada akhir modul ini, pelajar akan dapat menghasilkan output seperti yang ditunjukkan di bawah: 2
 • 5. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Aktiviti 1 : Mencipta Lembaran Markah Murid. 1. Taip data di dalam sel seperti yang ditunjukkan di bawah. Ubah lebar lajur untuk sesuaikan dengan kandungan sel Menukar saiz Lajur. 2. Alihkan kursor di sebelah kanan lajur. Apabila petunjuk bertukar kepada anak panah seperti di rajah, Klik dan seret tetikus sehingga saiz lajur seperti yang dikehendaki 3. Letakkan kursor di sebelah kanan , Apabila petunjuk bertukar kepada anak panah seperti dirajah, Dwi Klik dan sel berkenaan akan disesuaikan dengan lebar kandungan didalam sel secara automatic. Aktiviti 2 : Menyimpan Lembaran Kerja 3
 • 6. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 1. Menyimpan Lembaran kerja Baru. Apabila anda selesai menyiapkan kerja anda, anda perlu menyimpan Lembaran Kerja anda. Klik File pada Menu Bar, Kemudian menu “pull down” akan kelihatan. Klik Save As Kotak dialog Save As akan kelihatan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyimpan lembaran kerja anda. a. Pilih destinasi atau folder di mana anda mahu menyimpan lembaran kerja anda b. Taip nama fail anda. c. Klik Save. 4 ii. Klik Save As i. Klik File pada Menu Bar
 • 7. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 2. Simpan lembaran kerja yang sedia ada.Anda boleh menyimpan lembaran kerja yang sedia ada anda dalam beberapa cara: a. Klik File Pada Menu Bar, Kemudian Klik Save. b. Klik CTRL + S. c. Guna Save ikon pada Menu Bar. Aktiviti 3 : Mencipta Border 1. Serlahkan sel yang dipilih untuk mencipta border untuk borang seperti di bawah 2. Klik pada sel A5 dan seret tetikus sehingga sel C16 untuk memilih kawasan. 5 i. Lokasi atau folder dimana anda akan menyimpan lembaran kerja anda. ii. Taip nama fail anda iii. Klik Save
 • 8. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 3. Klik ikon Borders pada Toolbar Formatting. Jika ikon Borders tidak dipaparkan pada skrin, Klik View pada Menu Bar, kemudian klik Toolbars, Kemudian Klik Formatting, tanda () akan dipaparkan bersebelahan Formatting . 4. Sebarai pilihan borders akan kelihatan. Pilih ikon All Borders. 5. Buku Kerja dipaparkan seperti yang ditunjukkan di bawah. 6. Simpan Buku Kerja Anda. 6 Ikon Borders Ikon All Borders
 • 9. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Aktiviti 4: Memasukkan Formula 1. Untuk mengetahui Jumlah Markah Murid, klik tetikus anda di dalam sel B15. Kemudian klik pada ikon Auto Sum pada toolbar. 2. pull down menu akan dipaparkan dan pilih Sum. 3. Apabila anda memilih Sum, Lembaran Kerja anda akan kelihatan seperti berikut : 7 Serlahkan sel B6 sehingga B14 Formula ( =SUM(B6:B14) ) akan dipaparkan di dalam sel B15 dan pada formula bar
 • 10. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 4. Klik pada sel B6, klik dan seret tetikus ke sel B14. Formula di dalam sel B15 dan pada formula bar akan berubah : Maksud formula diatas, jumlah daripada sel B6 sehingga B14. 5. Tekan Enter. Jumlah markah murid akan dipaparkan di dalam sel B15. 6. Masukkan formuka ke dalam sel B16 dan tekan Enter. Jumlah markah di dalam sel B15 dibahagi dengan jumlah markah maksima untuk 8 subjek. 7. Klik pada sel B16 dan kemudian klik ikon peratusan pada toolbar formatting untuk menukarkan nombor kepada peratus. 8 =SUM(B6:B14) =B15/(8*100)
 • 11. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 8. Lembaran Kerja anda akan kelihatan seperti di bawah 9. Simpan Lembaran Kerja anda. Aktiviti 5: Menentukan Gred 1. Taip nombor seperti yang ditunjukkan di bawah pada sel yang betul Sel E5: taip 0 Sel E6: taip 40 Sel E7: taip 60 Sel E8: taip 70 Sel E9: taip 80 Sel F5: taip E Sel F6: taip D Sel F7: taip C Sel F8: taip B Sel F9: taip A 9
 • 12. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 2. Klik sel C6 dan isikan formula ini: =VLOOKUP(B6;$E$5:$F$9;2) dan tekan kekunci ‘Enter’. (Formula ini akan mencari gred untuk markah dalam sel B6 dan carian untuk nilai gred dari jadual gred dalam sel E5 hingga sel F9, rujuk bantuan mengenai penggunaan Fungsi VLOOKUP,minta guru anda jika perlu) 3. Salinan formula dari sel C6 ke sel C7 hingga C13 a. Klik sel C6. b. Alih kursor ke sudut kanan bawah sel C6 untuk menukar kursor kepada tanda tambah (Lihat rajah seperti yang ditunjukkan di bawah): c. Klik dan seret kursor ke sel C13. d. Apabila anda memegang butang tetikus, kandungan sel C6 akan disalin ke selC7 hingga sel C13. 4. Cetak lembaran kerja anda. 10 Tanda Tambah
 • 13. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Aktiviti 6: Menghasilkan Borang Markah Ujian Bulanan Kelas Dalam Microsoft Excel, sebuah buku kerja boleh mengandungi lebih daripada satu lembaran. Dalam aktiviti sebelum ini, anda telah menghasilkan satu borang markah individu dalam sheet 1. Untuk borang markah ujian bulanan kelas, guna lembaran baru. 1. Klik ikon Sheet2 pada bahagian bawah lembaran kerja anda seperti yang ditunjukkan di bawah. Lembaran baru akan dipaparkan. 2. Untuk menukar orientasi halaman dari Portrait kepada Landscape. a. Klik File pada menu bar dan sub menu file akan dipaparkan seperti rajah di bawah. 11
 • 14. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja b. Klik Page Setup. Tetingkap Page Setup akan dipaparkan. Klik butang Landscape. dan Klik OK. 3. Masukkan data di dalam sel seperti di bawah. Sel B1 : taip Guru Tingkatan: Pn. Lily Pin Sel B2 : taip Tingkatan : 1 Tanjung Sel B3 : taip Ujian Bulan : MAC 2001 Sel A5 : taip Bil sel M5 : taip SEJ Sel B5 : taip Nama sel N5 : taip Gred Sel C5 : taip BM sel O5 : taip LKS Sel D5 : taip Gred sel P5 : taip Gred Sel E5 : taip BI sel Q5 : taip KH Sel F5 : taip Gred sel R5 : taip Gred Sel G5 : taip AG/M sel S5 : taip Jum Sel H5 : taip Gred sel T5 : taip % Sel I5 : taip MAT Sel J5 : taip Gred Sel K5 : taip GEOG Sel L5 : taip Gred 12
 • 15. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 4. Untuk Menukar Saiz Lajur. a. Tukar saiz lajur A dan B untuk sesuaikan dengan saiz sel. Rujuk aktiviti 1, jika perlu. b. Untuk Lajur C dan T. Lakukan arahan dibawah. i. Klik label Lajur C dan seret tetikus sehingga label Lajur T untuk serlahkan label dari lajur C hingga label lajur T. ii. Klik Format pada menu bar. Sub menu Format akan dipaparkan. iii. Klik Column dan kemudian Klik Width. iv. Tetingkap Column Width akan dipaparkan seperti dibawah. Taip nombor 5 (Untuk nilai aksara dalam satu lajur) dan klik OK. v. Saiz lajur yang diserlahkan akan dikurangkan kepada 5 aksara. 5. Simpan buku kerja anda. 13
 • 16. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Aktiviti 7: Auto Fill 1. Masukkan data seperti di bawah: a. Pada sel A6 taip 1 b. Pada sel A7 taip 2 c. Serlahkan Sel A6 dan A7 d. Kemudian letakkan kursor pada sudut kanan bawah sehingga penunjuk akan memaparkan bentuk anak panah silang. Seret Pemegang Auto Fill ke bawah sehingga sel A15. 14 Pemegang Auto Fill
 • 17. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja e. Lepaskan butang tetikus. Sel yang diserlahkan akan bernombor dari 1 hingga 10. f. Taip nama murid dari sel B6 hingga B15. g. Taip markah bagi setiap subjek h. Taip formula di dalam sel D6 untuk mengira gred. Rujuk aktiviti 3 dan 4 jika perlu. i. Pilih sel D6, Seret pemegang Auto fill ke bawah sehingga sel D15 untuk menyalin formula. j. Ulang langkah tersebut untuk mencari jumlah dan peratus dalam lembaran markah ini. 2. Simpan kerja anda. 15 Jadual Gred untuk VLOOKUP
 • 18. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja Aktiviti 8 : Mencipta Carta Dalam aktiviti ini, anda akan menggunakan lembaran markah individu untuk membina carta. 1. Klik pada sel A6 , klik dan seret sehingga sel B13. 2. Klik Chart Wizard pada Standard Toolbar. 16 Chart Wizard
 • 19. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 3. Kotak dialog Chart Wizard akan dipaparkan. Carta Palang ialah carta asal. Klik Next. 4. Kotak dialog Chart Wizard akan dipaparkan. 17 Klik Next
 • 20. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 5. Klik tab Series. 6. Taip ‘Markah’ di dalam Kotak Nama. 7. Klik Next dan kotak dialog ‘Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart Options’ akan dipaparkan. 8. Taip Markah Ujian Bulan Ogos di dalam kotak Chart Title, Mata Pelajaran di dalam Kotak Category (X) axis dan Markah di dalam kotak Value (Y) axis. Klik Next. 9. Tetingkap Chart Wizard – Step 4 of 4 – Chart Location akan dipaparkan. 18 i. Tab Series ii. Taip ‘Markah’ i. Markah Ujian Bulan Ogos ii. Mata Pelajaran iii. Markah Klik Next
 • 21. TMK untuk Program Literasi Sekolah Menengah - Modul Lemberan Kerja 10. Pilih As object in : Sheet 1 dan klik Finish. 11. Lembaran markah anda dan carta kini lengkap seperti paparan rajah dibawah: 12. Simpan lembaran kerja anda . Jika anda ingin mencetak carta , klik pada kawasan carta dan kemudian klik File, Print dan OK. 19 i. Lembaran 1 ii. Klik Finish