Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing internetowy dla ngo (organizacje pozarzadowe) Marcin Kowalik (Zieltraffic)

Jak skutecznie dotrzeć z przekazem i ideą instytucji typu NGO poprzez działania marketingu internetowego? Które aktywności dają wymierne korzyści? Nowoczesne rozwiązania i proste metody dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie prowadzone przez Marcina Kowalika.

Marcin Kowalik
(Business Development Manager). W agencji Zieltraffic zajmuje się pozyskiwaniem klientów, poszukiwaniem nowych branż, trendów i rozwiązań w marketingu online z naciskiem na performance marketing. Jest w ciągłym kontakcie z osobami decyzyjnymi ze strony banków, odpowiedzialnymi za marketing internetowy. Od 2009 r. szef zespołu sieci afiliacyjnej - Affiliando.pl. Autor optymalizacji stron landing page i procesów sprzedaży online dla kluczowych klientów z branży finansowej.

Rowerowa Kawiarenka jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego FIO w ramach Akademii Rowerowej.

http://www.zieltraffic.pl
http://www.klub.fm
http://www.petryczkoikowalik.pl

 • Be the first to comment

Marketing internetowy dla ngo (organizacje pozarzadowe) Marcin Kowalik (Zieltraffic)

 1. 1. MARKETING DLA NGOROWEROWA KAWIARENKA !"#$%&()*+$
 2. 2. ZIELTRAFFICAGENCJA PERFORMANCE MARKETING !"#$%&()*+$
 3. 3. KLIENCI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 4. 4. FAKTY !"#$%&()*+$
 5. 5. KA!DY Z NAS ODBIERA 3.000 PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH DZIENNIEMarketing dla NGO !"#$%&()*+$
 6. 6. KONKURENCJA LISTA NGO: 17,545 ORGANIZACJI W EUROPIEMarketing dla NGO !"#$%&()*+$
 7. 7. JAK SI$ WYRÓ!NI% JASNY PRZEKAZ: CO ROBISZ DLA SPO"ECZNO#CI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 8. 8. KIEDY NGO NIE POTRZEBUJE MARKETINGU? • POLITYCY SAMI MÓWI& O TEJ ORG. • CELEBRYCI UDOST$PNIAJ& TRESCI NA fb • MEDIA SAME INFORMUJ& O TEJ NGO Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 9. 9. DAJ LUDZIOM TO CZEGO POTRZEBUJ! !"#$%&()*+$
 10. 10. NAJPIERW ATRAKCYJNY CONTENT JAKIE PROBLEMY MAJ& TWOI ODBIORCY? JAKICH ROZWI&ZA/TRE#CI POTRZEBUJ&? Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 11. 11. NAJPIERW ATRAKCYJNY CONTENT:Stowarzyszenie rowerowePROBLEM:• brak wiedzy o trasach rowerowychCONTENT:„TRASY ROWEROWE W SZCZECINIE”• mapka• zaznaczone stojaki rowerowe• restauracje i puby „bike friendly” Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 12. 12. NAJPIERW ATRAKCYJNY CONTENT:Stowarzyszenie Ojców Samotnie Wychowuj)cychPROBLEM:• zasi(ki dla samotnie wychowuj)cychCONTENT:„ZASI"KI DLA OJCÓW”• gdzie s) formularze• jak wype(ni*• gdzie szuka* pomocy Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 13. 13. NAJPIERW ATRAKCYJNY CONTENT:Stowarzyszenie Osób Niepe(nosprawnychPROBLEM:• brak wiedzy jak zdoby* dofinansowanie na podjazd dla wózkaCONTENT:„JAK ZDOBY% DOFINANSOWANIE”• kto mo+e si, ubiega*• gdzie wys(a*• gdzie szuka* pomocy Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 14. 14. NAJPIERW ATRAKCYJNY CONTENT:Stowarzyszenie ZielonychPROBLEM:• -mieci w lesieCONTENT:„GDZIE ZG"OSI% #MIECENIE W LESIE”• które instytucje odpowiadaj) za zg(oszenie• czy mo+liwe jest „zatrzymanie obywatelskie”• gdzie szuka* pomocy Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 15. 15. PRZYK"AD Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 16. 16. PRZYK"AD Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 17. 17. PRZYK"AD Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 18. 18. PRZYK"AD Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 19. 19. PRZYK"AD http://klub.fm/blog/2012/01/historia-polski-rap/PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 20. 20. PRZYK"AD http://klub.fm/blog/2012/01/historia-polski-rap/PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 21. 21. INSPIRACJE?PROBLEM:Spytaj: • -mieci w lesie- Z czym maj! problemy cz"onkowie Twojego NGO- Jakie ma problemy Twoja lokalna spo"eczno#$- Jakie nowe problemy mog! si% pojawi$ w wyniku zmian prawnych - np. zlikwidowane becikowe, zasi"ek piel%gnacyjny - np. brak mo&liwo#ci zdawania prawa jazdy przez osoby g"uchonieme Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 22. 22. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 23. 23. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 24. 24. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 25. 25. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 26. 26. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 27. 27. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 28. 28. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 29. 29. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 30. 30. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 31. 31. SEO !"#$%&()*+$
 32. 32. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 33. 33. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#1 – linki znajduj!ce si% wy&ej w HTML przekazuj! wi%cej PROBLEM: • -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 34. 34. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#2 – linki zewn%trzneprzekazuj! wi%cej ni& PROBLEM:wewn%trzne • -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 35. 35. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#3 – linki z unikatowychdomen znacz! wi%cej PROBLEM:ni& kolejne linki z linkuj!cychju& domen w lesie • -mieci Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 36. 36. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#4 – linki z serwisów bliskich zaufanymród"om przekazuj! wi%cej warto#ci PROBLEM: • -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 37. 37. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#5 – linki z wewn!trz unikatowej tre#ciprzekazuj! wi%cej mocy ni& linkizePROBLEM: stopki, paska bocznego, nawigacji • -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 38. 38. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#6 – s"owa kluczowe w tek#cie HTML przekazuj! wi%cej mocy ni& te wparametrze ALT w linkuj!cych obrazkach PROBLEM: • -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 39. 39. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#7 – linki z popularnych, rzetelnych,godnych zaufania serwisów daj! PROBLEM:wi%cej mocy (nawet z ma"o wa&nychpodstron) w lesie • -mieci Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 40. 40. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#8 – du&a liczba *nowych linków wkrótkim czasie mo&e sprawi$ &e strona PROBLEM:pokona silniejsz! konkurencyjnie stron% • -mieci w lesie* z dobrych róde"przyk!ad Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 41. 41. INSPIRACJE?Strategie pozycjonowania stron internetowychLink linkowi nierówny:#9 – strony linkuj!ce do zakazanych tre#ci(viagra, porno, casino) mog! obli&a$ PROBLEM:jako#$ innych linków którymi wskazuj!na• zewn%trzne strony -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 42. 42. INSPIRACJE?PROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 43. 43. INSPIRACJE?NAS"UCHGoogle AlertsPROBLEM:• -mieci w lesie Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 44. 44. CZY VIDEO SEO MA SENS !"#$%&()*+$
 45. 45. CZY VIDEO SEO MA SENS? Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 46. 46. CZY VIDEO SEO MA SENS? Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 47. 47. Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 48. 48. CZY VIDEO SEO MA SENS? SUKCESY • 16.974 osoby pozna"y mark# • YouTube - bardzo dobre $ród"o trafficu • $ród"a nowych linków (poprzez mechanizm embeddowania) • zajmujemy kolejn% pozycj# w SERPach (universal search)http://www.petryczkoikowalik.pl Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 49. 49. CZY VIDEO SEO MA SENS? WI&CEJ? • Nie tylko YouTube • VIMEO • Dailymotion • hostowanie filmów na w"asnej stronie • serial, cykl filmów • najwaniejsze: CIEKAWY CONTENT (rozwi%zuj%cy problem, atrakcyjnie podany, "atwy do przyswojenia) Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 50. 50. SOCIAL !"#$%&()*+$
 51. 51. DU!O PLATFORM Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 52. 52. DU!O PLATFORM Które serwisy/media wybra(? Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 53. 53. DU!O PLATFORMGrupa docelowa: - wiek - p"e( - zainteresowania - grupa spo"ecznaProdukt: - B2C / B2B - dost#pny w ca"ej Polsce Odpowied$ - dost#pny onlineSerwis/Us"uga Social Media: - zasi#g w Polsce - powi%zanie tematyczne z produktem - elastyczno)( mechanizmów spo"eczno)ciowych Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 54. 54. DU!O PLATFORM Tam gdzie s% osoby Odpowied$zainteresowane problemem Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 55. 55. SOCIAL Sprzeda przez Social Media Marketing: zawsze moliwa Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 56. 56. SOCIAL Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 57. 57. SOCIAL Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 58. 58. FACEBOOK- profil prywatny nie wystarczy- od razu za"ó stron# fanów- nazwa strony fanów: nazwa organizacji + grupa docelowa „Bicykle – Stowarzyszenie rowerowe” „Fundacja Ewy B"aszczyk „Akogo?”” Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 59. 59. FACEBOOK- na pocz%tek – opisuj swoj% dzia"alno)(- cykliczne, cz#ste aktualizacje- jako)( wpisów waniejsza ni ilo)(- partner akcji ma stron# fanów na FB? Prowad$ dialog jako NGO równie tam!- stawiaj pytania otwarte- odpowiadaj na pytania fanów Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 60. 60. FACEBOOK- wszystko sprowadza si# do dialogu i budowania relacji Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 61. 61. KONY 2012 !"#$%&()*+$
 62. 62. O CO CHODZI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 63. 63. O CO CHODZI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 64. 64. O CO CHODZI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 65. 65. O CO CHODZI- Joseph Kony – przest#pca wojenny który porywa dzieci i zmusza je do walkipo jego stronie- Grupa aktywistów „Invisible Children” stara si# upubliczni( dzia"ania Konypoprzez zrobienie z niego celebryty- korzystaj% z Social Media, kontaktów z celebrytami, aktorami, politykami Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 66. 66. DLACZEGO ODNIE#LI SUKCES- wci%gaj%ca historia,- klip video HD, profesjonalnie wyprodukowany i edytowany,- na pierwszy rzut oka bohaterem jest amator, niepowi%zany politycznie cz"owiek- ofiarami Kony s% dzieci - kontrowersja- uyty w przekazie j#zyk jest prosty- celem kampanii jest zwrócenie si# do celebrytów – trendsetterów, zamiastdo „wszystkich”- Cloney, Oprah, Lady Gaga, Zuckenberg, Gates, Jay-z- w pierwszych dniach klip najcz#)ciej ogl%dany przez dzieci 13-17- jeeli masz wraenie e chcesz pomóc – udost#pniasz na FB- s% otwarci na krytyk# i odpowiadaj% na ni% Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 67. 67. REALIZACJA – PLAN PUBLIKACJI Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 68. 68. WYNIKI - SEARCH Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 69. 69. WYNIKI - VIDEO Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 70. 70. ALE… KOSZTY: $ 8.894.630 FILM: $ 699.000 Marketing dla NGO !"#$%&()*+$
 71. 71. DZI&KUJ& !"#$%&()*+$

×