Nieuwsbrief September 2011

274 views

Published on

faillisement, bijtelling auto, spaarloonregeling

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief September 2011

  1. 1. Financiën Accountancy Belasting Personeel Pensioen Uitgave september 2011Beste relatie, Vitaliteitspakket: einde spaarloonregeling;Het was weer een hete zomer. Niet introductie mobiliteitsbonuszozeer qua temperatuur (tenzij uNederland ontvlucht bent tijdens uw Het ministerie van Sociale Zaken en Werk- Het kabinet werkt daarom aan een gelegenheid heeft de eerste contouren overgangsregeling voor de bestaandevakantie), maar wel vanwege de eco- geschetst van het vitaliteitspakket. levensloopregeling.nomische malaise in Europa en Amerika. Belangrijk doel van dit pakket maatregelen • Het kabinet wil dat sociale partnersGriekenland is weliswaar gered van is om oudere werknemers langer te laten afspraken maken over een ‘van-werk-een “faillissement”, maar ook andere doorwerken. Zo krijgen bedrijven een bonus naar-werk-budget’ voor werknemers.EU-landen moeten mogelijk een beroep als zij een 55-plusser in dienst nemen. Deze Dit helpt werknemers die met ontslagdoen op EU-gelden. Ook in de Verenigde ’mobiliteitsbonus’ wordt nog verhoogd als bedreigd worden om via scholing een het een uitkeringsgerechtigde betreft. nieuwe baan te vinden. Het komende jaarStaten kan (of wil) men maar geen echte De huidige financiële prikkels om ouderen wil het kabinet hierover afspraken makenoplossing vinden voor het probleem van langer te laten doorwerken - de doorwerk- met de sociale partners.de oplopende staatsschuld. Inmiddels bonus en de ouderenkorting - worden om-heeft dit voor het eerst in de geschie- gezet in één werkbonus voor 62-plussers. Doelstelling is om dit pakket per 2013 indenis geleid tot een verlaging van de te voeren. Ter financiering van de tijdelijkekredietwaardigheid van de VS. Kortom, Andere belangrijke punten zijn: verlaging van de overdrachtsbelasting wordt • De fiscale aftrekdrempel voor scholings- één maatregel echter al per 2012 ingevoerd:het blijft onrustig op de financiële uitgaven gaat omlaag. vanaf dat jaar is het niet meer mogelijk om inmarkten. De beurzen hebben sterk • De levensloopregeling en de spaarloon- te leggen in de spaarloonregeling! •gereageerd op de schuldencrisis en in regeling worden afgebouwd en afge-korte tijd verdampte er veel geld. schaft. Daarvoor in de plaats komt eenDe dalende beurskoersen hebben direct nieuwe spaarregeling, die bijvoorbeeldgevolg voor de dekkingsgraad van de ingezet kan worden om de overgang naar een andere baan zo soepel mogelijkpensioenfondsen. Gelukkig is er ook te laten verlopen. Daarbij heeft hetpositief nieuws. Het eerste halfjaar is kabinet ook te kennen gegeven dat zijhet aantal faillissementen in ons land het niet meer wenselijk acht dat opge-met 7% gedaald. Laten we hopen dat bouwde spaartegoeden worden aan-deze trend zich voortzet en dat de gewend om eerder te kunnen stoppen met werken, zoals dat nu wel veelal wordt Pensioeneconomische ontwikkelingen niet gedaan met opgebouwd levensloop- uitgesteldzullen leiden tot een tweede recessie. tegoed.Wij wensen u veel plezier bij het lezenvan de artikelen in deze nieuwsbrief.Hebt u vragen naar aanleiding van Aankoop woning tijdelijk goedkoperdeze nieuwsbrief, dan kunt u uiteraard Om de vastgelopen woningmarkt in bewe- nieuwe eigenaar worden geleverd. Bepalendcontact met ons opnemen. ging te krijgen heeft het kabinet besloten is de datum van levering via de notaris. De om de overdrachtsbelasting die de koper datum van het koopcontract is niet van be- moet betalen te verlagen van 6% naar 2%. lang. Kopers die vóór 15 juni 2011 de sleutel De verlaging geldt alleen voor woningen. De van hun nieuwe huis hebben gekregen heb- maatregel gaat in voor woningen die op of ben pech: voor hen geldt het normale tarief na 15 juni 2011 en voor 1 juli 2012 aan de van 6%. •
  2. 2. Eigen woning op naam partner Per 1 juli 2011:toch in faillissementsboedel wijziging btw overVeel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgemaakt waarbij het vermogen privégebruik autotussen de ondernemer en zijn partner gescheiden blijft. Vaak wordt daarbij de woningop naam van de partner gezet. Het doel hiervan is uiteraard de bescherming van de eigen Ondernemers kunnen de btw die is be-woning bij een eventueel faillissement. Echter, een dergelijke regeling biedt niet altijd grepen in de kosten voor personenauto’sde gewenste zekerheid zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. volledig in aftrek brengen. Voor auto’s die ook privé worden gebruikt moet deMan en vrouw waren gehuwd met opmaak btw-aftrek worden gecorrigeerd bij devan huwelijkse voorwaarden. Er was sprake laatste btw-aangifte van ieder jaar.van een ‘koude uitsluiting’, dus volledig Tot 1 juli 2011 was dat voor elke autogescheiden vermogens. De man was de 12% van het bedrag van de bijtelling voorondernemer en de vrouw had geen eigen privégebruik. Voor zuinige auto’s is dieinkomen. De woning is voor een deel gefi- bijtelling 14% of 20% en voor overigenancierd met een lening. De ondernemer auto’s 25% van de catalogusprijs. Daar-betaalde de rente voor de lening door over- door verschilt ook de btw-correctie perschrijving van het bedrag op een rekening auto. Een protesterende ondernemervan de vrouw die vervolgens de rente aan de voerde aan dat dit onderscheid discri-bank overmaakte. Bij het faillissement stelde minerend is. Hij wilde voor alle auto’sde curator dat de woning in de faillisse- uitgaan van de laagste bijtelling van 14%.mentsboedel viel. De rechter gaf de curator De rechter gaf hem gelijk.gelijk. De vrouw moet namelijk niet alleenaantonen dat de woning op haar naam staat, Hadden partijen deze situatie kunnen voor- Als alle ondernemers zouden mogenmaar ook dat deze door haar wordt gefinan- komen? Ja, dit was mogelijk geweest door uitgaan van de lage bijtelling, dan kostcierd. het opnemen van een verrekenbeding in dat de staat een half miljard. De staats- de huwelijkse voorwaarden en het naleven secretaris was er daarom snel bij om deUit deze zaak blijkt dat het simpelweg van dit beding. De vrouw had dan eigen regeling aan te passen. Vanaf 1 juli 2011parkeren van de woning bij de vrouw niet vermogen gehad waaruit zij de hypotheek- moet btw worden afgedragen over hetde gewenste bescherming biedt. rente had kunnen betalen. • werkelijk aantal gereden privékilometers. Woon/werkverkeer wordt, anders dan voor de inkomstenbelasting, als privé beschouwd. Om te voorkomen dat elkeFor-dotatie en lijfrenteaftrek aangepast gebruiker een kilometeradministratie moet bijhouden, mag worden gekozenin ‘Pensioenakkoord’ voor een vaste afdracht van 2,7% van de catalogusprijs. Deze regeling geldt alsHoewel in de pers wordt gesproken over het ‘Pensioenakkoord’, blijkt van een echt de gebruiker geen vergoeding voor zijnakkoord nog lang geen sprake. De inkt was nog nauwelijks opgedroogd of de eerste privékilometers hoeft te betalen.aanpassingen werden al bekend gemaakt.Voor pensioenregelingen geldt dat de maxi- Voor de zelfstandig ondernemer is het vanmale opbouwpercentages voor eindloon- en belang dat de dotatie aan de fiscale oude-middelloonregelingen ongewijzigd blijven dagsreserve wordt verlaagd van 12% van destaan op 2% respectievelijk 2,25%. Wel moet winst naar 11,7% in 2013 en 11,4% in 2015.vanaf 2013 de pensioenrichtleeftijd in alle Ook de lijfrenteaftrek blijft niet ongemoeid.pensioenregelingen worden verhoogd naar De jaarruimte, dit is het maximale bedrag66 jaar en in 2015 naar 67 jaar. Deze maat- dat in aftrek kan worden gebracht bij eenregel treft dus ook de pensioenregeling voor tekort aan pensioenopbouw, wordt vanaf Helaas is de regeling op veel onderdelende DGA. 2013 verlaagd van 17% naar 16,5% van de nog onduidelijk. Zo heeft de staats- premiegrondslag en in 2015 wordt het secretaris nog niet aangegeven hoe de percentage verder verlaagd naar 16%. • btw moet worden gecorrigeerd als een werknemer wel een vergoeding aan de werkgever betaalt. Daarnaast lopen Voorbeeld er op dit moment enkele gerechtelijke Een ondernemer met een winst van € 100.000 (voor MKB-vrijstelling) heeft in 2011 procedures over de btw-correcties. De een premiegrondslag van € 100.000 minus € 11.631 (AOW-aftrek) derhalve € 88.369. uitkomst daarvan kan nog lang op zich laten wachten. Er is nog wel even tijd: de De jaarruimte in 2011 is € 15.023 (17% van € 88.369). In 2015 is de jaarruimte eerste correctie moet worden gedaan afgenomen tot € 14.139. Deze ondernemer kan dus bijna € 900 minder ten laste in de aangifte omzetbelasting over het van zijn inkomen brengen. laatste kwartaal of maand van dit jaar. •
  3. 3. Fiscale faciliteiten bij bedrijfsoverdracht DGAAls een directeur- grootaandeelhouder (DGA) de aandelen van zijn BV overdraagt, dan activiteiten in de BV ook gedurende deze vijfmoet hij over de winst op die aandelen 25% aanmerkelijk belangheffing (AB-heffing) jaar voortzet. Bedraagt het ondernemings-betalen. Onder overdracht wordt verstaan de verkoop van de aandelen, maar ook vermogen niet meer dan één miljoen euro,schenking en de overgang van aandelen na overlijden en bij huwen en scheiden. dan is de verkrijging geheel vrijgesteld voorGelukkig hoeft niet in al deze situaties afgerekend te worden over de winst op de aandelen. de erf- en schenkbelasting. De waarde boven één miljoen euro is voor 83% vrijgesteld.In de wet zijn regels opgenomen die de Bij het overlijden van een DGA gaan deovergang fiscaal versoepelen. Bij het aan- aandelen over op de erfgenamen. Tot 2010 Duidelijk is dat er bij de overdracht van degaan van een huwelijk of bij echtscheiding was bij deze overdracht van aandelen geen aandelen veel fiscaal voordeel valt tevan een DGA kunnen de aandelen geruisloos AB-heffing verschuldigd. Vanaf 2010 geldt behalen, maar de regelingen zijn bijzonderovergaan naar een van beide echtgenoten. dat alleen voor BV’s waarin een feitelijke complex. Er zijn veel factoren die een rolZijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld, onderneming wordt gevoerd. Bij overlijden spelen zoals het huwelijksvermogensregimedan gaat deze hoofdregel niet op. In dat van een DGA van een BV met daarin alleen van de DGA, het (ontbreken van een)geval is maatwerk nodig bij het advies. beleggingsvermogen en een pensioen- en/ testament, de activiteiten in de BV, de of stamrechtvoorziening, moet dus direct familierelatie en een eventuele aandeel- worden afgerekend over de winst op de houdersovereenkomst of statutaire aandelen. Dit komt veel voor bij de oudere aanbiedingsplicht. Kortom, een bedrijfs- DGA die zijn werk-BV heeft verkocht en overdracht op welke wijze dan ook, dient zijn holding-BV in stand heeft gehouden. zorgvuldig voorbereid te worden. Dit is eerder een kwestie van jaren dan van Indien de aandelen vererven of worden maanden. • geschonken, dan is er ook erf- of schenk- belasting verschuldigd. Is de nieuwe aan- deelhouder de partner of een kind, dan bedraagt de maximale heffing 20% over de AOW-partner- waarde van de aandelen. Ook hier zijn er fiscale faciliteiten voor BV’s met onder- toeslag per nemersactiviteiten en dus niet voor beleg- gings-BV’s. Deze faciliteiten gelden indien 1 augustus 2011 de verkrijger de aandelen minimaal vijf jaar in bezit houdt en de ondernemings- verlaagd met 10% De AOW-partnertoeslag is met ingang van 1 augustus 2011 met 10 procent verlaagd. Huishoudens met een ge-De fiscus als spaarbank? zamenlijk inkomen tot circa € 30.000 vallen buiten deze maatregel.De ondernemer of particulier die te veel Het percentage van de heffings- en in-belasting (vooruit) heeft betaald, krijgt het vorderingsrente blijft dus gelijk. In het De partnertoeslag is een inkomensaan-te veel afgedragen bedrag inclusief rente derde kwartaal 2011 is dit percentage vulling voor AOW-gerechtigden met eenterug. Andersom geldt uiteraard dat bij te 2,75%. Wel gaat het moment vanaf wan- partner jonger dan 65 jaar. De toeslaglate betaling de belastingplichtige rente neer de rente wordt berekend vanaf 2013 bedraagt maximaal vijftig procent van hetmoet vergoeden. Bij betaling en teruggave verschuiven van 1 januari naar 1 juli. netto minimumloon en is afhankelijk vanvan rente wordt hetzelfde rentepercentage Dit geldt zowel voor de te betalen als de de inkomsten van de jongere partner. Degehanteerd. Omdat dit percentage relatief te ontvangen rente. • verlaging van de partnertoeslag geldt niethoog ligt ten opzichte van de rente die ban- alleen voor nieuwe uitkeringsgerechtig-ken verstrekken op spaarrekeningen, is het den, maar ook voor hen die al een AOW-gunstig om belasting vooruit te betalen. uitkering ontvangen. Overigens wordtDit was de staatssecretaris een doorn in de AOW-partnertoeslag met ingang vanhet oog; de Belastingdienst werd zodoende 2015 geheel afgeschaft voor iedereen dieteveel als spaarbank gebruikt. geboren is in 1950 of later. Dit besluit is al in 1995 genomen door het kabinet Kok-I.Om die reden is vorig jaar aangekondigd datde rente die de fiscus moet betalen 1,5% Vanaf 1 januari 2012 wordt de AOW ver-lager zou gaan liggen dan de rente die een der versoberd. De uitkering gaat dan nietbelastingplichtige aan de fiscus verschuldigd meer in op de eerste dag van de maandis. Onder druk van de Tweede Kamer heeft waarin iemand 65 jaar wordt, maar vanafde staatssecretaris dit plan echter laten de verjaardag. •varen.
  4. 4. Wijziging opbouw en opname vakantiedagen vanaf 1 januari 2012Het zal u niet zijn ontgaan dat met ingang Doet de werkgever dit niet, dan kan hijvan 1 januari 2012 de wetgeving rondom het de werknemer niet houden aan de verval-opbouwen en opnemen van vakantiedagen termijn.wordt gewijzigd. De wijziging houdt ondermeer in dat zieke medewerkers dezelfde De aanpassing van de wetgeving brengtvakantierechten krijgen als hun gezonde met zich mee dat er een goede administratiecollega’s, hetgeen op dit moment niet het bijgehouden moet worden van de vakantie-geval is. Naast dit voordeel voor de werkne- dagen. De vervaltermijn geldt namelijk nietmer biedt de wetswijziging ook een voordeel voor de dagen die vóór 1 januari 2012 zijnvoor de werkgever. Er kan namelijk beter ge- opgebouwd en ook niet voor de boven-stuurd worden in de opname van vakantie- wettelijke vakantiedagen. Dit zijn de dagendagen, omdat de wettelijke vakantiedagen boven de wettelijke 20 vakantiedagen pereen half jaar na het opbouwjaar vervallen. jaar (bij een fulltime dienstverband).Het opbouwen van een ‘stuwmeer’ aan Alle extra dagen hoeven dus niet binnenvakantiedagen is dus niet meer mogelijk. een half jaar na het opbouwjaar te wordenDe werkgever moet de werknemer wel in de opgenomen. •gelegenheid stellen zijn dagen op te nemen. Tip Verstrek uw werknemer dit najaar een overzicht waarin duidelijk wordt welke verval- termijnen gelden voor de opgebouwde vakantiedagen en maak tijdig afspraken over de opname van de vakantiedagen.Naar sekse gescheiden verzekeringstarieven niet meer toegestaan De tarieven die levensverzekeraars hanteren De uitspraak heeft verregaande gevolgen voor hun levensverzekeringsproducten zijn voor verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen gebaseerd op een aantal grondslagen. Dit hun tarieven voor de individuele levensver- zijn intrest, sterftekans en kosten. Voor wat zekeringen voor 21 december 2012 moeten betreft de sterftekans maken zij daarbij on- aanpassen. De algemene verwachting is dat derscheid tussen mannen en vrouwen. Neem de premies voor vrouwen gelijk zullen blijven bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzeke- en de premies voor mannen zullen dalen. ring. Omdat vrouwen een lagere sterftekans Waarschijnlijk zal de aanpassing alleen gel- hebben dan mannen, zal de premie voor een den voor nieuw te sluiten contracten, maar overlijdensrisicoverzekering voor vrouwen dat is nog niet geheel duidelijk. Het Verbond lager zijn. Mogelijk komt hierin verandering. van Verzekeraars is niet gelukkig met de Op 21 maart 2011 besliste het Europese uitspraak van het Hof. Volgens het Verbond Hof van Justitie dat het met ingang van betekent dit een aanzienlijk administratieve 21 december 2012 niet meer is toegestaan last voor de verzekeraars. Wat precies de om in de tarieven van particuliere levens- reikwijdte en de gevolgen van de uitspraak verzekeringsovereenkomsten onderscheid zijn, wordt door het Verbond nog nader te maken tussen mannen en vrouwen. Als bestudeerd. Overigens is voor collectieve reden wordt aangevoerd dat dit onderscheid pensioenverzekeringen het onderscheid in niet verenigbaar is met de grondrechten van premies voor mannen en vrouwen al jaren de Europese Unie. geleden afgeschaft. • Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 12 augustus 2011 bekende wet-en regelgeving.Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Accountant: Dhr. M.C. (Marc) van der Hout AA Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 1 1817 MR ALKMAAR Client Manager: Mevr. L. (Laura) Bockweg Postadres: Postbus 9334 Dhr. M. (Michael) Lute 1800 GH ALKMAAR Telefoon: 072 - 51 40 680 Algemeen D. (Dimitri) Brouwer E-mail: contact@youraa.nl medewerker: Internet: www.youraa.nl

×