เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ . ดร . ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อ <ul><li>ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การรักษ...
หัวข้อ <ul><li>ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>ความสั...
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><ul><li>“ ข้อมูลสาร...
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] ได้ให้คำจำก...
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ <ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจ...
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ <ul><li>แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นความเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบการทำงานได้อย่างเ...
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพ  </li></ul><ul><ul...
ความหมายของการสื่อสาร <ul><li>พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้นิยามคำว่า “ การสื่อสาร ” หรือ “ การสื่อสารข้อมูล ”...
รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน <ul><li>รูปแบบการสื่อสารซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำไ...
จบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,734 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ . ดร . ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 2. 2. หัวข้อ <ul><li>ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ความหมายของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน </li></ul>
 3. 3. หัวข้อ <ul><li>ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ </li></ul><ul><li>บทสรุป </li></ul>
 4. 4. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><ul><li>“ ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผล แล้วเสนอออกมาในรูปที่ผู้ใช้รู้หรือเข้าใจความหมาย ” </li></ul></ul>ขั้นตอนในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><li>“ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการดําเนินการใดๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware) การติดตอสื่อสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม” </li></ul>
 6. 6. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ <ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบเอกสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ </li></ul>
 7. 7. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ <ul><li>แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นความเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบการทำงานได้อย่างเด่นชัด เนื่องจากระดับการนำเสนอจะนำเสนอเป็นระดับของข้อมูลที่เกิดขึ้น </li></ul>
 8. 8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพ </li></ul><ul><ul><li>การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บข้อมูล </li></ul></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงตรรกะ </li></ul><ul><ul><li>การเข้ารหัสข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลมีรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน </li></ul></ul>
 9. 9. ความหมายของการสื่อสาร <ul><li>พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้นิยามคำว่า “ การสื่อสาร ” หรือ “ การสื่อสารข้อมูล ” ( data communication) ไว้ดังนี้ คือ </li></ul><ul><li>“ การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านทางโมเด็ม หรือข่ายงาน (network) เช่น การเรียกแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาใช้ได้ ” </li></ul>
 10. 10. รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน <ul><li>รูปแบบการสื่อสารซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ </li></ul><ul><ul><li>การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม </li></ul></ul><ul><ul><li>การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน </li></ul></ul>
 11. 11. จบ

×