Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inwestycje Zagraniczne we Wrocławiu 2009 - Marek Ignor

4,037 views

Published on

Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu - 2009 rok
Marek Ignor - radny Wrocławia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inwestycje Zagraniczne we Wrocławiu 2009 - Marek Ignor

 1. 1. Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia 2009 rok
 2. 2. Atrakcyjność Wrocławia Klimat inwestycyjny Turystyczne centrum regionu Dostępność kadr Zabytki, muzea, bliskość gór i terenów rekreacyjnych Wydarzenia kulturalne Bardzo dobrze rozwinięta sieć hoteli i restauracji Więcej Programy wsparcia przedsiębiorstw Specjalna Strefa Ekonomiczna Różnorodność branżowa Inwestycje w wysokie technologie Wysoka pozycja miasta w ocenach rankingowych Więcej Dogodne połączenia komunikacyjne Więcej Wysoka jakość lokalnego rynku pracy Poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców Więcej Korzystna lokalizacja
 3. 3. Wiele firm zagranicznych zakłada w Polce oddziały lub przedstawicielstwa, co umożliwia im ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807). Z uwagi na koszty założenia firmy podmioty zagraniczne najczęściej zaczynają działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki prawa handlowego), natomiast bardzo rzadko jako spółki akcyjne. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w I kwartale 2009 roku w rejestrze REGON figurowało ich 65,8 tyś.), podmioty zagraniczne stanowią zaledwie 0,3% (181 osób fizycznych). Może to wynikać z faktu, iż prowadzenie własnej działalności gospodarczej w takiej formie, mimo niskich kosztów założenia firmy, niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności całym majątkiem za zobowiązania. Formy prowadzenia działalności we Wrocławiu przez podmioty zagraniczne <ul><li>oddział </li></ul><ul><li>przedstawicielstwo </li></ul><ul><li>spółka handlowa </li></ul><ul><li>indywidualna działalność gospodarcza </li></ul>
 4. 4. Podstawowe dane statystyczne Spółki z kapitałem zagranicznym na tle pozostałych spółek handlowych we Wrocławiu – GUS, I kwartał 2009 r. Na 11 170 spółek handlowych zarejestrowanych we Wrocławiu, 27% to spółki z kapitałem zagranicznym. Na tle polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców Wroc ł aw plasuje si ę za Warszaw ą, gdzie spółki z kapitałem zagranicznym stanowią 32% wszystkich spółek prawa handlowego ( Pozna ń - 23%, Ł ód ź - 22%, Kraków - 19% ). Świadczy to o dużej atrakcyjności stolicy Dolnego Śląska dla inwestorów zagranicznych – silne centrum regionalne może być niemal tak dobrym miejscem do inwestycji jak stolica kraju.
 5. 5. Spó ł ki z kapita łem zagraniczn ym zarejestrowane we Wroc ł awiu stanowi ą 47% spó ł ek z kapita ł em zagranicznym zarejestrowany ch w woj . dolno ślą skim. W porównaniu z woj . mazowieckim, ma ł opolskim i łó dzkim, gdzie stolice regionów skupiaj ą ponad 60% spó ł ek z kapita ł em zagranicznym, na Dolnym Śląsku obserwujemy bardziej zrównoważony rozw ój re gion u . Podstawowe dane statystyczne Spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - GUS, I kwartał 2009 r.
 6. 6. Od przystąpienia Polski do U nii Europejskiej sukcesywnie zwiększa się liczba nowo powstających spółek z kapitałem zagranicznym: w 2004 r oku we Wrocławiu powstało 129 spółek, w 2005 roku - 174 spółki, w 2006 roku - 202 spółki w 2007 roku 226 spółek, nieznaczny spadek rejestrowanych firm zanotowano w 2008 roku – 181 spółek. Spółki z kapitałem zagranicznym założone we Wrocławiu w latach 2004-2008 stanowią 28% wszystkich nowo powstałych spółek handlowych w tym okresie. W porównaniu z innymi dużymi miastami, Wrocław zajmuje 2. pozycję, po stolicy kraju (w Warszawie nowo powstałe spółki z kapitałem zagranicznym stanowiły w tym okresie 33%, w Krakowie - 26%, w Poznaniu - 20%, w Łódzi - 18%). Podstawowe dane statystyczne Spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane we Wrocławiu w latach 2004-2008
 7. 7. Liczba nowo powstających spółek znacznie przewyższa liczbę likwidowanych spółek, co świadczy o dobrych warunkach inwestowania we Wrocławiu. Podstawowe dane statystyczne Spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane i zlikwidowane we Wrocławiu w latach 2004-2008
 8. 8. Podstawowe dane statystyczne Spółki z kapitałem zagranicznym we Wrocławiu w ujęciu liczbowym według kraju pochodzenia kapitału – GUS, I kwartał 2009r. Najliczniej reprezentowane są firmy niemieckie, stanowiące 49% ogólnej liczby spółek z kapitałem zagranicznym we Wrocławiu. Spółki niemieckie działają głównie w branżach: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, obsługa nieruchomości i budownictwo. Niewielkie przedsiębiorstwa założone w latach 90-tych zachęciły do inwestowania duże koncerny; najważniejsze z nich to: Bosch, Siemens, Eto Magnetic, ECE. Jednak liczba spółek nie odzwierciedla rzeczywistej skali inwestycji zagranicznych, dlatego też należy je analizować pod kątem wartości zainwestowanego kapitału bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Więcej
 9. 9. Inwestycje zagraniczne Korzyści dla miasta i regionu <ul><li>Inwestorzy zagraniczni lokalizujący działalność na terenie aglomeracji wrocławskiej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego całego regionu poprzez: </li></ul><ul><li>tworzenie nowych miejsc pracy – zmniejszanie bezrobocia; </li></ul><ul><li>modernizację infrastruktury; </li></ul><ul><li>wzrost konkurencyjności produkcji i świadczonych usług; </li></ul><ul><li>zwiększenie wartości eksportu; </li></ul><ul><li>wdrażanie nowych technologii; </li></ul><ul><li>wdrażanie nowych systemów zarządzania. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aby skutecznie zachęcać do inwestowania w regionie, konieczna jest specjalizacja w kilku okre ś lonych dziedzinach , w tym – opartych na wysokich technologiach. Aglomeracja Wrocławska skupiła wokół stolicy Dolnego Śląska wyspecjalizowanych producentów, oferujących kilka tysięcy miejsc pracy dla mieszkańców całego regionu. </li></ul><ul><li>Najważniejsze branże, w których działają inwestorzy zagraniczni:   </li></ul><ul><li>Finanse: Allied Irish Bank, Credit Agricole </li></ul><ul><li>Motoryzacj a : Volvo, Bosch, Toyota, Wabco, ETO Magnetic, Faurecia, GKN Driveline </li></ul><ul><li>E lektroni ka : LG wraz z poddostawcami ; Toshiba  </li></ul><ul><li>Chemia, farmaceutyka : 3M, Maco Pharma, US Pharmacia </li></ul><ul><li>  AGD : Whir l pool , Fagor Mastercook, Elektrolux </li></ul><ul><li>Duże znaczenie przy wyborze lokalizacji zakładów ma dostęp komunikacyjny (autostrada A4), powstawanie klastrów (np. elektronicznego), a także funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych . </li></ul>Inwestorzy w Aglomeracji Wrocławskiej Najważniejsze branże
 11. 11. Inwestorzy w aglomeracji wrocławskiej Nowe miejsca pracy
 12. 12. Inwestorzy w aglomeracji wrocławskiej Kraj pochodzenia i inwestowany kapitał (dane ARAW) Powrót
 13. 13. Inwestorzy w aglomeracji wrocławskiej Kraj pochodzenia i inwestowany kapitał (dane ARAW) Powrót
 14. 14. Inwestorzy, którzy wybrali Wrocław Opinie kadry zarządzającej (na podstawie „Driven by Knowledge” ARAW) „ Wroc ł aw jest źródłem kompetentnych, dobrze wykształconych pracowników, którzy stanowią najcenniejszy kapitał Volvo.” Roberto Teixeira, Prezes Volvo Polska Industry „ Liczni nasi go ś cie z Ameryki i Europy w 3M s ą zawsze pod wra ż eniem wizyty we Wroc ł awiu i staj ą si ę ś wietnymi ambasadorami tego wspania ł ego miasta.” Piotr Fryberg, Dyrektor Zarz ą dzający 3M „ W Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemens zatrudniamy prawie 500 m ł odych in ż ynierów, g ł ównie absolwentów Politechniki Wroc ł awskiej. S ą dla nas bardzo warto ś ciowi. To dzi ę ki ich umiej ę tno ś ciom, motywacji i stale rozszerzanej wiedzy nasze centrum rozwija si ę tak dynamicznie. Atmosfera i otwarto ść Wroc ł awia sprzyjaj ą rozwojowi nowych technologii” Krzysztof Kuli ń ski, Dyrektor Siemens
 15. 15. Pomoc dla inwestorów <ul><li>Specjalne Strefy Ekonomiczne Więcej </li></ul><ul><li>Pomoc publiczna – zwolnienia z podatku od nieruchomości Więcej </li></ul><ul><li>Tereny pod inwestycje Więcej </li></ul>Więcej Pomoc doradcza Stawiając pierwsze kroki we Wrocławiu inwestorzy mogą liczyć na wsparcie odpowiednio przygotowanego zespołu specjalistów i doradców (one-stop-shop). Pomoc dużym inwestorom zapewnia Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. W zależności od potrzeb, inwestorowi przydzielany jest manager projektu, pośredniczący w kontaktach z Miastem. MŚP uzyskają niezbędne informacje i wsparcie w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Więcej
 16. 16. Klimat inwestycyjny W maju 2008 r: Fitch Ratings-London/Warszawa potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Wrocławia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” (A minus). Długoterminowa perspektywa ratingów jest stabilna. Ratingi dla Miasta Wrocławia odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne, spadek zadłużenia w ostatnich trzech latach, atrakcyjną dla inwestorów gospodarkę lokalną oraz bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę znaczne nakłady na wydatki inwestycyjne do 2013 roku, co przyczyni się do wzrostu zadłużenia bezpośredniego i pośredniego. W rankingu magazynu Forbes (maj 2008 r.) Wrocław uzyskał najwyższą notę wśród wszystkich miast w Polsce . W rankingu Foreign Direct Investment (fDi, luty 2008 r.) „European Cities & Regions of the Future 2008/2009” Wrocław jest jednym z trzech polskich miast (obok Warszawy i Krakowa) znajdujących się w europejskiej inwestycyjnej ekstralidze (50 miast i regionów). Wśród byłych państw bloku wschodniego wyższe pozycje zajmują jedynie stolice: Praga i Tallin. Powrót
 17. 17. <ul><li>Serce Europy ( blisko do Pra gi , Berlin a , Wars zawy ) </li></ul><ul><li>Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa i wodna </li></ul><ul><li>Pierwsze polskie miasto włączone do europejskiego systemu dróg i autostrad (2007 rok ) </li></ul><ul><li>Lotnisko międzynarodowe ( połączenia z Wa rszawą , Lon dynem , Nottingham, Glasgow, Liverpoolem, Rzymem, Dortmund, Frankfurt em , Kopenhagą , M onachium, Mediolanem, Dublinem,, Shannon, Brukselą, Gironą, Oslo ) </li></ul>Korzystna lokalizacja Powrót
 18. 18. <ul><li>Rozwój gospodarczy Wroc ł awi a opiera si ę na wykwalifikowanych zasobach ludzkich : </li></ul><ul><li>65% osób w wieku produkcyjnym </li></ul><ul><li>29 szkół wyższych </li></ul><ul><li>134 000 studentów </li></ul><ul><li>20 000 absolwentów rocznie </li></ul><ul><li>97,8% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego i 65,9% - niemieckiego </li></ul><ul><li>skupisko firm IT i największa w Polsce liczba absolwentów nauk informatycznych </li></ul><ul><li>duża liczba ekonomistów , prawników , inżynierów </li></ul>Dostępność kadr Powrót
 19. 19. Atrakcyjność turystyczna <ul><li>prężny ośrodek kultury: teatry, opera, filharmonia, liczne kluby,muzea i galerie, międzynarodowe wydarzenia kulturalne </li></ul><ul><li>Więcej: http://www.rekreacja.wroc.pl/ </li></ul><ul><li>http://www.wroclaw.pl/m3325/ </li></ul><ul><li>liczne hotele w centrum miasta i na obrzeżach, centrum kongresowe </li></ul><ul><li>Więcej: http://www.wroclaw.pl/m8953/ </li></ul><ul><li>http://www.convention.wroclaw.pl/ </li></ul><ul><li>niewielka odleg ł o ść i dobre po łą czenia z o ś rodkami uzdrowiskowo - wczasowymi i sportowymi po ł o ż onymi w Kotlinie K ł odzkiej oraz w obr ę bie Sudetów i Karkonoszy </li></ul><ul><li>Więcej: http://www.dot.org.pl/ </li></ul>Powrót
 20. 20. W Polsce utworzono 14 stref, zlokalizowanych na terenie 104 miast i 95 gmin. Dzia ł aj ą ca na Dolnym Śl ą sku Wa ł brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna nale ż y do najwi ę kszych w Polsce. We Wroc ł awiu utworzono podstref ę Wa ł brzyskiej SSE, której obszar został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 .12. 2006 r . (Dz.U.06.236.1705). Natomiast na terenie Kobierzyc – podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozostałe strefy działające na Dolnym Śląsku to Legnicka i Kamiennogórska SSE. Więcej Powrót Pomoc dla inwestorów Specjalne Strefy Ekonomiczne
 21. 21. <ul><li>Program w zakresie pomocy regionalnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia. </li></ul><ul><li>Program w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia. </li></ul><ul><li>Program w ramach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia. </li></ul><ul><li>Program przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji na terenie Wrocławia. </li></ul><ul><li>Program pomocy w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Wrocławia </li></ul><ul><li>Więcej </li></ul>Powrót Pomoc dla inwestorów Pomoc publiczna Władze miasta oferują pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.
 22. 22. Program pomocy w zakresie pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia. Program pomocy w zakresie pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach użytkowych najmowanych od Gminy Wrocław, przeznaczonych do oddania w trybie przetargowym Więcej Powrót Pomoc dla inwestorów Pomoc publiczna Władze miasta oferują pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.
 23. 23. Pomoc doradcza Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroc ł awskiej S.A., obs ł uguje firmy zainteresowan e inwestowaniem we Wroc ł awi u i gmina ch w promieniu 50 km od stolicy Dolnego Śląska: http://www.araw.pl/ Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia - „Pierwsza pomoc” w biznesie dla MŚP: http://www.wroclaw.pl/m3534/ Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – pomoc w znalezieniu terenów pod zakłady produkcyjne http://www.warr.pl/ Powrót Pomoc dla inwestorów Zakup gruntów lub nieruchomości od Gminy Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia. Oferty: http://www.wroclaw.pl/m3529/p6255.aspx Informacje o inwestycjach na terenie Gminy Inwestycje realizowane przez Gminę Wrocław: http://www.wroclaw.pl/m69631/ Informacje o innych inwestycjach: http://www.investmap.pl/
 24. 24. Prezentowane opracowanie na temat stanu inwestycji zagranicznych we Wrocławiu zostało przygotowane w oparciu o dane: -    GUS -    K RS -    Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc ł awskiej S.A Uwagi końcowe
 25. 25. Biuro Rozwoju Gospodarczego Ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 50-032 Wrocław Tel: 777 71 74, fax: 777 72 89 www.wroclaw.pl

×