Analiza ryzyka partnera biznesowego

1,753 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza ryzyka partnera biznesowego

 1. 1. DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL DEPARTAMENT METOD RATINGOWYCH BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH
 2. 2. Analiza ryzyka partnera biznesowego We współczesnej gospodarce nieodłącznym i immanentnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest powstawanie między przedsiębiorstwami stosunków zobowiązaniowych. Fakt ten przyczynił się do wzrostu ryzyka partnera biznesowego, a tym samym do wzrostu znaczenia problematyki wczesnej identyfikacji i oceny tego ryzyka. 21
 3. 3. Analiza ryzyka partnera biznesowego Ryzyko partnera biznesowego związane jest z utratą przez niego zdolności płatniczej. Przez pojęcie utraty zdolności płatniczej rozumie się zazwyczaj: – zarówno krótkookresową niezdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań określaną jako utratę zobowiązań, płynności (ang. loss of liquidity), – jak teŜ trwałą utratę zdolności płatniczej określaną jako płatniczej, niewypłacalność (ang. insolvency). 31
 4. 4. Analiza ryzyka partnera biznesowego Często teŜ stosowane są inne definicje tych pojęć, bardziej je precyzujące. – Mianem utraty płynności określa się sytuację, w której w danym momencie podmiot gospodarczy nie jest w stanie pokryć swoich wydatków operacyjnych (koszty operacyjne) i finansowych (spłata zobowiązań finansowych) z bieŜących przychodów i środków zakumulowanych we wcześniejszych okresach. – Przez niewypłacalność rozumie się natomiast niezdolność podmiotu do pokrycia swoich zobowiązań, wynikającą z faktu, Ŝe wartość jego zobowiązań przekracza w dającym się przewidzieć okresie jego majątek. 41
 5. 5. Analiza ryzyka partnera biznesowego Czynniki powodujące utratę zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, moŜna podzielić na trzy zasadnicze grupy (płaszczyzny): 1. pierwsza grupa to zjawiska zachodzące na poziomie makroekonomicznym, związane z ogólną sytuacją gospodarczą. W tym przypadku chodzi o takie zjawiska, które niezaleŜnie od działalności podmiotu powodują obniŜenie jego zdolności płatniczej. 51
 6. 6. Analiza ryzyka partnera biznesowego 2. druga grupa zjawisk to te, które zachodzą na poziomie branŜy. Dotyczy to raczej takich zjawisk, które tkwią w naturze poszczególnych branŜ, np. roli danej branŜy w gospodarce, postępu naukowo - technicznego, cen surowców, rynków zbytu, zmiany przepisów prawnych. 3. do trzeciej grupy zjawisk naleŜą te, które zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa, i na które odmiennie niŜ poprzednio ma ono wyłączny bądź prawie wyłączny wpływ. 61
 7. 7. Analiza ryzyka partnera biznesowego Pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa następuje zazwyczaj stopniowo. Zwykle trwa to, przez 2 do 5-ciu lat, czasami nawet dłuŜej. Oczywiście, zajście pewnych zdarzeń moŜe ten proces bardzo przyśpieszyć. MoŜna powiedzieć, Ŝe takie zdarzenia działają na zasadzie „wyzwalacza”, i powodują „wybuch” w postaci utraty zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Zazwyczaj pierwsze sygnały potencjalnych trudności pojawiają się znacznie wcześniej niŜ rzeczywista utrata zdolności płatniczej. Dlatego teŜ w większości przypadków moŜna odpowiednio wcześnie rozpoznać symptomy zagroŜenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa. 71
 8. 8. Analiza ryzyka partnera biznesowego MoŜna wyróŜnić: – metody ilościowe, – metody jakościowe, – metody mieszane. 81
 9. 9. Analiza ryzyka partnera biznesowego W metodach ilościowych cała analiza opiera się wyłącznie na danych mierzalnych. W przypadku metod jakościowych punktem wyjścia jest zazwyczaj badanie zjawiska w oparciu o analizę przypadków, przy czym odmiennie niŜ w przypadku metod ilościowych wykorzystywana informacja ma charakter niemierzalny, jakościowy. Metody mieszane wykorzystują zarówno dane o charakterze ilościowym jak równieŜ jakościowym. Zazwyczaj informacje te są odpowiednio pogrupowane, a poszczególna ich grupa reprezentuje dany aspekt zjawiska. 91
 10. 10. Analiza ryzyka partnera biznesowego W zaleŜności od sposobu wnioskowania o zagroŜeniu zdolności płatniczej moŜna wyróŜnić: – metody logiczno - dedukcyjne, dedukcyjne – metody empiryczno - indukcyjne. indukcyjne 101
 11. 11. Analiza ryzyka partnera biznesowego Metody logiczno - dedukcyjne opierają się na załoŜeniu, Ŝe zdolność płatniczą danego podmiotu da się ocenić na podstawie analizy określonych czynników opisujących jego bieŜącą sytuację ekonomiczno - finansową. 111
 12. 12. Analiza ryzyka partnera biznesowego Metody empiryczno - indukcyjne abstrahują od sytuacji finansowej jednostkowego przedsiębiorstwa. Próbują one wyciągać wnioski na temat jego przyszłej zdolności płatniczej w oparciu o prawidłowości stwierdzone na podstawie zgromadzonego materiału statystycznego dotyczącego innych firm (niekoniecznie z tej samej branŜy), które utraciły zdolność płatniczą, oraz takich, które jej nie utraciły. 121
 13. 13. Produkty i Usługi BIK4Company Raport generowany na podstawie danych finansowych dotyczących jednego okresu sprawozdawczego, dostarczonych przez Odbiorcę; Raport generowany na podstawie danych finansowych dot. n okresów sprawozdawczych, dostarczonych przez Odbiorcę, przy czym n przyjmuje wartości od 2 do 5. 141
 14. 14. Raport BIK4Company Standard Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ekonomiczno- Oceniane przedsiębiorstwo klasyfikowane jest przy wykorzystaniu ratingu eksperckiego do jednej z 10 klas ratingowych (I-X), zgodnie z malejącym (I- poziomem wiarygodności finansowej. 151
 15. 15. Raport BIK4Company Standard Porównanie standingu finansowego badanego podmiotu na tle branŜy Pozycjonowanie ocenianego podmiotu na tle branŜy odbywa przy wykorzystaniu decylowych rozkładów wskaźników finansowych finansowych. 161
 16. 16. Raport BIK4Company Standard Wskaźniki finansowe spółek publicznych działających w branŜy badanego podmiotu Wartości wskaźników finansowych spółek publicznych mogą być wykorzystane do pozycjonowania ocenianego podmiotu gospodarczego na tle konkurentów dobrze znanych na rynku (notowanych na GPW), posiadających wysoki standard sprawozdań finansowych. 171
 17. 17. Raport BIK4Company Standard Wskaźnik ryzyka branŜy Ryzyko inwestycyjne szacowane jest w oparciu o wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych, obliczonych na podstawie oficjalnych danych GUS pochodzących ze sprawozdań F-01/I-01 oraz F-02. Wskaźnik przyjmuje wartości z przedziału <0;1>. Im wyŜsza wartość tego wskaźnika, tym wyŜszy poziom ryzyka inwestycyjnego. 181
 18. 18. Raport BIK4Company Standard Wybrane tytuły artykułów prasowych na temat branŜy w której działa badany podmiot W bazie indeksów prasowych obecnie znajduje się ponad 30tys. artykułów przypisanych konkretnym branŜom według kodu PKD lub słowa kluczowego. Dane aktualizowane są codziennie. 191
 19. 19. Raport BIK4Company Standard 201
 20. 20. Raport BIK4Company Dynamiczny Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ekonomiczno- Przedsiębiorstwo oceniane jest w kaŜdym z wybranych okresów sprawozdawczych i klasyfikowane zostaje do jednej z 10 klas ratingowych (I-X), zgodnie z malejącym poziomem wiarygodności finansowej. (I- 211
 21. 21. Raport BIK4Company Dynamiczny Porównanie standingu finansowego badanego podmiotu na tle branŜy Pozycjonowanie ocenianego podmiotu na tle branŜy odbywa przy wykorzystaniu decylowych rozkładów wskaźników finansowych finansowych. 221
 22. 22. Raport BIK4Company Dynamiczny Wskaźniki finansowe spółek publicznych działających w branŜy badanego podmiotu Prezentowany jest tylko ostatni z podanych do analizy okresów sprawozdawczych. 231
 23. 23. Raport BIK4Company Dynamiczny Wskaźnik ryzyka branŜy Prezentowane są zmiany wskaźnika ryzyka inwestycyjnego w badanych okresach sprawozdawczych. 241
 24. 24. Raport BIK4Company Dynamiczny Wybrane tytuły artykułów prasowych na temat branŜy w której działa badany podmiot 251
 25. 25. Raport BIK4Company Dynamiczny 261
 26. 26. Odbiorcy Produktów i Usług BIK4Company Potencjalni Odbiorcy Wykorzystania W zakresie: Banki - przebiegu procesu kredytowego W szczególności średnie i małe banki - procesu pozyskiwania klienta W zakresie: - przebiegu procesu kredytowego Fundusze poręczeniowe i poŜyczkowe - procesu pozyskiwania klienta W zakresie - wyceny ryzyka finansowego przy Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczeniach kontraktów handlowych W zakresie wyceny ryzyka kredytowego przy Firmy leasingowe działalności leasingowej W zakresie wyceny ryzyka kredytowego przy Firmy faktoringowe obrocie factoringowym Ograniczanie ryzyka handlowego związanego z Przedsiębiorstwa ograniczonymi terminami płatności 271
 27. 27. Odbiorcy Produktów i Usług BIK4Company Potencjalni Odbiorcy Wykorzystania Potencjalni inwestorzy zainteresowani alokacją Analizowanie sytuacji ekonomicznej branŜ i kapitału w dane przedsiębiorstwo, czy branŜę przedsiębiorstwa Monitorowanie sytuacji ekonomiczno–finansowej Organy nadzorcze (rady nadzorcze) określonych podmiotów gospodarczych Bezpośrednio zainteresowane działalnością podmiotów Władze regionalne finansowych na ich terenie (aspekty podatkowe i społeczne) Jako element raportu z badania sprawozdań Audytorzy finansowych Giełda Papierów Wartościowych – standard Sprawozdania i raporty przy raportach Uzupełnienie informacji (o charakterze jakościowych- Biura Informacji Gospodarczej i wywiadownie behawioralnym) prezentowanej na raportach o gospodarcze informację ilościową analityczną Uzupełnienie informacji (o charakterze jakościowych- Jednostki zarządzające środkami unijnymi behawioralnym) prezentowanej na raportach o informację ilościową analityczną 281
 28. 28. Korzyści ze stosowania Produktów BIK4Company Ujednolicenie procesu pomiaru ryzyka kredytowego; Skrócenie czasu potrzebnego do analizy klienta; Skró Zobiektywizowanie oceny – wartości analizowane zawsze liczone są wg tych samych algorytmów, uniknąć moŜna zatem subiektywnych ocen, jakie jest w stanie stworzyć analityk; ZróŜnicowanie kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych; Zró Ograniczenie naduŜyć – zwiększenie moŜliwości kontroli; Analizy „retro” - zakres informacji dostępnych w systemie pozwala na retro” przeprowadzenie analizy historycznych okresów sprawozdawczych począwszy od pierwszego kwartału 2002 r. 291

×