Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea

383 views

Published on

 • Be the first to comment

Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea

 1. 1. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Unitat Didàctica: Varietat Diatòpica Habilitats lingüístiques. G01M02 Margarita Bauza Cerro Andrea González Mazuelos 22/05/2014
 2. 2. 2 ÍNDEX 1. Introducció i justificació. Pàg. 3-4 2. Competències bàsiques. Pàg. 4-5 3. Objectius. Pàg. 5-6 4. Continguts d’aprenentatge. Pàg. 6 5. Grup destinatari. Pàg. 6-7 6. Metodologia. Pàg. 7-8 7. Localització. Pàg. 9 8. Resultats d’activitats d’avaluació inicial. Pàg. 9 9. Disseny i seqüència d’activitats. 9.1 El mallorquí. Pàg. 9-10 9.2 Diferències entre el balear. Pàg. 10-12 9.3 Català – Valencià – Balear. Pàg. 12 9.4 Racons d’Espanya. Pàg. 13-14 9.5 Espanya – Llatinoamèrica. Pàg. 14-15 9.6 Diferències de l’Anglès. Pàg. 16-17 10. Avaluació. Pàg. 18-19 11. Bibliografia. Pàg. 19
 3. 3. 3 1. Introducció i Justificació La nostra Unitat Didàctica tractarà sobre la varietat lingüística, concretament la varietat diatòpica. Com ja sabem, la llengua es troba condicionada per diferents factors i per tant trobem 4 tipus de varietats, que són: varietat diacrònica (el canvi lingüístic que s’ha donat a partir del temps), varietat diatòpica (depenent de la varietat geogràfica), varietat diafàsica (també coneguda com la varietat dels registres) i varietat diastràtica (depenent del grup social al que pertany una persona). Començarem amb allò més petit, allò que és més proper als nostres alumnes, ja que a l’àrea de Llengua Catalana començarem amb les diferències que hi ha entre els pobles de Mallorca; seguint amb la diferència entre les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), passant amb les diferències del català, el valencià i el balear, que aquesta darrera es farà mitjançant la música, per tant també es treballarà aquesta àrea. A Llengua Castellana es continuarà amb la parla de la península (gallec i andalús) i les Illes Canàries, a més del castellà que es parla a Espanya i el que es parla a Amèrica Llatina. Finalment, a l’assignatura de Llengua Anglesa es treballaran les diferències entre l’anglès britànic i l’americà. En conclusió, aquesta Unitat Didàctica es durà a terme a partir de diferents àrees perquè els alumnes vagin relacionant que no són aprenentatges aïllats i que hi ha una interdisciplinarietat entre les àrees. Els alumnes han d’entendre que el llenguatge és una eina de comunicació entre les persones i que aquest varia, és a dir, la forma de parlar de la gent canvia segons la situació i segons la seva nacionalitat o el seu lloc de naixement, ja que a partir del temps les llengües han anat evolucionant de diferent manera segons el territori pels canvis que ha hagut durant el temps, per exemple, a partir del llenguatge vulgar, o les conquistes que ha hagut en el lloc durant el temps. És a dir, els alumnes han de prendre consciència que avui dia ens trobem davant una realitat plurilingüe en la qual conviuen una gran varietat de cultures, i per tant de dialectes i parles locals. Així doncs, han d’entendre que no només hi ha una llengua correcta, que podem aprendre dels demés i conviure amb ells.
 4. 4. 4 Les activitats d’aquesta unitat aniran destinades principalment a alumnes de 2n curs de 3r Cicle d’Educació Primària (6è), encara que si es fan adaptacions es poden realitzar a qualsevol curs, i treballar aquest tema; ja que és important que des de petits els alumnes treballin aquest tema perquè en la seva vida diària ja ho veuen que cada persona xerra de manera diferent i que aprenguin que això no ha de ser motiu de lluita o de prejudicis, sinó que s’ha de respectar. Finalment, és important tenir en compte com es pot veure unes línies abans, que es treballaran diverses àrees de coneixement, per tant el treball serà interdisciplinari i haurà d’haver una forta coordinació entre els mestres d’aquestes àrees. A més, es farà d’una manera que resulti atractiva i motivant pels alumnes, ja que cada aspecte es treballarà amb activitats diferents, utilitzant diferents recursos i mètodes, sempre partint i tenint en compte els objectius i continguts que apareixen en el Currículum Oficial de les Illes Balears. 2. Competències bàsiques Les competències bàsiques que es treballaran amb aquesta Unitat didàctica seran les següents: La competència social i ciutadana es durà a terme en totes les activitats, ja que la seva majoria són en petit grup o en gran grup i fa que hi hagi relacions entre els companys, i que desenvolupin les seves relacions, que hagin de saber respectar les opinions dels altres i saber donar la seva pròpia opinió per arribar finalment a un acord. La competència en comunicació lingüística es donarà a terme perquè estem estudiant la llengua i les seves diferències segons el lloc de procedència. És a dir, durant tota la Unitat Didàctica es treballarà aquesta competència, ja que no només l’estudiaran, sinó que han de saber fer un bon ús de la llengua per poder fer les activitats i que vegin la importància que té la llengua per poder fer les coses. En essencial, han d’aprendre a comunicar-se amb els altres.
 5. 5. 5 La competència per aprendre a aprendre es donarà a terme també durant totes les activitats perquè els propis alumnes aniran descobrint les diferències i les varietats, i aniran fent el seu propi aprenentatge i el mestre farà de guia. Com la competència en autonomia i iniciativa personal que està molt relacionada amb la competència anterior per lo que hem dit, ja que l’alumne anirà fent el seu propi aprenentatge i el seu propi camí. Ja que el llenguatge és la eina principal per poder fer les bases del nostre aprenentatge i del nostre coneixement. Competència cultural i artística es treballarà, sobretot, en l’activitat que es farà en l’àrea de música on els alumnes escoltaran música típica de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Finalment, també es treballarà la competència en el tractament de la informació i la competència digital perquè hauran d’utilitzar eines informàtiques i les hauran d’utilitzar de manera correcta. I tot això d’una manera tant oral com escrita. 3. Objectius didàctics Els objectius que volem aconseguir amb aquesta Unitat Didàctica són els següents: - Conèixer, respectar i valorar la realitat plurilingüe de l‟Estat espanyol com un patrimoni cultural comú, valorant-la com un fet enriquidor. - Emprar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació, per obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents i com a instrument de treball i aprenentatge. - Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis de tot tipus.
 6. 6. 6 - Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l'activitat individual com l‟aprenentatge cooperatiu, col·laborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. 4. Continguts d’aprenentatge Els continguts que es treballaran en aquesta Unitat Didàctica són els següents: - Actitud de cooperació i de respecte en les situacions d‟aprenentatge compartit participant, fent aportacions, manifestant la pròpia opinió amb respecte per les idees, les opinions i els coneixements dels altres. - Utilització de la llengua per prendre consciència de les idees i dels sentiments i opinions propis i de les altres persones, planificar accions conjuntes, així com per regular la pròpia conducta, emprant un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. - Consciència positiva de la varietat lingüística existent en el context social i escolar, respectant les expressions dels parlants d'altres llengües. - Reconeixement de les llengües de l‟Estat espanyol i la seva localització, valorant positivament la riquesa lingüística que suposen i evitant els prejudicis sobre les llengües i sobre els seus parlants. 5. Grup destinatari El grup de 6è d’Educació Primària compta de 24 alumnes. Es tracta d’un grup bastant heterogeni, ja que hi trobem una gran varietat de cultures degut a que diversos alumnes provenen d’altres països, com Equador (3), Colòmbia (4), Xina (2). També tenim alumnes de pares peninsulars (6) i d’ètnia gitana (4), la resta dels alumnes són mallorquins, un dels quals presenta dèficit d’atenció.
 7. 7. 7 Encara que hi hagi tota aquesta diversitat, gairebé tots els alumnes tenen un gran domini de la llengua vehicular del centre, i per tant generalment es pot seguir el ritme normal de les classes. Tot i així, és molt important saber les característiques del grup destinatari, per fer les adaptacions pertinents i realitzar activitats que estiguin al nivell de tots, ja que encara que es pugui seguir el ritme de la classe, dins aquesta trobem diferents nivells de coneixements. Així doncs, els grups es realitzaran tenint en compte aquest aspecte, perquè estiguin compensats i es puguin enriquir els uns dels altres, ja que cada membre de l’equip serà més fort en aspectes diferents. Quant l’alumne amb dèficit d’atenció, com que gairebé totes les activitats es realitzaran en grup, aquestes ajudaran a desenvolupar els seus coneixements i les seves habilitats socials, ja que sempre podrà comptar amb l’ajuda dels seus companys. 6. Metodologia La metodologia que seguirà el mestre serà de tipus constructivista, ja que partirem d’allò que coneix l’alumne per anar formant el seu aprenentatge, és a dir, relacionar els coneixements previs amb els nous. On l’alumne serà el subjecte actiu del seu aprenentatge i el paper que tindrà el mestre serà d’observador i guia de l’aprenentatge dels alumnes. En tot moment cercarem que hi hagi un aprenentatge significatiu, i que aquests aprenentatges els serveixi per la seva vida diària i que no siguin coneixements aïllats, afavorint-lo amb un clima positiu tant d’aula com d’aprenentatge per a que els alumnes es sentin còmodes i motivats per fer la feina que serà en treball cooperatiu per a que aprenguin tots els uns dels altres; i també hi haurà una formació continua per a que tots els seus aprenentatges i coneixements estiguin relacionats per ells, és a dir, tenir en compte el principi d’activitat, on els nins aprenen fent i fent recordatoris de cada activitat i anar reforçant el que han estat aprenent.
 8. 8. 8 Per a que tot això funcioni de manera adequada serà important el paper que tindrà el mestre perquè apart del que hem explicat anteriorment, el mestre anirà fent moltes preguntes per elaborar el seu camí d’aprenentatge. El mestre actuarà, sobretot, com a guia i treballarà a través dels continguts diverses competències. També serà molt important la capacitat del mestre per aconseguir crear un bon clima d’aprenentatge i que els alumnes tinguin confiança en les seves possibilitats. Quant els agrupaments dels alumnes es faran de diferents maneres depenent de la activitat i cada un dels grups que es farà es canviarà en cada activitat per fomentar les relacions socials amb tot el grup classe: - Els treballs amb tot el grup classe es fomentarà la comprensió per part de tots els alumnes, i com hem dit anteriorment, el mestre farà com a guia del seu coneixement fent preguntes als alumnes per a que ells mateixos desenvolupin els continguts i per promoure la reflexió. - Les activitats que es faran en petit grup o en parelles aprofitarem per afavorir la socialització i la cooperació entre els alumnes. A més, és important tenir en compte que es faran grups heterogenis per a que els alumnes aprenguin dels seus companys. Finalment, volem que sigui un aprenentatge per competències com podem observar en el currículum, ja que totes les activitats estan relacionades amb el seu voltant, així els seus coneixements els podran desenvolupar i treballar en la seva vida diària. Així fomentarem la motivació de l’alumnat perquè serà real per ells i al ser en grups també augmentarà el seu interès.
 9. 9. 9 7. Localització Aquesta Unitat Didàctica es localitzarà com a unitat inicial i introductòria per estudiar les diferents varietats. Així, començaran a estudiar les varietats diatòpiques que són les diferències d’una mateixa llengua depenent de l’àmbit territorial. Després d’aquesta Unitat Didàctica seguirem estudiant les varietats diastràtiques (depenent del grup social) i les varietats diafàsiques (varietats funcionals o de registres). Aquesta Unitat Didàctica es desenvoluparà des del dia 10 de gener fins dia 18 de gener amb una durada de 6 dies i 6 hores lectives. 8. Resultats d’activitats d’avaluació inicial Per saber quins són els seus coneixements previs sobre el tema ho farem a partir de preguntes com les següents: el llenguatge sempre és igual? Coneixes persones que parlen el mateix idioma, però que a la vegada és diferent? Hi ha algun llenguatge que sigui millor que un altre? Etc. A més, també aprofitarem la diversitat que tenim a la nostra aula per a que comencin a veure que dins de la nostra classe on som relativament pocs comparant amb la població mundial, que ja hi ha diferències de la llengua entre nosaltres i no només amb aquells que són estrangers, sinó també entre els propis alumnes de la mateixa nacionalitat. 9. Disseny i seqüència d’activitats Activitat 1. El mallorquí En aquesta activitat els alumnes aprendran la diferència entre els diferents pobles de l’illa de Mallorca. Per dur-lo a terme agafarem petits vídeos de diferents pobles de l’illa de Mallorca. Després els demanarem si pensen que totes les persones que han vist són mallorquines, a partir de les respostes que
 10. 10. 10 donin els alumnes anirem reflexionant sobre les diferències, però que tots pertanyem a una mateixa illa. Després d’arribar a la conclusió de que tots som mallorquins, però que en cada poble es xerra de manera diferent, tornarem a veure uns altres vídeos, però dels mateixos pobles i els alumnes hauran d’intentar endevinar de quin poble pertanyen, i poder fer unes petites generalitats de cada un dels pobles que hem vist. Els vídeos que podem veure són els següents: Sóller: https://www.youtube.com/watch?v=-MjPoNLjkPA Manacor: https://www.youtube.com/watch?v=0mheLtUmBAg Felanitx: https://www.youtube.com/watch?v=UVp6jV1-VsU Pollença: https://www.youtube.com/watch?v=XqX5gZ0lACY Palma: https://www.youtube.com/watch?v=a4bDf7n5-yE I els altres vídeos que estan relacionats amb els anteriors i que faran la segona part de l’activitat seran els següents: Manacor: https://www.youtube.com/watch?v=_G2cJ84CMkc Sóller: https://www.youtube.com/watch?v=oYWHu-dLCGo https://www.youtube.com/watch?v=_c5-n24iJrA Felanitx: https://www.youtube.com/watch?v=4XTyOR29Oss Pollença: https://www.youtube.com/watch?v=JAULAHQAtdw Palma: https://www.youtube.com/watch?v=ftqqcfCs7gU Activitat 2. Diferències entre el Balear Amb aquesta activitat tenim l’objectiu de que els alumnes aprenguin que encara que formem part d’una mateixa Comunitat Autònoma, a cada illa es xerra de manera diferent a causa de la mar que separa els uns dels altres. Per fer l’activitat els alumnes s’ajuntaran en grups de 3. El mestre tindrà papers de diferents petits textos en mallorquí, menorquí i eivissenc, depenent del text que toqui l’hauran de passar en els altres dos diferents i cada un dels alumnes s’assignarà una illa.
 11. 11. 11 Quan tots els grups tinguin la feina feta, ho llegiran davant dels altres companys de classe i els altres hauran de saber a quina illa pertany cada un dels membres del grup. Exemples de textos que podem treballar són els següents: Mallorquí Menorquí Eivissenc- formenterenc L’altre dia vaig anar amb la bicicleta a casa de la meva padrina, vaig trepitjar un bassiot molt gran ple d’aigua i me vaig embrutar tota la roba neta. L’altre dia vaig anar amb la velo a casa de la meva avia, vaig peuar un bassiot molt gran ple d’aigu i me vaig embrutar tota la roba neta. L’altre dia vaig anar amb la bicicleta a ca la meva güela, vaig funyar un xarco molt gran ple d’aigu i me vaig embrutar tota la roba neta. La meva mare ha fet una festa sorpresa al meu oncle i crec que ha fet molt de dinar: pollastre amb xixeros,ensalada, cocarrois de ceba i suc de tomàtiga. La meva mare ha fet una festa sorpresa al meu conco i crec que ha fet molt de dinar: pollastre amb xixeros, ensalada, cocarrois de ceba i suc de tomatic. La meva mare ha fet una festa sorpresa al meu oncle i crec que ha fet molt de dinar: pollastre amb pèssols, amanida, cocarrois de ceba i suc de tomata. No m’agraden les pessigolles perquè me pos molt nerviós. Xerraré amb el meu germà perquè no ho torni a fer. No m’agraden les joques perquè me pos molt nerviós. Rallaré amb el meu germà perquè no ho torni a fer. No m’agraden les cassogues perquè me pos molt nerviós. Parlaré amb el meu germà perquè no ho torni a fer.
 12. 12. 12 *Hem de tenir en compte que no només es treballarà el vocabulari, sinó també la fonètica. Activitat 3. Català-Valencià-Balear Per tal d’observar les diferències entre el català, el valencià i el balear, a l’àrea de música els alumnes escoltaran dues cançons de grups catalans, dues de grups valencians i, en el cas de les Illes Balears, hem agafat dues de grups mallorquins, ja que es tracta d’allò que és més proper per als nostres alumnes. Però no direm als alumnes de quin lloc és cada grup, i ells per les diferències que sentin ho hauran de classificar. Alhora de corregir l’activitat explicarem i reflexionarem sobre les diferències que han vist sobre aquestes cançons. Mallorquí: Anegats: https://www.youtube.com/watch?v=nA4XouGf9ZU Tomeu Penya: https://www.youtube.com/watch?v=7JQ86pZ_KAQ Català: Sopa de Cabra: https://www.youtube.com/watch?v=xVlFc4uPOPo Andreu Rife: https://www.youtube.com/watch?v=r0dbHDUjgIA Valencià: Raimon: https://www.youtube.com/watch?v=u9Rm3fncdBA Amparito: https://www.youtube.com/watch?v=R4Ud-ZkSnPI#t=41
 13. 13. 13 Activitat 4. Racons d’Espanya A aquesta activitat realitzarem 3 racons diferents, en el qual es faran activitats diferents per veure les diferències que es poden trobar al llenguatge, sobretot en la pronunciació, de diferents llocs Espanya. En el nostre cas ens centrarem en Galícia, Andalusia i les Illes Canàries. - Al racó de Galícia, els alumnes comptaran amb un vídeo de persones gallegues parlant, on hauran d’anar apuntant a un paper els aspectes que els criden l’atenció, així com les diferències i similituds que hi puguin trobar. Cada grup veurà el mateix vídeo, ja que després farem una posada en comú i veurem en quins aspectes coincideixen i en quins no. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4cacUCdumCM - Al racó d’Andalusia, cada grup tindrà un petit text escrit amb la fonètica andalusa i amb paraules i expressions típiques d’allà. Els alumnes s’hauran d’enregistrar llegint-lo, ja que després ho escoltarem tots junts i ho analitzarem. A més d’això, també hauran d’intentar transcriure el text correctament, canviant també les expressions i paraules destacades en negreta. Aquí comptaran amb l’ajuda de les característiques de la pronúncia andalusa. Al final de la sessió traurem entre tots les característiques lingüístiques andaluses mitjançant l’anàlisi dels enregistraments i les transcripcions. Exemple: “Víctor y zu amigoh quieren irze de viahe cuando llegue er verano porque disen que zi van en invienno ande quieren ir, ze van a quedá arrecíoh. Toh’ desidieron hasé una arcancía pa’ ahorrá y toh’ conziguieron zuficiente pa’ tené que poné zólo una mijita. Unoh diah ante der viahe ze ajuntaron an car Danié pa planeá el viahe, y er Lucah estaba tan esnortao, que desía que zi a to’ lo
 14. 14. 14 que no le gustaba” “María y zu familia va a Pazar la vacacione ar norte, y nunca han io porque ello zon der zur. María dice que en verano en zu campo encuentra musha bishah, pero como ya está acostumbrá no le dan ajco. En el avión le tocó a la vera de zu hermano Daví, que e con er que peó ze lleva, porque dise que e un zaborío.” “En er grupo de Carlota zon una peshá de niña, y cuando hacen la tradisioná fiesta de pihama por zu cumpleaño ziempre ze cambian las babusha porque se lían. Han cenao piza y de potre un pero por cada dó. Ante de dormir la madre de Carlota les ha puesto un vaso de leshe a cada una, y Luna ziempre ze la bebe a bushitos porque le quema musho.” - Al racó de les Illes Canàries, trobaran un joc molt paregut al de “Pasa palabra”, però típic d’aquella comunitat, que realitzaran mitjançant la pissarra digital. L’enllaç és el següents: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/webc/eltanque/pasapalabra/pa sapalabra_p.html Activitat 5. Espanya-Latinoamèrica Amb aquesta activitat els alumnes veuran la diferència entre el castellà d’Espanya amb el castellà de LatinoAmèrica. Per dur a terme aquesta activitat el mestre cercarà dos vídeos del mateix contingut però versionat en cada un dels dos, per exemple, en aquests dos vídeos que tenim a continuació, són el mateix però doblat en diferents països. Els alumnes, en parelles hauran d’explicar què veuen de diferents entre els dos vídeos. I després els mostrarem comentaris que ha fet la gent davall dels dos
 15. 15. 15 vídeos, ja que la majoria d’ells són de menyspreu a l’altre llengua. I hauran de fer un escrit del que pensen, de la seva opinió i que creuen que es podria fer per a que no hi haguessin aquests prejudicis. Finalment, posarem les nostres idees en una cartolina i la penjarem pels passadissos de l’escola per a que tots els alumnes puguin veure el nostre treball. Els vídeos són els següents: 1. Versionat en Latinoamerica: http://www.youtube.com/watch?v=44ynVVzOiIA 2. Versionat en Espanya: http://www.youtube.com/watch?v=8InqB0r67lE I els comentaris que podem observar que podem trobar en molts de vídeos de youtube són com els que veurem a continuació:
 16. 16. 16 Activitat 6. Diferències de l’anglès Amb aquesta activitat els alumnes podran veure que les diferències regionals no només es donen en el català i el castellà, sinó que també es dóna en moltes altres llengües com l’anglès. Per dur a terme aquesta activitat el farem a partit d’un memory amb dibuixos, però abaix els mostrarem en paraules les diferències entre l’anglès de la Gran Bretanya i l’anglès d’Amèrica. Exemples de cartes de Memory que podem fer són com les següents: SWEET CANDY CHIPS FRIES
 17. 17. 17 Important: tenir en compte que en cada activitat no només hem de fer èmfasi en les diferències que hi ha entre les varietats, sinó que també hem de tenir en compte la varietat estàndard que és la que utilitzem per comunicar-nos entre nosaltres. 10. Avaluació La manera d’avaluació serà a partir d’una avaluació continua on el mestre observarà que tots els alumnes participin de les activitats i i que tingui una evolució dels seus coneixement del principi de la Unitat fins al final. Per això, per comprovar la seva evolució ho farem a partir d’un joc. On els alumnes s’agruparan en grups de 3 alumnes i farem un trivial amb tot el que hem vist al llarg de la unitat i hauran de respondre a les preguntes, lo important és que tots sàpiguen respondre a les preguntes. TROUSERS PANTS
 18. 18. 18 Exemples de cartes que ens podem trobar en el Trivial són les següents: La taula d’observació del mestre serà depenent d’aquells aspectes que vol avaluar i que són més importants per a totes les activitats. Però, un exemple de taula d’observació pot ser la següent: Ítems Sempre Quasi sempre A vegades Quasi mai Mai Participació Expressió oral Expressió escrita Comprensió oral Comprensió escrita Què és la varietat diatòpica? a) Canvi lingüísitc a partir del temps. b) Depenent de la varietat geogràfica. c) Varietat de registres. La paraula “cassogues” a quina illa es diu? a) Mallorca b) Menorca c) Eivissa i Formentera Una característica lingüística de l’Andalús és: a) Substituixen la r per la s. b) Ometen la r final. c) Canvien les o per u. La paraula “Sweet” de quina llengua prové? a) Espanyol Llatinoamericà b) Anglès britànic c) Anglès americà
 19. 19. 19 Cooperació amb el grup Respecte dels companys i del material 11. Bibliografia Corretget Olivar, Josep M. Paraules i expressions menorquines. Adreçat a tothom. << http://llengilitcat.blogspot.com.es/2013/04/paraules-i-expressions- mallorquines.html >> [En línia][Consultat 15/04/2014] CURRICULUM DE LES ILLES BALEARS. << http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_.htm >> [En línia][Consultat 14/04/2014] JOSEP. Diccionari menorquí – català. <<http://www.qolle.com/josep/menorca/diccionari-menorqui-catala>> [En línia][Consultat 29/04/2014] WIKIPEDIA. <<http://ca.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3_ling%C3%BC%C3%ADstica>> [En línia][Consultat 14/04/2014]

×