Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.

7,840 views

Published on

Sorsele föreläsning för pedagoger och studiehandledare.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.

 1. 1. www.coachamig.nu
 2. 2. Malin Carlsson, Lindblomskolan Hultsfred http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/ malin.carlsson@hkedu.se @MalinCarlsson4
 3. 3. Har jag ett klassrum för alla?
 4. 4. Målmedveten undervisning PP-vägg Mål Stöttning Utmaning Matris
 5. 5. Rita ett hus! 2 p för en skorsten 4p för 4 st fönster 5 p för gardiner 5 p för färg Något fint i trädgården?- 10 p
 6. 6. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh
 7. 7. Målmedveten undervisning Alignmentplanering PP-vägg Elevinflytande Mål Stöttning Utmaning Matris Förmågor Tankestrukturer Självbedömning
 8. 8. Planering av PP, Alignmentmall
 9. 9. Matris
 10. 10. Elevinflytande, Hur ska vi jobba för att nå målen? Konkretiserade mål utifrån kunskapskrav. Hur ska vi jobba för att nå målen? Hur visar du för mig att du har nått målen?
 11. 11. PP-vägg
 12. 12. Stöttning och tankestrukturer
 13. 13. Målmedvetet och med progression - Klassrumsexempel Mål Stöttning Stöttning Utmaning
 14. 14. Två vägar mot mål.
 15. 15. Godkänd nivå? Progression?
 16. 16. Självbedömning
 17. 17. Förmågebilder på tavlan.
 18. 18. Förmågorna
 19. 19. Kursledare i Hultsfreds kommun. Få igång kollegialt lärande avseende nyanländas lärande. Bidra till fördjupning och fokus kring språk- och kunskapsutvecklande arbete i FL-gruppen. SKUA fördjupat och implementerat förhållningssätt på alla enheter. Introducera nya medarbetare. Med FL: utveckla undervisning i samarbete med studiehandledare.
 20. 20. Källa: Nationellt centrum för andraspråk.
 21. 21. Aktivitet • 2 och 2. Person A och person B. • Person A blundar. • Person B förklarar bilden på engelska för person A. • Person A: Blunda nu!
 22. 22. Hur kändes det? Hur gjorde du?
 23. 23. Studiehandledning/kompensatoriska vägar? • https://urskola.se/Produkter/190463-Didaktorn-Kunskapsbryggorna
 24. 24. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som en kompensatorisk väg i klassrummen… Lärare i alla ämnen har ansvar för att förstå vad språket i ämnet kräver och göra ämnesspråket begripligt, enligt Cummins.
 25. 25. Vad är SKUA? • Utveckla ämneskunskaper – utveckla ämnesspecifikt språk. • Att planera för språkutvecklande ämnesundervisning. • Bygga vidare på elevernas förkunskaper. • Att planera för interaktion och grupparbeten. • Aktiviteter där eleverna lär av och med varandra. • Introducera och återanvända expertord.
 26. 26. Utveckla ämneskunskaper – utveckla ämnesspecifikt språk. • t.ex. att eleverna får interagera med varandra i mindre grupper och använda vardagsspråk för att förhandla om ämnesspråk kan innebära att elever utvecklar sina ämneskunskaper parallellt med att utveckla ett ämnesspecifikt språk.
 27. 27. Att planera för språkutvecklande ämnesundervisning. • Jag behöver fundera på vad jag vill att eleverna ska förstå och vilken kunskap jag vill att de ska utveckla. Vilka förmågor är det eleverna behöver öva på i undervisningen, vilka aktiviteter och uppgifter som ger eleverna möjlighet att öva på detta.
 28. 28. Bygga vidare på elevernas förkunskaper • Från det konkreta till det abstrakta.
 29. 29. Att planera för interaktion och grupparbeten. • Oavsett vilket ämne jag undervisar i måste jag planera min undervisning så att eleverna får interagera med varandra och öva på att samtala, jämföra, diskutera, resonera m.m.
 30. 30. Aktiviteter där eleverna lär av och med varandra. • Använda eleverna som lärresurser för varandra. Svårigheten är att se till att de elever som kommit längst blir utmanade och inte bara får agera som ”hjälplärare”.
 31. 31. Introducera och återanvända expertord. • Skriva ordlistor som expertord som sedan används och undervisas kring. Språkliga övningar kring dessa ord.
 32. 32. Korsspråkande som en kompensatoriska väg till studiehandledning. Med hjälp av digitala verktyg.
 33. 33. Bedömning. Använda sitt bästa språk.
 34. 34. Förstärka skolspråket på modersmålet.
 35. 35. QR-koder som resurs…
 36. 36. ”Att skapa förutsättningar för en framgångsrik språkutveckling.” • Eleven kan förstå vad som sägs och vad man läser – få begriplig input. • Eleven får använda det nya språket och göra sig förstådd. • Eleven får möjlighet att ”strecha” språket. • Eleven får modeller för nytt språk, särskilt skolspråkets register. • Eleven får möjlighet att bygga vidare på språkresurserna i sitt modersmål.
 37. 37. Puzzelmaker Aktivitet förklara/”strecha” språket: • 2 och 2, rygg mot rygg. • Person 1 har orden. • Person 2 har korsordet. • Person 1 ska nu förklara orden så att person 2 kan fylla i sitt korsord utan att säga ordet. Förklara!
 38. 38. http://youtu.be/1Y0wiqD2fuk?t=11m29s
 39. 39. Är det bra att använda flera språk samtidigt? Vad säger forskning? • http://www.lararkanalen.se/lararmotet-flersprakighet-som-en-resurs
 40. 40. Flerspråkighet som resurs… • Myt 1: ”Här pratar vi bara svenska.” • Myt 2: ”Alla ska förstå allt som sägs.” • Myt 3: ”Barn blir förvirrade av flera språk samtidigt” • Myt 4: ”De kan inte så mycket på första språket så det är ingen idé” Vad tänker vi kring flerspråkighet som resurs? Hur gör man fler-språkighet till en resurs i våra verksamheter?
 41. 41. Stöttning en kompensatorisk väg…
 42. 42. Cummins Kontextbundet Vardagsspråk Kontextreducerat Skolspråk
 43. 43. Stöttning - genrepedagogiken. (Johansson & Sandell Ring , 2012 s.28)
 44. 44. Genreplansch. Tankestruktur för hur man skriver olika sorters texter.
 45. 45. Stöttning kring förmågor
 46. 46. Vilka språkliga förmågor/uttrycksform er/färdigheter behöver barn i våra verksamheter?
 47. 47. Förklara
 48. 48. Jämföra
 49. 49. Aktivitet beskriva: • Turas om och tänk på en av figurerna. • Beskriv = ge ledtrådar. Lagom svåra… • Försök använda ämnesspecifika ord såsom: • Vinklar • Sidor • Hörn
 50. 50. Beskriva
 51. 51. Aktivitet: Fråga – Uteslut. • Välj en bild • Ställ frågor som kan besvaras med ja och nej. • Inga frågor om bildens läge. • Max 5 - 6 frågor. (Aktiviteten kan anpassas språkligt med olika grad av stöttning.)
 52. 52. Stöttning kring att tala, lyssna? • Grupparbeten är en viktigt del av det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet men är det en självklarhet?
 53. 53. Vi jobbar med rollerna ordfördelare, materialförvaltare och berättare. • https://youtu.be/rqhvlqUXmvs?t=2m3s
 54. 54. Kollegial handledning Denna kollegiala handledning är MÅLINRIKTAD: Syftet är att tillsammans utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen. Hur? Genom att beskriva, analysera och värdera av vald (planering idag)/undervisningssituation och gemensamt utveckla denna.
 55. 55. ROLLER Handledare- yttre ramar, hålla ihop gruppen Medhandledare – övriga deltagare Sakägare –den vars exempel är i fokus Rundor. Presentera exempel Välja Klargöra Utforska
 56. 56. 1. Var och en presenterar sitt exempel (idag en planering) 2. Ett av exemplen väljs. 3. Den som äger exemplet (sakägaren) presenterar det så utförligt som möjligt. 4. Om ytterligare klarhet eller förståelse för ex behövs, hjälps man åt att ställa klargörande frågor (vad, hur, på vilket sätt…?) 5. När bilden av lektionsplaneringen har blivit tydlig gör vi en analys av exemplet. Vilken planerad stöttning för lärande finns i exemplet? 6. Stöttningen listas 7. Tillsammans försöker vi utvidga stöttingen i exemplet ytterligare. Vi fyller på listan med exempel och idéer. 8. Var och en skriver: Vad tar jag med mig från samtalet idag? Något omarbetat ur: Cederberg-Sheike s. 96-101
 57. 57. Lektionsplanering Lektionsplanering 20170317 Istiden: Läs om istiden i forntidsboken s. 24-29 Se film: Istiden (14 min) Berg på riktigt: spår av is (14 min) Rita bild med kyrkan och isen. (Proportionellt) Skriv gemensam text om istiden. Ord att ha med: Morän, lera, rundhäll, isräfflor, flyttblock, rullstensås Mål: Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 58. 58. ”Det är genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss såväl som vad vi inte har förstått och kanske behöver stöd för att komma vidare med. Med vilken kvalitet våra språkliga förmågor utvecklas avgör hur väl vi kan anpassa oss till olika situationer och möta olika krav. På så sätt kan vårt språk påverka våra vägval och hur väl vi lyckas i utbildning, arbetsliv och samhällsliv.” Få syn på språket sid 11 (Skolverket)
 59. 59. Metareflektion Vad tar du med dig från dagen? www.socrative.com
 60. 60. Malin Carlsson, Lindblomskolan Hultsfred http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/ malin.carlsson@hkedu.se @MalinCarlsson4
 61. 61. Att skapa QR-kod
 62. 62. Eftermiddagens uppgift • One shot video:
 63. 63. One shot video • Fundera kring ett tema, ett arbetsområde. • Vilken språklig stöttning/aktiviteter kan man göra kring temat eller arbetsområdet? • Planera för temat: rita, skriv, klipp och klistra (använd fantasin) för att kunna visa hur ni har tänkt i en one shot video. • Stöttning före, under, efter? • Syfte, mål? • Utmaningar?
 64. 64. Metareflektion Vad tar du med dig från dagen? www.socrative.com

×