Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WRAP-UP : ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์

289 views

Published on

สรุปปิดค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.3 (GATE program) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Published in: Science
 • Be the first to comment

WRAP-UP : ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 1. 1. W RAP-UP ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 (GATE Program )โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 6-8 กรกฎาคม 2559
 2. 2. จำภาพเหล่านี้ได้หรือไม่?
 3. 3. สนุกคิดกับโครงงานวิทย์ เปิดโลกโครงงานวิทย์ฯ สู่เวทีนานาชาติ งานวิจัยด้านพลังงาน + ศึกษาดูงาน เตรียมโปสเตอร์ ข้อเสนอโครงงาน การสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการ ทำโครงงาน
 4. 4. ต้นน้ำ... กลางน้ำ??? ปลายน้ำ???
 5. 5. â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì Áѹ¤×ÍÍÐäÃ??? ààÅéÇ
 6. 6. technologyScience & Technology Science How? How? ยอดหทัย เทพธรานนท์
 7. 7. Play!!!
 8. 8. How? Manual ? ?? โจทย์วิจัย ผลงานที่ สมบูรณ์ Scientific method How?
 9. 9. ? ?? โจทย์วิจัย Scientific method ผลงานที่ สมบูรณ์ สำรวจ ทดลอง ทฤษฎี ประดิษฐ์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อะไร?
 10. 10. การวิจัยโครงงาน & ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์ หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางปฏิบัติ อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
 11. 11. การวิจัย กิจกรรม วิทยาศาสตร์&
 12. 12. ? ?? การวิจัย & กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการ วิทยาศาสตร์หรือไม่? งานมีความลึกซึ้งพอหรือไม่? เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่? มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้หรือไม่?
 13. 13. ? ?? งานต่อไปนี้จัดเป็นงานวิจัย (โครงงาน) หรือ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาสารสกัดจากต้นใบบัวบกในการป้องกันโรค มะเร็งเต้านมด้วยระเบียบวิธีการทางคอมพิวเตอร์ การหาค่าประจุของอิเล็กตรอน โดยวิธีหยดน้ำมัน (มิลลิแกน) การศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นป้องกันแมลงก้นโด่ง
 14. 14. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล มนุษยชาติ True successes is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ สังคม การค้นพบ การประดิษฐ์ ประโยชน์ ความรู้ พระราชบิดา ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 15. 15. ยอดหทัย เทพธรานนท์
 16. 16. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??คําถาม ผลสรุป การอ่าน ผู้รู้ ?สมมติฐาน การทดลอง สังเกต เห็นรูปแบบ ที่มาของปัญหา
 17. 17. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? Scientific method สรุปผล ผิด ถูก ถูกต้องตามสมมติฐาน หรือไม่ เผยแพร่ ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้าง สมมติฐาน ตั้งปัญหา? การสังเกต วิเคราะห์ ข้อมูล ตรวจสอบ สมมติฐาน
 18. 18. เริ่มบรรเลง!!!
 19. 19. Researcher เลือกที่จะเป็นอะไร?? ?? 1 Robot VS
 20. 20. “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจํากัด แต่จินตนาการ โอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ ว่าไปแล้ว มันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัยวิทยาศาสตร์ทีเดียว” Albert Einstein Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorism (1931) 2
 21. 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง 3 “คิดเป็นลำดับ ขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล”
 22. 22. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??โจทย์วิจัย Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย Scientific method + Objectives ผลงานที่ สมบูรณ์
 23. 23. หัวข้อที่จะศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, ตัวแปรควบคุม วิธีการทดลอง ผลการทดลอง Exp.2 เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้อย่างชัดเจน!!! ในทุกการทดลอง Exp.1 Exp.3 4
 24. 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง คำถามที่ควรเกิด ทุก step ตั้งแต่เริ่ม What? Where? When? Why? How? 4W 1H 5
 25. 25. VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 6 “เป้าหมายที่ต้องการนำไปใช้จริง ก็เป็นสิ่งสำคัญ” scale เล็ก scale ใหญ่
 26. 26. สกัดหลาย ๆ ที VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 7 “กล้าที่จะตัดสินใจ... แต่ต้องมีเหตุผลมา รองรับว่าทำไมเราจึงตัดสินใจเช่นนั้น?” สกัดทีเดียว
 27. 27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 จำเป็นไหม? ไม่ใช่ How?How? 8 Exp.1 exp.2 exp.3
 28. 28. ผลการทดลอง เป็นไปตาม สมมติฐาน หรือไม่? ไม่ใช่ Exp.1 exp.2 exp.3 How?How? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
 29. 29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง FAIL!!! FAIL!!! FAIL!!! 9
 30. 30. NSTDA CHIANG MAI มีกี่เส้นทางที่จะมาถึง สวทช.???
 31. 31. NSTDA CHIANG MAI ทางโดนดินถล่ม คุณจะทำ อย่างไร หากจำเป็นต้องเดิน ทางต่อ?
 32. 32. FAIL!!! “การทำ lab ครั้งแรก อาจจะไม่ ประสบความสำเร็จ แต่มีหลากหลายเส้นทางให้เรา เลือกเดิน” FAIL!!!
 33. 33. “เราควรเลือกแหล่งในการสอบถามข้อมูล” 10 แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ mentor ???% พี่ใน lab ???% student ?? ???%
 34. 34. “เราจะทำอย่างไรเพื่อได้ความรู้ครบ 100%” แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ mentor ???% ? ?? ? ??
 35. 35. เราได้อะไรจากการทำโครงงาน? ชีวิตจริง กระบวนการคิด แบบวิทยาศาสตร์
 36. 36. จินตนาการ
 37. 37. “บ่อยครั้งที่จินตนาการ นําเราไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริง แต่ถ้าปราศจากจินตนาการ เราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนเลย” คาร์ล ซาแกน นักดาราศาสตร์ ชาวอเมริกัน
 38. 38. LES’S GO!!! LES’S GO!!! LES’S GO!!!
 39. 39. RESOLUTION EXPERIENCE PASSION IMPROVEMENT REPIMY LIFESTYLE

×