Successfully reported this slideshow.

Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"

0

Share

1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Entrevista de Albert Riba en "L'Econòmic"

  1. 1. 46 L'ECONÒMIC DEL 23 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ DEL 2013 EINES Albert Riba AUTOR DEL LLIBRE ‘MAMUT O SAPIENS’ CONSULTORI GESTIÓ EMPRESARIAL COM GUANYAR TEMPS “Emprendre no és fer Podria explicar La situació que vivim ac- tualment ens demana tre- nues dedicant molts esfor- ços a fer que el negoci fun- empreses, és canviar tres accions que ballar en el negoci, més que cioni: com correspon... és permeten treballar al negoci. Com a el teu negoci, no? guanyar temps per al teu propietaris d’un negoci ens Per tant, quan no treba- d’entorns de vida” negoci? cal dedicar-nos a millorar lles per als clients, ho fas els nostres resultats fent per complir la normativa coses noves i/o d’una ma- (fiscal, laboral, dades...). nera diferent. Al final, no- Llavors et dediques a ges- més quan actues per can- tionar el personal, però viar el que fas és quan ob- també aprofites per pre- FRANCESC MUÑOZ possible si la gent es coneix tens resultats, però lla- ocupar-te per l’àrea finan- BARCELONA bé. Si eduquéssim la socie- vors... què t’atura? cera. Queda temps per de- tat en aquest autoconeixe- La resposta habitual dicar-te a treballar en el Què ha descobert dels ca- ment i la conseqüència fos acostuma a ser la manca de negoci? Hauràs de delegar, vernícoles que no hagin que tothom fes allò que li temps, que és deguda a una però com? trobat els arqueòlegs? agrada i perquè està capa- sobredependència del dia a 1. Treballa en com deixar L’Homo sapiens va evolu- citada, tindríem una socie- dia del negoci en l’empre- de fer les tasques menys cionar perquè es va saber tat més competitiva i més sari. El procés que ens ha importants. adaptar al medi i va trobar feliç. dut aquí és simple: un ne- 2. Treballa en com pots en l’aixopluc de la cova un goci ofereix un producte o delegar eficaçment aques- lloc per protegir-se, socia- Però tots voldríem ser servei als seus clients, i això tes tasques a algú altre. litzar-se i pensar. Però caps. és el que tu fas. 3. Treballa amb aquest al- també sabia que no s’hi po- Al contrari. Ara passa que Però portar un negoci re- tre per sistematitzar les dia estar permanentment. moltes star-ups fracassen quereix molt més que sim- tasques perquè tots dos es- perquè són un grup plement servir els teus tigueu tranquils perquè la Sortir-ne és potser més d’amics que es comencen a clients, per la qual cosa feina es fa bé sempre. difícil que entrar-hi. repartir càrrecs sense tenir també et dediques a això Ho has intentat abans? Les zones de confort han de en compte les respectives últim (probablement en el Doncs fes-ho diferent ser com els iogurts, han de excel·lències. Quan jo i el CONTESTA ORIOL LÓPEZ I VILLENA teu temps lliure). Hauries aquesta vegada, busca ins- tenir data de caducitat. Per meu soci vam muntar la ASSESSOR FISCAL I AUDITOR DE de contractar personal piració... i torna a comen- mi el concepte emprendre meva tercera empresa vam COMPTES. ASSESSORIA ASFEM perquè t’ajudi, però conti- çar el procés. no és crear empresa, és Albert Riba. ARXIU decidir que cap dels dos se- canviar entorns de vida, és ria el director general per- a dir, d’entrar i sortir de la què sabem que la nostra ex- cova. Per tant, la cova és cel·lència no és gestionar una arma de doble tall que determinades coses. He de d’una banda serveix per ser conseqüent amb mi descansar però també pot mateix. Però això només és CONSULTORI FISCAL fer que no en vulguem sor- Les zones de possible si em conec a mi tir. Com més mamut ets, més t’amagues, i com més confort han de ser mateix. DEDUIR L’IRPF EN L’HABITATGE sapiens, més ho vius com com els iogurts, Ja ho va dir Sòcrates, però un lloc s’aixopluc tempo- cal humiliat. El setembre de Des de 01/01/2013 s’ha eli- gació de tornar les deduc- ral. han de tenir data Jo sempre m’he analitzat a 2009 vaig obrir un minat la deducció per ad- cions practicades més els mi mateix, però mai amb la quisició d’habitatge habi- interessos de demora cor- Hi ha més mamuts que sa- de caducitat profunditat amb què ho compte tual per les adquisicions responents. piens, doncs? vaig fer fa dos anys, quan habitatge. Com m’afecta realitzades a partir Per a l’exercici 2012, i de Sí, perquè la por és terrible i vaig patir una paràlisi fa- l’eliminació de la deducció d’aquesta data, i per tant forma excepcional, es per- ens fa veure els problemes que no ens coneixem cial. S’ha de reconèixer que en l’IRPF? també s’elimina la deduc- met tornar les deduccions de l’exterior més grans del prou? fer un exercici d’intros- ció dels comptes habitatge. aplicades fins a l’exercici que ho són. I de por tots en El coneixement d’un ma- pecció com aquest és una Recordem que fins a 2011 sense haver de pagar tenim, el que passa és que la teix és el pilar sobre el qual menjada de coco impres- 31/12/2012 les quantitats interessos de demora. Mi- por no t’ha de paralitzar, es basa tot. Hi ha un pro- sionant. Però tens l’avan- dipositades en aquests rem-ho amb un exemple: has de saber encarar-t’hi. verbi indi que diu que si ca- tatge que ràpidament saps comptes permetien deduir el 01/09/2009 obro un minem de puntetes acaba- el que vols. cada exercici, en caràcter compte habitatge i cada En aquests casos les excu- rem caient. Per tant és mi- general, un 15 % d’aquestes any me’n dedueixo el mà- ses també són molt útils. llor avançar segurs, i per amb una base màxima de xim: el 2009, 1.217,025 € La gent prefereix buscar això ens hem de conèixer. EL LLIBRE 9.015 € (9.040 € el 2011), (tipus del 13,50% sobre la excuses perquè és una ma- Però conèixer-se és molt sempre que es destinessin a base màxima de 9.015 €), el nera de responsabilitzar al- difícil, fins al punt que mai l’adquisició d’un primer 2010, 1.217,025 € (tipus del gú altre de la nostra falta de ens acabem de conèixer bé. habitatge en el termini mà- 13,50% sobre la base màxi- decisió. Però quan els em- Però hi ha exercicis. Quan xim de 4 anys a comptar ma de 9.015 €) i el 2011, prenedors no parem de fer muntem un negoci fem un des de l’obertura. L’elimi- 1.356,00 € (tipus del coses..., això també és una DAFO d’aquest negoci (de- nació de la deducció impli- 15,00% sobre la base màxi- forma d’excusa per a nos- bilitats, amenaces, fortale- ca que a partir de ma de 9.040 €). Si intueixo altres. D’excuses en tenim ses i oportunitats). Doncs 01/01/2013 ja no es podran que no em podré comprar tots. Ara, posats a escollir, per què no fem el mateix de deduir les aportacions. Pe- l’habitatge abans del prefereixo que les meves nosaltres? Penso que hau- CONTESTA MIQUEL ARXER I FÀBREGA rò què passa si intueixo que 01/09/2013, a la declaració excuses siguin perquè no ria de ser obligatori. ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL el 2013, quan es compliran de renda de l’exercici 2012 paro que no pas per ajornar MAMUT O SAPIENS ASSESSORIA ARXER 4 anys des de l’obertura del puc tornar les deduccions una decisió. Obligatori? Albert Riba Trullols compte habitatge, no po- de 2009, 2010 i 2011 sense Sí. El futur depèn no tant de EMPRESA ACTIVA Envieu les vostres preguntes dré comprar-me’l? Fins pagar interessos de demo- Fins a quin punt tot plegat la tecnologia, sinó del ta- 12 € a l’adreça de correu: ara l’incompliment dels ra, i no practicar-me la de- està relacionat amb el fet lent. I el talent només és redaccio@leconomic.cat requisits suposava l’obli- ducció del 2012.

×