Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uppstart nulage digitaliseringen fritids

4,580 views

Published on

Skapa nytt nuläge inför en progressionsplan kring digitaliseringen för fritis.

Published in: Education
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Uppstart nulage digitaliseringen fritids

 1. 1. Likvärdighet
 2. 2. Målsättning utvecklingsåret 19/20 I ett kollegialt lärande och med stöd av funktioner i kommunen får pedagogerna fördjupade kunskaper kring:  Hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitala verktyg och digitala resurser för att gynna elevers lärande.  Hur undervisningen kan utformas för att stötta våra elevers utveckling av den kommunikativa förmågan och för att möta våra elever i utvecklingen kring läsa, skriva, tala, lyssna i alla ämnen. Dessutom:  Påbörja en progressionsplan kring hur vi använder digitala verktyg och digitala resurser på ett likvärdigt sätt i F-6 verksamheten.  Påbörja ett systematiskt arbete kring hur vi följer och dokumenterar nyanlända elevers lärande och underlag till beslut om svenska som andraspråksundervisning.
 3. 3. 4 aspekter av digital kompetens. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling Hur eleverna genom undervisningen kan ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället och vilka risker och möjligheter som den kan föra med sig. Det handlar dels om att förstå hur förändringarna påverkar samhället och individen, dels om att förstå hur individen själv kan påverka samhället och sin egen situation. Hur eleverna genom undervisningen kan ges förutsättningar att fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala verktyg och medier, inklusive programmering. Det är viktigt att utveckla en tilltro till sin förmåga och kunskaper att använda sig av digitala verktyg och medier i olika sammanhang och med olika syften. utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet. Detta omfattar bland annat att kunna sovra i ett stort informationsmaterial samt att ställa frågor och begränsa sökningarna för att få fram den information som eftersöks. Det handlar också om att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra. hur digitala verktyg och medier kan göra det lättare att lösa problem och omsätta idéer i handling. Det kan handla om allt från mindre, individuella och vardagliga frågor till större samhällsomfattande problem.
 4. 4. Läroplanen - fritidshemmet Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Där står bland annat att: • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
 5. 5. Vilka hör ihop?
 6. 6. Läroplanen - fritidshemmet • Del 4 – Centralt innehåll: • Språk och kommunikation • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. • Samtala om olika typer av texter. • Digitala verktyg och medier för kommunikation. • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 7. 7. Läroplanen - fritidshemmet • Skapande och estetiska uttrycksformer • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 8. 8. • Natur och samhälle • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder. • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur. • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Läroplanen - fritidshemmet
 9. 9. • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/digital- kompetens-i-fritidshemmet#h-Laroplanen Läroplanen - fritidshemmet
 10. 10. Digital kompetens Lärverktyg! ”I skollagen och i läroplanerna är lärverktyg ett samlande begrepp för såväl digitala som andra verktyg för lärande. I läro- och kursplanerna används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier.”
 11. 11. Digital kompetens Digitala medier! ”Digitala medier omfattar i ett brett perspektiv plattformar och verktyg för kommunikation och skapande, till exempel e-tidningar, webbtjänster eller sociala medier.”
 12. 12. Digital kompetens Digitalt verktyg! ”Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som exempelvis en dator, smart telefon eller en kamera. Det kan också vara en programvara eller en internetbaserad tjänst.”
 13. 13. Digital kompetens Lärresurser, lärmiljö och lärplattor ”Ordens första del visar att syftet är att underlätta och förstärka lärandet. Det lärverktyg som i utbildning kallas lärplatta kan också, särskilt utanför undervisningssituationer, kallas för dator- platta eller surfplatta. Sammanhanget kan alltså avgöra hur vi använder begreppen.”
 14. 14. Digital kompetens Digitala (lär)resurser ”Allt material som är digitalt och som kan användas som resurs i elevernas lärande. Innefattar allt från verktyg och hemsidor till bilder, animationer och texter samt IKT (informations- och kommunikationsteknik) som i sin tur innefattar teknik och blir verktyg för kommunikation, skapande, lärande och kunskapssökande.”
 15. 15. Hur jobbar vi med digital kompetens på fritids? Vad gör ni i er verksamhet som stämmer överens med ovanstående delar i det centrala innehållet? https://pedagog.malmo.se/2015/05/10/mote-pa-mitten-kooperativt-larande/
 16. 16. Skola och fritids uppdelat: Elevsvar Digitala verktyg.docx Vad säger eleverna? Klassvis: ElevintervjuSkolaSKUA digitala verktyg klass.docx
 17. 17. Sekreteraren i gruppen samlar in tankarna och mailar mig: • Vilka möjligheter ser ni kring hur digitala resurser kan stötta våra elever på fritids? • Vilka tankar tänker ni kring progression?

×