Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctica 1

96 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pràctica 1

 1. 1. Marc Regincós Arias4t ESO A
 2. 2. ÍndexPràctica 1: Creació d’un usuariPràctica 2: Modificar un compte d’usuariPràctica 3: Canviar el tipus de compte d’un usuariPràctica 4: Canviar d’un usuari a un altrePràctica 5: Canviar la vista d’inici d’usuarisPràctica 6: Activar o desactivar el compte d’invitatPràctica 7: Esborrar un usuariPràctica 8: Accedir a la informació de les carpetes d’altres usuarisPràctica 9: Convertir la informació de l’usuari en privadaPràctica 10: Instal·lar programes amb usuaris del grup administradordes d’un compte limitatPràctica 11: Gestionar usuaris des d’eines d’administració
 3. 3. Pràctica 1: Creació d’un usuari1. Seleccionarem Comptes d’usuaridel Tauler de control2. Se’ns obrirà una finestra, en laqual seleccionarem l’opció Creaun compte nou.3. Escriurem el nom del compted’usuari i premerem el botóEndavant.4. Elegirem el tipus de compte iclicarem el botó Crea un compte.5. Un cop creat, podrem comprovara la llista d’usuaris de l’equip comapareix el compte nou i, a més, eltipus de compte de què es tracta.
 4. 4. Pràctica 2: Modificar un compte d’usuari1. Accedirem a la llista de comptesd’usuaris i seleccionarem el compteAlumne.2. Farem clic damunt del compte, i en lafinestra que apareix seleccionareml’opció Canviar mi nombre.3. Hi escriurem el nou nom.4. Premem el botó Canvia el nom.5. Premem el botó Crea una contrasenya.6. Introduirem la contrasenya nova.Seguidament la tornarem a escriure pertal d’assegurar-nos que l’hem escritcorrectament.7. Per acabar, farem clic en botó Crea unacontrasenya .8. Premem el botó Canvia la imatge iseleccionarem una imatge.9. Finalment, farem clic a Canvia laimatge.
 5. 5. Pràctica 3: Canviar el tipus de compte d’un usuari1. Seleccionarem, en la pantallad’inici de comptes d’usuari, elcompte Alumne ESO i faremclic.2. Seleccionarem l’opció Canviael tipus de compte.3. Seleccionarem Administradord’equip.4. Premem el botó Canvia eltipus de compte.
 6. 6. Pràctica 4: Canviar d’un usuari a un altre1. Premem la combinació detecles [Windows+I].2. Hi seleccionarem l’usuari ambel qual volem tornar a iniciarsessió.3. Si allò que volem és tancaruna sessió d’usuari, iniciaremsessió a l’ordinador ambaquest usuari, premerem elbotó Inicia i seleccionareml’opció Tanca la sessió.
 7. 7. Pràctica 5: Canviar la vista d’inici d’usuaris1. Seleccionarem Comptesd’usuari del Tauler de control.2. Seleccionem l’opció Canvia elmètode d’inici i tancament desessió dels usuaris.3. Desmarcarem la casellaUtilitza la Pantalla debenvinguda, i premerem elbotó Aplica les opcions.4. Reiniciarem l’ordinador ocanviarem d’usuari.
 8. 8. Pràctica 6: Activar o desactivar el compte d’invitat1. Seleccionarem Comptesd’usuari del Tauler de control.2. Farem clic sobre el compteinvitat.3. Hi premerem el botó Activa elcompte d’invitat.4. Premem la combinació detecles [WINDOWS+I]
 9. 9. Pràctica 7: Esborrar un usuari1. Seleccionarem Comptesd’usuari del Tauler de control.2. Seleccionarem el compted’usuari que volem esborrar.3. Farem clic sobre l’opcióSuprimeix aquest compte.4. Finalment ens apareixerà unafinestra per si volemconservar els arxius del’usuari o bé esborrardefinitivament tota la sevainformació.
 10. 10. Pràctica 8: Accedir a la informació de les carpetesd’altres usuaris1. Farem clic sobre El meu ordinador.2. Apareixeran totes les carpetes, una per usuari, en la secció Fitxersemmagatzemats en aquest ordinador.
 11. 11. Pràctica 9: Convertir la informació de l’usuari en privada1. Seleccionem el compted’Alumnes ESO.2. Seleccionem l’opció Canvia eltipus de compte.3. Seleccionarem Administradord’equip.4. Premerem el botó Canvia eltipus compte.5. Premerem el botó Crea unacontrasenya.6. Premem el botó Establecercomo elemento privado.
 12. 12. Pràctica 10: Instal·lar programes amb usuaris delgrup administrador des d’un compte limitat1. Premem el botó dret del ratolísobre el programad’instal·lació descarregat iseleccionarem en el menú queapareix Executar com a...2. Se’ns obrirà una finestra iseleccionarem l’usuari iintroduirem la contrasenya.3. Premem el botó D’acord icomençarà la instal·lació delprograma.
 13. 13. Pràctica 11: Gestionar usuaris des d’eines d’administració1. Seleccionarem Eines d’administració des del Tauler de control.2. Seleccionarem Administració d’ordinadors en la finestra que apareix.3. Seleccionarem l’arbre Usuaris locals i grups, i dins d’aquest, premeremUsuaris per veure tots els usuaris de l’equip local.4. Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre l’usuari i seleccionareml’opció Propietats en el menú contextual.5. Se’ns obrirà una finestra nova en què se’ns mostraran les propietats del’usuari i el grup o grups al qual pertany.6. Premerem el botó Cancel·lar per no fer canvi sobre les propietats del’usuari.
 14. 14. 7. Farem clic sobre la carpeta Usuaris amb el botó dret delratolí per crear un usuari nou.8. Emplenarem les dades.9. Premerem el botó Crear i després el botó Cerrar.10. Canviem l’usuari prement les tecles [Windows + I] iveiem que apareix el nom del nou usuari.11. Fem clic sobre l’usuari nou.

×