Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V+llp -ellen~orz~o kúrdúsek[1]

1,043 views

Published on

Kérdések kidolgozva

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V+llp -ellen~orz~o kúrdúsek[1]

  1. 1. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE, HOZAMAMi a kamat és a kamatláb közt a különbség?A jövőbeni és a jelenbeli pénz nominális értéke közötti különbséget tekintjük a pénz időértékének,más szóval kamatnak.A kamat az adós által a kölcsönnyújtónak az elfogadott betét vagy az igénybevett kölcsönhasználatáért, kockázatáért fizetendő pénzösszeg vagy egyéb hozadék. Ennek éves mértéke a betét-vagy kölcsönösszeg százalékában kifejezve a kamatláb.Mit értünk változó kamatláb alatt?Változó kamatláb alkalmazásánál az induló kamatlábat határozzák meg, valamint azt a tényezőt,amelynek függvényében a bank jogosult dönteni a kamatláb változásáról és annak időpontjáról, a errőlaz ügyfelet köteles tájékoztatni.Milyen kamatozási módokat ismer, mi a lényegük?Egyszerű kamatozás: A futamidő alatt mindig csak az eredeti összeg kamatozik a hátralévő időben.Kamatos kamatozás: A futamidő alatt nem csak az eredeti összeg, hanem a közben számított kamat iskamatozik a hátralévő időben.Sávos kamatozást lehet összeg és idő függvényében alkalmazni. Mind az összeg, mind a futamidőmagasabb sávjaiban a megelőző sávokénál magasabb a kamatláb.Mit értünk jövőérték alatt?A jövőbeni érték arra ad választ, hogy a jelenbeli pénzt befektetve mennyi lesz egy meghatározott időmúlva az értéke. A jövőbeni érték és a jelenbeli érték különbsége a kamat.Mi a jelenérték, nettó jelenérték, miért szükségesek az ilyen számítások?Befektetéseknél az összehasonlítás csak azonos időpontra vonatkozó összegeknél ad reális képet. Ajövőbeni pénz jelenbeli értékének a meghatározását nevezzük jelenérték számításnak.Azonos összegű jelenbeli pénz különböző befektetésekkel elérhető hozamainak összehasonlítására ajelenérték alkalmas. A legtöbbször azonban a jelenbeli ráfordítás is különbözik, ez esetben csak a nettójelenérték alapján hozhatunk jó döntést. A nettó jelenérték a jövőbeli pénzáramlás jelenértékének és ajelenbeli pénzáramlásnak a különbözete.Mit fejez ki a diszkonttényező, miben különbözik a diszkontrátától?A jelenérték számítás a kamatszámítás fordított művelete, a jövőbeni bevételeket egy alternatívbefektetési lehetőség kamatlábával diszkontáljuk, ez a kamatláb a diszkontráta.A diszkontrátát és az időtényezőt együttesen a diszkonttényező (DF) vagy diszkontfaktor fejezi ki. Adiszkontfaktor azt fejezi ki, hogy a jelenérték milyen hányadát teszi ki egy adott időpontra vonatkozójövőbeni értéknek.Mit fejez ki a belső megtérülési ráta?Belső megtérülési rátának (IRR) azt a kamatlábat nevezzük, amely mellett NPV=0. A belsőmegtérülési ráta minden befektetés esetén a tényleges hozamot, hitel esetén a tényleges költséget fejeziki.
  2. 2. Mit értünk járadék alatt és milyen fajtái vannak?A meghatározott futamidőn belül meghatározott időszakaszonként azonos összegű pénzáramlástannuitásnak, járadéknak nevezzük.Örökjáradék: olyan annuitás, amelynek nincs lejárati ideje.Annuitásos törlesztés: az a fajta hiteltörlesztés, amikor a tőke és a kamat összevontan, meghatározottidőn keresztül azonos összegekkel történik.Mit fejez ki az EBKM, és miért van rá szükség? Az egységesített betéti kamat mutató az elhelyezett betét és az adott bank módszere alapján a betétremeghatározott jövőbeni értékből visszaszámítva, angolszász módszer szerint határozható meg azegységesített kamatláb. (összehasonlíthatóságot fejez ki)Mit jelent a THM és elsősorban milyen hiteleknél van jelentősége?Hitelek esetében az összehasonlításnál figyelembe kell venni a hitelfelvételkor fizetendő díjakat.Ezekkel a felvett hitel összegét csökkentjük, s az ún. nettó hitelre terheljük a továbbiakban esedékeskifizetéseket, ez mutatja a hitellel kapcsolatos összes teher arányát, amit teljes hiteldíj mutatónaknevezünk. A THM számításának elsősorban a lakossági és a viszonylag kisebb összegű vállalkozásihitelek esetében van jelentősége.Az egységesített mutatók miért alkalmasak a különböző konstrukciók összehasonlítására?A különböző betétkonstrukciók éves kamatlábbal történő összehasonlítása torzíthat, mert eltér akamatszámítás módszere, a kamatozás módja és a kamatfizetés ideje. A különböző ajánlatokösszehasonlíthatósága és az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében egységesített számításokalapján is meg kell adni az adott konstrukcióval elérhető kamatlábat, hozamot, illetve az igénybe vetthitel után fizetendő, összes terhet kifejező mutatót.ÉRTÉKPAPÍROK ÁRFOLYAMA ÉS HOZAMAHatározza meg az értékpapír fogalmát!Az értékpapír vagyoni jogot megtestesítő, forgalomképes okirat vagy számlán megjelenő összeg,illetve elektronikus jel.Csoportosítsa az értékpapírokat vagyoni jog és hozam szerint!vagyoni jog alapján: követelést/hitelviszonyt megtestesítő (váltó, kötvény, állampapírok); részesedést,tulajdoni hányadot kifejező (részvény); áruval kapcsolatos jogot megtestesítő (közraktárjegy)hozam szerint: nem kamatozó; kamatozóA kötvény esetében milyen hozamok lehetségesek?Kamathozam és/vagy árfolyamnyereség.Sorolja fel a részvény típusait jogosultság szerint!elsőbbségi (osztalék, szavazat); kamatozó; amortizálódó; dolgozóiMilyen hozamokra tehet szert a részvény tulajdonosa?osztalék; árfolyamnyereségHogyan határozzuk meg a kötvény aktuális árfolyamát?A kötvény mindenkori árfolyama nem más, mint a hátralévő bevételek jelenértéke.
  3. 3. Milyen tényezők és hogyan befolyásolják a kötvény árfolyamát?piaci kamatláb változása; időtényező; a kockázat változásaMilyen hozamszámítási módszereket ismer a kötvény esetében, mi ezek között a különbség?névleges kamatláb; szelvényhozam; egyszerű hozam (nem veszik figyelembe a pénz időértékét);lejáratig számított vagy tényleges hozam; ex post hozam.Milyen tényezők határozzák meg a részvény árfolyamát?rövid távon a nemzetközi és az adott ország gazdasági, politikai változásai befolyásolják nagyobbmértékben, hosszabb távon viszont a vállalkozás működése alakítja.Milyen hozamok számíthatók a részvénynél?egyszerű hozam;realizált pénzáramlásokból számított átlaghozamHogyan kell értelmezni a részvény kockázatát?A részvény kockázatát az éves hozam szórásával mérjük. Minél nagyobb a szórás, annál nagyobb akockázat.Mit értünk portfólió alatt?A portfólió kifejezés eredetileg értékpapír-együttest (értékpapírtárcát) jelentett, ma szélesebbértelemben használatos.PÉNZÜGYEK A VÁLLALKOZÁSOKNÁLMit értünk pénzügyi tervezésen?A pénzügyi terv a vállalkozás tervének egyik legfontosabb része. A megvalósítás eszköze, amely sajátdöntéseink megalapozására szolgál, valamint a vállalkozás jövőképét fogalmazza meg. Tartalmazza azüzletre vonatkozó elképzeléseket, ötleteket és elgondolásokat. Eszköz arra, hogy visszatekintsünk amúltba.Milyen céljai és típusai vannak a pénzügyi tervezésnek?A tervezés konkrét célokat fogalmaz meg, akciótervet dolgoz ki a kijelölt célok elérésére, és egyben avállalkozásra vonatkozó konkrét üzleti elképzelések tervezett eredményeinek, megvalósításifeltételeinek és forrásainak számszerű megjelenítésére szolgáló dokumentum. Funkciói: informáló;orientáló; ellenőrzési.Milyen részekből áll a pénzügyi terv, milyen szempontokat kell érvényesíteni a pénzügyi tervezéssorán?Pénzügyi terv összetevői: helyzetelemzés; mérleg előrejelzés; eredményterv; likviditási terv; cash-flow.A tervezéssel szembeni alapvető elvárások: realitás; szakszerű és lényegre-törő legyen; igényesség;konzisztens.Mutassa be a mérlegtervet és az eredménytervet!A mérlegtervben előirányozzuk az üzleti terv megvalósításához az optimális eszközszükségletet,amely maradéktalanul elegendő és csak annyi forrást köt le, amellyel a tőkeköltségek a szükségesszintet nem haladják meg. Tipikus állományszemléletű terv.Az eredményterv fontos dokumentum, amely a vállalkozás adott időszakra vonatkozó árbevételeinek
  4. 4. és költségeinek összegzése, illetve az ezek különbségeként keletkező eredmény vagy veszteségkimutatása.Sorolja fel és értékelje a nettó cash-flow részeit!Működési cash-flow: a működési cash-flow és a befektetési pénzigény arány mutatja, hogy avállalkozás saját működési pénzforrásaiból milyen arányban képes beruházás finanszírozásra, illetveahhoz milyen arányban képes beruházás finanszírozásra, illetve ahhoz milyen mértékű külsőforrásbevonás és/vagy tőkeemelés szükséges.Befektetési-beruházási cash-flow: negatív értéke beruházásra, befektetésre utal, míg folyamatospozitív érték a vagyontárgyak eladását jelenti, amelyeknek hátterében általában likviditási problémákvannak.Pénzügyi cash-flow: klasszikus esetben pozitív pénzügyi cash-flow hitelfelvételt, míg a negatívhiteltörlesztést jelent.Ismertesse a vagyon és tőkestruktúra vizsgálatának néhány módszerét!Vagyonstruktúra: tartósan befektetett eszközök aránya; forgóeszközök arányaTőkestruktúra: saját tőke aránya; az eladósodás alakulása; forgótőke alakulása; forgótőke aránya;befektetett eszközök fedezettsége (fedezet I-II.)Mit értünk jövedelmezőség alatt, melyek a főbb mutatók?Jövedelmezőségi mutatón általában valamely eredménynek az azt létrehozó egységnyi tényezőrevetített értékét, arányát értjük. Mutatók: árbevétel arányos nyereség; összes tőke jövedelmezősége;saját tőke jövedelmezősége; tőkearányos eredmény (ROE); eszközök jövedelemtermelő képessége(ROA)…Mit fejez ki a P/E ráta?Azt fejezi ki, hogy az aktuális árfolyam hány évi nyereségnek felel meg, vagyis a részvény árfolyamahányszorosa az egy részvényre jutó nyereségnek.Milyen hosszú távú finanszírozási stratégiákat ismer?szolid: a tartós eszközöket tartós forrással (saját tőke és hosszú lejáratú idegen tőke), az átmenetieszközöket átmeneti (rövid lejáratú) forrásokkal finanszírozzuk. Átlagos finanszírozási költséggel ésátlagos kockázattal jár.konzervatív: az átmeneti eszközök egy részét is tartós forrásból finanszírozzuk. Biztonságos, de alegdrágább finanszírozási forma.agresszív: a tartós eszközök egy részét is átmeneti forrásokkal finanszírozzák. Nagyon kockázatos, dea legolcsóbb.Miért lényeges a pénzgazdálkodás egy vállalat életében?A pénzgazdálkodás a pénzállomány optimális szinten tartását célozza. Egy vállalat esetében a tartósanfelesleges pénzt a vállalat tevékenységének bővítésére, termékeinek, szolgáltatásainakminőségjavítására kell felhasználnia. A vállalatnál fontos pénzügyi feladat a fizetőképességbiztosítása, ennek érdekében a likviditás fenntartása.Hogyan kezelhetők egy vállalkozás fizetési problémái?konszolidáció (az adós tevékenységének újraszervezése); reorganizációs program; pénzügyistabilizációMikor alkalmazunk passzív és mikor aktív pénzügyi eszközöket a konszolidációnál?A passzív pénzügyi eszközök alkalmazása akkor célszerű, ha a pénzügyi folyamatok reorganizációja
  5. 5. biztosítja a megfelelő likviditást, és gátat szab az újra-eladósodásnak. Amennyiben a pénzügyireorganizáció nem elégséges, de a reálfolyamatok reorganizációja révén oly mértékben javul az üzletitevékenység eredménye, hogy tőkeakkumulációra ad módot, célszerű a teljes reorganizációvégrehajtása. Ehhez azonban aktív pénzügyi eszközök is szükségesek.Passzív: tartozás elengedés, mérséklés; átütemezés; fizetési moratórium; kamatpreferencia; tartozás-tulajdon konverzió; hitel-kötvény konverzió; egyéb eszköz (vagyonértékesítés, adósváltás)Aktív: friss tőkeinjekció; hitel; kötvénykibocsátás (garanciával); tőkeemelésBERUHÁZÁSI-BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKMelyek a beruházási - befektetési döntések vizsgálati szempontjai?megtérülési idő, belső megtérülési ráta (IRR); jövedelmezőségi index; nettó jelenértékSorolja fel a megtérülési idő meghatározásának típusait, és jellemezze azokat!egyszerű megtérülési idő: azt fejezi ki, hogy hány év alatt éri el az összes várható nettó jövedelem azeredeti befektetés összegét ( nem számol az időtényezővel; figyelmen kívül hagyja a megtérülés utánijövedelmet; nem veszi figyelembe a tőke alternatív ktg-ét)módosított megtérülési idő: már a későbbi jövedelmeket is figyelembe veszi, számításánál a beruházásköltségét az egy évi átlagos jövedelemhez viszonyítjuk, ez sem számol az időtényezővel és azalternatív költséggeldiszkontált megtérülési idő: a pénzáramlásokat diszkontálja; ez sem veszi figyelembe a megtérülésutáni jövedelmeketoptimális megtérülési idő: ha a bevételek viszonylag egyenletesek a beruházás élettartama alatt, akkorezt használjukMit értünk belső megtérülési rátán, és hogyan dönthetünk ez alapján?Az IRR jövedelmezőségi mutató, az a megtérülési ráta, amely mellett a nettó jelenérték nulla. A belsőmegtérülési ráta minden befektetés esetén a tényleges hozamot, hitel esetén a tényleges költséget fejeziki.IRR>r, arra utal, hogy a program NPV-je pozitív;IRR=r, arra utal, hogy az NPV=0;IRR<r, arra utal, hogy az NPV negatív.Milyen esetekben kell módosítani az IRR szabályt?két vagy több IRR; nincs IRR; egymást kölcsönösen kizáró lehetőségekMitől függ, hogy hány belső megtérülési ráta jellemez egy projektet?Egy projektnek annyi IRR-je van, ahányszor előjelváltás van a pénzáramlásban.Mi a jövedelmezőségi index, és hogyan segíti a döntést?A pénzáramlások jelenértékének és az eredeti ráfordításnak a hányadosa. (PI>1)(egységnyi erőforrásra jusson minél több fajlagos nettó jelenérték)Milyen szempontokat kell figyelembe venni a pénzáramok meghatározásánál?A diszkontálandó pénzáramok meghatározásánál csak a tényleges pénzkiadások számítanak, aprogramnál nem az átlagos, hanem a pótlólagos hozamokat, ráfordításokat, eredményt vesszükfigyelembe.
  6. 6. Mit értünk reál megtérülési rátán?Ha a tervezést folyó árakon végezzük, nominális diszkontrátát, ha változatlan áron számítjuk, akkorreál diszkontrátát alkalmazunk.Hogyan vehetők figyelembe az erőforrások korlátai?Korlátlan erőforrások esetén minden pozitív nettó jelenértékű beruházást érdemes megvalósítani,továbbá dönthetünk a nulla NPV-jű programok mellett is.Korlátozott tőkeköltségvetés esetén olyan projektet választunk, amely a lehető legnagyobb NPV-tbiztosítja, fajlagosan.Az egymást kizáró befektetések esetében hogyan járunk el az IRR és a PI alapján valódöntésnél?Az egymást kölcsönösen kizáró projektekre az IRR-szabályt módosítással lehet alkalmazni, mégpedigúgy, hogy azt a pénzáramok különbségére számítjuk.A KOCKÁZAT ÉS A HOZAM ÖSSZEFÜGGÉSEISorolja fel az értékpapír kockázatát befolyásoló tényezőket!Milyen típusait ismeri a kockázatnak, és ezek miből erednek?piaci kockázat (az egész gazdaságra kiterjedő veszélyforrásokból következik)egyedi kockázat (adott vállalatra vonatkozó veszélyforrásokból ered)Hogyan lehet kezelni a kockázatot?A kockázat csökkenthető többféle értékpapír együttes vásárlásával, azaz portfólió-képzéssel.Mi a béta, és hogyan számítjuk?Egy értékpapír vagy portfólió esetében vizsgáljuk, hogy annak hozama, árfolyama milyen érzékenyenreagál a piaci mozgásokra. Az érzékenységet kifejező tényezőt nevezzük bétának (ß). A béta azt méri,hogy 1%-os piaci árfolyam-változás esetén mennyivel változik az értékpapír árfolyama.Jellemezze a tökéletesen diverzifikált portfóliót!A portfólióképzéssel történő kockázatcsökkentést más elnevezéssel diverzifikálásnak nevezzük. Adiverzifikáció után megmaradó átlagos kovariancia nem más, mint a piaci kockázat. A diverzifikáltportfólió több, különböző kockázatú és hozamú értékpapírból áll, lehet: jól diverzifikálható (piacikockázat jellemzi); rosszul diverzifikálható (egyedi+ piaci kockázat jellemzi)Mit nevezünk átlagos kockázati díjnak?kockázati díj= a befektetés (értékpapír) nominális hozama – „kockázatmentes” értékpapír nominálishozamaIsmertesse a tőkepiaci árfolyamok modelljét!A modell (CAPM) lényege: a várható kockázati díj arányos a ß értékével. Az értékpapírok hozamát apiaci index függvényeként fejezi ki úgy, hogy a piaci indexszel, mint múlbeli adatokkal határozzukmeg a jövőbeli várható hozamokat.Mi jellemzi a legkisebb kockázatú értékpapírt?A legkisebb kockázatot a rövid lejáratú állampapír hordozza, mivel nominális hozama fix; éven belüli(általában 3 hó) lejáratú; árfolyama viszonylag stabil
  7. 7. Mi az értékpapír piaci egyenes, és mit mutat meg?Az értékpapír piaci egyenes a legkisebb kockázatú befektetés hozama és a teljes értékpapír piacátlagos hozamát összekötő és annak meghosszabbított egyenese. Minden befektetés az értékpapír piaciegyenesen helyezkedik elMilyen kapcsolat van a ß és a várható kockázati díj között?A várható kockázati díj arányos a ß értékével.VÁLLALATÉRTÉKELÉSMivel magyarázza a vállalati értékmeghatározás szükségszerűségét?A vállalatértékelés célja az alapvető változókon (javak, teljesítmények) alapuló értékfelmérés piaconvaló elismertetése, realizálása céljából.Milyen vállalati belső érték meghatározási szempontokat ismer?vagyonérték; hozamérték; működés szempontjából: továbbműködési érték, likvidációs értékJellemezze az értékelési eljárásokat!könyv szerinti érték: az eszközök kötelezettségekkel csökkentett, nettó értékét jelenti. Számvitelifogalom, amely jelentősen eltérhet a pillanatnyi piaci értéktől.költség alapú értékelés: az újraelőállítási érték költségekből kiinduló becslésejelenérték: a jövőbeli hozamokból számított értéküzleti érték: felfogható az egyes eszközök piacon jellemző adás-vételi árából számított értéknek. Másmegközelítésben jelenérték számítással kapjuk meg, ezt nevezzük diszkontált cash-flow modellnek is(DCF).Mi jellemzi a Gordon modellt?Az osztalékhozamra alapozott tőkeértékelési felfogás szerint a vállalat annyira értékes, amennyibenosztalék nyerhető a működés nettó eredményéből.Az állandó növekedési ütemű osztalékértékelési modell szerint a vállalat feltételezett értéke annálnagyobb, minél magasabb az egy részvényre jutó osztalék; minél alacsonyabb az elvárt hozam, azaz atőkésítési ráta; minél nagyobb az osztalék várható növekedési üteme.Magyarázza el a kapcsolatot az osztalék kifizetés és az osztalék növekedési üteme között!állandó osztalékfizetési arány esetén az osztalék növekedési üteme (g) = a nyereség növekedésiütemévelMit fejez ki a P/E ráta?Azt fejezi ki, hogy az aktuális árfolyam hány évi nyereségnek felel meg, vagyis a részvény árfolyamahányszorosa az egy részvényre jutó nyereségnek.Hogyan lehet a vállalat értékét meghatározni a P/E ráta segítségével?Az egyes iparágakban más és más P/E ráták jellemzők. A vállalat értéke a képlet alapján iparági P/Erátából is meghatározható. Különösen akkor alkalmazzuk ezt a számítási módot, ha az adott vállalatrészvényei nem forognak a piacon, nincs megbízható árfolyamérték. (Po=EPS*P/EMi adja a MM tételek lényegét, és mi határozza meg a vállalat értékét?Modigliani-Miller elmélete szerint a vállalat értékére a beruházási, a finanszírozási és a termelésidöntések hatnak. Modelljükben az osztalékot figyelmen kívül hagyják. Az értéket a vállalat
  8. 8. eszközeinek jövedelemtermelő képessége és beruházás politikája alakítja. A vállalati érték növekedésefügg: a beruházás volumenétől; az új beruházás megtérülési rátájától.Mit nevezünk vállalati tőkeköltségnek, és mi hogyan lehet meghatározni?Tőkeköltségnek nevezzük az összes eszköz hozamát, de számítható az idegen és a saját tőke elvárhatóhozamainak súlyozott átlagaként is. Az idegen tőke és a saját tőke adja az összes tőkét, amelymegegyezik az összes eszköz értékével. Az összes eszköz hozamát, a vállalati tőkeköltségetmegkapjuk a működési eredmény és az összes eszköz hányadosaként, de számítható az egyestőkeelemek hozamának tőkearányokkal súlyozott átlagaként.Milyen összefüggés van a vállalati érték és a tőkeszerkezet között?Egy vállalat értékét az eszközök változatlansága esetén a tőkeszerkezetben végbemenő változás nemmódosítja. A vállalkozás értékét a különbözőképpen szétosztott pénzáramlás nem változtatja meg, aztaz eszközök reálértéke határozza meg.Mitől függ a tőkeáttételes vállalat saját tőkéjének hozama?A tőkeáttételes vállalat részvényeinek várható hozama arányosan nő a piaci értékén számított idegentőkehányadossal, a növekedés üteme pedig függ az átlagos tőkeköltség és az idegen tőke hozamánakkülönbségétől.Mikor tekintjük optimálisnak a tőkeszerkezetet?A tőkeszerkezet optimalizálása növeli a vállalat értékét, a tőkeszerkezet akkor optimális, ha a sajáttőke hozama a tőkeszerkezet változásával növekszik.

×