Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์)

291 views

Published on

ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 GATE Program (SK141)
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ จ.ปทุมธานี

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์)

 1. 1. วิสนุกคิดกับ โครงงาน ทยา ส.ก. บัณฑิต บุญยฤทธิ์ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 14 สิงหาคม 2560 (10.00 - 12.15 น.) มหัศจรรย์สะพานแป้ง ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ ศาสตร์
 2. 2. ย้อนกลับไป... เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
 3. 3. บัณฑิต บุญยฤทธิ์ (พี่อ้น) กำลังศึกษา: ปริญญาโท ปี 2 สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (PCCNST#15) นิสิตทุน JSTP#14 ม.ปลาย สวทช. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานโครงการฝ่ายกิจกรรมค่ายเพื่อสังคม โครงการ The White Room Charity วิทยากรบรรยาย Design StyleWit / โครงงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่สนใจ: Protein Bioinformatics, Pharmaceutical Bioinformatics, Computer-aided Drug Design & Discovery
 4. 4. เพราะความสนุก กำลังเริ่มขึ้น...
 5. 5. 9.40 - 10.00 AM: Adventure in Science Project 10.00 - 10.20 AM: Pitching Ideas
 10.20 - 12.00: Just Do It 12.00 - 13.00 PM: รับประทานอาหารกลางวัน
 6. 6. ชีวิตค้นหา ชีวิตประถม ชีวิตมัธยมต้น
 7. 7. ชีวิตมัธยมปลาย ชีวิตมหาวิทยาลัย ชีวิตตามความฝัน
 8. 8. ขอสามคำ กับ “â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì”
 9. 9. Science Project
 10. 10. 2016
 11. 11. FUNNY ?
 12. 12. Science Project
 13. 13. Play!!!
 14. 14. How? Manual ? ??โจทย์วิจัย ผลงานที่ สมบูรณ์ Scientific method How?
 15. 15. technologyScience & Technology Science How? How? ยอดหทัย เทพธรานนท์
 16. 16. Science Project is challenge
 17. 17. คิดนอกกรอบ?
 18. 18. ได้สอดรู้สอดเห็น?
 19. 19. ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่ถนัด?
 20. 20. ได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์?
 21. 21. ได้ลองทำอะไรแปลก?
 22. 22. ได้เห็นในมุมมองที่ไม่เคยเห็น?
 23. 23. ? ??โจทย์วิจัย Scientific method ผลงานที่ สมบูรณ์ สํารวจ ทดลอง ทฤษฎี ประดิษฐ์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อะไร?
 24. 24. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??คําถาม ผลสรุป การอ่าน ผู้รู้ ?สมมติฐาน การทดลอง สังเกต เห็นรูปแบบ ที่มาของปัญหา
 25. 25. “ปัญหา” เป็นตัวกระตุ้นเปิดใจกว้างเพื่อที่ ค้นหาความจริง ไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ แต่ เป็นการนำไปสู่การเรียนรู้ “คำถาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชี้นำ ความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา รวมทั้งการ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
 26. 26. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน แล้ว คนอื่นอยู่ที่ไหน
 27. 27. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??โจทย์วิจัย Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย Scientific method + Objectives ผลงานที่ สมบูรณ์
 28. 28. การวิจัย กิจกรรม วิทยาศาสตร์&
 29. 29. ? ?? การวิจัย & กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการ วิทยาศาสตร์หรือไม่? งานมีความลึกซึ้งพอหรือไม่? เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่? มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้หรือไม่?
 30. 30. ? ?? งานต่อไปนี้จัดเป็นงานวิจัย (โครงงาน) หรือ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาสารสกัดจากต้นใบบัวบกในการป้องกันโรค มะเร็งเต้านมด้วยระเบียบวิธีการทางคอมพิวเตอร์ การหาค่าประจุของอิเล็กตรอน โดยวิธีหยดน้ำมัน (มิลลิแกน) การศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นป้องกันแมลงก้นโด่ง
 31. 31. แล้วทำไมเราต้องทำโครงงาน?
 32. 32. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล มนุษยชาติ True successes is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ สังคม การค้นพบ การประดิษฐ์ ประโยชน์ ความรู้ พระราชบิดา ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 33. 33. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? CREATING EVALUATING ANALYSING APPLYING UNDERSTANDING REMEMBERING ปัญหานั้นมัน serious แค่ไหน ทําไมมันจึงเกิดปัญหา เราหาความรู้จากที่อื่นมาใช้แก้ ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าทํางานวิจัยนี้เสร็จแล้ว ผลของมันจะมีประโยชน์แค่ไหน
 34. 34. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? Scientific method สรุปผล ผิด ถูก ถูกต้องตามสมมติฐาน หรือไม่ เผยแพร่ ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้าง สมมติฐาน ตั้งปัญหา? การสังเกต วิเคราะห์ ข้อมูล ตรวจสอบ สมมติฐาน
 35. 35. PITCHING IDEAS
 36. 36. มหัศจรรย์สะพานแป้ง ภารกิจ: ออกแบบและสร้างสะพานแป้ง โดยใช้วัตถุดิบที่มีให้ GOOD STABLE WITH LONGEST (Height = 10-15 cm)
 37. 37. วัตถุดิบและ อุปกรณ์มีจำกัด ทุนทรัพย์เริ่มต้น 4000 บาท
 38. 38. มหัศจรรย์สะพานแป้ง ปัญหา / อยากรู้ ? เช่น ถ้าใส่ไข่แดงของไข่ไก่ คุณสมบัติของแป้งจะ ส่งผลต่อความยาวของสะพานอย่างไร
 39. 39. “ปัญหา” เป็นตัวกระตุ้นเปิดใจกว้างเพื่อที่ ค้นหาความจริง ไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ แต่ เป็นการนำไปสู่การเรียนรู้ “คำถาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชี้นำ ความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา รวมทั้งการ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ “เราจะทำให้สะพานแป้งยาวสุดได้อย่างไร?” ถ้าใส่ไข่แดงของไข่ไก่ คุณสมบัติของแป้งจะส่งผล ต่อความยาวของสะพานอย่างไร
 40. 40. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการตอบข้อสงสัย
 41. 41. ปัญหา / อยากรู้ ?ถ้าใส่ไข่แดงของไข่ไก่ คุณสมบัติของ แป้งจะส่งผลต่อความยาวของสะพาน อย่างไร วัตถุประสงค์ คือ จุดมุ่งหมายของงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไข่แดง ของไข่ไก่ต่อคุณสมบัติของแป้งที่ส่งผลต่อ ความยาวของสะพาน สมมติฐาน คือ การคาดคะเนผลที่ได้ จากการพิสูจน์ ถ้าใส่ปริมาณไข่แดงของไข่ไก่เพิ่มขึ้น จะส่งผล ให้คุณสมบัติของแป้งยืนหยุ่นมากขึ้น ซึ่งส่ง ผลต่อทำให้ความยาวของสะพานเพิ่มมากขึ้น การทดสอบสมมติฐาน คือ การพิสูจน์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เราเปลี่ยนไปเพื่อดูผล (ปริมาณไข่แดงของไข่ไก่) ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ต้องการติดตามผล (เนื้อสัมผัสของแป้ง และความยาวสะพาน) ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ที่ต้องควบคุม (ปริมาณของส่วนผสมต่าง ๆ ยกเว้นไข่แดงของไข่ไก่) ตารางการทดลอง หัวข้อ คือ สิ่งที่บ่งบอกงานของเรา ซึ่งจะบอกตัวแปรต้น และตาม การศึกษาคุณสมบัติของแป้งที่มีปริมาณไข่แดงของ ไข่ไก่ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความยาวของสะพาน
 42. 42. การออกแบบการทดลอง ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เราเปลี่ยนไปเพื่อดูผล (ปริมาณไข่แดงไข่ไก่) ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ต้องการติดตามผล (เนื้อสัมผัสของแป้ง และความยาวสะพาน) ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ที่ต้องควคุม (ปริมาณของส่วน ผสมต่าง ๆ ยกเว้นไข่แดงไข่ไก่) ตารางการทดลอง การทดลอง การสังเกต เนื้อสัมผัสของแป้ง ความยาวของสะพาน แป้งที่มีไข่ไก่ไข่แดง 1 ฟอง แป้งที่มีไข่ไก่ไข่แดง 2 ฟอง แป้งที่มีไข่ไก่ไข่แดง 3 ฟอง แป้งที่มีไข่ไก่ไข่แดง 4 ฟอง
 43. 43. ประตูห้อง Auditorium ประตูห้อง Auditorium ประตูห้อง Auditorium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 โต๊ะสร้างสะพาน ใช้แผ่นฟีเจอร์บอร์ดในการรองเป็นฐานของสะพาน บริเวณนั่งสำหรับปั้นแป้ง
 44. 44. JUST DO IT
 45. 45. WRAP UP
 46. 46. ? ?? การวิจัย & กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการ วิทยาศาสตร์หรือไม่? งานมีความลึกซึ้งพอหรือไม่? เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่? มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้หรือไม่?
 47. 47. Researcher เลือกที่จะเป็นอะไร?? ?? 1 Robot VS
 48. 48. “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจํากัด แต่ จินตนาการโอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิด วิวัฒนาการ ว่าไปแล้วมันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัยวิทยาศาสตร์ ทีเดียว” Albert Einstein Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorism (1931) 2
 49. 49. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง 3 “คิดเป็นลําดับ ขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล”
 50. 50. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??โจทย์วิจัย Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย Scientific method + Objectives ผลงานที่ สมบูรณ์
 51. 51. หัวข้อที่จะศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, ตัวแปรควบคุม วิธีการทดลอง ผลการทดลอง Exp.2 เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้อย่างชัดเจน!!! ในทุกการทดลอง Exp.1 Exp.3 4
 52. 52. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง คําถามที่ควรเกิด ทุก step ตั้งแต่เริ่ม What? Where? When? Why? How? 4W 1H 5
 53. 53. VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 6 “เป้าหมายที่ต้องการนําไปใช้จริง ก็เป็นสิ่งสําคัญ” scale เล็ก scale ใหญ่
 54. 54. สกัดหลาย ๆ ที VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 7 “กล้าที่จะตัดสินใจ... แต่ต้องมีเหตุผลมา รองรับว่าทําไมเราจึงตัดสินใจเช่นนั้น?” สกัดทีเดียว
 55. 55. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 จําเป็นไหม? ไม่ใช่ How?How? 8 Exp.1 exp.2 exp.3
 56. 56. ผลการทดลอง เป็นไปตาม สมมติฐาน หรือไม่? ไม่ใช่ Exp.1 exp.2 exp.3 How?How? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
 57. 57. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง FAIL!!! FAIL!!! FAIL!!! 9
 58. 58. NSTDA CHIANG MAI มีกี่เส้นทางที่จะมาถึง สวทช.???
 59. 59. NSTDA CHIANG MAI ทางโดนดินถล่ม คุณจะทำ อย่างไร หากจำเป็นต้องเดิน ทางต่อ?
 60. 60. FAIL!!! “การทํา lab ครั้งแรก อาจจะไม่ ประสบความสําเร็จ แต่มีหลากหลายเส้นทางให้เรา เลือกเดิน” FAIL!!!
 61. 61. “เราควรเลือกแหล่งในการสอบถามข้อมูล” 10 แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ คุณครู ???% สัมภาษณ์ ???% student ?? ???%
 62. 62. RESOLUTION EXPERIENCE PASSION IMPROVEMENT REPIMY LIFESTYLE
 63. 63. LES’S GO!!! LES’S GO!!! LES’S GO!!!
 64. 64. วิชวนกันคิด โครงงาน ทย์ ส.ก. บัณฑิต บุญยฤทธิ์ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ ช่วย โลก
 65. 65. สนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน มหัศจรรย์สะพานแป้ง สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์จากเทคโนโลยีนาโน ตอน I Got It - Lotus Textile นักวิทย์คิดประดิษฐ์เพื่อการเกษตร / โซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
 66. 66. challenge
 67. 67. คิดนอกกรอบ?
 68. 68. ได้สอดรู้สอดเห็น?
 69. 69. ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่ถนัด?
 70. 70. ได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์?
 71. 71. ได้ลองทำอะไรแปลก?
 72. 72. ได้เห็นในมุมมองที่ไม่เคยเห็น?
 73. 73. GAMES?
 74. 74. วงจรการเล่น (เกม) น่าสนใจ/สงสัย วิเคราะห์เกมศึกษาเกมเพิ่มเติม ประเมินเกม ลองเล่น สร้างความสนใจ (Engagement) อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขยายความรู้ (Elaboration) สํารวจและค้นหา (Exploration) ประเมิน (Evaluation) วงจรการเรียนรู้ (5E)
 75. 75. วงจรการเล่น วงจรการเรียนรู้ MYSTERY OF SCIENCE
 76. 76. MYSTERY OF SCIENCE
 77. 77. MYSTERY OF SCIENCE ?
 78. 78. ?
 79. 79. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? Scientific method ผิด ถูก เผยแพร่ ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้าง สมมติฐาน วิเคราะห์ ข้อมูล OAEC การสังเกต O ตั้งปัญหา?A ตรวจสอบ สมมติฐาน E สรุปผล C ถูกต้องตามสมมติฐาน หรือไม่
 80. 80. ªÇ¹¡Ñ¹¤Ô´â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂìªèÇÂâÅ¡
 81. 81. เจ๋ง แหวก สุดตีน แนวแปลก เป็นไปได้!!!
 82. 82. ? หัวข้อ ที่มาและ ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ ทําคร่าว ๆ (Flowchart) ผลที่คาดว่า จะได้รับ/ ประโยชน์ สิ่งที่ต้องนําเสนอ
 83. 83. ปัญหา / อยากรู้ ? วัตถุประสงค์ คือ จุดมุ่งหมายของงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไข่แดง ของไข่ไก่ต่อคุณสมบัติของแป้งที่ส่งผลต่อ ความยาวของสะพาน การทดสอบสมมติฐาน คือ การพิสูจน์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน หัวข้อ คือ สิ่งที่บ่งบอก (ชื่อ) งานของเรา ซึ่งจะบอกตัวแปรต้น และตาม ซึ่งเมื่อผู้อ่าน อ่านแล้วจะต้องเข้าใจถึงงานที่เราจะทำ การศึกษาคุณสมบัติของแป้งที่มีปริมาณไข่แดงของ ไข่ไก่ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความยาวของสะพาน ต้องชัดเจนไม่สั้นหรือยาวเกินไป เป็นเรื่องแปลกใหม่ น่า สนใจและมีคุณค่า รวมทั้งสามารถที่จะทำเป็นโครงงานได้ เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในการทำวิจัยนี้เรื่องนี้ การ กำหนดวัตถุประสงค์อย่างแรกที่ใช้ คือ เพื่อบรรยาย ต่อ มาก็ เพื่อสำรวจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ทำได้ง่ายที่สุด สูง ขึ้นมาก็คือ เพื่อเปรียบเทียบ สูงขึ้นมาอีกก็คือ เพื่อการ อธิบาย สูงขึ้นไปอีกก็คือ เพื่อทำนายว่าในอนาคตจะเกิด อย่างไร สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ เพื่อสังเคราะห์ผลการ วิจัย ดีไปกว่านั้นก็คือ เพื่อประเมิน และอันสุดท้าย คือ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ เป็นวัตถุประสงค์ขั้นสูงสุด ที่มาและความสำคัญ คือ จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราสนใจจะ ทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจจะต้องมีการกล่าวถึง หลักการ และอ้างอิงงานวิทยาศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้า
 84. 84. ปัญหา / อยากรู้ ? ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาด คะเนผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้หลังจาก ทำการทดลองเสร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์ของโครงงาน วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ปริมาณไข่แดงของไข่ไก่ต่อคุณสมบัติของ แป้งที่ส่งผลต่อความยาวของสะพาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ ของปริมาณไข่แดงของไข่ไก่ต่อคุณสมบัติของ แป้งที่ส่งผลต่อความยาวของสะพาน
 85. 85. วิชวนกันคิด โครงงาน ทย์ ส.ก. บัณฑิต บุญยฤทธิ์ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ ช่วย โลก
 86. 86. CHALLENGE HIGHER CUP
 87. 87. 7 min 3 min 3 min 30 ใบบอกกติกาเพียง ครั้งเดียว!!!
 88. 88. 7 min 3 min 3 min ทําอย่างไรก็ได้เพื่อต่อแก้วให้สูงที่สุด?
 89. 89. 7 min 3 min 3 min โดยมีกติกาว่า... 1) ให้แก้วเพียง 2 ใบต่อกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มี สิทธิ์ทดลอง และไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากแก้วเท่านั้น 2) ใช้เวลา 7 นาทีในการคิดหาวิธีที่ทําให้แก้วสูงสุด โดยวางแผนในกระดาษ 3) พอครบ 7 นาทีทุกกลุ่มต้องวางปากกาเตรียม ปฎิบัติภารกิจ
 90. 90. 7 min 3 min 3 min ทุกกลุ่มมีเวลา 3 นาทีสําหรับการเตรียมตัวจัดแก้ว ตามแผนที่ได้วางไว้เมื่อ 7 นาทีแรก โดยหลังจาก 3 นาที จะจับเวลา โดย… แก้วที่ตั้งอยู่นั่นต้องไม่ล้มภายในเวลา 3 นาที
 91. 91. 7 min 3 min 3 min
 92. 92. 7 min 3 min 3 min
 93. 93. 7 min 3 min 3 min
 94. 94. ªÇ¹¡Ñ¹¤Ô´â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂìªèÇÂâÅ¡
 95. 95. http://www.youtube.com/watch?v=LWiuUC9RDhY
 96. 96. เจ๋ง แหวก สุดตีน แนวแปลก เป็นไปได้!!!
 97. 97. ? หัวข้อ ที่มาและ ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ ทําคร่าว ๆ (Flowchart) ผลที่คาดว่า จะได้รับ/ ประโยชน์ สิ่งที่ต้องนําเสนอ
 98. 98. เริ่มบรรเลง!!!
 99. 99. Researcher เลือกที่จะเป็นอะไร?? ?? 1 Robot VS
 100. 100. “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจํากัด แต่ จินตนาการโอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิด วิวัฒนาการ ว่าไปแล้วมันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัยวิทยาศาสตร์ ทีเดียว” Albert Einstein Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorism (1931) 2
 101. 101. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง 3 “คิดเป็นลําดับ ขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล”
 102. 102. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??โจทย์วิจัย Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย Scientific method + Objectives ผลงานที่ สมบูรณ์
 103. 103. หัวข้อที่จะศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, ตัวแปรควบคุม วิธีการทดลอง ผลการทดลอง Exp.2 เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้อย่างชัดเจน!!! ในทุกการทดลอง Exp.1 Exp.3 4
 104. 104. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง คําถามที่ควรเกิด ทุก step ตั้งแต่เริ่ม What? Where? When? Why? How? 4W 1H 5
 105. 105. VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 6 “เป้าหมายที่ต้องการนําไปใช้จริง ก็เป็นสิ่งสําคัญ” scale เล็ก scale ใหญ่
 106. 106. สกัดหลาย ๆ ที VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 7 “กล้าที่จะตัดสินใจ... แต่ต้องมีเหตุผลมา รองรับว่าทําไมเราจึงตัดสินใจเช่นนั้น?” สกัดทีเดียว
 107. 107. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 จําเป็นไหม? ไม่ใช่ How?How? 8 Exp.1 exp.2 exp.3
 108. 108. ผลการทดลอง เป็นไปตาม สมมติฐาน หรือไม่? ไม่ใช่ Exp.1 exp.2 exp.3 How?How? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
 109. 109. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 วางแผน การทดลอง การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 สรุปผลการทดลอง FAIL!!! FAIL!!! FAIL!!! 9
 110. 110. NSTDA CHIANG MAI มีกี่เส้นทางที่จะมาถึง สวทช.???
 111. 111. NSTDA CHIANG MAI ทางโดนดินถล่ม คุณจะทำ อย่างไร หากจำเป็นต้องเดิน ทางต่อ?
 112. 112. FAIL!!! “การทํา lab ครั้งแรก อาจจะไม่ ประสบความสําเร็จ แต่มีหลากหลายเส้นทางให้เรา เลือกเดิน” FAIL!!!
 113. 113. “เราควรเลือกแหล่งในการสอบถามข้อมูล” 10 แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ mentor ???% พี่ใน lab ???% student ?? ???%
 114. 114. “เราจะทําอย่างไรเพื่อได้ความรู้ครบ 100%” แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ mentor ???% ? ?? ? ??
 115. 115. เราได้อะไรจากการทำโครงงาน? ชีวิตจริง กระบวนการคิด แบบวิทยาศาสตร์
 116. 116. จินตนาการ
 117. 117. “บ่อยครั้งที่จินตนาการ นําเราไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริง แต่ถ้าปราศจากจินตนาการ เราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนเลย” คาร์ล ซาแกน นักดาราศาสตร์ ชาวอเมริกัน
 118. 118. LES’S GO!!! LES’S GO!!! LES’S GO!!!
 119. 119. RESOLUTION EXPERIENCE PASSION IMPROVEMENT REPIMY LIFESTYLE
 120. 120. Facebook: http://www.facebook.com/Dr.Bundit Smule: manbaritone

×