Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คุณเป็นคนแบบไหน?

971 views

Published on

ติดต่อและสอบถามได้ที่: https://www.facebook.com/designstylewit

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

คุณเป็นคนแบบไหน?

 1. 1. คุณเป็นคนแบบไหน? ให้คุณเลือกตัวเลขที่บอกระดับความมากน้อยของ ลักษณะของคุณดังต่อไปนี้ 0 = ไม่จริงเลย 1 = ไม่ค่อยจริง 2 = จริงเพียงเล็กน้อย 3 = จริงพอสมควร 4 = จริงค่อนข้างมาก 5 = จริงมาก 6 = จริงมากที่สุด BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15
 2. 2. 0 = ไม่จริงเลย 1 = ไม่ค่อยจริง 2 = จริงเพียงเล็กน้อย 3 = จริงพอสมควร 4 = จริงค่อนข้างมาก 5 = จริงมาก 6 = จริงมากที่สุด BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคน... 1. ชอบวิพากย์วิจารณ์ 2. กล้าได้กล้าเสีย เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ 3. ลงมือทําไม่ลังเล ทําอะไรรวดเร็ว 4. ชอบท้าทายความสามารถ 5. ชอบความเป็นผู้นํา 6. รักความยุติธรรม รักพวกพ้อง 7. รักอิสระ เปิดเผย ตรงไปตรงมา
 3. 3. BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคน... 8. ห่วงใยความรู้สึกและความทุกข์ของผู้อื่น 9. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 10. เป็นที่พึ่งพิง รับฟัง ให้กําลังใจ 11. ซื่อไว้วางใจคน มองโลกในแง่ดี 12. เป็นผู้ประสานกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการทํางาน 13. ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเอง ขี้เกรงใจ 14. ชอบคล้อยตามผู้อื่น 0 = ไม่จริงเลย 1 = ไม่ค่อยจริง 2 = จริงเพียงเล็กน้อย 3 = จริงพอสมควร 4 = จริงค่อนข้างมาก 5 = จริงมาก 6 = จริงมากที่สุด
 4. 4. BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคน... 15. ใฝ่ รู้ ชอบเก็บข้อมูล รายละเอียด รอบคอบ 16. มีหลักการ ขั้นตอน ยึดเหตุผล 17. ตัดสิน ผิด ถูก ตามหลักการ 18. รักษากติกา คําพูด มีวินัย 19. รับผิดชอบสูง ทําอะไรต่อเนื่อง ลงลึก 20. เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลที่ดี 21. ชอบอิสระ มีโลกส่วนตัว 0 = ไม่จริงเลย 1 = ไม่ค่อยจริง 2 = จริงเพียงเล็กน้อย 3 = จริงพอสมควร 4 = จริงค่อนข้างมาก 5 = จริงมาก 6 = จริงมากที่สุด
 5. 5. BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคน... 22. ชอบคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ 23. ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการใหม่ ๆ เสมอ 24. ยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติด 25. มีจินตนาการ มองการณ์ไกล 26. รักการเรียนรู้แบบกว้าง ๆ ไม่ลงรายละเอียด 27. ชอบชีวิตที่สนุกสนาน รื่นเริง ไม่จริงจัง 28. ชอบการตื่นเต้น ผจญภัย 0 = ไม่จริงเลย 1 = ไม่ค่อยจริง 2 = จริงเพียงเล็กน้อย 3 = จริงพอสมควร 4 = จริงค่อนข้างมาก 5 = จริงมาก 6 = จริงมากที่สุด
 6. 6. จากนั้น... ให้คุณรวมคะแนนตั้งแต่ข้อ 1-7, 8-14, 15-21 และ 22-28 BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15
 7. 7. ข้อ 1-7 คะแนนรวมมากที่สุด จุดแข็ง / ลักษณะเด่น เชื่อว่าคุมสถานการณ์ได้ ทําอะไรรวดเร็ว ลงมือทําไม่ลังเล บุกตะลุย กล้าได้กล้าเสียเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ชอบท้าทายความสามารถ รักความยุติธรรม รักพวกพ้อง ยืนยันลัทธิของตนและกลุ่ม ชอบนํา กระตือรือร้น มุ่งมั่น นักอิสระ เปิดเผย ตรงไปตรงมา จุดอ่อน ใจร้อน ขาดความรอบคอบ หงุดหงิดง่าย ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล แข่งขัน เอาชนะ ถือตนเป็นใหญ่ โต้แย้ง และปกป้องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มีการตัดสินใจก่อนกระทิง BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15
 8. 8. ข้อ 8-14 คะแนนรวมมากที่สุด จุดแข็ง / ลักษณะเด่น พึ่งพิง ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น ขี้กลัว รับฟัง ให้กําลังใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อ ไว้วางใจคน (บนพื้นฐานของความเปิดเผยจริงใจ) มองโลกในแง่ดี อ่อนโยน เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการทํางาน เป็นผู้ประสานกลุ่ม เป็นนักไกล่เกลี่ยที่ดี รักสันติ จุดอ่อน ขี้เกรงใจ เก็บกด ไม่กล้าตัดสินใจ ลังเล ไม่มั่นใจในตนเอง วิตกกังวล ไม่ยืนยันสิทธิ์ของตน ไม่กล้าปฏิเสธหรือขัดแย้งเมื่อมีความ เห็นที่แตกต่าง ลําบากใจเมื่ออยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง อ่อนไหว ไว้ใจคนง่าย ไม่ชอบนํา BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 หนู
 9. 9. ข้อ 15-21 คะแนนรวมมากที่สุด จุดแข็ง / ลักษณะเด่น เกาะติดข้อมูล หลักการ ยึดมั่นถือมั่น ใฝ่ รู้ เก็บข้อมูล สุขุม รอบคอบ ลงรายละเอียด มีหลักการ ขั้นตอน นักวิเคราะห์ ยึดหลักเหตุผล ความเหมาะสม ตัดสินถูกผิดตามหลักการ รักษากติกา คําพูด เอาจริงเอาจัง รับผิดชอบสูง ทําอะไรต่อเนื่องและลงลึก เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลที่ดี มีโลกส่วนตัวสูง จุดอ่อน ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตนเอง เชื่อหรือยอมรับจากคนอื่นยาก ไม่ยืดหยุ่น ติดกรอบ ปรับตัวยาก ยึดติดในหลักการสูง ตัดสินใจช้า เย็นชา มองข้ามเรื่องความรู้สึก เก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร คาดหวังสูง กลัวความผิดพลาด BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 หมี
 10. 10. ข้อ 22-28 คะแนนรวมมากที่สุด จุดแข็ง / ลักษณะเด่น มีความอิสระสูง ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มองการณ์ไกล มีไหวพริบ (เน้นเป้าหมายในอนาคต) คิดเร็ว ชอบทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติด ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ รักการเรียนรู้แบบกว้าง ๆ จุดอ่อน เบื่อง่าย สมาธิสั้น ขาดความอดทน ไม่รอบคอบ ไม่ลงรายละเอียด รู้ไม่ลึก คิดแต่ไม่ค่อยทํา ไม่จริงจัง ช่วงแรกจะกระตือรือร้นแต่จะ หมดไฟในช่วงหลัง ไม่อยู่กับปัจจุบัน เพื่อน ๆ ตามความคิดไม่ค่อยทัน ให้ความสําคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล BY: BUNDIT BOONYARIT JSTP#14 & PCCNST#15 นกอินทรี

×