Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grip op wettelijke verplichtingen begint met Inzicht.

Als gastspreker opgetreden bij de themasessie “Grip op wettelijke verplichtingen als gebouwbeheerder” van ENGIE Services Zuid op dinsdag 27 september in Van der Valk te Duiven.

 • Login to see the comments

Grip op wettelijke verplichtingen begint met Inzicht.

 1. 1. WELKOM ing. M.V. (Marcel) Mulckhuyse RVGME WWW.CAMALIA.NL CAMALIA Technisch Vastgoedmanagement
 2. 2. Wat zijn de (algemene) wettelijke verplichtingen voor gebouwen? Voor de algemene wettelijke verplichtingen die gelden voor alle type gebouwen is er een verschil tussen wetten en eisen.
 3. 3. Wetten Het Nederlandse wettelijke systeem maakt over het algemeen gebruik van een wet, met een daaraan gekoppeld uitvoeringsbesluit in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
 4. 4. Wetten
 5. 5. Woningwet  Bouwbesluit en Gebruiksbesluit Voldoet het gebouw aan het Bouwbesluit?  Zijn de bouwvergunningen geregistreerd?  Zijn er constructie berekeningen beschikbaar?  Is er een EPC, EPA of EPG berekening aanwezig?  Is de gebruiksvergunning geregistreerd en geldig?  Voldoet het gebouw aan alle brandveiligheidseisen?  Is er een BHV plan aanwezig?
 6. 6. Wet Milieubeheer  Activiteitenbesluit Voldoet het gebouw en de gehuisveste organisatie aan het Activiteitenbesluit?  Voor energie en energiebesparingsdoelstellingen/ verplichtingen?  Wat betreft energie en energiebesparingsdoelstellingen/ verplichtingen?  Zijn er geluidsmetingen uitgevoerd en de rapportages hiervan bewaard?  Is er een legionellabeheersplan aanwezig?  Is er een sonderingsrapport beschikbaar?
 7. 7. Arbeidsomstandighedenwet afgekort Arbowet  Arbobesluit Voldoen de werkplekken in het hele gebouw aan de Arbowet?  Is er een asbest inventarisatie rapport aanwezig?  Kunnen onderhoudspartijen overal in het gebouw hun werk veilig en gezond verrichten?
 8. 8. Overige wetten en eisen  Voldoet het gebouw aan lokale regelgeving van de brandweer/gemeente?  Zijn er nog specifieke wetten vanwege functie gebouw?  Zijn er specifieke eisen vanwege functie gebouw?: • Is er een bestek of TO of ander PvE aanwezig? • Is de SLA tussen eigenaar en huurder/gebruiker bekend? • Zijn er specifieke eisen uit de SLA eigenaar en gebruiker? • Voldoet het gebouw aan deze eisen? • Zijn er nog specifieke eisen die voortkomen uit het beleid? • Zijn er nog specifieke eisen die voortkomen uit het dagelijks beheer? (b.v. gladde vloeren t.b.v. schoonmaak)?
 9. 9. Controles De overheid heeft de controle naleving regelgeving onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: 1. Brandveiligheid en ontruiming  brandweer/ gemeente; 2. Veiligheid werkomgeving  arbeidsinspectie; 3. Milieuaspecten  gemeente.
 10. 10. Controles  Is er een lijst van de laatste controles?  Wordt de uitslag centraal bewaard en opgeslagen?  Zijn er keuringsrapporten van de E- installaties aanwezig?  Zijn er keuringsrapporten van de W- installaties aanwezig?  Zijn er garantieverklaringen van installaties of andere onderdelen bewaard?
 11. 11. Zorgplicht & Compliance Het vastgoedbeheer is dus gebonden aan vele wetten en eisen. Echter bent u als gebouweigenaar of -beheerder zelf verantwoordelijk & aansprakelijk en is overtreding strafbaar. Zorgplicht is een belangrijke aanvulling vanuit de Woningwet en vormt als het ware een vangnet wanneer het Bouwbesluit geen specifieke eisen stelt aan het veilig en gezond gebruik van gebouwen. Compliance gaat over aansprakelijkheid bij incidenten en ongevallen. Om deze te kunnen voorkomen, moet u dus aantonen dat u conform de actuele wetgeving en normen uw processen heeft georganiseerd.
 12. 12. Wat betekenen deze wettelijke verplichtingen voor het beheer van een gebouw?  Welke keuringen zijn van toepassing en met welke frequentie?  Hoe krijg je inzicht op de wettelijke verplichtingen inclusief de controles?  Welke keuringsrapporten moeten op locatie aanwezig zijn?  Welke logboeken, tekeningen en andere documenten dienen nog meer worden bijgehouden? Een bijzonder aspect is de brandveiligheid.  Hoe houd ik mijn gebouw brandveilig?
 13. 13. Beheer regelgeving dagtaak gebouwbeheer Hoe en Wat?  Hoe moet je wijzigingen op waarde schatten?  Hoe kan je bewijzen dat je er aan voldoet?  Hoe(lang) moet je de bewijzen bewaren?  Hoe krijg je inzicht op de wettelijke verplichtingen inclusief de controles?  Wat betekent dit voor het beheer van een gebouw?  Wie mag wat, welke verantwoordelijkheden moeten binnen de beheerorganisatie zijn vastgelegd?  Wat kan eventueel uitbesteed worden?
 14. 14. Hoe kunt u de wettelijke verplichtingen organiseren voor gebouwen? Op een adequate, efficiënte en kostenbewuste wijze de wettelijke verplichtingen organiseren om snel inzicht in de wetten en eisen te verkrijgen.  Basisdocumentatie op orde?  Aantoonbare beheerstructuur?  Overzicht van beheergegevens opstellen?  Uitvoeringsplan opstellen?  Software?
 15. 15. Informatiebehoefte Er is informatiebehoefte op vier verschillende niveaus: 1. Beleid volgens de Woningwet. 2. Economisch vastgoed volgens de gebruikscategorieën; wonen, publiek en bedrijf. 2a Portfoliomanagement 2b Assetmanagement 3. Vastgoedzorg gebaseerd op de Gebruiksfunctie volgens definities in het Bouwbesluit. 4. Ruimten en Elementen volgens de definities in het Bouwbesluit.
 16. 16. Niveau 1 Beleid discipline per bouwbesluitpijler
 17. 17. Niveau 2 Economisch vastgoed processen per discipline en bouwbesluitpijler
 18. 18. Niveau 3 Vastgoedzorg functies per discipline
 19. 19. Niveau 4 Elementen
 20. 20. Informatiebehoefte Het Bouwbesluit is de norm én dus de juiste indeling voor de informatiebehoefte. In het Bouwbesluit zijn alle bouwtechnische voorschriften voor alle types bouwwerken ingedeeld naar een aantal pijlers. Deze bouwbesluitpijlers zijn VGBEM: - Veiligheid; - Gezondheid; - Bruikbaarheid; - Energiezuinigheid; - Milieu.
 21. 21. Inzicht krijgen of de Wet- en Regel- geving voldoet aan Bouwbesluit De gebouwgebonden elementen waar een wettelijke plicht van toepassing is worden gecontroleerd op de aspecten/bouwbesluitpijlers VGBEM. Er wordt geheel objectief door gecertificeerde RgdBOEI- inspecteurs een conditie van 1 t/m 5 gegeven betreffende de status van de Keuringen, Logboeken en Tekeningen. Conditie 1: Uitstekend Conditie 2: Goed Conditie 3: Redelijk tot matig Conditie 4: Slecht Conditie 5: Zeer slecht
 22. 22. Bedankt voor uw aandacht! Stel vragen want zo wordt het begrijpelijk en dragelijker...

×