Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM

1,194 views

Published on

ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM
(เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์)

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (วทท. 11
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 (10.00 - 12.00 น.)
ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

PRESENTED BY: BUNDIT BOONYARIT (JSTP#14)

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM

 1. 1. วันที่ 11 มิถุนายน 2559 (10.00 - 12.00 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (วทท. 11) PRESENTED BY: BUNDIT BOONYARIT (JSTP#14) ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM (เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 (10.00 - 12.00 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (วทท. 11) PRESENTED BY: BUNDIT BOONYARIT (JSTP#14) ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM (เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์)
 2. 2. แนะนำตัว บัณฑิต บุญยฤทธิ์ (พี่อ้น) กำลังศึกษา: ปริญญาโท ปี 1 สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.ปลาย: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2557 (Young Thai Science Ambassador 2014) อพวช. นิสิตทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ (JSTP) รุ่นที่ 14 ม.ปลาย สวทช. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ งานวิจัยที่สนใจ: Protein bioinformatics, Pharmaceutical bioinformatics Computer-aided drug design & discovery
 3. 3. DOWNLOAD SLIDE http://bit.ly/1Ogvi2i http://goo.gl/kFI1Z0OR
 4. 4. STEM
 5. 5. S-SCIENCE T-TECHNOLOGY E-ENGINEERING M-MATHEMATICS ?
 6. 6. S-SCIENCE T-TECHNOLOGY E-ENGINEERING M-MATHEMATICS A-ART
 7. 7. A-ARTSTEM STEAM+
 8. 8. “SCIENCE AND EVERYDAY LIFE CANNOT AND SHOULD NOT BE SEPARATED.” Rosalind Franklin
 9. 9. â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ?
 10. 10. How? ? ?? โจทย์วิจัย ผลงานที่ สมบูรณ์ ! How?
 11. 11. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? Scientific method สรุปผล ผิด ถูก ถูกต้องตามสมมติฐาน หรือไม่ เผยแพร่ ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้าง สมมติฐาน ตั้งปัญหา? การสังเกต วิเคราะห์ ข้อมูล ตรวจสอบ สมมติฐาน
 12. 12. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??คําถาม ผลสรุป การอ่าน ผู้รู้ ?สมมติฐาน การทดลอง สังเกต เห็นรูปแบบ ที่มาของปัญหา
 13. 13. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล มนุษยชาติ True successes is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ สังคม การค้นพบ การประดิษฐ์ ประโยชน์ ความรู้ พระราชบิดา ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 14. 14. DESIGN SCIENCEVS
 15. 15. DESIGN VS SCIENCE http://mills-scofield.com/blog/2013/10/7/integrating-design-theory-the- scientific-process.html Empathize Define Test AnalyzeHypothesisObserve Experiment Ideate Prototype Design Theory Scientific Process (เข้าใจ) (กำหนด) (ความคิด) (ต้นแบบ) (ทดสอบ) (สำรวจ) (สมมติฐาน) (ทดลอง) (วิเคราะห์)
 16. 16. OverheadProjector Policebeginusingoverheadprojectorsfor theiridentificationwork,quicklyfollowed bythemilitary,educators, andbusinesses. 1945 CE 35mmSlidePresentations The35mmslideprojectorenables professionalstocommunicateideas sequentiallytolargeraudiences.The pioneering35mmslidefirmGenagraphics chargesfrom$300to$1500per proprietaryslide. 1950 CE PowerPoint Theclickheard‘roundtheworld: PowerPoint1.0debutsfortheMacintosh. Suddenlyeveryonecandesignslides.Little considerationisgiventowhetherornot thisisagoodidea. 1987 CE PervasivePC PCssitoneverydesktopintheworkplace andhigh-stakesbusinesscommunications evolvefromprinteddocumentstodigital presentations.The35mmslidecompanies goextinctalmostovernight. 1992 CE AnInconvenientTruth AlGoreraisesenvironmentalconsciousness, winsanAcademyAward,andreceivesthe NobelPeacePrizefortellingacompelling storyaboutclimatechangewithlittlemore thanaslideshow. 2007 CE CognitiveStyleofPowerPoint EdwardTufteauthors“TheCognitiveStyle ofPowerPoint.”Init,hesuggeststhat PowerPointimpairedthequalityofthe engineers'investigativeanalysisonthe ColumbiaSpaceShuttlewhenitwasgravely impactedbydebris. 2003 CE x When you think of presentations, your immediate thoughts probably travel only as far back as 1987—the beginning of the PowerPoint era. If you broaden your perspec- tive, you might recall an age of 35mm slides and flip charts—the latter half of the last century. And though the means and methods have changed over time, the mes- sages by and large have not: you recount stories, present new information, strive to change others’ minds. The world is wired for visual as well as verbal communication. Don’t believe it? Consider this timeline: 500 BCE PublicSpeaking TheGreekspioneerthestudyandpractice oforatoryandlogography.Centurieslater, ArsOratoria(theartofpublicspeaking)isa markofprofessionalcompetenceinRome, especiallyamongpoliticiansandlawyers. 1350 CE BarGraphs BishopNicoleOresmecreatesa“Proto-Bar Graph”forplottingvariablesinacoordinate system.Thankfully,helacksdistracting, moderntextures. 3000 BCE EgyptianMurals Large,pictographicmuralscommunicate complexideastocrowdsofthousands. Hieroglyphicsymbols—functioningasboth representativeimagesandphonetic components—augmentlargerimagesto blendvisualandverbalcommunication. 950 CE StainedGlassWindows Beforetheprintingpress,theRoman CatholicChurchconveyedstoriesofsaints andbiblicalcharacterstoamostly illiteratepublicthroughthecolorfulmedium ofstainedglass.Themessagesstick. 15000 BCE CavePaintings The2,000imagesfoundinthecavesat Lascaux,Francenarratestoriesthrough character,sequence,andmotion.Theoldest evidencetheworldhasofvisualstorytelling, thepaintingsdemonstrateearlyrelianceon usingimagestoconveymeaning. 1845 CE ComicStrips SwissartistRudolpheTöpfferdevelopsthe forerunnertotoday’smoderncomicstrips: hetellscompletestoriesusingframesthat containbothimagesandtext. v Brief History of Visual Aids 15000 ก่อนค.ศ. 3000 ก่อนค.ศ. 500 ก่อนค.ศ. 950 ค.ศ. 1350 ค.ศ. 1845 ค.ศ. 1945 ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1992 ค.ศ. 2003 ค.ศ. 2007 ค.ศ. ภาพเขียนตามถ้ำ จิตรกรรมฝาผนังในอียิปต์ การพูดกับคนหมู่มาก หน้าต่างลายกระจกสี แผนภูมิแท่ง การ์ตูนสั้น เครื่องฉายแผ่นใส การนำเสนองานด้วยสไลด์35ม.ม. เพาว์เวอร์พอยต์ การแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รูปแบบการคิดของพาวเวอร์พอยต์ ความจริงที่ไม่มีใครอยากเห็น History of Visual Art
 17. 17. ทําอย่างไรให้งานนําเสนอ ดูดีมีสไตล์?
 18. 18. on.fb.me/1pAIjn4
 19. 19. on.fb.me/1pAIjn4
 20. 20. on.fb.me/1pAIjn4
 21. 21. on.fb.me/1pAIjn4
 22. 22. on.fb.me/1pAIjn4
 23. 23. 1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร 2. สาร 3. สื่อ หรือช่องทาง 4. ผู้รับสาร เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? องค์ประกอบของการสื่อสาร
 24. 24. เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? WHAT WHERE WHEN WHY WHO WHOM เราจะมาพูดเรื่องอะไร? เรามาพูด ที่ไหน? เราจะพูดเมื่อไร? ทำไมจึงมาเสนอ? ใครเป็นคนนำเสนอ? เราจะเสนอแก่ใคร? HOW วางแผนอย่างไร? หลัก 6 W 1H
 25. 25. WHAT WHERE WHEN WHY WHO WHOM การออกแบบสำหรับการนำเสนองานวิจัย กิจกรรมในประชุม วทท. ครั้งที่ 11 ช่วงเช้า และบ่าย ให้รู้ถึงหลักการการ ออกแบบสำหรับการนำ เสนองานวิจัย วิทยากร น้องนักเรียนชั้น ม.ปลาย + มหาวิทยาลัย HOW วางแผนอย่างไร?
 26. 26. สารที่ ต้องการนํา เสนอ การพูด ภาพเรื่องราว ผู้ฟัง สร้าง ความคิด การเขียน บทวิจารณ์ คิด เป็นภาพ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ความ เคลื่อนไหว ข้อวิจารณ์มนุษย์ เว็บหรือ เครื่องมือ เอกสาร กระดาษ ข้อวิจารณ์ นึกถึงลักษณะเฉพาะของผู้ฟัง กําหนดแนวโน้ม ขอบเขตเนื้อหา สํารวจสถานที่ จัดระดมสมอง กําหนดภาพโดยรวมของการนําเสนอ ทําโครงส้ราง กําหนดโครงเรื่อง เขียนบท เขียนเรื่องราว ชักจูงและชี้นําผู้ฟัง ค้นหาและระบุความต่าง และช่องว่างระหว่งผู้ฟัง ท้าทายความเชื่อและสภาพที่เป็นอยู่เดิม ร่างสตอรี่บอร์ด นึกภาพแผนที่คํา เปลี่ยนคําให้เป็นภาพ กําหนดลําดับความสําคัญ สร้างแผนภาพต่าง ๆ เลือกสรรข้อมูล จัดประเภท กําหนดสี สร้างพื้นหลัง เลือกรูปภาพ ประกอบเป็นแม่แบบ ระบุวัตถุประสงค์ กําหนดความเร็ว กําหนดทิศทาง ออกแบบความลื่นไหล รวบรวมผลวิจารณ์ วางตําแหน่งภาพเนื้อหา เชื่อมโยงภาพกับการสร้างแบรนด์ ยืนยันความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหว ของสายตา เลือกลักษณะปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษากาย ตาประสาน จังหวะเคลื่อนที่เหมาะสม ระบุสิ่งสนับสนุน จังหวัดระเบิดเนื้อหา ระบบเสียงอลังการ ปรับปรุงการออกแบบ รวมสื่อเข้าเป็นหนึ่งเดียว ออกแบบปฏิสัมพันธ์ แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพร่างบนฟลิปชาร์ท ออกแบบแผ่นภาพโฆษณา มีภาคผนวก ซักซ้อมบ่อย ๆ บันทึกการนําเสนอของตัวเอง เล่าเรื่องด้วยสไลด์ ขอผลประเมิน
 27. 27. แต่... งานนําเสนอส่งผลเสียต่อผู้ฟัง/อ่าน
 28. 28. ผู้นำเสนอมักจะนำข้อความที่ต้องการ จะนำเสนอแก่ผู้ฟังวางในสไลด์ทุกคำ ทุกตัวอักษร เพื่อไม่ให้ตนเองลืมสิ่งที่ ต้องการจะพูดถึง เมื่อผู้ฟังมองดู สไลด์ของคุณแล้วจะรู้สึกว่าเบียดแน่น ไปด้วยตัวอักษร ซึ่งแน่นอนว่าผู้นั่งฟัง ณ ขณะนั้นคงจะเกิดอาการเบื่อ ง่วง ในที่สุดจะส่งผลทำให้ผู้ฟังไม่สนใจสิ่งที่ คุณต้องการจะนำเสนอ... 1 ไม่ควรนำคำพูดที่ ต้องการนำเสนอลง ในสไลด์ทุกตัวอักษร
 29. 29. 2 ขนาดตัวอักษรในสไลด์เล็กได้อีก 0 75 150 225 300 April May June July August September October 123135 65 48 80 4355 9893 120 143 63 3627 Region 1 Region 2
 30. 30. 2 ขนาดอักษรควรมี ความพอดี ขนาดตัวอักษรในสไลด์ใหญ่เวอร์ 0 75 150 225 300 April June August 1356548 80 4355 93120143 633627 Region 1 Region 2
 31. 31. 3 หลีกเลี่ยงการใช้ bullet ที่มากเกินความ จำเป็นใน 1 สไลด์ หลีกเลี่ยง การใช้ Bullet ที่ มาก เกิน ความ จำเป็น เรา ควร กำหนด หัวข้อ ที่ ต้องการ จะ นำ เสนอ ไม่ เช่นนั้น ผู้ฟัง อาจ จะ เบื่อ จับ ประเด็น ไม่ได้ และ
 32. 32. 4 หลีกเลี่ยงการใช้สีที่ไม่ ดีต่อสายตา Bad Color Schemes อาจทำให้ผู้ฟัง ปวดหัว แสบตา เสียสมาธิ คลื่นไส้ อาเจียน
 33. 33. Data VS Effectiveness 5
 34. 34. Data VS Effectiveness 5
 35. 35. Data VS Effectiveness 5
 36. 36. Data VS Effectiveness 5
 37. 37. 5 Data VS Effectiveness การเสนอข้อมูลควรมี ความพอดี
 38. 38. คุณเรียนรู้พื้นฐาน เพราะมันช่วยให้คุณทํางานง่ายขึ้น และออกแบบได้ดีขึ้น John McWade นักออกแบบและนักเขียน
 39. 39. องค์ประกอบที่ไม่ควรมองข้าม
 40. 40. The ingredients of a Great Presentation Aa สี ข้อความ รูปภาพ a container or surface e visual elements. It can hing you want, or it can t at all. the surface is opaque or textured, ht source, and from where it origi- d to pry yourself away from the heir preordained slide junk. Think equired. What reflects your intent reflects your company’s brand? to your information rather than der approaching the background ore. พื้นหลัง
 41. 41. การนําเสนอด้วยตัวพิมพ์
 42. 42. ขยายใหญ่! อักษรบนตัวเครื่องบินเล็ก อักษรบนตัวเครื่องบินชัดเจน
 43. 43. ข้อมูลเชิงปริมาณที่มากเกินความจําเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความพอดี หลีกเลี่ยงความรกรุงรัง
 44. 44. มีพื้นที่ให้อักษรหายใจ ช่องว่างระหว่างตัวอักษรมีความพอดี ช่องว่างระหว่างตัวอักษรห่างมากเกินไป Away with WAR! Away with WAR!
 45. 45. ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความพอดี ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 ระยะห่างระหว่างบรรทัดชิดเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 มีพื้นที่ให้อักษรหายใจ
 46. 46. แบบอักษรที่เชื่อถือได้ Baskerville Bodoni Franklin Gothic Futura Garamond Helvetica Optima Rockwell
 47. 47. แบบอักษรที่เชื่อถือได้ คอร์เดีย นิว (Cordia New) ทีเอช นิรมิตร (TH Niramit AS) ทีเอช สารบัญ (TH SarabunPSK) จุฬาน่ารัก (ChulaNarak) ซีเอ็ม ประสานมิตร (CmPrasanmit) คณิกา (KaniGa) ดีเอสเอน อนุรักษ์ (DSN Anurak) ดีเอสเอน อดิเรก (DSN Adirek) ดีเอสเอน กมล (DSN Kamon)
 48. 48. ทั้งหมดในตระกูลเดียว 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP ใช้แบบอักษรเพียงตระกูลเดียว
 49. 49. 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP
 50. 50. จํานวนแบบอักษรที่ต้องใช้ ใช้แบบอักษรที่มากเกินไป Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.728.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) ใช้แบบอักษรเดียว Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 51. 51. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.728.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 52. 52. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 53. 53. การวางข้อความแบบปกติ สื่อความหมายทั่วไป การวางข้อความในตําแหน่งแปลกไป สื่อความหมายได้อีกแบบ Water is the best sport drink. 60 millon plastic water bottles are thrown away everyday in the US. ข้อความทรงพลังกับภาพ
 54. 54. ตัวพิมพ์บอกอารมณ์ แบบอักษรเข้ากับอารมณ์ของรูปภาพ แบบอักษรขัดแย้งกับอารมณ์ของรูปภาพ Rule#4 We don’t pay attention to boring things Rule#4 We don’t pay attention to boring things
 55. 55. Rule#4 We don’t pay attention to boring things
 56. 56. Rule#4 We don’t pay attention to boring things
 57. 57. Water is the best sport drink.
 58. 58. 60 millon plastic water bottles are thrown away everyday in the US.
 59. 59. การวางตัวอักษรบนภาพ ข้อความกลืนไปกับพื้นหลัง ข้อความแยกออกมาจากพื้นหลังชัดเจน July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4%
 60. 60. July unemployment rate in Japan: 5.4%
 61. 61. July unemployment rate in Japan: 5.4%
 62. 62. July unemployment rate in Japan: 5.4%
 63. 63. การสื่อสารด้วยสี
 64. 64. ร้อน กระตุ้น ตื่น เต้น มีพลัง สำคัญ อันตราย อบอุ่น สดใส มี ชีวิตชีวา วัยรุ่น ระ แวดระวัง แจ่มใส่ สดใส ใหม่ แผ่กระจาย อำนาจบารมี ร่มรื่น สงบ พัก ผ่อน ธรรมชาติ ปกติ ปลอดภัย ปลอดโปร่ง กว้าง เบา ปลอดภัย สว่าง สุขุม สุภาพ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ เยือกเย็น ความสูงศักดิ์ ลี้ลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มั่งคั่ง หรูหรา การใช้สีสร้างอารมณ์
 65. 65. WARM COOL Color wheel การใช้สีสร้างอารมณ์ ใช้สีเข้มกับตัวอักษร ใช้สีอ่อนในการเน้นข้อความ
 66. 66. Hues (true color) Tints (percentage of white added to a hue) Shades (percentage of black added to a hue) Hues (true color) Shades (percentage of black added to a hue) Tints (percentage of white added to a hue) สีแท้ สีคลํา สีนวล ้ การใช้สีสร้างอารมณ์
 67. 67. พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 68. 68. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 69. 69. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 70. 70. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006)
 71. 71. พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Light tints white white background Huas Tints Light tints white light-gray background Huas Tints Light tints white black background Huas Tints
 72. 72. พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Dark tints white white background Huas Tints Dark tints white light-gray background Huas Tints Dark tints white black background Huas Tints
 73. 73. การใช้สีแบบเอกรงค์ (Monochrome) ได้แก่ การไล่สี เดียวกันให้มีน้ำหนัก แก่อ่อนลงไปตามลำดับ โครงสีแบบเอกรงค์
 74. 74. โครงสีแบบเอกรงค์
 75. 75. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) โครงสีแบบเอกรงค์
 76. 76. การใช้สีข้างเคียงกัน (Analogous) ทำให้เกิดความกลมกลืน แบบ 2 สี และ 3 สี สีข้างเคียง
 77. 77. สีข้างเคียง
 78. 78. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีข้างเคียง
 79. 79. การใช้สีคู่ตรงข้าม (Dyad) เป็นการเล่นการ ตัดการตัดกันของสี สีตรงข้าม
 80. 80. สีตรงข้าม
 81. 81. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีตรงข้าม
 82. 82. Tetrad Double Complementary Split complementary Triad
 83. 83. การใช้ภาพเล่าเรื่อง
 84. 84. ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดใหญ่ไม่สมดุล ดูมีเอกลักษณ์กว่า The Enormo Burger The Enormo Burger
 85. 85. The Enormo Burger
 86. 86. The Enormo Burger
 87. 87. ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดเล็ก แต่มีสีเดียวกับพื้นหลัง We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things
 88. 88. We don’t pay attention to boring things
 89. 89. We don’t pay attention to boring things
 90. 90. ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดเล็ก แต่มีสีเดียวกับพื้นหลัง We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things
 91. 91. We don’t pay attention to boring things
 92. 92. We don’t pay attention to boring things
 93. 93. ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด ภาพเต็มจอ วางข้อความในแนวปกติ ภาพเต็มจอ วางข้อความในแนวแปลกไป We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things
 94. 94. We don’t pay attention to boring things
 95. 95. We don’t pay attention to boring things
 96. 96. ปรับปรุงภาพด้วยการตัดบางส่วน ภาพขนาดทั่วไป ที่ไม่ได้เน้นส่วนใด ภาพที่เน้นในส่วนของท้องฟ้า Chiangdow Chiangmai
 97. 97. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพมีขนาดเล็กเกินไป Chiangdow Chiangmai
 98. 98. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ วางภาพสะเปะสะปะในสไลด์ Chiangdow Chiangmai
 99. 99. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพมีขนาดเกือบเต็มสไลด์ Chaingdow Chiangmai
 100. 100. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพมีความละเอียดตํา่ Chaingdow Chiangmai
 101. 101. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพที่เห็นทั้งพิกเซลและลายนํา้ Chaingdow Chiangmai iStock
 102. 102. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพที่ผิดสัดส่วน Chaingdow Chiangmai
 103. 103. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ การใช้ภาพซําเต็มหน้าสไลด์้
 104. 104. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ การใช้คลิปอาร์ต Chaingdow Chiangmai
 105. 105. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ ภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา Chaingdow Chiangmai
 106. 106. ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ พื้นหลังมีรายละเอียดมากไป July unemployment rate in Japan: 5.4%
 107. 107. July unemployment rate in Japan: 5.4%
 108. 108. July unemployment rate in Japan: 5.4%
 109. 109. การทําให้ข้อมูลเรียบง่าย
 110. 110. คุณรับรู้ความจริงแท้จากความงาม และความเรียบง่ายได้เสมอ Richard Feynman นักฟิสิกส์
 111. 111. 3 steps การจํากัด การลด การเน้น
 112. 112. รายละเอียดในสไลด์มากเกินไป จํากัดข้อมูลแต่พอดี การจำกัด 0.00 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe 44.2 46.5 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) 44.2 46.5
 113. 113. จอภาพจะแสดงอะไรให้ผู้ชมดู มันจะช่วยให้ผู้ชมเห็นประเด็นของคุณได้อย่างไร แผนภูมินี้แสดงสาระของประเด็นอะไรบ้าง มีส่วนใดในสไลด์นี้บ้างทีไม่จําเป็น การลด Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) 44.2 46.5
 114. 114. ใส่ข้อมูลที่เน้นลงไป แต่ทําให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นแอนิเมชั่น การเน้น Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Finland 40.0% —> 43.0% 44.2 46.5 Finland 40.0% —> 44.2%
 115. 115. 0 25 50 75 100 April May June July 0 50 100 150 200 April May June July April May June July 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 April May June July 7% 8% 10% 11% 29% 35% 0 5 10 15 20 0 3 6 9 12 ลักษณะแผนภูมิ กราฟ ที่ใช้บ่อย
 116. 116. การใช้แผนภาพ Structure Matrices Trees Layers Pictorial Direction Location Reveal Process Influence Display Data Comparison Trend Distribution Cluster Overlapping Closure Enclosed Linked Radiate From a point With a core Without a core Flow Linear Circular Divergent/Convergent Multidirectional Abstract Concepts Realistic Concepts The diagram section depicts examples of six common diagram types. The first four types show common shapes that can be used to explain various abstract relationships. The last two types show illustrated solutions of a more literal, realistic nature. Below is a key for how the section is organized. กรอบคิดเชิงนามธรรม กรอบคิดเชิงรูปธรรม การไหล เชิงเส้น แบบวงกลม แยกออก / บรรจบกัน หลายทิศทาง โครงสร้าง แบบตาราง แบบต้นไม้ แบบแยกชั้น กลุ่มก้อน แบบซ้อนเหลื่อม แบบปิด แบบวงล้อม แบบเชื่อมต่อ แบบรัศมี แตกออกจากจุดเดียว แบบมีแกน แบบไม่มีแกน แบบรูปภาพ บอกทิศทาง บอกตําแหน่ง เผยให้เห็น บอกการทํางาน แสดงอิทธิพล การแสดงข้อมูล แบบเปรียบเทียบ แสดงแนวโน้ม แสดงการกระจาย
 117. 117. หลักการสําคัญในการออกแบบ
 118. 118. สร้างเป้าหมายและจุดโฟกัส The ingredients of a Great Presentation สร้างความกลมกลืนการมองเห็นและการใช้พื้นที่ว่าง
 119. 119. การมองเห็นและการใช้พื้นที่ว่าง
 120. 120. “มันเป็นความเกียจคร้านของ ผู้นําเสนอ ที่ยัดทุกสิ่งทุกอย่าง ลงไว้ในสไลด์ภาพเดียว” https://germanicusfink.files.wordpress.com/2014/03/munroe_joe_1241_2005.jpg
 121. 121. มีความสมมาตร ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ มีความไม่สมมาตร สร้างความแปลกใหม่ The Enormo Burger The Enormo Burger ความไม่สมมาตร
 122. 122. The Enormo Burger
 123. 123. The Enormo Burger
 124. 124. มีความสมมาตร ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ มีความไม่สมมาตร สร้างความแปลกใหม่ July 20, 1989 “Beautiful, beautiful. Magnificent desolation.” Buzz Aldrin As the set foot on the moon July 20, 1989 Beautiful, beautiful. Magnificent desolation. Buzz Aldrin As the set foot on the moon “ ” ความไม่สมมาตร
 125. 125. July 20, 1989 “Beautiful, beautiful. Magnificent desolation.” Buzz Aldrin As the set foot on the moon
 126. 126. July 20, 1989 Beautiful, beautiful. Magnificent desolation. Buzz Aldrin As the set foot on the moon “ ”
 127. 127. ไม่มีขอบด้านขวา ข้อความชิดขอบเกินไป The location Cannon beach, Oregon The location พิถีพิถันกับขอบภาพ
 128. 128. The location Cannon beach, Oregon
 129. 129. The location
 130. 130. ข้อความห่างจากขอบอย่างเหมาะสม ข้อความชิดขอบเกินไป The location The location พิถีพิถันกับขอบภาพ
 131. 131. The location
 132. 132. The location
 133. 133. รูปภาพขัดแย้งกับข้อความ รูปภาพชี้นําต่อข้อความ Look better Naked Look better Naked การชี้นำสายตา
 134. 134. Look better Naked
 135. 135. Look better Naked
 136. 136. พื้นที่สมมติทําให้ภาพสนใจมากขึ้น พื้นที่สมมติทําให้ภาพสนใจมากขึ้น Moderate consumption of red wine on a regular basis may be a preventative against coronary disease and some forms of cancer. www.winepros.org Water is the best sport drink. พลังพื้นที่สมมติ
 137. 137. Moderate consumption of red wine on a regular basis may be a preventative against coronary disease and some forms of cancer. www.winepros.org
 138. 138. Water is the best sport drink.
 139. 139. สร้างเป้าหมายและจุดโฟกัส
 140. 140. “การสังเกตความแตกต่างใน ธรรมชาตินําไปสู่การสร้างจุด โฟกัส” http://www.wallpaperup.com/37996/ monochrome_black_white_landscapes_mountains_sky_silhouette.html
 141. 141. คอนทราสต์ด้านขนาด คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 142. 142. คอนทราสต์ด้านรูปทรง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 143. 143. คอนทราสต์ด้านทิศทาง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 144. 144. คอนทราสต์ด้านตําแหน่ง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 145. 145. คอนทราสต์ด้านแม่สี (สี) คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 146. 146. มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด ความโด่ดเด่นและโครงสร้าง
 147. 147. มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด มีจุดคอนทราสต์จุดเดียว 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP ความโด่ดเด่นและโครงสร้าง
 148. 148. ฉากหลังมีความเด่นน้อย ฉากหลังกลืนกับตัวอักษร July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% ฉากหลังกลืนแยกตัวอักษร ฉากหลังกลืนเกือบแยกตัวอักษร
 149. 149. ฉากหลังกลืนกับตัวอักษร ฉากหลังกลืนแยกตัวอักษร PacificThailand China Australia India Pacific India China Thailand Australia ฉากหลังมีความเด่นน้อย
 150. 150. สร้างความกลมกลืน
 151. 151. ใช้สีที่มากเกินความจําเป็น เรียบง่าย สมบูรณ์แบบRice consumption in Japan continues decline 1968 Rice consumption in Japan continues decline 1968 ใช้ความเรียบง่าย
 152. 152. แบบอักษรที่ไม่เข้ากับรูปภาพ แบบอักษรที่เข้ากับรูปภาพ First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault. First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault. ความคล้ายคลึง
 153. 153. First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault.
 154. 154. First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault.
 155. 155. แบบอักษรที่เข้ากับรูปภาพ KNOWLEDGE PERSONALITYINTENTION READINESS STRATEGY ใช้สัญลักษณ์ช่วย
 156. 156. องค์ประกอบที่ไม่เข้ากัน องค์ประกอบเข้ากันLorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Lorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in (1) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (2) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (3) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident เชื่อมโยงองค์ประกอบ
 157. 157. Lorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
 158. 158. Lorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in (1) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (2) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (3) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
 159. 159. กฎสามส่วน ใช้ตาราง 3x3 ในการจัดองค์ ประกอบ องค์ประกอบที่เข้ากัน Ut enim ad minim. Ut enim ad minim.
 160. 160. Ut enim ad minim.
 161. 161. Ut enim ad minim.
 162. 162. กฎสามส่วน ใช้ตาราง 3x3 ในการจัดองค์ ประกอบ องค์ประกอบที่เข้ากัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S.
 163. 163. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S.
 164. 164. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S.
 165. 165. สิ่งที่พี่อ้นอยากฝาก...
 166. 166. อย่ากลัวที่จะตั้งคําถาม อย่ากลัวที่ครูจะบอกว่าผิด อย่ากลัวที่ครูจะบอกว่าเป็นไม่ได้ อย่ากลัวที่จะเพ้อฝัน อย่ากลัวที่จะทําไม่ได้ เพราะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ... อยู่ที่เราจะทําหรือไม่?
 167. 167. ข้อคิดจากพี่อ้น REPI Resolution Experience Improvement Passion
 168. 168. http://www.facebook.com/Dr.Bundit Page: https://www.facebook.com/designstylewit/
 169. 169. วันที่ 11 มิถุนายน 2559 (10.00 - 12.00 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (วทท. 11) PRESENTED BY: BUNDIT BOONYARIT (JSTP#14) ดีไซน์ สไตล์วิทย์ จาก STEM สู่ STEAM (เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์)

×