Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"

Entrevista de Albert Riba en el semario económic "L'Econòmic". “Emprendre no és fer empreses, és canviar d’entorns de vida”

46  L'ECONÒMIC                                                                             DEL 23 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ DEL 2013EINES

 Albert Riba
 AUTOR DEL LLIBRE ‘MAMUT O SAPIENS’                                 CONSULTORI GESTIÓ EMPRESARIAL

                                                  COM GUANYAR TEMPS
 “Emprendre no és fer                                            Podria explicar      La situació que vivim ac-
                                                                   tualment ens demana tre-
                                                                                    nues dedicant molts esfor-
                                                                                    ços a fer que el negoci fun-

 empreses, és canviar
                                                      tres accions que
                                                                   ballar en el negoci, més que   cioni: com correspon... és
                                                      permeten         treballar al negoci. Com a    el teu negoci, no?
                                                  guanyar temps per al teu     propietaris d’un negoci ens     Per tant, quan no treba-


 d’entorns de vida”
                                                  negoci?              cal dedicar-nos a millorar    lles per als clients, ho fas
                                                                   els nostres resultats fent    per complir la normativa
                                                                   coses noves i/o d’una ma-     (fiscal, laboral, dades...).
                                                                   nera diferent. Al final, no-   Llavors et dediques a ges-
                                                                   més quan actues per can-     tionar el personal, però
                                                                   viar el que fas és quan ob-    també aprofites per pre-
 FRANCESC MUÑOZ                           possible si la gent es coneix                   tens resultats, però lla-     ocupar-te per l’àrea finan-
 BARCELONA                             bé. Si eduquéssim la socie-                    vors... què t’atura?       cera. Queda temps per de-
                                  tat en aquest autoconeixe-                     La resposta habitual      dicar-te a treballar en el
 Què ha descobert dels ca-                     ment i la conseqüència fos                    acostuma a ser la manca de    negoci? Hauràs de delegar,
 vernícoles que no hagin                      que tothom fes allò que li                    temps, que és deguda a una    però com?
 trobat els arqueòlegs?                       agrada i perquè està capa-                    sobredependència del dia a     1. Treballa en com deixar
 L’Homo sapiens va evolu-                      citada, tindríem una socie-                    dia del negoci en l’empre-    de fer les tasques menys
 cionar perquè es va saber                     tat més competitiva i més                     sari. El procés que ens ha    importants.
 adaptar al medi i va trobar                    feliç.                              dut aquí és simple: un ne-     2. Treballa en com pots
 en l’aixopluc de la cova un                                                     goci ofereix un producte o    delegar eficaçment aques-
 lloc per protegir-se, socia-                    Però tots voldríem ser                      servei als seus clients, i això  tes tasques a algú altre.
 litzar-se i pensar. Però                      caps.                               és el que tu fas.          3. Treballa amb aquest al-
 també sabia que no s’hi po-                    Al contrari. Ara passa que                     Però portar un negoci re-    tre per sistematitzar les
 dia estar permanentment.                      moltes star-ups fracassen                     quereix molt més que sim-     tasques perquè tots dos es-
                                  perquè són un grup                        plement servir els teus      tigueu tranquils perquè la
 Sortir-ne és potser més                      d’amics que es comencen a                     clients, per la qual cosa     feina es fa bé sempre.
 difícil que entrar-hi.                       repartir càrrecs sense tenir                   també et dediques a això      Ho has intentat abans?
 Les zones de confort han de                    en compte les respectives                     últim (probablement en el     Doncs fes-ho diferent
 ser com els iogurts, han de                    excel·lències. Quan jo i el   CONTESTA ORIOL LÓPEZ I VILLENA  teu temps lliure). Hauries    aquesta vegada, busca ins-
 tenir data de caducitat. Per                    meu soci vam muntar la     ASSESSOR FISCAL I AUDITOR DE   de contractar personal      piració... i torna a comen-
 mi el concepte emprendre                      meva tercera empresa vam    COMPTES. ASSESSORIA ASFEM     perquè t’ajudi, però conti-    çar el procés.
 no és crear empresa, és      Albert Riba. ARXIU        decidir que cap dels dos se-
 canviar entorns de vida, és                    ria el director general per-
 a dir, d’entrar i sortir de la                   què sabem que la nostra ex-
 cova. Per tant, la cova és                     cel·lència no és gestionar
 una arma de doble tall que                     determinades coses. He de
 d’una banda serveix per                      ser conseqüent amb mi
 descansar però també pot                      mateix. Però això només és    CONSULTORI FISCAL
 fer que no en vulguem sor-    Les zones de           possible si em conec a mi
 tir. Com més mamut ets,
 més t’amagues, i com més
                  confort han de ser        mateix.
                                                  DEDUIR L’IRPF EN L’HABITATGE
 sapiens, més ho vius com     com els iogurts,         Ja ho va dir Sòcrates, però
 un lloc s’aixopluc tempo-                     cal humiliat.              El setembre de      Des de 01/01/2013 s’ha eli-    gació de tornar les deduc-
 ral.               han de tenir data        Jo sempre m’he analitzat a        2009 vaig obrir un    minat la deducció per ad-     cions practicades més els
                                  mi mateix, però mai amb la                    quisició d’habitatge habi-    interessos de demora cor-
 Hi ha més mamuts que sa-
                  de caducitat           profunditat amb què ho
                                                       compte          tual per les adquisicions     responents.
 piens, doncs?                           vaig fer fa dos anys, quan   habitatge. Com m’afecta      realitzades   a   partir    Per a l’exercici 2012, i de
 Sí, perquè la por és terrible i                  vaig patir una paràlisi fa-   l’eliminació de la deducció    d’aquesta data, i per tant    forma excepcional, es per-
 ens fa veure els problemes    que no ens coneixem       cial. S’ha de reconèixer que  en l’IRPF?            també s’elimina la deduc-     met tornar les deduccions
 de l’exterior més grans del    prou?              fer un exercici d’intros-                     ció dels comptes habitatge.    aplicades fins a l’exercici
 que ho són. I de por tots en   El coneixement d’un ma-     pecció com aquest és una                     Recordem que fins a        2011 sense haver de pagar
 tenim, el que passa és que la   teix és el pilar sobre el qual  menjada de coco impres-                      31/12/2012 les quantitats     interessos de demora. Mi-
 por no t’ha de paralitzar,    es basa tot. Hi ha un pro-    sionant. Però tens l’avan-                    dipositades en aquests      rem-ho amb un exemple:
 has de saber encarar-t’hi.    verbi indi que diu que si ca-  tatge que ràpidament saps                     comptes permetien deduir     el 01/09/2009 obro un
                  minem de puntetes acaba-     el que vols.                           cada exercici, en caràcter    compte habitatge i cada
 En aquests casos les excu-    rem caient. Per tant és mi-                                    general, un 15 % d’aquestes    any me’n dedueixo el mà-
 ses també són molt útils.     llor avançar segurs, i per                                     amb una base màxima de      xim: el 2009, 1.217,025 €
 La gent prefereix buscar     això ens hem de conèixer.     EL LLIBRE                            9.015 € (9.040 € el 2011),    (tipus del 13,50% sobre la
 excuses perquè és una ma-     Però conèixer-se és molt                                      sempre que es destinessin a    base màxima de 9.015 €), el
 nera de responsabilitzar al-   difícil, fins al punt que mai                                   l’adquisició d’un primer     2010, 1.217,025 € (tipus del
 gú altre de la nostra falta de  ens acabem de conèixer bé.                                     habitatge en el termini mà-    13,50% sobre la base màxi-
 decisió. Però quan els em-    Però hi ha exercicis. Quan                                     xim de 4 anys a comptar      ma de 9.015 €) i el 2011,
 prenedors no parem de fer     muntem un negoci fem un                                      des de l’obertura. L’elimi-    1.356,00 € (tipus del
 coses..., això també és una    DAFO d’aquest negoci (de-                                     nació de la deducció impli-    15,00% sobre la base màxi-
 forma d’excusa per a nos-     bilitats, amenaces, fortale-                                    ca que a partir de        ma de 9.040 €). Si intueixo
 altres. D’excuses en tenim    ses i oportunitats). Doncs                                     01/01/2013 ja no es podran    que no em podré comprar
 tots. Ara, posats a escollir,   per què no fem el mateix de                                    deduir les aportacions. Pe-    l’habitatge   abans   del
 prefereixo que les meves     nosaltres? Penso que hau-                    CONTESTA MIQUEL ARXER I FÀBREGA  rò què passa si intueixo que   01/09/2013, a la declaració
 excuses siguin perquè no     ria de ser obligatori.                      ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL     el 2013, quan es compliran    de renda de l’exercici 2012
 paro que no pas per ajornar                     MAMUT O SAPIENS        ASSESSORIA ARXER         4 anys des de l’obertura del   puc tornar les deduccions
 una decisió.           Obligatori?            Albert Riba Trullols                       compte habitatge, no po-     de 2009, 2010 i 2011 sense
                  Sí. El futur depèn no tant de   EMPRESA ACTIVA         Envieu les vostres preguntes   dré comprar-me’l? Fins      pagar interessos de demo-
 Fins a quin punt tot plegat    la tecnologia, sinó del ta-    12 €              a l’adreça de correu:       ara l’incompliment dels      ra, i no practicar-me la de-
 està relacionat amb el fet    lent. I el talent només és                    redaccio@leconomic.cat      requisits suposava l’obli-    ducció del 2012.

Recommended

El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens" by
El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"
El Punt Avui: entrevista sobre el llibre "Mamut o Sapiens"Albert Riba Trullols
330 views1 slide
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero by
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroEntrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febrero
Entrevista en "La Veu de l’Anoia" - 8 de febreroMamut o Sapiens
156 views1 slide
Petita Guia d'Autodefensa Laboral per a precaries by
Petita Guia d'Autodefensa Laboral per a precaries Petita Guia d'Autodefensa Laboral per a precaries
Petita Guia d'Autodefensa Laboral per a precaries CGT Sanitat Barcelona
755 views48 slides
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre by
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibreLa Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibre
La Veu de l'Anoia - Entrevista i presentació del llibreAlbert Riba Trullols
380 views1 slide
Mas Informacion nº 10. Especial elecciones by
Mas Informacion nº 10. Especial eleccionesMas Informacion nº 10. Especial elecciones
Mas Informacion nº 10. Especial eleccionesPedro Jordan
146 views2 slides
Pèsol Negre nº 56. Gener-Març 2012 by
Pèsol Negre nº 56. Gener-Març 2012Pèsol Negre nº 56. Gener-Març 2012
Pèsol Negre nº 56. Gener-Març 2012Cgtmanresa Bages
552 views24 slides

More Related Content

Similar to Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"

Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes by
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptesArticle regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptesRamon Costa i Pujol
514 views1 slide
Manual x sobreviure adm moderna by
Manual x sobreviure adm modernaManual x sobreviure adm moderna
Manual x sobreviure adm modernaJordi Graells
1.4K views31 slides
Petit manual per a sobreviure en una Administració moderna by
Petit manual per a sobreviure en una Administració modernaPetit manual per a sobreviure en una Administració moderna
Petit manual per a sobreviure en una Administració modernaXavier Lasauca i Cisa
939 views31 slides
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic by
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públicDepartament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
163 views3 slides
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic. Fp 56 des ... by
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic. Fp 56 des ...«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic. Fp 56 des ...
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic. Fp 56 des ...Jordi Graells
317 views3 slides
Currículum professional by
Currículum professionalCurrículum professional
Currículum professionalTeresa Bigordà Amat
280 views27 slides

Similar to Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"(10)

More from Mamut o Sapiens

Nota en "Moneda Única" - 1 de marzo by
Nota en "Moneda Única" - 1 de marzoNota en "Moneda Única" - 1 de marzo
Nota en "Moneda Única" - 1 de marzoMamut o Sapiens
174 views1 slide
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abril by
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abrilNota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abril
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abrilMamut o Sapiens
252 views1 slide
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo by
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoEntrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoMamut o Sapiens
165 views1 slide
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzo by
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzoNota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzo
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzoMamut o Sapiens
206 views1 slide
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzo by
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzoNota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzo
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzoMamut o Sapiens
176 views1 slide
Nota en "Expansion" by
Nota en "Expansion"Nota en "Expansion"
Nota en "Expansion"Mamut o Sapiens
148 views1 slide

More from Mamut o Sapiens (8)

Nota en "Moneda Única" - 1 de marzo by Mamut o Sapiens
Nota en "Moneda Única" - 1 de marzoNota en "Moneda Única" - 1 de marzo
Nota en "Moneda Única" - 1 de marzo
Mamut o Sapiens 174 views
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abril by Mamut o Sapiens
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abrilNota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abril
Nota en "La Veu de l'Anoia" - 5 de abril
Mamut o Sapiens 252 views
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo by Mamut o Sapiens
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzoEntrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Entrevista a Albert Riba en "El Punt Avui" - 11 de marzo
Mamut o Sapiens 165 views
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzo by Mamut o Sapiens
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzoNota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzo
Nota en el "Diari de Tarragona" - 6 de marzo
Mamut o Sapiens 206 views
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzo by Mamut o Sapiens
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzoNota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzo
Nota en el "Diari de Tarragona" - 5 de marzo
Mamut o Sapiens 176 views
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero by Mamut o Sapiens
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febreroEntrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Entrevista de Albert Riba en el "Diari d'Igualada" - 15 de febrero
Mamut o Sapiens 198 views
Nota en "El Economista" - 9 de febrero by Mamut o Sapiens
Nota en "El Economista" - 9 de febreroNota en "El Economista" - 9 de febrero
Nota en "El Economista" - 9 de febrero
Mamut o Sapiens 170 views

Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"

 • 1. 46 L'ECONÒMIC DEL 23 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ DEL 2013 EINES Albert Riba AUTOR DEL LLIBRE ‘MAMUT O SAPIENS’ CONSULTORI GESTIÓ EMPRESARIAL COM GUANYAR TEMPS “Emprendre no és fer Podria explicar La situació que vivim ac- tualment ens demana tre- nues dedicant molts esfor- ços a fer que el negoci fun- empreses, és canviar tres accions que ballar en el negoci, més que cioni: com correspon... és permeten treballar al negoci. Com a el teu negoci, no? guanyar temps per al teu propietaris d’un negoci ens Per tant, quan no treba- d’entorns de vida” negoci? cal dedicar-nos a millorar lles per als clients, ho fas els nostres resultats fent per complir la normativa coses noves i/o d’una ma- (fiscal, laboral, dades...). nera diferent. Al final, no- Llavors et dediques a ges- més quan actues per can- tionar el personal, però viar el que fas és quan ob- també aprofites per pre- FRANCESC MUÑOZ possible si la gent es coneix tens resultats, però lla- ocupar-te per l’àrea finan- BARCELONA bé. Si eduquéssim la socie- vors... què t’atura? cera. Queda temps per de- tat en aquest autoconeixe- La resposta habitual dicar-te a treballar en el Què ha descobert dels ca- ment i la conseqüència fos acostuma a ser la manca de negoci? Hauràs de delegar, vernícoles que no hagin que tothom fes allò que li temps, que és deguda a una però com? trobat els arqueòlegs? agrada i perquè està capa- sobredependència del dia a 1. Treballa en com deixar L’Homo sapiens va evolu- citada, tindríem una socie- dia del negoci en l’empre- de fer les tasques menys cionar perquè es va saber tat més competitiva i més sari. El procés que ens ha importants. adaptar al medi i va trobar feliç. dut aquí és simple: un ne- 2. Treballa en com pots en l’aixopluc de la cova un goci ofereix un producte o delegar eficaçment aques- lloc per protegir-se, socia- Però tots voldríem ser servei als seus clients, i això tes tasques a algú altre. litzar-se i pensar. Però caps. és el que tu fas. 3. Treballa amb aquest al- també sabia que no s’hi po- Al contrari. Ara passa que Però portar un negoci re- tre per sistematitzar les dia estar permanentment. moltes star-ups fracassen quereix molt més que sim- tasques perquè tots dos es- perquè són un grup plement servir els teus tigueu tranquils perquè la Sortir-ne és potser més d’amics que es comencen a clients, per la qual cosa feina es fa bé sempre. difícil que entrar-hi. repartir càrrecs sense tenir també et dediques a això Ho has intentat abans? Les zones de confort han de en compte les respectives últim (probablement en el Doncs fes-ho diferent ser com els iogurts, han de excel·lències. Quan jo i el CONTESTA ORIOL LÓPEZ I VILLENA teu temps lliure). Hauries aquesta vegada, busca ins- tenir data de caducitat. Per meu soci vam muntar la ASSESSOR FISCAL I AUDITOR DE de contractar personal piració... i torna a comen- mi el concepte emprendre meva tercera empresa vam COMPTES. ASSESSORIA ASFEM perquè t’ajudi, però conti- çar el procés. no és crear empresa, és Albert Riba. ARXIU decidir que cap dels dos se- canviar entorns de vida, és ria el director general per- a dir, d’entrar i sortir de la què sabem que la nostra ex- cova. Per tant, la cova és cel·lència no és gestionar una arma de doble tall que determinades coses. He de d’una banda serveix per ser conseqüent amb mi descansar però també pot mateix. Però això només és CONSULTORI FISCAL fer que no en vulguem sor- Les zones de possible si em conec a mi tir. Com més mamut ets, més t’amagues, i com més confort han de ser mateix. DEDUIR L’IRPF EN L’HABITATGE sapiens, més ho vius com com els iogurts, Ja ho va dir Sòcrates, però un lloc s’aixopluc tempo- cal humiliat. El setembre de Des de 01/01/2013 s’ha eli- gació de tornar les deduc- ral. han de tenir data Jo sempre m’he analitzat a 2009 vaig obrir un minat la deducció per ad- cions practicades més els mi mateix, però mai amb la quisició d’habitatge habi- interessos de demora cor- Hi ha més mamuts que sa- de caducitat profunditat amb què ho compte tual per les adquisicions responents. piens, doncs? vaig fer fa dos anys, quan habitatge. Com m’afecta realitzades a partir Per a l’exercici 2012, i de Sí, perquè la por és terrible i vaig patir una paràlisi fa- l’eliminació de la deducció d’aquesta data, i per tant forma excepcional, es per- ens fa veure els problemes que no ens coneixem cial. S’ha de reconèixer que en l’IRPF? també s’elimina la deduc- met tornar les deduccions de l’exterior més grans del prou? fer un exercici d’intros- ció dels comptes habitatge. aplicades fins a l’exercici que ho són. I de por tots en El coneixement d’un ma- pecció com aquest és una Recordem que fins a 2011 sense haver de pagar tenim, el que passa és que la teix és el pilar sobre el qual menjada de coco impres- 31/12/2012 les quantitats interessos de demora. Mi- por no t’ha de paralitzar, es basa tot. Hi ha un pro- sionant. Però tens l’avan- dipositades en aquests rem-ho amb un exemple: has de saber encarar-t’hi. verbi indi que diu que si ca- tatge que ràpidament saps comptes permetien deduir el 01/09/2009 obro un minem de puntetes acaba- el que vols. cada exercici, en caràcter compte habitatge i cada En aquests casos les excu- rem caient. Per tant és mi- general, un 15 % d’aquestes any me’n dedueixo el mà- ses també són molt útils. llor avançar segurs, i per amb una base màxima de xim: el 2009, 1.217,025 € La gent prefereix buscar això ens hem de conèixer. EL LLIBRE 9.015 € (9.040 € el 2011), (tipus del 13,50% sobre la excuses perquè és una ma- Però conèixer-se és molt sempre que es destinessin a base màxima de 9.015 €), el nera de responsabilitzar al- difícil, fins al punt que mai l’adquisició d’un primer 2010, 1.217,025 € (tipus del gú altre de la nostra falta de ens acabem de conèixer bé. habitatge en el termini mà- 13,50% sobre la base màxi- decisió. Però quan els em- Però hi ha exercicis. Quan xim de 4 anys a comptar ma de 9.015 €) i el 2011, prenedors no parem de fer muntem un negoci fem un des de l’obertura. L’elimi- 1.356,00 € (tipus del coses..., això també és una DAFO d’aquest negoci (de- nació de la deducció impli- 15,00% sobre la base màxi- forma d’excusa per a nos- bilitats, amenaces, fortale- ca que a partir de ma de 9.040 €). Si intueixo altres. D’excuses en tenim ses i oportunitats). Doncs 01/01/2013 ja no es podran que no em podré comprar tots. Ara, posats a escollir, per què no fem el mateix de deduir les aportacions. Pe- l’habitatge abans del prefereixo que les meves nosaltres? Penso que hau- CONTESTA MIQUEL ARXER I FÀBREGA rò què passa si intueixo que 01/09/2013, a la declaració excuses siguin perquè no ria de ser obligatori. ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL el 2013, quan es compliran de renda de l’exercici 2012 paro que no pas per ajornar MAMUT O SAPIENS ASSESSORIA ARXER 4 anys des de l’obertura del puc tornar les deduccions una decisió. Obligatori? Albert Riba Trullols compte habitatge, no po- de 2009, 2010 i 2011 sense Sí. El futur depèn no tant de EMPRESA ACTIVA Envieu les vostres preguntes dré comprar-me’l? Fins pagar interessos de demo- Fins a quin punt tot plegat la tecnologia, sinó del ta- 12 € a l’adreça de correu: ara l’incompliment dels ra, i no practicar-me la de- està relacionat amb el fet lent. I el talent només és redaccio@leconomic.cat requisits suposava l’obli- ducció del 2012.