Consens de l'acolliment a les famílies

306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Consens de l'acolliment a les famílies

  1. 1. IES S’ARENAL PROGRAMA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I CULTURAL(PALIC)Esquema1. Introducció (justificació):- Descripció del context sociocultural i socioeconòmic- Oferta educativa del centre i alumnat nouvingut als diferents nivells- Característiques de les famílies nouvingudes (procedència, grau d’implicació en el centre…).- Comunitat educativa: estabilitat de la plantilla, definitiva o interina, i grau d’implicació dels diferentsmembres…- Programes educatius i d’entorn en què participa el centre.2. Eixos d’actuació:2.1. Centre acollidor:- Tractament transversal de l’educació intercultural entre tots els departaments didàctics.- Documents i plans: PEC, PAD, PAT, CC, PLC, PGA…2.2 Famílies i alumnat: a) Acollida el primer dia que arriba al centre.Implicats: Secretaria / Direcció / Orientació.Responsables: Secretaria.Actuacions:S’Informarà dels documents necessaris per a la matriculació: o Entregar full informatiu de la documentació necessària per formalitzar la matrícula, o Informar sobre el transport escolar. o Concertar cita per a l’avaluació inicial, segons la disponibilitat horària Orientació / Direcció/ Coordinadora PALIC. o Entregar full d’escolarització Direcció / Orientació / Coordinador d’acollida.Esperarem a fer la matrícula una vegada passada lavaluació inicial. b) Entrevista inicial. Avaluació inicial.Implicats: Orientació / Direcció .Responsables: PAIRE, cap d’estudis, i orientadores.Es important que el Cap d’estudis i/ o la coordinadora de PALIC atengui a la família amb el tempssuficient per l’adequat intercanvi d’informació, essent convenient que el futur alumne/a estigui present.El primer contacte serà acollidor, col·laborador, respectant en la mesura possible els codis culturals, deforma que ens permeti conèixer la identitat de l’alumne/a. Aquest primer contacte marcarà en el futur la relació família-IES. La relació entre la família i el centreserà més fluïda.Es realitzarà una entrevista inicial durant la qual es recolliran dades de l’alumne/a: Aquesta informacióes recollirà a un annex ( Annex I).Despres de lentrevista es realitzarà lavaluació inicial.Seguidament s’informarà i s’entregarà un document a la família sobre els aspectes d’organització ifuncionament del centre: horaris, normes de convivència, materials, AMPA, activitats extraescolars(Annex II).S’ha de donar també informació sobre els Serveis Socials que puguin servir de referència i ajuda davantdeterminades situacions.S’entregarà a l’alumne/a l’agenda i un plànol del centre. Visita a les instal·lacions del centre.
  2. 2. Els departaments didàctics corresponents seran els responsables de les proves d’avaluació de lacompetència curricular a les àrees instrumentals ( Català, castellà, matemàtiques). c) Anàlisi de la informació, recollida i asignació de grup i recursos.Implicats: Direcció / Orientació / Coordinador acollida.Responsable: Cap d’EstudisEl cap d’estudis o Equip directiu decidirà l’adscripció de l’alumne al curs tenint en compte, la valoraciódel departament d’orientació. S’ha d’analitzar i valorar la dinàmica del grup.A partir de l’anàlisi de tota la informació recollida s’assigna a l’alumne/a el grup i els recursos de suportmés adients. Així mateix es comptarà amb l’ajuda d’una parella lingüística.El departament d’orientació col·laborarà en els següents aspectes: • En l’entrevista inicial • Valoració dels criteris d’adscripció de l’alumne al curs. • Avaluació del nou alumne a partir de proves de coneixements previs i de llengua. • Orientació sobre la planificació d’aprenentatges i les adaptacions curriculars necessàries. • Criteris sobre els materials més adequats i assessorament sobre la seva adaptació.La informació de la que disposa el centre en relació a l’alumne ha d’estar a disposició dels professionalsque conviuran amb l’alumne.S’ha de donar la nformació recollida: o Al tutor de l’aula de referència per a que prepari les activitats d’acollida a l’aula. o Al tutor de l’aula d’acollida. o Al professorat del cicle per establir actuacions comunes. o Als diferents departaments que treballen amb l’alumne/a. ( Català, castellà, matemàtiques, anglès, orientació...) i en general a tot l’equip educatiu. d) Preparació de la incorporació de l’alumne al centre.Implicats: Tutor grup ordinari / tutor dacollida.Responsable: Tutor grup ordinariActuacions:Informació al grup classe de l’arribada d’un company nou.Assignació d’un alumne/a voluntari per fer de guia durant les primeres setmanes.Preparació d’activitats d’acollida en el grup. (Activitats de jocs de presentació, activitats de coneixement icomunicació, activitats d’integració i de coneixement de cultures.) I. Tutor del grup ordinari El tutor propiciarà l’ambient adequat per una bona acollida i adaptació. El procés d’ensenyament-aprenentatge estirà marcat per les relacions que s’estableixin dins l’aula, essent un procés comunicatiu d’interacció entre els companys, el professor i l’alumne. També es tendran molt en compte la interacció amb els continguts d’aprenentatge, aquests han de ser adequats a l’alumne. Es preveurà la feina que farà l’alumne quan no vagi a l’aula d’acollida, ja que es important que pugui treballar com un alumne més dins l’aula.
  3. 3. Serà necessari, per tant, que com a tutor, des del principi faciliti l’establiment de relacions positives i l’existència d’un clima de relació afectiva que faci possible la comunicació quan falli l’idioma. Amb l’entrada dels alumnes inmmigrants a l’aula iniciam un procés de coneixement mutuu enriquidor per a tothom. Aquest coneixement mutuu per a que sigui positiu està condicionat a la facilitat que s’els dona per poder intervenir com un més dins l’aula. Si en un primer moment l’alumne no parlàs la llengua vehicular del centre,ni altres llengües cooficials s’ha d’evitar el bloqueig i l’utilització de formes de comunicació i relació preverbals. S’ha d’intentar que participi en totes les activitats que sense necessitat de l’expressió oral o escrita pugui intervenir amb nivells bàsics o nuls de l’idioma ( educació artística, educació física, música, idiomes, tecnologia...) es a dir en totes aquelles que puguin intervenir el tacte, l’oida, la memorització, els jocs, la imitació... II. Presentació de l’alumne/a a la classe. El tutor presentarà l’alumne a tota la classe de la forma més natural possible ( també si es a primer d’ESO) i explicarà la seva situació. Els altres companys poden ajudar-lo a adaptar-se a la dinàmica de l’aula i també ajudar-lo en les frases de comunicació i relació més quotidianes. El tutor ha de controlar que les relacions que s’hagin establert siguin les naturals de l’edat evitant el proteccionisme excessiu. També es important evitar les actituds de rebuig i menyspreu. L’objectiu d’aquestes activitats es facilitar el coneixement inicial i establir relacions afectives basades en l’acceptació i el coneixement mutuu. Se li assignarà a l’alumne/a nouvingut un company voluntari que faci de guia i afavoreixi l’integració del company nouvingut a l’aula i al centre. III. Ubicació de l’alumne/a dins l’aula. Es tendrà en compte que els alumnes que estiguin dins del programa estiguin aprop del professor, per tenir bona visibilitat d’aquest i de la pissarra. IV. Quines activitats d’aula son adequades per integrar aquests alumnes els primers dies. Les activitats més adequades per les primeres setmanes son les activitats de jocs de presentació, activitats de coneixement i comunicació, activitats d’integració i de coneixement de cultures.e) Integració al centre.Implicats: Equip docent, tutor de grup ordinari, tutor acollida.Responsable: tutor acollida.Durant lacollida es presentarà lalumne:Presentació al grup ordinari.Presentació dels professors que intervenen en el grup ( si és possible la presentació l’hauria de fer eltutor d’acollida).Presentació de l’alumne/a guia.Revisió de l’horari.Revisió del material necessari.Es tendràn molt en copte incloure aquests alumnes a totes les activitats que es facin tant als cicles comal centre en general.
  4. 4. Es promouran activitats de caire intercultural al centre en general i amb especial als cicles on estanescolaritzats aquests alumnes.f) Valoració i seguiment.Implicats: Tutor ordinari, tutor dacollida, orientadores.Responsables:El tutor dacollida en estreta col·laboració amb el tutor ordinari.Es realitzaran periòdicament entrevistes individuals amb els alumnes per fer un seguiment de les sevesnecessitats.Es farà una valoració de la seva integració al grup: relació amb els companys, suport, necessitatd’adaptacions curriculars.Detecció de necessitats i possibilitat de derivació a altres serveis.Reunions d’equip educatiu. A aquestes reunions és imprescindible l’assistència dels professors i tutord’acollida. A més de l’intercanvi d’informació cal aclarir el pla de treball per l’alumne i els criterisd’avaluació específics que s’aplicaran per valorar el seu procés d’aprenentatge.3. Participació dels diferents membres de la comunitat educativa: equip directiu, tutors, equips educatius, professorat responsable de pla d’acolliment, alumnat, famílies,personal no docent, mediador intercultural, educador en l’àmbit educatiu (en cas quen’hi hagi)…4. Coordinació del professorat:- Responsables del pla d’acolliment: equip directiu, coordinador de normalitzaciólingüística, coordinadord’acolliment i interculturalitat,departaments de llengües, departament d’orientació i professorat d’altresàrees.- Equips educatius: AD, PT, AL, professorat d’àmbit, professorat d’àrea, altres suports…5. Organització de l’alumnat:mesures organitzatives (tallers, aules d’acolliment, suport) i d’intervenció educativa.6. Actuacions a desenvolupar6.1. Actuacions específiques:- Aula d’acolliment: alumnat, professorat responsable, agrupaments, horaris, objectius, àrees.- A l’aula del grup del qual forma part6.2. Actuacions generals:Aula ordinària: agrupaments flexibles, desdoblaments, suports, optatives específiques…7. Incidències al currículum7.1. Actuacions específiques (aula d’acolliment):Adaptacions curriculars significatives o no, programació lingüística i interdisciplinària (ciències naturals,ciències socials, matemàtiques…), treball per competències i altres mesures d’immersió lingüística.7.2. Actuacions generals (aula ordinària):Adaptacions curriculars significatives o no, treball per competències,estratègiesmetodològiques d’accés…8. AvaluacióQui? (professorat d’àrea i d’aula d’acolliment)Què? (programació d’àrea i/o ACI)Quan? (inicial, formativa i final)Com? (instruments i pautes)9. Recursos (humans, espais i materials)
  5. 5. 10.Temporalització (seguiment i revisió anual)11.Col·laboració de serveis externsS’ha d’elaborar anualment. És responsabilitat de l’equip directiu,que l’ha de dissenyar en col·laboracióamb el departament d’orientació, del departament de llengua catalana i d’altres departaments didàcticsAprova Claustre i consell escolar (forma part de la PGA)

×