Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aap Hi Apane Uddhaarak

304 views

Published on

Aap Hi Apane Uddhaarak
A Hindi book by Dr. Harshadbhai Pandit,
"Aum" 4 - Karanapara - Rajkot 360 001
0281 - 2229385 , 9428299637

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aap Hi Apane Uddhaarak

 1. 1. Cooo(,(r>aJ9EEGE**EFgbvl$)o,8K#"+VEH,E6,o&EEJhlc@6FEV",6lsV,ttDle,tgEr1+.oq,trhoEtEEgEEt€E-€vtr,€ah,Etr&vtt4fttsnE.lqw15F
 2. 2. F.4ec!.K4r)bE;MEEp.E,EEFEEEEEEEET:B€&"btP,EFfrVFrE;HEEUuEEEHTEEEl-iefiE;Ei+EFE6EEEH€EFEE16iseECYrOTF€Y,egVCY(YLiltr€,Eo9€v;oexgr-*tBi"?r+FEgJesreFEB"-E*r.EEgN)w(ysttE{E;iHeEHrmHdtsE;E+€,8;EFEEKEKEEl[11[[lrEEEEEEEEH#"#trEflBrEXqo"€EEEEEEMAhLhhieEl-EFEFEB5Eoqtohttr,l*c*|fv)Y!"E*a*M-Ny1f-EJ{tefr;EdyB)6f,o;.E@u4itVUg€ccrfof,.rrr9I2)eqqY(fY(r?tttIIcrcraaacac-;?&cYcY(Yilff(Yfi(Yo-c;c*xi,rlg--*ry:.*{raq!Fd_=-t#ooooooori>CYoooooo83.8.8-3.8.oorooo(YO-O-CCYCY
 3. 3. tEEEErEEfltgfl-u*f6*uEEEEEEEEEEEEEEEE=EEEESEEEEEEEE"FtfEEEIEEfiEEEEEgfEEEsuEpEEbcsEEEEWsEFsFt,&FceFeeEGE&FEEEFEEEEEEEtF,E"rEEEEHEEEEEEIfiEaEEEEEEEbwEV,Oa(Yi>{u,.rrr9)€O(*9(y(?ct>(1,(r>rfvG?G>d>d>(i)lo)olo
 4. 4. -EE-EfBEEEEEEfFfEEETEEE;E3;EEEEeETETEEgh--tEEttEtErtEtttErtgggrfragIgflgeggettg;IallsV.hsb.lttto6,H-hwc;*g*EErEEGF.,tEe#,iCEEt-EstgtEttEt,eEEE?PaeAEB":gNE,,
 5. 5. IrBEgEEtEfiEEEEEEIEE*E$tUEEEEEEEEEEEgFEtBEEEEEEE,EEEEE€EEEEIEEgFEr-gfgptE|;"gEFtE
 6. 6. EFEFE=qiTvBFgtEu*f*ra3Ei*EfpIcEEFEttii:iE$fiEEEEEeEEEq.figfiE3giFEgEEfipggEETT.jEIYEEE!iEE+W{e{eF{e;FHEEgEtIEEEEEtEEtEEEEEfEtEEEEE.EEfrr*EE;E*EEEEEE.dIf€EE
 7. 7. -iaa;tIiEEEaEEsEFPIFpEEEEEiEHiH;;;:E;&TTEcHESf,iFaiBiaaEEf;HYEIEtEbBjlEI:ilEIgEgEf;FHIEEEgE=sErt;cl;*dEX:EfSEfE€E""E{;EIp3p,"r,,1,,z,s*;a;:;;EEgqFTFsir;s:;;iiEfEEEfuEEB51B;iEEEEETt;AE**-;rHEEAtE*lrfuF-rBE*tEMEEvaidEsf€UEETE.lAErF€EErE;EsEvE?rEruXfHEEE.EE*g;gEYVT|EgFf.*VE+EEEltuEiEgsEEEEEEEEEEEEEEti.iEEBEEigttE**rI*EHTEEF.f;EEcg;*EEE#F*-EeE*IEE_
 8. 8. EEEEEFEPEETFEEEEEtttrEIartgggIE**fiEEE,Et,EHEFHioa
 9. 9. EEEEEEEE"EEE-EEEEEE
 10. 10. ttttrrEI*ptrEErrt?Et;tEtEEggEHEEEEflter&t*HE#niEt
 11. 11. EEef+IE€EEE€HEEEEErtEEEEE;u+EE.BBEEEru;eEtgrgB;v."EFttEg-EEEEEU:EEEEfEEEEEfryt-frE;tE+PutEEEEEE:p.FFBA€B-E;Etf-FEIg6*6pfifiE[[g6t1gttErgE**EEEEtrgE*EgEEE
 12. 12. E,EfrE:tEEEEE.E,E,ErEEEEEEtEtE,EggtteEJIEEEtTVE"EfEFEEIEEEEEEEEEEEIEEEEEEEE
 13. 13. EE:EEfEEgEEEEE€t.IFEEEEIEEYFEEEEf;EEETIEE-EEEEEyExEEtE,FEEEEEEErEsE*EywTEEEHEfHEqEftg,gEEEF1EEEEIEEEEEEETEHEEEEEEEEtpEEEEEEEEEEgEEEEEEIEIEEEEE-+1-
 14. 14. EE--EEE6EEVIEEEqFEp;EEF,;EEEEEEEE,prFErIIE}EEgEgE-EHttqEEEEE-?EIgetgtEE!.EgEl.E#Gfi6,EE#FfEEr*FEflEBfrF#EfFEfgE*Ererr-tEEfEFfEEEEfBEE,,[SVF&**-BE&tr+EEF€,EEEwfiEF;;8,EFEhoE&EYpE;!,wEwHEreEEFEE€EfE-EEEsptef#EgEE€EFE1TFfgEHPEEtrEE€Et.trilt6EwEEFe.BoB*#V.ElvwwE*FFE
 15. 15. EEEEiTErEEEEE,E-EEXEttEEEEeEtEqqEq?ttqEqErErEtEEEEEEEEHFEFEfI-*ffiEEfEEBEEE
 16. 16. EEEEEE-AHE€EEEEHEENryE,EiBFEEEIEEtrEEEEptEEEEaEEEfr,rEE*Ei-E:-rEtgrtFE;|E-}EIElfr-{iEIE€F,EE;EEPEetEEH6g*g;EgtperegEpe-Ep&,EEEE,tr,EZPVHHHEtr&EruE:FG+EEaEEEEE!FrtrEEnEuEFErEEeEEE*-sEEE5FEfEEEEBEBItFET-EbEfPE{eP&HE^",rsEfpEIHwBErlarEn,trfr@B€,,rsVr/FEiKEwtPls@HBnF*F;FEtEE;E€TE-.v.Ho.v,Y,EFHfHEE,EVpTcHEFtrEwec[$EEErswjzE/tDITgEP16,tqE.FEEEFEEEE.JWEXBB.ErEFEE,EazE€FEb,trEGF-+Ptrv^ofrolw
 17. 17. PEEE;EEEEEEEIEEEEEEttprpfigpEgtEIEIEEu-IEEEEeEEEEEEEEIEtEIIE-E--EEEEEEEtffi*E*tTeEEatmv
 18. 18. EEEEEEEE-flEEEEEEEEEEttEE€FBEEiEEUE,I[g*FEt*gggg6g*pfiffi,tgvEt*rfiEEEt€,EE;EEEE*EEil6EE{e{e*rNe
 19. 19. ;E#eEeEet,tEEEEEE:|+*.EEEbEEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEE€;lst,BF>.Eatv4X6lstitEEEtreEr,r#FEl""vHFp&&B-i=IEFEEEEh[EEEIgEgtEg,IrgtEfr,ttfEEgfEEEgEEEEEEEEE-EE,^r*lojrvvv
 20. 20. EBoooooo.€)uo€tsd>ul.fjfOutcrcry9EEssq3r_e-d9)eatrEE9F,-oo900:.Y{gn*{o-d>,EltrEEt1F9834(*d--rrccYf,oCttrP.*EW.7tvoood-CYf,gEEEfEEEE,l=EEfEEEfEEFEEEEEE
 21. 21. EBEEEEfEn[EEEE*nuEEEq;E"EEEE€EEEPs.-EtETrEEE*fE$FEstErrEr-tEtEIt-EgEEttrEEg;eeoeeoEFvE,EF{f.EE#EEEEEEEFEIIE-
 22. 22. E€E-E-ECgETEEEUEEIEErEtPEPpEsErreyEt"rrtEEEEEfEEpl*gg[p6EstIeErtrt*ttT,IEtEtEp;E.EEEtE,ifiHeE*EEpEEFE#b#;EHEev*Eeeeo3V.hr.,hc)E.EJ5reEFB+tsEbtrwtrtrE.rr€YEE,_gEHFEt-YYi:ETe&€&EtiiFeBFFHggmtEgErEEg,ggrttgaEE(Yffv)ovvv
 23. 23. EFE#/sE+sEEE*E;EETEHSE?EIE*EEEEfstErEE-EuxEtgEgEgEtEtttEEt*scee8eFEFSic!.FbxE;fiEH€FFtEEqr4oEll,EEuBEuEEEEEFaoaatrlrls-trTFecEFrtr0lV.E,8,H^refiEEEN,*EwtEro;H,BEfu@PgEEEvBeEEEE6VtrEeEEFEE.EEFEEIEEEE"EEE-6EFEEEEgEYT,gfE*gtEgtgf^sec;EFg
 24. 24. ?;d>,r7,aoaaaOaa"OEEE-FEEE--"YEEEPF€Y#EnpEEEErEEE,EPtfif;EEEfgEEEFgEE,tY"EfEgfiEffiIrr*pgtrEgr-ggEEtrggpgE?e?aa?G6.C;gsgggsggse
 25. 25. r,r#E:;Elpu-fEEEg:EFE€sgFEE.ef*EEEFEEEfFgggrf*g*EEEIEEaEg{gtEfEtertffrEqg*Eg*ffig*EFEsEr*
 26. 26. 4r)EroJY1$EICP"Hqs=dlvvIo(ttrtrrG110v6*;e3[oryItrx,?-EA+EE{c.lvfi>lU-o.-wE*,EEi,t;.olgEFw,h,uwlvd15novtrtl15p.=E*,uGHEEE^Ia8EEFEHFEEH*V,V.EIr/soE6xN.trFF.to.r1?,

×