Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bygga svenska skola slide share

3,688 views

Published on

PP över vår träff med skolans personal kring sambedömning med Bygga svenska som grund.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bygga svenska skola slide share

 1. 1. Skolan
 2. 2. SKUA 18/19 Hultsfreds kommun F-6, fritids. Mål: _______________________ Priomål: ____________________ Sambedömn ing/Bygga svenska Digitalisering Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträffsfokus: Priomål i tankarna. Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Digitalise ring Digitalise ring Sambedö mning/By gga svenska Sambedö mning/By gga svenska Kommun ikations hjulet Observatio ner Elevintervju er i samband med en utvärderings träff.Prio mål Fritids: Hur är det att vara elev på vår skola? F-klass: Kartläggn ingsmate rial? NP? Bedömn ingsstöd ? Filma resonema ng och argumenta tion 4-6 6/11 kl. 15.00- 17.30 F-3 7/11 kl. 14.30 - 17.00 Fritids 9/11 kl 8-11 4-6 15/1 kl. 15.00- 17.30 F-3 16/1 kl. 14.30 - 17.00 Fritids 18/1 kl 8-11 Del av studiedag: 19/3
 3. 3. Sambedömning Bygga svenska Introduktion Tvärgrupper och fika Återsamling i matsalen – uppgift till mellanträff Metareflektion
 4. 4. Utdrag ur Åtgärdsplanen Kartläggningsarbetet behöver utökas och utvecklas. Detta handlar både om organisation och om att utveckla arbetet med kartläggning av nyanlända. Framför allt behöver vi använda resultatet av kartläggningarna och följa upp elevernas lärande. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever är komplext. I Hultsfreds kommun ser behoven olika ut och det är viktigt att varje ledningsgrupp har en tydlig strategi för sitt arbete. Likaså behöver rektorsgruppen och förvaltningsledningen förbättra och tydliggöra övergripande strategier som garanterar en likvärdighet för alla elever.
 5. 5. Mål och delmål Mål: • Pedagogerna ska få verktyg för att fortsätta fördjupa det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i det vardagliga arbetet med eleverna. • Pedagogerna ska kunna synliggöra och följa nyanlända elevers resultat. • Pedagogerna ska reflektera kring hur deras undervisning påverkar elevernas resultat. Delmål sambedömning: Få verktyg för att kunna följa nyanlända elevers resultat vilket i sin tur också synliggör och ger oss möjligheter att möta elevens nästa steg i utvecklingen kring läsa, skriva, tala och lyssna i alla ämnen. Reflektera kring hur vi kan möta elevens utveckling på bästa sätt i våra verksamheter.
 6. 6. En introduktion till bedömningsstödet Bygga svenska
 7. 7. Två skolor berättar om hur de arbetat med Bygga svenska • Film på Bedömningsstödet. https://youtu.be/RPdqKchdhpk
 8. 8. Speed-dating https://kooperativt.com/2017/08/21/speed-dating-lara-kanna- varandra/#more-16103
 9. 9. Läsa med pennan i hand Sid 8-18 Gruppsamtal: Några tankar eller funderingar som väcktes? Hur gör vi på vår enhet? Delge varandra upplägg kring flerspråkiga elevers undervisning. Hur jobbar vi med modersmålet, hur samarbetar vi och hur kan stöttningen se ut på vår skola?
 10. 10. Sortera övergripande beskrivningar och exempel på undervisning. Grupp-övning där alla deltar aktivt och utrycker sin åsikt men vi har ändå lite olika roller: Materialförvaltare Berättare Uppmuntrare
 11. 11. Tvärgrupper F-3
 12. 12. https://www.youtube.c om/watch?v=TZ0oXf6 WxYk&feature=youtu. be&t=4m38s Sambedömning i gruppen: Lyssna Bedöm i par Jämför tillsammans
 13. 13. Lyssna Bedöm i par Jämför tillsammans https://www.youtube.com/w atch?v=TZ0oXf6WxYk&fea ture=youtu.be&t=10m32s
 14. 14. Tvärgrupper 4-6
 15. 15. Lyssna Bedöm i par Jämför tillsammans https://www.youtub e.com/watch?v=Qc IMKIOOpwc&featu re=youtu.be&t=4m 55s
 16. 16. https://youtu.be/QcIM KIOOpwc?t=10m8s Lyssna Bedöm par Jämför tillsammans
 17. 17. Elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund…? Om det finns elever som har kort eller ingen skolbakgrund i en grupp kan det vara lämpligt att läraren först gör en särskild avstämning för att se vilka grundläggande läs och skrivkunskaper eleven har. Därefter är det möjligt att gå vidare och observera läs och skrivutvecklingen utifrån steg 1–5 i bedömningsmodellen. I punktlistan här nedanför finns punkter som kan användas för att göra den här avstämningen. Det är viktigt att ha i åtanke att utvecklingen av elevens talade språk kan gå snabbare framåt än läsande och skrivande och att den muntliga och skriftliga utvecklingen inte alltid behöver ske parallellt.
 18. 18. LÄSA och SKRIVA Eleven • är bekant med läsriktningen • kopplar symbol till ljud och ljud till symbol i det svenska alfabetet • identifierar det första ljudet i bekanta ord • identifierar var i ordet ljudet eller bokstaven finns: början, mitten, slutet • ljudar samman ljud, till exempel s-o-l • delar upp ord i ljud • klarar enkel fonemaddition och subtraktion, till exempel h + öra = höra, höra – a = hör • kan namnen på bokstäverna i det svenska alfabetet. SKRIVA (på digitalt verktyg och för hand) Eleven • kan skriva sitt eget namn • kan skriva korta, ljudenligt stavade eller bekanta ord • visar att hon eller han vet var ord börjar och slutar genom att avgränsa orden • kan kopiera ord och korta meningar • skriver självständigt kortare ord, meningar och meddelanden, till exempel enkla sms • skriver en mycket enkel text efter en modell, till exempel om sig själv eller om något klassen har arbetet med • skriver självständigt enkla meningar med subjekt och verb • använder i viss mån stor och liten bokstav korrekt • använder i viss mån vanliga skiljetecken såsom punkt och frågetecken. LÄSA (avkoda och förstå) Eleven • känner igen sitt eget namn som ordbild • känner igen korta bekanta ord som ordbilder • ljudar ihop korta ljudenligt stavade ord som är bekanta • klarar ortografisk helordsläsning av bekanta ord, det vill säga läser bekanta ord som helheter • tolkar vanliga bilder, skyltar och symboler • har automatiserat sin avkodning och läser enkla texter • kan läsa och hitta information i anpassade texter • är bekant med skillnaden mellan och betydelsen av stor och liten bokstav • tolkar betydelsen av vanliga skiljetecken, till exempel punkt och frågetecken • är bekant med att olika grafiska markeringar påverkar betydelsen, till exempel fet stil och kursiv.
 19. 19. Återsamling.
 20. 20. Uppgift till mellanträffen Filma ett lärandetillfälle där eleverna utför något utifrån ert priomålsfokus men ändå med inslag av interaktion, Talat språk - Bygga svenska. Kanske ett resonemang, en argumentation, interaktionsövning som innehåller tala, lyssna, samarbete och kommunikation mellan elever. Dela filmen på Teams med ditt arbetslag. I Utvecklingskanalen i ditt Team. Ladda upp i konversationen.
 21. 21. Metareflektion Sambedömning Stor träff Vad tar du med dig från träffen? 1. Skriv enskilt i metareflektionsfliken i Teams ”Utvecklingsarbete 1819”-kanalen men skicka inte!! 2. Delge i gruppen 3. Lägg till något ytterligare? 4. Skicka!
 22. 22. Planeringstillfälle på ALM:
 23. 23. Vad vill du titta på och sambedöma kring på mellanträffen. Ha priomålet i åtanke. Bygga svenska? NP – bedömningsstöd? Ämne Bestäm i ert arbetslag vad som känns viktigt för er att bedöma kring. Processen är det viktiga!

×