Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przentacja pwp-slideshere

924 views

Published on

Znaki towarowe. Kurs podstawowy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Przentacja pwp-slideshere

 1. 1. Znaki towarowe w praktyce przedsiębiorstw. Kurs podstawowy
 2. 2. Pomysł? Jak go chronić? „Pomysł” Utwór (prawo autorskie) Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Prawo własności przemysłowej patent topografia układu scalonego Wzór użytkowy Wzór przemysłowy Znak towarowy
 3. 3. Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy
 4. 4. Znaki towarowe
 5. 5. Funkcje znaków towarowych Oznaczenia pochodzenia - wskazanie źródła i odróżnianie Gwarancyjna - wskazuje na jakość towarów/usług oznaczonych znakiem oraz pogłębia zaufanie Reklamowa - zachęca do nabywania towarów opatrzonych znakiem Przykład:
 6. 6. Porada nr 1 Nie używaj, nie zgłaszaj, nie licencjonuj oznaczeń, które: 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
 7. 7. Przykłady „negatywne” Składają się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia: PIWO Z KIELC Weszły do języka potocznego - wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r.: zwrot użyty w oznaczeniu "agencja ochrony" stał się obecnie zwrotem popularnym, należącym do języka potocznego i służącym do oznaczenia podmiotu zajmujących się świadczeniem określonego typu usług (usług ochrony mienia).
 8. 8. Porada nr 2 Nie używaj, nie zgłaszaj, nie licencjonuj oznaczeń, które: 1) „są w złej wierze”; 2) zawierają nazwę lub skrót nazwy RP bądź jej symbole…; 3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych…; 4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie…; 5) zawierają elementy o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia;
 9. 9. Przykłady „negatywne” Zawierają nazwę RP, urzędowo uznane oznaczenia, godła obcych państw: MISS POLSKI NA WÓZKU
 10. 10. Porada nr 3 Nie używaj, nie zgłaszaj, nie licencjonuj oznaczeń, które: 1) stanowią formę bądź inną właściwość towaru, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą; 2) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 3) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 4) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru
 11. 11. Porada nr 4 Nim zgłosisz swój znak do Urzędu Patentowego w celu uzyskania najpierw sprawdź czy nie jest on: 1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego wcześniej dla identycznych towarów; 2) identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego wcześniej dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym; 3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego wcześniej dla jakichkolwiek towarów.
 12. 12. Jaki wybrać model ochrony znaku? Postaw pytania: 1. Gdzie sprzedajesz? 2. Jak sprzedajesz? 3. Eksportujesz? 4. Czy masz zamiar rozszerzać działalność? 5. Jakie oznaczenia używasz (jakie formy)? 6. Jaką formę działalności prowadzisz?
 13. 13. Systemy ochrony i zagadnienia inne A. Krajowy B. Wspólnotowy C. Międzynarodowy D. Ceny E. Procedury F. Czas
 14. 14. Wykaz towarów/usług 1. Określenie towarów i usług dla których znak jest przeznaczony. 2. Rejestracja znaku towarowego dotyczy towarów ujętych Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług tzw. klasyfikacji nicejskiej. 3. Sporządzenie szerokiego wykazu towarów i usług do znaku i konsekwencje z tym związane - wygaśnięcie znaku towarowego.
 15. 15. Używanie znaków towarowych Używanie to przywilej ale i obowiązek, który polega na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzaniu do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.
 16. 16. 4 zasady co należy zrobić po uzyskaniu prawa 1. Używaj znaku towarowego zgodnie z zasadami używania. 2. Opłacaj prawo. wygaśnięcie 3. Monitoruj konkurentów i reaguj unieważnienie 4. Poszerzaj zakres: Udzielenie przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie wyklucza udzielenia mu prawa na taki sam znak również dla towarów identycznych lub podobnych, a także udzielenia mu prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych.
 17. 17. Wygaśnięcie - używanie. Aspekt praktyczny Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 października 2010 r. VI SA/Wa 1425/10: Korzystanie ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych nie stanowi rzeczywistego używania. Tak samo nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego zastosowanie znaku wyłącznie w reklamie. Dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie, powinny mieć podstawowe znaczenie dowodowe. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki (…) oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki lub wizytówki, zdjęcia z logo mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą.
 18. 18. Znaki towarowe 1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. 3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie.
 19. 19. Ograniczenia ochrony Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: 1) ich nazwisk lub adresu; 2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; 3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.
 20. 20. Najdroższe znaki towarowe świata 1. Apple – wartość marki: 124,2 mld dolarów, przychody firmy: 170 mld dolarów. 2. Microsoft – wartość marki: 63 mld dolarów, przychody firmy: 86,7 mld dolarów. 3. Google – wartość marki: 56,6 mld dolarów, przychody firmy: 51,4 mld dolarów. 4. Coca-Cola – wartość marki: 56,1 mld dolarów, przychody firmy: 23,8 mld dolarów. 5. IBM – wartość marki: 47,9 mld dolarów, przychody firmy: 99,8 mld dolarów. 6. McDonald’s – wartość marki: 39,9 mld dolarów ,przychody firmy: 99,8 mld dolarów. 7. General Electric – wartość marki: 37,1 mld dolarów, przychody firmy: 126 mld dolarów. 8. Samsung – wartość marki: 35 mld dolarów, przychody firmy: 209,6 mld dolarów. 9. Toyota – wartość marki: 31,3 mld dolarów, przychody firmy: 182,2 mld dolarów. 10. Louis Vuitton – wartość marki: 29,9 mld dolarów, przychody firmy: 9,7 mld dolarów.

×