Your December 2011

243 views

Published on

nieuwsbrief december 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Your December 2011

  1. 1. Financiën Accountancy Belasting Personeel Pensioen Uitgave december 2011Beste relatie, Spaarloon, levensloop en vitaliteitssparenNaast zorgen over het herstel van onze Zoals u wellicht weet worden de fiscaalvriendelijke spaarmogelijkheden voor werknemers,economie en de bezuinigingsmaat- het sparen via de spaarloon– of levensloopregeling, vervangen door het vitaliteitssparen. Voor de levensloopregeling is overgangsrecht van toepassing dat op 10 oktober jl. in deregelen die voor het komende jaar tweede nota van wijziging op het belastingplan 2012 is aangepast. Wat is nu de laatstezijn aangekondigd, biedt deze tijd ook stand van zaken met betrekking tot de spaarregelingen?nieuwe mogelijkheden. Zo zijn wij met De spaarloonregeling wordt per 1 januariingang van 1 januari 2012 verhuisd naar 2012 afgeschaft. In 2012 mag het gespaarde bedrag ineens belastingvrij worden opgeno-een nieuwe locatie in Alkmaar. Op de men. Het tegoed mag ook blijven staan. Inachterzijde van deze nieuwsbrief vindt u dat geval blijven de huidige regels van krachtonze nieuwe adresgegevens. Vanuit dit en blijft de vrijstelling in box 3 voor het niet opgenomen bedrag tot uiterlijk 1 januarinieuwe onderkomen zullen wij u, zoals u 2016 behouden. Op 31 december 2015,van ons gewend bent, weer met raad en wanneer de laatst mogelijke inleg van 2011 vrijvalt, is de spaarloonregeling definitiefdaad bijstaan. Wij nodigen u van harte ter ziele. Het is niet mogelijk om een spaar-uit om langs te komen en ons nieuwe loontegoed door te storten in de vitaliteits-kantoor te bezichtigen. regeling. Ook de levensloopregeling wordt per 2012Zoals gebruikelijk in de laatste nieuws- afgeschaft. Echter, voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 heb-brief van het jaar hebben wij de belang- ben gespaard, blijft de regeling openstaan. Stortingen in en opnames uit de vitaliteits-rijkste fiscale maatregelen die in 2012 Klein minpuntje: er wordt vanaf 2012 geen regeling zijn aftrekbaar respectievelijk belast levensloopverlofkorting meer opgebouwd. in box 1. Het tegoed op de vitaliteitsspaar-worden ingevoerd, voor u op een rij rekening vormt geen box 3 vermogen.gezet. Mocht u vragen hebben over de Per 1 januari 2013 doet het vitaliteitsspareninhoud van deze nieuwsbrief, neemt u zijn intrede. Vitaliteitssparen heeft als voor- In 2013 mag iedereen zijn levensloop- deel dat er geen doeleisen zijn bij opname tegoed zonder fiscale gevolgen omzettendan gerust contact met ons op. van het gespaarde tegoed. Daarnaast kun- in vitaliteitssparen, ook als hierdoor het nen niet alleen werknemers, maar o.a. ook maximumtegoed van € 20.000 wordt over- zelfstandig ondernemers deelnemen aan schreden. In dat geval is vanaf dat momentVerder maken we graag van de gele- deze spaarregeling. Het jaarlijks maximaal geen nieuwe extra storting mogelijk tot hetgenheid gebruik om u alvast fijne in te leggen bedrag is € 5.000 tot het moment dat door opname het saldo weerfeestdagen toe te wensen en zowel maximale saldo van € 20.000 is bereikt. lager is geworden dan € 20.000. Vanaf 2014 Opname uit de vitaliteitsregeling is onbe- kan, voor degenen die op 31 december 2011privé als zakelijk een gezond en voor- perkt, behalve vanaf de 62-jarige leeftijd. een saldo hadden van minimaal € 3.000,spoedig 2012. Dan mag niet meer dan € 10.000 per jaar het levenslooptegoed ook worden door- worden opgenomen. Wordt meer opgeno- gezet naar vitaliteitssparen, maar dan wordt men, dan is het gehele tegoed ineens belast. het saldo boven € 20.000 belast, onder Belastingaftrek en belastingheffing voor verrekening van de levensloopverlofkorting. vitaliteitssparen worden niet geregeld via Het is niet mogelijk om zowel aan de levens- de loonbelasting, maar via de inkomsten- loopregeling als aan de vitaliteitsregeling belasting. deel te nemen. Vervolg op pagina 2
  2. 2. Vervolg van pagina 1Deelnemers die op 31 december 2011 min- dan wordt het tegoed op 31 december 2013 Invoering Flex-BV?der dan € 3.000 hebben gespaard, kunnen in één keer belast.het tegoed (inclusief opgebouwde korting) De Tweede Kamer heeft op 4 oktoberin 2012 of 2013 aanwenden voor opname Mocht u na 2011 willen (blijven) deelnemen 2011 eindelijk de Invoeringswetvan verlof of in 2013 omzetten in vitaliteits- aan de levensloopregeling, zorgt u er dan vereenvoudiging en flexibiliseringsparen. Is het tegoed eind 2013 niet op- voor dat uw saldo eind 2011 minimaal BV-recht aangenomen. Het is de be-genomen of gestort in de vitaliteitsregeling, € 3.000 bedraagt. • doeling dat deze wet op 1 januari 2012 wordt ingevoerd. Kort noemen we hier enkele belangrijkeAOW wordt “cadeautje” op uw verjaardag wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht:De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel waarbij de ingangsdatum van de • Afschaffing van het verplichte mini-AOW wordt verschoven van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar mumkapitaal. Onder het huidigede 65e verjaardag. recht is een oprichter van een BV nog Voor de praktijk betekent dit dat iemand in verplicht minimaal € 18.000 kapitaal het ergste geval bijna een maand later AOW te storten in de BV. ontvangt. Ook zal de ingangsdatum van • Schuldeisers worden in het voor- veel pensioenregelingen niet meer aan- stel beschermd doordat er niet sluiten bij de ingangsdatum van de AOW. zomaar dividend mag worden uit- Bij aanpassing van de pensioenregeling aan gekeerd aan aandeelhouders. het pensioenakkoord (in 2013) is dit een • Afschaffing verplichte blokkerings- punt van aandacht. Samen met de verlaging regeling. Onder het huidige recht is van de partnertoeslag van afgelopen zomer het verplicht om een blokkerings- resulteert deze maatregel voor de staat in regeling in de statuten op te nemen. een substantiële besparing op de kosten van In het voorstel staat dat straks be- de AOW die als de Eerste Kamer ook instemt paald kan worden dat er in het geheel zal ingaan op 1 april 2012. • géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht. • Wanneer bij de oprichting van een BV in natura wordt ingebracht, zal deGeefwet: fiscaal vriendelijk schenken aan het nu nog verplichte accountants- verklaring ook worden afgeschaft.goede doel De regeling dat de oprichters/be- stuurders een beschrijving moetenRecessie of niet, Nederlanders zijn en blijven gulle gevers. In 2009 hebben we met zijn allen opstellen van de inbreng wordt in dezo’n 4,7 miljard euro geschonken. In de wetgeving vinden we diverse regelingen die het nieuwe regeling wel gehandhaafd.schenken aan goede doelen fiscaal stimuleren. Giften aan of door een ANBI (algemene • Afschaffing van de bepaling die nunut beogende instelling) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast kennen ook de nog verbiedt dat de BV aan een derdeinkomsten- en vennootschapsbelasting een giftenaftrek die vanaf 2012 wordt verruimd. geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruiktIn de vennootschapsbelasting verdwijnt wordt voor de aanschaf van aandelende aftrekdrempel van € 227 en wordt de in diezelfde BV.maximale aftrek verhoogd van 10% naar • De procedure omtrent kapitaal-50% van de winst, tot een maximum aftrek vermindering wordt vereenvoudigd.van € 100.000. Verder wordt een zoge- • In de statuten kan worden bepaaldnaamde ‘multiplier’ geïntroduceerd. Voor dat bepaalde aandelen zijn uitge-de vennootschapsbelasting mag bij een gift sloten van winstdeling. De statutenaan een culturele instelling het bedrag van kunnen bepalen dat op bepaaldede gift voor de fiscale aftrek verhoogd aandelen meerdere stemmen kun-worden met een factor 1,5 en voor de nen worden uitgebracht. Ook kunneninkomstenbelasting met een factor 1,25. bepaalde aandelen van stemrechtDe multiplier geldt voor een te schenken worden uitgesloten.bedrag van maximaal € 5.000. Bij een giftaan een culturele instelling van € 5.000 Verder wordt geregeld dat vrijwilligers die Minister Opstelten ziet de wet het liefst zomogen particulieren dus € 6.250 in aftrek afzien van hun vrijwilligersbijdrage of van snel mogelijk ingevoerd. Doordat echterbrengen en (Vpb-plichtige) bedrijven een onkostenvergoeding hiervoor een de vaste commissie voor Veiligheid en€ 7.500. Op deze wijze hoopt de overheid giftenaftrek in de inkomstenbelasting Justitie in de Eerste Kamer besloten heeftdat particulieren en het bedrijfsleven het kunnen claimen. Wilt u de plaatselijke dat eerst voorbereidend onderzoekfinanciële gat vullen dat is ontstaan door muziek- of toneelvereniging steunen, wij gehouden moet worden, is het maar dehet dichtdraaien van de subsidiekraan. kijken graag met u mee wat er fiscaal vraag of de beoogde invoeringsdatum van mogelijk is binnen de Geefwet. • 1 januari 2012 gehaald gaat worden. •
  3. 3. Het levenstestament; zo houdt u de regie in eigen hand!Het is de gewoonste zaak van de wereld dat iemand zijn laatste wil vastlegt in eentestament. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf geen beslissingen meerkunt nemen? Het levenstestament kan hiervoor uitkomst bieden.Een levenstestament is een notariële akte Mag de woning worden verkocht? U kuntwaarin wordt vastgelegd hoe zaken gere- bijvoorbeeld ook volmacht geven voor degeld moeten worden in de situatie dat men uitvoering van een schenkingsplan aanzelf hierover niet meer kan beslissen. Deze kinderen en kleinkinderen.situatie komt vaak voor bij dementerendeouderen, maar kan ook worden veroorzaakt Ook voor ondernemers kan een levens-door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. testament van belang zijn. Het is een middelEr worden volmachten afgegeven aan een om te voorkomen dat de onderneming doorlevensexecuteur om bepaalde handelingen gebrek aan leiding stil komt te liggen. In eente verrichten. Die volmachten kunnen be- vennootschaps- of aandeelhoudersovereen-trekking hebben op het verrichten of nalaten komst is vaak van alles geregeld voor hetvan medische handelingen en het levens- geval dat de ondernemer komt te overlijden.testament kan worden aangevuld met een Maar voor de situatie dat de ondernemerdonor-, dementie- of euthanasieverklaring. tijdens het leven de regie niet meer kanOok wensen met betrekking tot de voogdij voeren, ligt vaak niets vast. In die gevallen Het opstellen van een levenstestament isover minderjarige kinderen en de uitvaart kan een ondernemersvolmacht uitkomst maatwerk. Een goede voorlichting doorkunnen worden vastgelegd. bieden. Zo’n volmacht kan ook aan meer- een gespecialiseerde notaris is daarbijVan meer praktische aard zijn zaken rondom dere personen worden afgegeven waarbij onontbeerlijk. Het levenstestament wordthet vermogen. Wie krijgt toegang tot al kan worden vastgelegd dat bepaalde han- bewaard door de notaris en geregistreerduw digitale documenten, rekeningen etc.? delingen alleen gezamenlijk kunnen worden in het Centraal LevenstestamentenregisterWie gaat het vermogen beheren? verricht. (CLTR). •Hogere zorgpremies in 2012Het Ministerie van VWS meldt in de begroting voor 2012 dat de premie voor de inkomens- ondernemers wordt de premie verlaagd vanafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) omlaag gaat. Goed nieuws zult u zeg- 5,65% in 2011 naar 5% in 2012. Ook voor hengen, maar helaas niet voor de midden- en hogere inkomens. Zij gaan een (fors) hogere betekent de verhoging van de grondslag eenbijdrage betalen. stijging van maximaal 32%.De totale zorgpremie bestaat uit twee delen: De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW De inkomensafhankelijke bijdrage ZVWde nominale zorgpremie: dit is de premie bedraagt voor werknemers momenteel wordt door de werkgever ingehouden op hetzoals u die aan uw zorgverzekeraar voor uw 7,75% van het loon. Voor de vaststelling van nettoloon van de werknemer. De werkge-zorgverzekering betaalt en de inkomens- de bijdrage wordt het loon gemaximeerd op ver vergoedt de ingehouden bijdrage aanafhankelijke bijdrage ZVW: dit is de premie € 33.427 (2011). De maximale bijdrage 2011 de werknemer. Over deze vergoeding is dedie de werkgever of uitkeringsinstantie is dan € 2.590. Vanaf 2012 wordt de premie werknemer loonheffing verschuldigd. Deautomatisch inhoudt op uw loon of uit- verlaagd naar 7,1%, maar wordt de maxi- verhoging van de zorgkosten raakt dus zowelkering. Naast de stijging van de nominale male grondslag waarover wordt geheven, de werkgever, die een hogere vergoedingzorgpremie zullen met name de midden- verhoogd naar € 50.056. De maximale ZVW- aan de werknemer verschuldigd is, als deen hogere inkomens geconfronteerd worden bijdrage bedraagt in 2012 derhalve € 3.554. werknemer, die meer loonheffing betaalt enmet een hogere ZVW-bijdrage. Een stijging dus van zo’n 37%. Voor DGA’s en dus minder nettoloon overhoudt. • In onderstaande tabel ziet u de toename van de kosten voor de werkgever. Inkomen werknemer Bijdrage 2011 Bijdrage 2012 Verschil € 30.000 € 2.325 € 2.130 - € 195 € 35.000 € 2.590 € 2.485 - € 105 € 36.487 € 2.590 € 2.590 € 0 € 40.000 € 2.590 € 2.840 € 250 € 50.056 € 2.590 € 3.554 € 964
  4. 4. Correctie btw voor privégebruik autoMet ingang van 1 juli 2011 zijn de regels voor de btw-correctie privégebruik auto van dezaak gewijzigd. Over de eerste helft van het jaar moeten de oude regels worden toegepasten over de tweede helft de nieuwe regels.In de laatste btw-aangifte van het jaar moet De nieuwe regeling houdt in dat 19% btwde btw over het privégebruik van de zake- moet worden betaald over de waarde vanlijke auto worden betaald. Deze correctie de feitelijk gereden privékilometers.bedraagt 12% van het bedrag dat voor de Woon/werkverkeer wordt gezien als privé.inkomstenbelasting of loonbelasting moet Een juiste toepassing van deze regel is ergworden bijgeteld. Voor zuinige auto’s is bewerkelijk, bovendien is er een rittenad-dat 14% of 20% van de catalogusprijs van ministratie voor nodig. In plaats van dezede auto, inclusief btw en bpm. Voor andere ingewikkelde berekening mag ook eenauto’s is dat 25%. De rechter heeft in juni vast bedrag van 2,7% van de catalogusprijs2011 beslist dat voor de btw geen rekening van de auto, inclusief btw en bpm wordenmag worden gehouden met deze verschil- afgedragen. De nieuwe regeling geldt zowel maar die was ten tijde van het schrijven vanlen. Volgens de rechter mag het laagste voor de auto van de ondernemer als voor de deze nieuwsbrief nog niet bekend.tarief worden gehanteerd. Dit zou echter een auto die aan een werknemer ter beschikkinggrote strop voor de schatkist betekenen, is gesteld. De gevolgen van deze nieuwe regels zijnzeker als onder het laagste tarief het tarief afhankelijk van individuele omstandighe-van 0% voor elektrische auto’s wordt ver- Een ondernemer die zijn privéauto voor zake- den. Bij een laag privégebruik kan het zinvolstaan. In dat geval zou er dus in het geheel lijke doeleinden gebruikt mocht 75% van de zijn om toch een rittenadministratie bij tegeen btw-correctieheffing meer plaats- btw uit de brandstof- en onderhoudskosten houden om de btw-afdracht te beperken.vinden. Om dit te voorkomen is per 1 juli in aftrek brengen. Die regeling is afgeschaft. Wij helpen u graag bij het beoordelen van2011 een nieuwe regeling ingevoerd. Er moet wel een andere regeling komen, uw situatie. • Woont u ook in het huis van uw kinderen? Verkoop van de woning aan de kinderen terwijl de ouders in de woning blijven wonen. Een constructie die in het verleden veel is toegepast, omdat bij overlijden van de ouders de kinderen minder successierecht hoefden te betalen over de waarde van de woning. Een bekend Amsterdams filosoof zei ooit: “ieder voordeel heb zijn nadeel”. Met de wijziging van de Successiewet in 2010 is dit nadeel pijnlijk duidelijk geworden. Neem mevrouw Vis, die in 1985 haar woning Nadat ook Tros-Radar aandacht aan deze met een waarde van destijds € 150.000 zaak heeft besteed, heeft staatssecretaris heeft verkocht aan haar zoon. Omdat zij zelf Weekers overgangsrecht aangekondigd: de in de woning mocht blijven wonen, betaalde waardestijging van de woning tussen het de zoon niet de volle prijs, maar slechts moment van verkoop en overlijden blijft bui- € 60.000 plus 6% overdrachtsbelasting. ten de heffing van de erfbelasting. Is in uw Mevrouw Vis is begin 2011 overleden. De familie ook sprake van deze veel voorkomen- waarde van de woning is inmiddels gestegen de constructie, dan adviseren wij u, ondanks tot € 500.000. Tot zijn stomme verbazing het aangekondigde overgangsrecht, toch krijgt de zoon een aanslag erfbelasting van contact op te nemen. Het overgangsrecht bijna € 68.000. Op basis van de tot 2010 haalt namelijk niet alle financiële pijn uit de geldende wetgeving zou de aanslag slechts constructie. De oplossing is in alle gevallen € 4.800 zijn geweest. Notarissen spraken maatwerk en is afhankelijk van de leeftijd schande van het ontbreken van overgangs- van de ouder(s), de prijs van de woning en recht. de financiële middelen binnen de familie. • Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 17 november 2011 bekende (voorgestelde) wet- en regelgeving.Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Accountant: Dhr. M.C. (Marc) van der Hout AA Adres: Kennemerstraatweg 88 1815 LC Alkmaar Client Manager: Mevr. L. (Laura) Bockweg Telefoon: 072 - 51 40 680 Dhr. M. (Michael) Lute E-mail: contact@youraa.nl Algemeen Internet: www.youraa.nl medewerker: D. (Dimitri) Brouwer

×