Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupo 9

196 views

Published on

Trabajo para la asignatura Introducció a les competències TIC.
Realizado por:
Montse Berduque
Pedro Juan Herrero
Manuel Nogales

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grupo 9

 1. 1. Grup 9 Continguts de la RSC Continguts de la Responsabilitat Social Corporativa
 2. 2. Objetius• La Responsabilitat Social Corporativa és un sistema de millora contínua com a base de lestratègia empresarial, una manera dentendre el paper de lempresa en la societat, tenint en compte els impactes ambientals, socials i econòmics de lactivitat i les relacions amb els diferents grups dinterès El objectius son: •Informar sobre les àrees bàsiques de la responsabilitat social corporativa •Destacar les principals qüestions que integren cada una de les àrees bàsiques de la RSC •Oferir una guia a les empreses que decideixin integrar en els seus procediments empresarials la RSC
 3. 3. Resultats Creiem que hem aconseguit expressar que lequip humà, la sostenibilitat, el medi ambient, lactivitat econòmica, el desenvolupament, la innovació, la competència, leficiència i la eficàcia, són les estratègies que dins de qualsevol corporació tenen sensiblement com a valors fonamentals per el seu desenvolupament i creixement empresarial.Esperem compartir amb vosaltres la conscienciaciónecessària per què qualsevol entitat creguipositivament amb un alt grau dimplicació, amb lafinalitat de complir amb una manera dentendre elpaper de lempresa en la societat, tenint en compteels impactes ambientals, socials i econòmics delactivitat i les relacions amb els diferents grupsdinterès.
 4. 4. Presentació projecteDescripció/valoració de la realització del projecte:
 5. 5. Presentació projecteInici del projecte: navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa
 6. 6. Presentació projecte
 7. 7. Presentació projecte DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DIGITALDESCRIPCIÓ-VALORACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTELa realització del projecte ha estat enriquidora per a tots els membres del grup, el treball lequip i les diferents qualitats deles persones que el componen han fet que en un entorn virtual amb una comunicació asíncrona shagi pogut realitzar elprojecte.
 8. 8. Presentació projecte ASPECTES A RESALTAR
 9. 9. Presentació projecte Punts forts i febles
 10. 10. Propostes per la reflexió Propostes Propostes PropostesSobre la temàtica:INTRODUCCIÓ: CONTINGUTS DE LA RSCLa Responsabilitat Social Corporativa és, una manera dentendre el paper delempresa en la societat, tenint en compte els impactes ambientals, socials ieconòmics de lactivitat i les relacions amb els diferents grups dinterès.L’estratègia de la Unió Europea en aquesta matèria, estableix entre d’altresqüestions, una definició de la RSC reveladora: “La responsabilitat pels impactesde l’activitat en la Societat” . Planteja un futur marc regulador vinculat alsindicadors “Social”, “Mediambiental” i “Econòmic” de l’organització.
 11. 11. Propostes per la reflexióEl nostre projecte desenvoluparà els continguts de la RSC mitjançant aquests tres indicadors:1- MEDIAMBIENT:1.1.- La RSC i el compliment normatiu en matèria mediambiental.1.2.- Eficiència energètica1.2.1 Objectius estratègics.1.2.2.- Mesures para intensificar l’estalvi i la eficiència energètica.1.3.- Plans de gestió de residus.1.3.1.- Normativa2- SOCIAL:2.1.- Desenvolupament de la Sostenibilitat Global2.2.- Pla estratègic de Responsabilitat Social3-ECONÒMIC:3.1 - Innovació i responsabilitat social empresarial3.1.1 -Teories sobre innovació que presenten una postura a favor i contrària a la RSE3.1.2 - Perspectives sobre RSE i les seves implicacions per a la innovació3.1.3 - Conclusions3.2 - Ètica i capitalisme3.2.1 - Conclusions3.3 - La responsabilitat social corporativa: Economia Social i ISO 26000
 12. 12. Propostes per la reflexióSobre la possibilitat de seguir la investigació:Els continguts de la RSC (Responsabilitat Social Corporativa,) que hem volgut explicar en el nostreprojecte SOSTENIBILITAT GLOBAL, són la base i la guia per què noves corporacions puguin implicar-se i integrar aquests continguts com un alt grau de valor social i d’innovació empresarial.Posem uns exemples:
 13. 13. Tancament i autoria La responsabilitat social corporativa consisteix bàsicament a integrar, de forma voluntària i en funció dels valors i recursos de lempresa, la preocupació per temes socials i mediambientals. Això és especialment important en la Unió Europea, on les pimes són les que més contribueixen a leconomia i la creació docupació.Per una societat més justa econòmica i social, així com per preservar el medi ambient,aposta per la Responsabilitat Social CorporativaAutors Montse Berduque Pedro Juan Herrero Manuel Nogales

×