Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koivumaa 5.2.2016

381 views

Published on

Mikä opetuksessa muuttuu, kun se siirtyy verkkoon? 30 min tietoisku

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koivumaa 5.2.2016

 1. 1. Mikä opetuksessa muuttuu, kun se siirtyy verkkoon? Margit Koivumaa, KM margit.koivumaa@helsinki.fi Pe 5.2.2016 klo 17.15-18 Snellman-kesäyliopisto © Margit Koivumaa
 2. 2. Mikä muuttuu? Muuttuu: • Aika • Paikka • Toteutustapa Muuttuuko myös: • Opettajan rooli? • Opetuksen suunnittelu? • Opiskelijan rooli? Kuva: Morguefile.com
 3. 3. Verkon käyttötapa vaihtelee – mikä siirtetään verkkoon? Erilaisia verkkototeutuksia • Täysin etänä vrt. kirjeopinnot, itseopiskelu • Sulautuva opetus (blended learning) vrt. monimuoto-opetus Kuva: Wikimedia Commons
 4. 4. Muuttuuko opettajan rooli? Kuva: Wikimedia Commons
 5. 5. Miten opetat nyt? Kuva: Wikimedia Commons, author: Shanghai killer whale Kuvat: Wikimedia Commons
 6. 6. Miten opetat nyt? • Harjoitellen kädentaitoja? • Sisältölähtöisesti? • Oppimis-/opiskelijalähtöisesti? • Luennoiden? • Ryhmätöitä teettäen? • Yhteistoiminnallisesti? • Yhteisöllisesti? • Yksilöllisesti? • Hyödyntäen opetusmenetelmiä esim. tutkiva/ongelmalähtöinen/projekti/ilmiöpohjainen oppiminen, case- menetelmä, käänteinen opetus?
 7. 7. Millaisia tehtäviä/rooleja sinulla on opettajana? Kuvat: Morguefile.com
 8. 8. Millaisia tehtäviä/rooleja sinulla on opettajana? • Kädestä pitäen neuvoja? • Ilmapiirin luoja? • Motivoiva ja kiinnostuksen herättäjä? • Fasilitoija/tukija mm. tutustuttaminen, kysyvä? • Ohjaava/valmentaja mm. tehtävien laatija, palautteen antaja, ryhmiin jakava? • Tiedonvälittäjä, neuvova, oppimateriaalien etsijä? • Kirjoittava? Puhuva esiintyjä? • Vuorovaikutteinen? • Terapeutti? • Tvt-välineiden käyttäjä? • Oppimisen organisoija mm. luokkatilan järjestäjä? • Opetuksen suunnittelija: tavoitteet, toteutus, mitoitus, aikataulutus?
 9. 9. Toteutus muuttuu – muuttuko opetus/oppiminen? Luokkahuone, ”live” 1. Yksisuuntaiset luennot 2. Materiaalit mm. kirjat 3. F2F tapaamiset ja muu viestintä 4. Testit 5. Kokeet/tentit 6. Yksilö- ja ryhmätehtävät paperilla 7. Ryhmätöiden työstö f2f Verkossa 1. Videot, äänitteet + diat 2. Verkkoaineistot: opettajan/muiden asiantuntijoiden tekemät 3. AC, Skype, verkkokeskustelu, chat, sähköposti 4. Automaattitestit 5. Tenttiakvaario tms. 6. Verkossa ohjeet, palautus ja arviointi verkossa 7. Ryhmätyökalut verkossa esim. GoogleDocs, wiki tms. Kuva: Morguefile
 10. 10. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Opetuksen suunnittelu korostuu • Ennakoi, simuloi, asettaudu opiskelijan asemaan, testaa • Käytä suunnittelun apuvälineitä esim. laadi pedagoginen käsikirjoitus; tutustu oppaisiin ks. kirjallisuus
 11. 11. Opettajan taidot • Tvt:n käyttö, teknologinen tieto (TK) • Verkkopedagogiikka (TPK) • Verkko-ohjaustaidot • Mitoitus • Kirjoittaminen • AC- ja videoesiintyminen • Seuranta ja analytiikka • Tiedonhaku verkosta (TCK) • Yhteistyötaidot opettajien sekä teknisen ja verkkopedagogien kanssa • Tekijänoikeudet verkossa
 12. 12. Muuttuuko opiskelijan rooli? Mitä opiskelijasi tekevät nyt kursseillasi? Kuvat: Morguefile.com
 13. 13. Mitä opiskelijasi tekevät nyt? • Opettelevat ulkoa tenttiä varten? • Soveltavat tietoa tenteissä ja esseissä? • Tuottavat uutta tietoa? • Saavat uusia kokemuksia ja oivalluksia? • Pelaavat roolipelejä? Väittelevät? • Harjoittelevat esim. työelämää varten? Simuloivat? • Tekevät tehtävät itsenäisesti? Itsearvioivat? Kirjoittavat oppimispäiväkirjaa? • Toimivat ryhmissä/yhdessä? Vertaisarvioivat? • Kyseenalaistavat opettajan jakaman tiedon? • Etsivät itse tietoa? • Ottavat vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistumisestaan?
 14. 14. Opiskelijan taidot verkko-opiskelussa • Tvt- ja verkko-oppimistaidot mm. netiketti • Itseohjautuvuus • Ajankäytön hallinta • Ohjauksen tarve kasvaa • Paremmat oppimisen taidot? Tuntemus omista oppimistyyleistä ja - strategioista
 15. 15. Verkko-opetus on mahdollisuus Kuva: Morguefile.com
 16. 16. Mikä muu voi muuttua? • Kansainvälisyys & globaalius • Avoimuus • Opettaja-oppilas suhde lähentyy?
 17. 17. Opettaja tietoisemmaksi toiminnastaan kuten • opetusmenetelmistään • käsityksistään opettamisesta, opiskelijoista ja oppimisesta  opetuksen uudistaminen pedagogisesti mielekkäämmäksi?
 18. 18. Kiitos!Yhteystiedot: Margit Koivumaa, KM Margit.Koivumaa@helsinki.fi Kuva: Morguefile.com
 19. 19. Kirjallisuutta • Ajankäytön suunnittelu: opettajan/opiskelijan ajankäyttö ja työmäärä. 2006. Verkko-opiskelun mitoituskehikko: http://www.komiti.fi/tiedostot/mitoituskehikko_2006.pdf . VerMit -hankeryhmä 2006 • Haavisto T., Kivipensas R. & Tervo U. 2014. Verkko-opettajan ABC. Opettajankoulutuksen kehittämishanke. Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 36 sivua https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41505/Haavisto_Kivipensas_Tervo.pdf?s equence=1 • Kalliala E. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. FinnLectura. Helsinki • Kiviniemi K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu. A: Tutkimusraportteja. Art-Print Oy. Kokkola. • Koli H. & Silander P. 2002. Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Julkaisu D:134. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärven Offset. Saarijärvi • Kupila P. & Jussila M. 2011. Ajatuksesta toteutukseen – pedagoginen käsikirjoitus. Opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto. http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/files/2010/09/sulautuva_tyopaja2_11032011.pdf
 20. 20. Kirjallisuutta • Löfström, E.; Kanerva, K.; Tuuttila, L.; Lehtinen, A. & Nevgi, A. 2010. Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajille. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 33. Yliopistopaino, Helsinki. http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf • Löfström E. & Nevgi A. 2009. Verkko-opetuksen linjakkuus ja yhteisöllinen oppiminen. Teoksessa Lindblom-Ylänne S. & Nevgi A. (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja. WsoyPro. Helsinki. • Matikainen J. 2002. Vuorovaikutus verkossa. Verkkopohjaiset oppimisympäristö vuorovaikutuksen näyttämöinä. 2. painos. Palmenia-kustannus. • Matikainen J. & Manninen J. (toim.) 2000. Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöjä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tammer-paino. Tampere • Nurmela S. & Suominen R. 2005. Verkko-opettajaksi viikossa. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:90. Painosalama Oy. Turku  SIS. ENGLANNINKIELISIÄ SUOSITUKSIA • Tella S., Vahtivuori S., Vuorento A., Wager P. & Oksanen U. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Edita. Helsinki
 21. 21. Tekijänoikeuksista • http://www.opettajantekijanoikeus.fi • http://kopiraitti.fi • www.operight.fi/ • http://www.oph.fi/download/129803_b3_still_tekijanoikeus.pdf • http://creativecommons.fi

×