Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

2,992 views

Published on

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. (Partner Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner Wspierający), zapraszają do udziału w projekcie pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
Jednym z rezultatów Projektu będzie wzrost gotowości uczestników do podjęcia działań w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz doskonalenie własnych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, wprowadzania modyfikacji działań realizowanych w oparciu o przyjęty i monitorowany plan strategiczny, analizowania i oceniania danych o stanie realizacji zadań oświatowych, a także tworzenia mechanizmów dyskutowania o oświacie na poziomie lokalnym, służących jej jakościowemu rozwojowi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

 1. 1. Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
 2. 2. Cel realizowanych w projekcie szkoleń: podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. Pilotaż: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” jest doskonalenie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
 3. 3. Organizacja szkoleń w ramach projektu • Szkolenie składa się z 5 modułów szkoleniowych. • Każdy moduł szkoleniowy trwa 3 dni i obejmuje ok. 21 godzin dydaktycznych. • W ramach szkolenia, pomiędzy modułami, uczestnicy szkoleń wykonują zadania w swoich macierzystych jednostkach (zadania wdrożeniowe). Każdorazowo, na kolejnym module następuje omówienie zrealizowanych zadań, • Większość zajęć realizowana jest w grupach (4 grupy), składających się z samorządowców reprezentujących różne typy jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, powiaty).
 4. 4. Inne działania • Wykłady fakultatywne - w związku ze zmianami w systemie oświaty, w ramach każdego modułu szkoleniowego, oprócz planowanych treści szkoleniowych, prezentowane będą (w formie wykładu lub warsztatu) aktualności dotyczące zmian w prawie oświatowym lub propozycje nowych, konsultowanych rozwiązań systemowych (np. zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych, projektowane zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego, zmiany w statusie zawodowym pracowników oświaty itp.). • Doradztwo - każda jednostka samorządu terytorialnego w trakcie trwania projektu ma swojego opiekuna, z którym może kontaktować się pomiędzy modułami. Zadaniem opiekuna jest monitorowanie realizacji zadań przez zespół z danej JST oraz służenie radą i pomocą. Efektem doradztwa jest doprowadzenie do złożenia przez JS - Planu rozwoju oświaty miasta/powiatu/gminy...lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych • Sieci współpracy i samokształcenia – platforma doskonaleniewsieci.pl
 5. 5. Organizacja szkoleń w projekcie Szkolenie zostało podzielone na 90-minutowe interaktywne sesje, obejmujące główne obszary tematyczne, ukierunkowane na osiągnięcie końcowego efektu, tj. – rozumiany jest jako plan konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty w jednostce samorządu terytorialnego ukierunkowanej na realizację celów edukacyjnych. Pożądane jest, aby tworzenie i realizacja planu odbywały się przy wsparciu zawiązanej lokalnie koalicji na rzecz rozwoju oświaty. Planu rozwoju oświaty miasta/powiatu/gminy... lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
 6. 6. Tematyka programu osadzona jest wokół pięciu głównych obszarów: 1)zagadnienia związane z diagnozowaniem stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźnikami oświatowymi i edukacyjnymi oraz ich wykorzystaniem przez JST, 2)zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, tworzeniem lokalnych planów/strategii oświatowych, 3)zagadnienia związane z procesem wspomagania szkół i jego wykorzystaniem do podnoszenia jakości pracy szkół, 4)zagadnienia związane z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów i ich kształceniem przez szkoły, 5)finansowanie oświaty.
 7. 7. • opracowanie przez każdy z zespołów reprezentujących JST dokumentu strategicznego – Planu rozwoju oświaty miasta/powiatu/gminy...lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Obowiązkowo w planie powinno być zaplanowane wdrożenie doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania • objęcie, w każdej JST biorącej udział w pilotażu, kompleksowym procesem wspomagania szkół/placówek w oparciu o opracowany plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Efekty dla samorządowców:
 8. 8. Moduł 1
 9. 9. Moduł 1 L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Wprowadzenie do realizacji programu szkoleniowo-doradczego dla kadry JST wykład 60 minut 1. Wzajemne poznanie i integracja uczestników warsztaty 45 minut 1. Edukacja siłą napędową rozwoju gminy wykład 90 minut 1. Szkoła jako organizacja ucząca się Cz. I. Szkoła na miarę XXI wieku Cz. II. Jak możemy wspierać nasze szkoły przedszkola w stawaniu się organizacjami uczącymi się? warsztaty 2x90 minut Dzień 1 – ramowy program
 10. 10. Moduł 1 L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Kompetencje kluczowe w edukacji. Część I. Wprowadzenie do kompetencji kluczowych. warsztaty 2 x 90 minut 1. Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty. Część I. Wprowadzenie do diagnozy stanu lokalnej oświaty. Część II. Pytania kluczowe, wskaźniki i źródła informacji. warsztaty 90 minut 1. Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty. Część III. Planowanie diagnozy lokalnej oświaty. warsztaty 90 minut 1. Wykład fakultatywny wynikający z potrzeb JST wykład 90 minut Dzień 2 – ramowy program
 11. 11. Moduł 1 Dzień 3 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty. Część IV. Analiza SWOT. warsztaty 90 minut 1. Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty. Część IV. Analiza SWOT. cd warsztaty 90 minut 1. Kompetencje kluczowe w edukacji. Podsumowanie modułu. Przygotowanie do zadania wdrożeniowego warsztaty 90 minut
 12. 12. Zadanie wdrożeniowe po module 1 Zadaniem przedstawicieli poszczególnych samorządów jest: 1) zebranie informacji od dyrektorów szkół/placówek, w jaki sposób w szkołach przez nich zarządzanych rozwijane są kompetencje kluczowe u uczniów, 2) przygotowanie prezentacji zebranych informacji, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne), 3) podzielnie się efektami swojej pracy na następnym spotkaniu.
 13. 13. Moduł 2
 14. 14. Moduł 2 L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Omówienie zadania wdrożeniowego warsztaty w grupach 90 minut 1. Kompleksowe wspomaganie szkół - narzędzie wspierające budowanie jakości pracy szkoły wykład 90 minut 1. Kompleksowe wspomaganie szkół - narzędzie wspierające budowanie jakości pracy szkoły – implementacja wykładu z sesją pytań i odpowiedzi warsztaty w grupach 90 minut 1. Wdrożone rozwiązania samorządów w zakresie kompleksowego wspomagania szkół/placówek panel 90 minut Dzień 1 – ramowy program
 15. 15. Moduł 2 Dzień 2 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Edukacja w strategicznych dokumentach rozwoju kraju. wykład 45 minut 1. Istota i rola planowania strategicznego. warsztaty w grupach 90 minut . 1. Budowanie planu strategicznego – struktura dokumentu. warsztaty w grupach 90 minut 1. Budżet jako środek do realizacji celu. Jakoś czy jakość? Lokalna polityka oświatowa w realizacji zadań oświatowych. warsztaty w grupach 2 x 90 minut 1. Wykład fakultatywny wynikający z potrzeb JST. wykład 45 minut
 16. 16. Moduł 2 Dzień 3 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe. Część I. Omówienie wybranych wskaźników dla JST uczestniczących w szkoleniu. warsztaty w grupach 90 minut 1. Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe. Część II. Diagnoza stanu lokalnej oświaty a analizy SWOT (wykorzystanie wcześniej wypracowanych przez JST analiz SWOT). Przygotowanie do zadania wdrożeniowego. warsztaty w grupach 135 minut 1. Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST. wykład 45 minut
 17. 17. Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane w procesowym wspomaganiu szkół/placówek w gminie z uwzględnieniem następujących obszarów (wybierzcie 2 obszary); • Zasoby ludzkie, wiedza (kapitał ludzki) • Infrastruktura • Zasoby społeczne i demograficzne (w tym kapitał społeczny) • Środki finansowe • Instytucje i procedury, uwarunkowania (rozwiązania) organizacyjne • Potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, potencjał do działania • Dotychczasowe działania i ich rezultaty Dane zbierzcie w formie elektronicznej, dokonajcie ich agregacji w taki sposób, aby umożliwiały analizę i interpretację oraz wyciągniecie wniosków (forma tabeli, wykresu itp.) Przygotujcie prezentację zebranych informacji, w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów. WARIANT nr 1 Zadania wdrożeniowego po module 2
 18. 18. WARIANT nr 2 Zadania wdrożeniowego po module 2 Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu planu strategicznego gminy. Z dwóch wybranych obszarów (wskazanych powyżej) wybierzcie dane, które będą potrzebne do wyliczenia wskaźników (po dwa dla każdego obszaru). Dane zbierzcie w formie elektronicznej, wyliczcie wskaźniki dokonajcie ich analizy i interpretacji oraz wyciągnijcie wnioski (forma tabeli, wykresu itp.) Przygotujcie prezentację zebranych informacji, w formie prezentacji multimedialnej. Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.
 19. 19. Moduł 3 Zadanie wdrożeniowe: Zorganizuj w swojej jednostce samorządu terytorialnego spotkanie dialogowe Uspołecznienie procesu edukacji Przygotowanie do budowania koalicji w środowisku lokalnym na rzecz edukacji Odpowiedzialność dyrektora za jakość pracy szkoły/placówki Rola dyrektora w procesie wspomagania Co nas przybliża do planu strategicznego? Planowanie strategiczne Budowa planu strategicznego Funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia Narzędzie samokształcenia, wymiany doświadczeń
 20. 20. Moduł 3 Dzień 1 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Omówienie zadania wdrożeniowego warsztaty w grupach 90 minut 1. Zarządzanie zmianą – umiejętność rozpoznawania reakcji na zmianę warsztaty w grupach 90 minut 1. Uspołecznienie procesu edukacji Część I. Wprowadzenie Część II. Sposoby włączania (partycypacji) przedstawicieli środowiska lokalnego w diagnozowanie, planowanie, monitorowanie i ewaluację planu strategicznego Część III. Przykłady partycypacji warsztaty w grupach 2x90 minut
 21. 21. Moduł 3Dzień 2 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Dyrektor gospodarzem procesu wspomagania warsztaty w grupach 2x90 minut 1. Plan strategiczny a proces wspomagania szkół/placówek warsztaty w grupach 2x90 minut 1. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów – zmiana systemowa wykład 90 minut
 22. 22. Moduł 3Dzień 3 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Przygotowanie zadania wdrożeniowego warsztaty w grupach 90 minut 1. Budowanie gminnych sieci współpracy jako elementu wspomagania szkół/placówek Część I. Wprowadzenie Część II. Przykłady funkcjonowania sieci Część III. Sieci dla samorządowców warsztaty w grupach 135 minut 1. Platforma jako narzędzie do realizacji sieci współpracy wykład 45 minut
 23. 23. Zadaniem przedstawicieli poszczególnych samorządów jest: 1)zorganizowanie w swojej gminie/mieście/powiecie spotkania dialogowego z różnymi interesariuszami: dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, itp., poświęconego rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów, 2)podsumowanie spotkania i przygotowanie krótkiej prezentacji wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne), 3)podzielenie się efektami swojej pracy na następnym spotkaniu. Zadania wdrożeniowego po module 3
 24. 24. Moduł 4 Zadanie wdrożeniowe: Zorganizuj spotkanie dialogowe, podczas którego zaprezentujesz przygotowany plan strategiczny Tak zredagowane hasła wskazują, że są dwa zadania wdrożeniowe? Budowa planu strategicznego krok po kroku priorytety formułowanie celów zadania i działania wskaźniki instytucjonalizacja opracowania planu przykłady planów strategicznych Co nas przybliża do planu strategicznego?
 25. 25. Moduł 4 L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Omówienie zadania wdrożeniowego warsztaty 90 minut 1. Budowa planu strategicznego – określenie priorytetów warsztaty 90 minut 1. Budowa planu strategicznego – formułowanie celów warsztaty 2x90 minut Dzień 1 – ramowy program
 26. 26. Moduł 4 Dzień 2 – ramowy program Lp. Tematyka Forma Czas trwania 1. Budowa planu strategicznego – zaplanowanie działań i zadań warsztaty 2x90 minut 1. Budowa planu strategicznego – kryteria i podsumowanie warsztaty 2x90 minut 1. Wykład fakultatywny wynikający z aktualnych potrzeb JST wykład 90 minut
 27. 27. Moduł 4 Dzień 3 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Przykłady planów strategicznych, plusy i minusy, przykłady dobrych praktyk samorządowych warsztaty 90 minut. 1. Przygotowanie do wdrożenia planu strategicznego warsztaty 90 minut 1. Przygotowanie zadania wdrożeniowego warsztaty 90 minut
 28. 28. Zadania wdrożeniowego po module 4 Zadaniem przedstawicieli poszczególnych samorządów jest: 1)zorganizowanie w swojej gminie/mieście/powiecie drugiego spotkania dialogowego z różnorodną grupą interesariuszy: dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, itp.; 2)zaprezentowanie podczas spotkania dialogowego opracowanego projektu planu strategicznego, odnoszącego się do doskonalenia nauczycieli w formie kompleksowego wspomagania ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów lub uwzględniającego szeroko pojętą politykę oświatową gminy/miasta/powiatu, 3)przeprowadzenie konsultacji w formie dyskusji nad zapisami planu; 4)przygotowanie krótkiej prezentacji wniosków ze spotkania, w dowolnej formie(plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne), 5)podzielenie się efektami swojej pracy na następnym spotkaniu (10 minut dla każdego zespołu).
 29. 29. Moduł 5 Wymiana doświadczeń Prezentacja planów strategicznych Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli finansowanie kompleksowego wspomagania wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych i organizacyjnych Wdrażanie planu strategicznego monitorowanie „kamienie milowe” w realizacji bariery Co nas przybliża do planu strategicznego?
 30. 30. Moduł 5 L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli źródłem finansowania rozwoju szkół. Finansowanie zadań oświatowych – nowe rozwiązania prawne. wykład 90 minut 1. Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście podniesienia jakości pracy szkół/placówek oświatowych. Część I. Finansowanie kompleksowe wspomagania szkół/placówek oświatowych. warsztaty 2x90 minut 1. Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście podniesienia jakości pracy szkół. Część II. Wykorzystywanie dostępnych zasobów organizacyjnych i finansowych. warsztaty 90 minut Dzień 1 – ramowy program
 31. 31. Moduł 5 Dzień 2 – ramowy program Lp. Tematyka Forma Czas trwania 1. Omówienie zadania wdrożeniowego warsztaty 90 minut 1. Monitorowanie wdrażania planów strategicznych warsztaty 90 minut 1. Opracowanie katalogu „kamieni milowych” warsztaty 90 minut 1. Bariery wdrożenia planów strategicznych warsztaty 2x90 minut
 32. 32. Moduł 5 Dzień 3 – ramowy program L p. Tematyka Forma Czas trwania 1. Prezentacja wybranych planów strategicznych warsztaty 135 minut 1. Wymiana doświadczeń i podsumowanie world cafe 135 minut
 33. 33. Ważne linki https://www.ore.edu.pl/dla-samorzadow/4406-publikacje-poradniki https://www.ore.edu.pl/pilota%C5%BC-dla- samorz%C4%85d%C3%B3w/materia%C5%82y-szkoleniowe https://www.ore.edu.pl/112-wspieranie-szko-i-nauczycieli- aktualnoci/wspieranie-szko-i-nauczycieli-aktualnoci/6684-publikacje-na- temat-wspomagania-pracy-szkol
 34. 34. Strona internetowa projektu: wsparciekadryjst.pl Formularz zapisów elektronicznych znajduje się w zakładce Zapisz się! E-mail: wsparciejst@amu.edu.pl Telefony do Koordynatorów ds. rekrutacji: Wigosław Jakubowicz 516 196 170 Michał Skoczyński 507 725 253 Marcin Ruta 606 985 698

×