"How to solve unsolvable problems in projects" [PL] (4 Developers, Warszawa)

794 views

Published on

My presentation done for 4 Developers conference in Warsaw, Poland (2011)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"How to solve unsolvable problems in projects" [PL] (4 Developers, Warszawa)

 1. 1. Jak rozwi za nierozwi zalne problemy w projektach ...i ...i mie lepsze ycie Marcin Kokott http://twitter.com/MKokott Senior Consultant Tieto, marcin.kokott@tieto.com© 2011 Tieto Corporation
 2. 2. Czy ja mam jaki problem?• Nie masz problemu je eli twój produkt jest perfekcyjny...• Perfekcyjny dla ludzi: • U ywaj cych twój produkt • Inwestuj cych w twój produkt by rozwi za swoje problemy za które s odpowiedzialni • Sprzedaj cych, instaluj cych, wspieraj cych i utrzymuj cych go • Projektuj cych, implementuj cych, weryfiukuj cych, integruj cych i utrzymuj cych twój produkt przez d ugi czas• Je eli twój produkt zadowala wszystkich tych ludzi – nie masz problemu! © 2011 Tieto Corporation
 3. 3. Zobaczy nie znaczy naprawi Rational Unified ProcessCMMI Scrum Agile Open UP XP Lean SWD © 2011 Tieto Corporation
 4. 4. Marcin Kokott• Programista, lider zespo u, kierownik projektu• ...równie komik, ratownik medyczny• ...ponad 8 lat do wiadczenia w IT• ...zajmowa si implementacj Agile & Lean w ró nego typu projektach przez ostatnie 2 lata. Najcz ciej rodowiska rozproszone geograficznie (Skandynawia, Niemcy, Holandia, Polska, Indie czy Chiny)• Aktualnie Agile/Lean Coach wspieraj cy krytyczne bieznesowo projekty w Tieto• ...tworzy i prowadzi treningi i warsztatu z tematyki Agile i Lean dla prawie wszystkich szczebli w organizacji jak równie i innych firm. © 2011 Tieto Corporation
 5. 5. To co z tymi problemami?• Wyobra my sobie sytuacj : • Jeste programist , dostajesz zadanie do oszacowania • ...z funkcjonalno ci, której jeszcze nie wytworzyli cie... • ...z obszaru projektu z której nie czujesz si za dobrze... • ...oszacowania maj by za godzin ... • ...i klient mówi, e powinny by mniejsze ni X• Czy rozwi zanie jest: • Win-win ? Win- • Trwa e? • D ugoterminowe?• Przywykli my do faktu by reagowa na symptomy... © 2011 Tieto Corporation
 6. 6. Wszyscy jeste my lud mi• Percepcyjna lepota• B dy w argumentacji • Grupa A: „Kara mierci ma sens” • Grupa B: „Przeciwko” • Dwa fikcyjne analizy naukowe: jedna popieraj ca (1), druga przeciwko (2) • Grupa A: ignoruje (akceptuje) nie cis ci w anlizie (1), bardzo dok adnie zauwa a wszystkie nie cis ci w analizie (2) • Grupa B: dok adnie odwrotnie...• Zawsze kwestionuj sytuacje z jednym punktem postrzegania rzeczywisto ci © 2011 Tieto Corporation
 7. 7. jak dziecko• Najcz ciej wraz z do wiadczeniem otrzymujemy równie : • Postrzeganie tunelowe: • „Moim zadaniem jest tylko zrobienie tej cz ci i pój cie do domu” • Ograniczenia w naszych g owach • „Wszyscy naoko o tak robi , wi c tego si nie da zmieni ” • Za enia • Programista: „Kierownictwo nigdy si na to nie zgodzi” • Kierownictwoi: „ wietna idea, ale klient nigdy na to nie pójdzie” • Klient: „Lubi to rozwi zanie ale obawiam si , e zespó sobie z tym nie poradzi”” • Przyzwyczajenia • „Zawsze tak to robimy” • Strach © 2011 Tieto Corporation
 8. 8. Zobaczmy s onia © 2011 Tieto Corporation
 9. 9. Problemy lubi granice• Granice pomi dzy grupami/oddzia ami • Programi ci & Testerzy • Klient & firma IT • Kierownictwo & Zespo y• Kolejki i sterty „to-do” „to- • Sprzeda & Development • Development & Integracja • Development & Testowanie• Fizyczna odleg • Projekt w ró nych krajach • ...a czasem nawet kilka metrów © 2011 Tieto Corporation
 10. 10. Magia• Celem jest dostarczenie warto ci klientowi• Zacznijmy widzie przez perspektyw klienta• System: • „W pe ni kompletny i przydatny produkt wraz ze wszystkim co jest potrzebne do wytworzenia i rozdystrybuowania go”• Klient kupuje i u ywa SYSTEMU! © 2011 Tieto Corporation
 11. 11. Chodzi o warto © 2011 Tieto Corporation
 12. 12. „Problemkomunikacyjny”• Scrum Master • „Mamy problem z komunikacj ”• Product Owner: • „Nasz development nie jest stabilny”• Development Manager • „Implementacja trwa za d ugo”• Sales • „Nie dotrzymujemy naszych obietnic” • „Ju wiele razy• CTO próbowali my rozwi za • „Mamy za d ugi czas wej cia na rynek” ten problem... Ka dy dzia • (Time-to-Market) wymy la rozwi zania”” © 2011 Tieto Corporation
 13. 13. Spójrzmy Highjeszcze raz Red numbers maintenance costs A lot of maintenance work HardToMaintain Defect software software at at output output Cheap&dirty Demotivated solution often team members wins Higher cost per Teams over- Strong push to feature than commit teams to deliver estimated themselves faster More items to be delivered than possible Constant Productivity is obstacles in slower than development estimated Concrete scope Estimates are is promised to often too customers optimistic Estimates are forced upfront without proof of concept Fixed priced contract with © 2011 Tieto Corporation customers
 14. 14. No to co?... I dlaczego? WIZJA Ma y krok (Kaizen) Rzeczywisto Cel d ugoterminowy (aktualna sytuacja) sytuacja) Post p (zmierzalny) Narz dzia: dzia: • „5 Why’s” • Current Reality Tree • Theory of Constraints • Value stream map • MBTI (typy osobowo ci) © 2011 Tieto Corporation
 15. 15. Wi c• Znajd my dziur w ódce• Zobaczmy ca ego s onia• Zbudujmy katedr• Zacznijmy ze sob rozmawia• Bad my dzie mi...• ...i nigdy nie przestawajmy si zmienia ! © 2011 Tieto Corporation
 16. 16. © 2011 Tieto Corporation

×