Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anàlisienquesta palic

254 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anàlisienquesta palic

  1. 1. ANÀLISI DE L’ENQUESTA AL PROFESSORATPartint de la realitat quotidiana del professorat es volen analitzar les següents unitats: 1. Com es distribueix el professorat que dona atenció a l’alumnat de PALIC i quins alumnes atenen. 2. Quina informació reben i quines necessitats tenen. 3. Quins aspectes preocupen més al professorat i quines dificultats els generen més esforç a l’hora d’atendre a l’alumnat de PALIC. 4. Informació sobre els aspectes facilitadors i els aspectes que dificulten la incorporació al grup ordinari quan els alumnes deixen les aules d’acollida per passar a l’aula ordinària. 5. Quins recursos tant personals com materials son més efectius a l’hora d’atendre l’alumnat al centre, si son suficients i els troben a l’abast. 6. Informació sobre la coordinació entre els membres del programa. 7. Anàlisi sobre la necessitat de millorar el PALIC del centre. Participants en la millora.Recollida i anàlisi de dades:Donada la confidencialitat de les dades, de la primera pregunta he omèsels noms del professorat i el nom de l’alumnat que aten cada profesor1-Quins alumnes tens del programa PALIC?Tutors1rC2nC3rC4tCDepartament de castellà i catalàDepartament de castellà: tres personesDepartament de català: tres persones, dues d’elles d’aula d’acollidaDepartament d’OrientacióDues personesDepartament de matemàtiquesTres personesDepartament d’anglèsTres persones
  2. 2. 2- Quina informació necessitaries?  De tot en general.  Tota ja que no se m’ha donat cap informació.  Expedient escolar. Escolarització anterior. Informació de caire personal.  Entrevistes familiars.  Organització del professorat.  Objectius del programa.  Què saben en relació a la llengua anglesa.  Els temes ( vocabulari) que es tracten a les altres llengües per poder elaborar una planificació conjunta.  Estratègies metodològiques per impartir les classes.  Sí, en necessit , si son alumnes nous que no han estat escolaritzats amb anterioritat al centre.El professorat manifesta la seva necessitat d’informació, les informacions que necessiten sonvariades i van des del coneixement de l’alumne, a estratègies metodològiques i organitzatives ifins i tot els objectius del programa.3- Quins d’aquests aspectes dificulten més la feina amb l’alumnat? a. El desconeixement de la llengua. b. El nivell d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut respecte del curs. c. Si han estat escolaritzats o no en el seu país d’origen. d. Altres... Els diferents nivells dins d’un mateix grup. La diferència de nivells entre els alumnes d’acollida. La heterogeneïtat dels alumnes respecte a la llengua d’origen i altres dificultats. NESE associades.Tant el desconeixement de la llengua, com el nivell d’aprenentatges i l’escolarització prèviapreocupen per igual al professorat. També els preocupa els diferents nivells d’aprenentatge dinsdels grups d’alumnes amb els que fan feina i la heterogeneïtat dels alumnes respecte de lallengua d’origen. Un altre punt d’interès especial que preocupa es valorar dins de les dificultatsque troben quotidianament, les associades a les necessitats específiques de suport educatiu quede vegades son més difícils de detectar.
  3. 3. 4- Quines dificultats es solen donar a l’hora d’incorporar l’alumnat al grup ordinari?Quins aspectes dificulten i quins aspectes faciliten aquest pas a les aules? Aspectes facilitadors:  Parelles lingüístiques.  Els grups reduïts faciliten que els alumnes estiguin protegits i aprenen molt més que si estassin fent anglès en el grup ordinari, sobretot en els grups que hi ha mal comportament.  Activitats de gran grup faciliten aquest pas, també àrees com l’educació física. Aspectes que dificulten:  La tasca del tutor, que hi hauria d’esser però no hi es.  Com que no fan les assignatures amb la resta del grup, no estan integrats.  Integrar-los costa molt. No comprenen pel desconeixement de les normes socials del país d’acollida.  Manca d’un informe sobre desenvolupament de l’alumne des de la seva arribada al centre.  A anglès surten de l’aula. Al cap de dos anys quan surten del programa de PALIC s’ajunten al seu grup. Normalment el seu nivell es molt desigual al del grup.  Els alumnes difícilment arriben a poder incorporar-se plenament al nivell del grup ordinari perquè no aprèn anglès en un context d’immersió.  Impossibilitat de comunicació fluïda i falta d’estratègies d’aprenentatge.  Que no entenen l’idioma, que no s’enganxen al grup pel nivell que te el grup ordinari, com que no entenen res de vegades tenen conductes disruptives.  Rebre alumnes nous quan el grup està format.  El criteri d’escolarització a grups per edats es desastrós.  Haver de donar els continguts de 1r d’ESO del grup ordinari.Sembla que els aspectes que dificulten son més que els aspectes que afavoreixen. El professorat troba que l’alumnat hauria d’estar tutorat de forma individualitzada, per podermillorar la seva atenció, també es troba molt important la integració social dels alumnes alcentre.Es troba necessari poder avaluar de forma individualitzada als alumnes a partir d’ítems amb elsque es pogués avaluar de forma més acurada l’evolució dels alumnes a les diferents matèriesimpartides pel professorat.Es manifesta la dificultat per fer el pas a les aules, marcada per un desfasament curricularimportant, sobretot en l’alumnat no escolaritzat al seu país i també els desconeixedors de lesllengües romàniques. També preocupen les dificultats trobades pel professorat per la mancad’estratègies d’aprenentatge que té aquest alumnat que influeixen decisivament en el seuaprenentatge, i la impossibilitat d’una comunicació fluida.S’ha de reflexionar sobre la opinió de diferents professors que troben que el criterid’agrupament de l’alumnat per edats es un criteri que no facilita la tasca educativa.
  4. 4. 5- Dels recursos que has utilitzat a l’aula per atendre aquest alumnat, podries comentar-ne algunsque hagin estat positius o proposar-ne d’altres?  Crear un ambient afectiu i de seguretat. Evitar que es sentin ridiculitzats.  Contar que feim el cap de setmana.  Activitats individualitzades a l’aula d’informàtica.  Jocs ( quina, ordinadors). Llengua oral espontània i lèxic.  Materials sobre l’estructura de la llengua, material per l’alumne. ( Vincles, Món, Nexe)  Llengua oral, exposició de vivències dels alumnes.  L’alumnat que no sap llegir li he hagut d’explicar oralment.  Internet, dramatització, dibuixos.Aquesta pregunta es la que ha tengut menys respostes, però tot i així es una mostra variada delsdiferents recursos i estratègies per facilitar la comunicació amb l’alumne i per treballar elllenguatge, no se n’han esmentat per l’acollida dels primers dies.6- Creus que els recursos dels que disposam a l’IES (personals i materials) son suficients peratendre aquests alumnes? Proposaries alguns recursos que podrien millorar el programa?  Si.  Sobren. Propos ampliar la ràtio de l’alumnat per afavorir la comunicació.  No, son insuficients. Pla coordinat per adquirir materials.  Propós en relació als recursos personals una hora de tutoria pel professorat de català que participi a les reunions de tutors del curs corresponent de l’alumne.  Propos que s’hauria d’involucrar als Serveis Socials, Ajuntaments, Consell de Mallorca. Facilitar també fora de l’horari lectiu el treball amb aquests alumnes.  Al departament d’anglès tenim molts de materials adequats per aquests alumnes. Treballar amb fotocòpies es una pena perquè no s’aprofiten bé els materials ( molt blanc i negre).  No, recursos humans amb formació especialitzada per ensenyar anglès des de nivell 0  Poder tenir més accés als ordinadors, per exemple dins l’aula d’acollida tenir ordinadors.  No, pens que falten recursos TIC.  No, crec que necessiten més hores de llengua i crec que s’incorporen a l’aula massa prest. A banda de la llengua, també necessiten igualar-se al grup en coneixements.  No m’han oferit material i quan n’he cercat no l’he trobat adient o funcional.  No m’han passat cap tipus de material.  Proposaria que es facilitassin recursos TIC, fitxes. M’hauria faltat tenir connexió a internet.  Proposaria algunes pel·lícules infantils.
  5. 5.  No ho puc dir perquè no ho conec.Aquesta pregunta es la que ha obtingut més respostes per part dels enquestats i la majoriapensen que no. La major part del professorat demanda recursos tant humans com materials.Reflecteix les dificultats en que es troba el professorat per atendre els alumnes. S’han fetmoltes propostes com: participació els tutors d’acollida a les reunions dels equips docents percoordinar la informació i millorar l’atenció individualitzada, millorar l’atenció dels alumnes tantdins com fora de l’horari escolar amb la col·laboració de serveis externs, facilitar recursosmaterials com per exemple el més demandat que son les noves tecnologies. També s’haproposat un pla conjunt del professorat per adquisició de material.7-Es facilita la coordinació amb el professorat que treballa amb aquests alumnes? Les tevespropostes per millorar son....  No hi ha coordinació entre el professorat, hi hauria d’haver-n’hi.  No s’ha fet coordinació, exceptuant les reunions d’avaluació. Hi ha hagut traspàs d’informació de manera no formal.  No, que existeixi una coordinació periòdica per a que les matèries siguin complementàries.  Reunir-se una vegada al mes per a compartir experiències.  Falta coordinació, crec que una forma de gestionar-ho seria adjudicar-les un tutor que pogués coordinar i atendre les necessitats individuals.  No hi ha cap tipus de coordinació entre el professorat. Una millora seria crear una comissió per treballar coordinadament tot el professorat.  La meva proposta seria fer reunions d’equip educatiu de PALIC.  No hi ha suficient coordinació. La proposta es acordar algun dia específic per parlar d’aquests alumnes.  La coordinació amb EPV no sol ser necessària. La meva proposta es que hi hagi coordinació durant tot el curs.  No, una coordinació d’acollida amb reunions periòdiques.  La proposta que es fa es generar un espai de coordinació setmanal per poder posar esforços en conjunt.  M’agradaria saber que fan a castellà, català.  No, no tenc cap informe de cap d’ells. La proposta de millora que propos seria donar un informe a nivell escrit o visual de l’evolució de l’alumne.Es reflecteix la falta de coordinació i la necessitat unànime del professorat de reunir-se i podertreballar conjuntament. També que aquesta coordinació es faci palesa en la organització delprofessorat del programa. Les propostes que es fan son molt interessants.El professorat pensa adient millorar l’estil de funcionament intern de centre i que sigui méscooperatiu.
  6. 6. 8-Trobes adient millorar el PALIC i quines propostes aportaries?  Ho trobo molt necessari  Si, crec adient crear la comissió.  Si, proposaria agrupar els alumnes per nivells d’aprenentatge i coneixement de la llengua i no per cursos.  Crec que s’haurien d’agrupar per nivell de coneixement de la llengua.  Si, milloraria la coordinació entre el PALIC i les demés assignatures.  La meva proposta es que ha de millorar des del punt de vista de tractar cada cas específicament, i no ficar tots el nins a les mateixes condicions, encara que siguin tots nouvinguts.  Participació a reunions de coordinació de totes les llengües i del departament d’orientació.  Sí, com a passa més important l’hora de coordinació i com a segon desenvolupar material específic per a cadascuna de les àrees que cursen amb el grup classe.  No trobo adequat que alguns alumnes de PALIC facin l’assignatura de taller de matemàtiques perquè es una assignatura d’ampliació de les matemàtiques de 1r d’ESO.  Tot es millorable. La meva proposta es ampliar la ràtio perquè amb més alumnes pogués millorar la comunicació.  No ho se perquè no m’han passat cap informació respecte al programa PALIC.La resposta del professorat ha estat unànime respecte a la necessitat de millorar moltsd’aspectes del programa que han quedat reflectits en les diferents respostes de l’enquesta.Es desprèn de les respostes del professorat la seva idea de millorar el PALIC com a einafacilitadora de l’organització dels recursos i les actuacions que milloraran la integració del’alumnat nouvingut i la feina dels docents.9-Quí creus que hauria de participar?  Tot el centre, el claustre, el professorat que els atén.  Tots els professorat involucrat amb el programa, la directiva, el departament d’orientació.  El departament d’orientació.  Professorat i alumnat.  Professors i orientadors.  Tot el professorat que treballi amb aquests alumnes.  Els professors implicats i els seus departaments, el departament d’orientació.  Coordinació no només del professorat de PALIC sinó de tot l’equip docent i treballar amb ells.  Alliberament d’horaris per a cursos de formació específica.
  7. 7. S’observa la diversitat d’opinions respecte a qui ha de col·laborar en la millora del pla d’acollida.Alguns pensen que ha de col·laborar tot el centre, es a dir involucren també a l’alumnat i a lesfamílies, d’altres pensen que ha de ser el professorat implicat, els departaments corresponents,l’equip directiu i el departament d’orientació. Es manifesta també la necessitat de formacióespecífica per millorar l’atenció dels alumnes.10- Observacions  El departament de matemàtiques varem començar a formar part del PALIC perquè varem demanar una millor organització dels recursos a les classes de matemàtiques. Varem demanar un reforç de matemàtiques pels alumnes de PALIC de llengües no romàniques.  En el cas d’anglès pens que l’etiquetatge d’acollida no està ben emprat perquè l’anglès no es un idioma cooficial en el context d’aprenentatge, ni els alumnes l’aprenen en un context d’immersió. Per tant, des del departament de llengües estrangeres, contemplam la possibilitat d’integrar l’acollida en un “taller d’anglès”. Actualment estam estudiant aquesta proposta al departament i l’elavarem quan la tenguem perfilada.En general el que més crida l’atenció es la participació majoritària del professorat ( 85%) i laimplicació i ganes que tots manifesten per millorar l’atenció dels alumnes.

×