Science Book of the Tenth grade_2

365 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Science Book of the Tenth grade_2

 1. 1. ±∞ W UF « ÂuKF «w U « ¡e« 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 2. 2. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë W UF « ÂuKF « w U _« d UF « nBK w U « ¡e« ÊuH R*« 5Ž«dÁ qz«Ë Æœ g¹Ë—œ ÂUA¼ Æœ åUI‡‡ MÄò WJЫuý e¹eŽÆœ Î —ËUý dONÝ qÄUJë b³Ž wÄUÝ Ê«d³ł bOŠËåZ¼UM*« eÂdÄò  UÂdÐ bL×Ä bz«— œ«bIÄ bL×Ä —U−Më nÝu¹
 3. 3. 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁÂ≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_« dýUFë nBKà WÄUFë ÂuKFë »U²Â f¹—bð Î ÂUFë ·«d‡ýù« hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M fOz— 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ Z¼UM*« e‡ÂdÄ hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈ WOMHë …dz«bë  U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈ bL×Ä ZŠ sLŠdë b³Ž ¨Vð«— œ«dÄ ¨W(U —œU½ ∫ r‡‡‡OLBð Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù« rK Ä dLŽ ∫ ÍuGà d¹d% dÄUŽ dLÝ ∫ bO‡‡‡‡CMð WÄUFë ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë Užü« ÊU Š«Æœ WJЫuý e¹eŽÆœ åUI MÄò …œuŽ œULŽÆœ Î …uDŽ d¼«“ fOLš bÄUŠ å«Î—dIÄò Ê«d³ł bOŠË wLO *« œULŽ œ«uŽ wKŽ qÄUJë b³Ž wÄUÝ `³ ÕU$ WO d « WO U « WF D « ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ 5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’ +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
 4. 4. bONLVFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã UÒLNÄ U?ÝU?Ý√ b?F¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë Î ÎUN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë Î Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä…—«“u?ë wÃuð «cà ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJð˨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽj?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?OK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ Æ…bŽU *«V?²?J?à ¨w?M?O?D? ?KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë ¨wMN*«Ë¨ WO½U ½ù« ÂuKFë˨ wLKFë ∫tŽËdHÐ ©±± ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBëÊu?Jð UNÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Âq?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?BKà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ≈ XKLÂ√ bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“ËWOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ UOÃUŠ …—«“uë Îr?O?K?F?²?ë W?O?Žu½ 5 %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©U?¹œu?LŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« lOLł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM* Î Î ÆwMOD KHë¨U?ÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË ÎªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË ·—UFÄ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO— Ô¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ð˨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË ÎÒw?  «d?OG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðËs?Ä t?O? ‰c?³?¹ U?Ä —«b?I?0 œ«œe?ð w?M?O?D KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«U¹d¼uł «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNłÎÒ Îëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈ ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbëËs?Ä w? ?¹—U?²?ë w?M?Þu?ë q?L?F?ë «c?¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂV Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš y U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU qLAðË ¨tFÁuÄ¡U?M?Ł√ Ê«b?O?*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFëwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÆoO³D²Ã« Z¼UM*« e‡ÂdÄ Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
 5. 5. W‡‡ÄbIÄÍb¹√ 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBKà —dI*« WÄUFë ÂuKFë »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e« u¼ «c¼Âu?Kvë≈Ë ¨¡«eŽ_«e$√LUÄ lÄ UqÄUJ²OÃèU½œöÐ w «dýUFë nBKà WÄU5OMF*« Fë »UM²³KÞËIUMOLKFÄ ?F à ÃUNMÄ sÄ UMO KFÄË M²³KÞ v ≈ wÝUÝ_ W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ Fë ÂuK qÂË U²Â Âb ½U½œuNł UFë ÂuKFë ÃUÆÃUNM*«K«cNà WOÝ—b*« V²Jë 5D KÝ w WIKŠdÊuJ¹Ë FÃUÐ 5OMë *« lOLł ¨WÄ eJð—« bÁË NMÄ  UI Š sÄ WIKŠ ÊuJOà ¨ WK K w W¹uÐ ²Ã« WOKL ¨WIÐU F ·uHBKÃv?K?Ž ¨wMOD√ 5KĬÃUNM*« WDšOD ?KHë ÃUNM*…dO³Jë WOMÞuë {Ë w²ÃvKŽ«b¼úà W?Lłdð pÃ–Ë oI×?¹ Ê KHë ¨‰Ë_« wM XžU w²Ã« « WD?š w XF œuN« « · »U²Jë «c¼ l{Ë wWKŠdLKà ÂuKFë f¹—b²Ã WÄUFë ·«b¼_« oOI% vKŽ qLFë wÆpÃcÐ 5LN ·«¨tðU¹u² LÄFnK²¼ Ä t M Ä … u łd *« Ä b¼_« q à « «c ÆWHK²<«»U²JÃ«Ë VÃUDëËwKF*« 5Ð q «nB빫c¼vKŽ ÃUtŠdD¹MÐUÄ ‰öšdsÄbIà ÊuJOà ¨ tÃuB Ë tð«bŠË r ·«b¼√ sÄ u²Ã« r² Ê√ ÃUNMÄ NM*« ¡U w UM Š WOÝUÝ_«  u K F ë j Ð — ‰ öš s Ä p à – Ë ¨ U ½ œ öÐ w W K Ä UA à « WO L M ² à « W O KL Ž l œ w Î U O z — Î « d B M Ž ÃU N M * «p?ÖËÃ≈¨V?ÃUU?D«?ëËIr?ðK¨WKN5?ÐWOKLŽ WDoKšpÖ w vKŽb ² Ä«c¼OÄuOÃvKŽOU½bNł ÃUDë lÁ«uÐ v Và Dà q M ?F?*« Ý qŽUH²Ã« A½√ ”UÝ√ 5Ä ÃUNM*« ¨W ¡UMÐ « tðU ŠË VUMKLŽ bÁËf¹—b²Ã« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBð rKF*« lOD² ¹ YO×Ð ¨ULNMÄ*qÂKŸ«bÐù ·UÂÃeOŠŠdÄ ÆÂuKFë ÃUNM w LFë oO³D² « WK dO u²Ð·U??A? ²? Âô« s??Ä W?ðËU?H?²?Ä  U?ł—b?Ð Âu?I?¹ Ê√ V?ÃU?D?ë l?O?D?²? ?¹Ë ¨W?L?zö?*« W?D?A?½_«Ë ¨V?ÝU?M?*« ¨W?Ł«—uë ≠ W? ?ÄU)« …b?Šu?ë ∫ «bŠË l?З√ v?KŽ »U?²?Jë s?Ä w?½U?¦Ã« ¡e?« Íu?²×?¹rN H½√ d¹uDð vKŽ ’dŠ sÄ tÐ ÊuF²L²¹ UÄË ¨ «d³š sÄ UMOLKFÄ Èbà UÄ Ê√ 5MÁuÄ ¨¡UBI²Ýô«Ë Æ…—«d(«≠ WMÄU¦Ã« …bŠuÃ«Ë ¨lz«u*«≠WFÐU ë …bŠuÃ«Ë ¨W¹uCFë ¡UOLOJë≠WÝœU ë …bŠuëËw?D?F?ð W?O?ðU?O?(«Ë W?I?ÐU? ë WOÝ«—bë W³KDë  «d³š Ê√Ë ¨W³ÝUM*« WLN*« …cNÐ ÂUOIKà rNK¼R¹ U?O1œUÂ√ Î ·uH w VÃUDë UNà ÷ÒdFð WOLKŽ rO¼UHÄ “eF½ Ê√ »U²Jë «c¼ nOÃQð w UM dŠ bÁ˔˗œ q?¹u?% w? U?½Ëb?×?¹ qÄ_« ÊS pÃcà ÆÁU&ô« «c¼ w wCLKà rNOLKF*Ë rNà W×½UÝ W d U?¼K¦&_«Ë ¨WÁuA?F«?Ã÷OdF?H²Ã«WI¹dÞ ‰öš sÄ pèW ¨VÃUDë Ë√ rKF*« q¼U qI¦½ ÒôvÃ≈WIÐUÝ WU? Äô«Ë ¨w?L?K * « d? ?J ë  «—UNÄ »U ²Â«Ë –Ë dFLKà —bBÄË ¨◊UAMKà ‰U−Ä √Ë ÂuKFë U?½b?¹ÆWHK²<«d²Ã« WOKLFÃUÐ 5OMF*«U¼dŁ√ b²1 VÃUDKà …—uD²Ä WOBI «ý *« WOM¼cë  UÞ¨WOLKFë Ëe?ð W?¹u?Ð …UO(«  ôU−Ä vÃ≈ lOLłË UMOLKFÄ sÄ ułd½Ë ¨W d? ¡UMÐ o¹dÞ vKŽ U?AMëˠUÐuFBëÆWÄœUIë  UF³Dë ¡«dŁ≈ w UNMÄ …œU ù« ·bNÐ »U²Jë «c¼ f¹—bð ‰uŠ rNðUEŠö0 q rž— XK «uð bÁ wMOD KHë ÃUNM*« w nOÃQ²Ã« œuNł ÊS ¨·ËdFÄ u¼ ULÂË«c¼ ¡«dŁWO³¹d−²Ã« Në «b WF³Dë Ác¼OŠ ¨tL?OLBð w WOŽu½ W?KI½ ÎUC¹√ »U²Jë b?NýUNýUŽ w²Ã« sÄ ù gÄ«u? vÃË_« ²Ý« - Y “U$≈ ·ËdEë Ác¼ sL{ UMFD²Ý« bÁË ÆUM³Fý ULÂqI?BðUÞUÐA& v?Ã≈U{≈  UÄuKFÄË WO5OMF*«ðsÄÝdÐ WOÝUÝqÂrO¼UH*« e¹eFð ‰Ê√š sÄ ¨ÃUNM*« Ó Ú   W? d? ½Ë WO W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ ×O{u Âu 5BK<« _« œuN−Ð ‰uײð ö 5KĬ ¨»U²Jë Ô «—«œù«Ë ¨Êu?¹u?Ðd?²?ë Êu dA*«Ë ÊuLKF*« ÂuI¹ YO×Ð ¨Ê«bO*« w oO³D²Ã« ‰öš MsÄ W—Ou¼–ðË ÆWŽu ²Ä ] M ÓDÔØZ?U?½U?MJ?«ý ÂbI?½vÃ≈ ô≈ U?MF? ¹ ôËrNðUEŠöÄ«c?¼ l{¨—uÄ_«I?¡UOÃË√ËʨÊuO1œUÂ_«ËMK? ¼ d ?* e?ÂdÄ Ê√ rNðUŠ«d²Á«Ë ¨»U?²?Jë .bI²Ð Ë w? U?M Ë bÁ u?J?½ Ê√ qÄ√ U? ¨W¹uÐd²Ã« ÆWÄœUIë WF³Dë w UNMÄ …œUH²Ýô« sÄ sJL²½ v²Š ¨wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Í c à « w M Þ uà « q L F ë «c ¼ “ U$ ù U½ œu N −Ä v à ≈ · U { √ Ë r¼ U Ý s Ä q  v à ≈ q O L U Ð UM ½ U d Ž Ë ÆU ½bK ÐË U Mà UO ł√ WÄb) l{ ËÍu« ·öGë ∫WÝœU ë …bŠuë ∫w¼Ë  «bŠË lЗ√ vKŽ »U²Jë sÄ w½U¦Ã« ¡e« Íu²×¹ ¨ ¨ ¨ oO u ² à « w ÃË t K à « ˨ U¹dB³Ã«Ë ¡uCë∫WMÄU¦Ã« …bŠuë ¨ uBÃ«Ë WOłu*« WÂd(« ∫WFÐU ë …bŠuë ¨¡U*« —U ÐË ÆWO LAë WŽuL:« ∫WFÝU²Ã« …bŠuëÂb?I½ Ê√ œu?½Ë ¨»U?²Jë «c¼ nOÃQð w UMOÃ≈ XKÂË√ w²Ã« WLN*« “U$≈ w UMIÒ Ë bÁ ÊuJ½ Ê√ qÄQ½ Ò ÒUMIÒ Ë ÆrJ¹b¹√ 5Ð «e¼Uł »U²Jë «c¼ qF−Oà U½œuNł vÃ≈ nO{√ bNł q vÃ≈ U½d¹bIðË U½dJý ÎÆÊU1ù«Ë rKFÃUÐ `K ²*« ÊU ½ù« tÄ«uÁ ¡UMÐ l —Ë ¨‰UOł_« WÄbšË ¨WÃUÝdë ¡«œ√ w rÂUÒ¹≈Ë ˇ« ÊuHÃR*« oO u²Ã« wÃË tKëË
 6. 6.  U‡‡‡¹u‡‡²;« W‡‡ «—u « u« U)« …b ≥ DNA W‡‡‡‡ «—u « …œU ∫ ‰Ë_« qBH «±≤ W‡‡‡O bM*« W «—u « ∫ w U « qBH «≤∞ WO bM dO Ë WO bM UH ∫ Y U « qBH « W≥∞ W «—u « rK w UIO D ∫ l «d « qBH « u« « …b W uCF « ¡UOLOJ « v « q b¥¥ U UJ ô« ∫ ‰Ë_« qBH « W œUµµ UMOJ ô«∫ w U « qBH « u « l‡‡z«u*«∂∂ WM U « lz«u*« jG{∫ ‰Ë_« qBH « « …b W d *« lz«u*« jG{ ∫ w U « qBH « WF U∏ u« …—«d‡‡‡(« WM U « …b±∞∞ …—«d(« WOL ∫ ‰Ë_« qBH «±∞∏ Í—«d(« Ê«e ô« ∫ w U « qBH «±±π …—«d(U œ«u*« œb9 ∫ Y U « qBH «
 7. 7. …b?????Šuë µ W??????????????Ł«—uë© ≤≤ ∫ ÂËdë® ≤
 8. 8. DNA W?Ł«—uë …œU?Ä q?BHë ± w²Ã«  UÄuÝuÄËdJë œbŽ w iFÐ sŽ UNCFÐ nK² ð WO×ë  UMzUJë Ê√ pFÄ dÄ WÃËR Lë w¼Ë ¨WOŁ«—Ë  UÄuKFÄ qL×ð w²Ã«  UMO−ë sÄ UNOKŽ UÄË U¼U¹öš w błuð Ác¼ Íu²×ðË Ædšü qOł sÄ UNÃUI²½« vKŽ qLFðË ¨szU q w  UHBë b¹b×ð sŽ WÃËR LÃ«Ë ¨UNł—UšË U¹ö ë qš«œ  UMOðËd³Ã« Ÿ«u½√ œb×ð w²Ã«  UÄuKFLë vKŽ  UMO−ë bŠ«uë ŸuMë w œ«d _« eOLðË iFÐ sŽ UNCFÐ  UMzUJë eOLð w²Ã« …œbF²Lë nzUþuë sŽ ÆiFÐ sŽ UNCFÐ øUNO WOŁ«—uë  UÄuKFLë s¹e ð r²¹ nOÂË øWOŁ«—uë …œULKà wzUOLOJë VOÂd²Ã« UL dOG eOŠ w UNM¹e ð r²¹ nOÂË øUNHŽUCð r²¹ nOÂË Ê«bOðUÄËd øU¹ö ë qš«œ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼ ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ …bŠ«Ë WÒHà ÆUNŽ«u½√Ë W¹ËuMë ÷uL×ÃUÐ œuBILë ·dF²ð ÍËuMë iL×ë sÄ qJà wzUOLOJë VOÂd²Ã« nBð Íœ—uë qJAë Íu²×¹® 5ðUÄËdJKà ÆRNA Ë DNA ©Vëuà ∂ ÆRNA ÍËuMë iL×ë Ÿ«u½√dÂcð ÆDNA ÍËuMë iL×ë nŽUCð tOì l³²²ð w³ÃuKë qJAë 5ðUÄËdJKà W¹Ëu?Më ÷uL(« ±≠± sÄ WO×ë U¹ö ë w  UÄuÝuÄËdJë ÊuJ²ð 5ðUÄËdJë lL& ’«d²Ä qJAÐ Ícë¨DNA ?ë ÍËuMë iL×ë UL¼ sO²OÝUÝ√ sOðœUÄ ·dFð  UMOðËd³Ã« sÄ WŽuL−ÄË ¨WOŁ«—uë …œULë qJA¹ n²KÄ DNA  U½u² Në ‰uŠ ·UH²ÃôUÐ DNA ?ë j¹dý ÂuI¹ w²Ã«Ë ¨ U½u² NÃUÐ ©ÂuÝuOKÂuO½® Î ÍœRO ¨ÂuÝuOKÂuOMë öJAÄ —dJ²Ä qJAÐ UNÃuŠ DNA U²K KÝ UNM¹e ð vKŽ bŽU ¹ ULÄ ¨WOŁ«—uë …œULë nO¦Jð vÃ≈ w½ËeKŠ qJAÐ ÊUH²Kð qJAë dE½« ÆU¹ö ë W¹u½√ qš«œ dOG eOŠ w RNA ?ë iLŠ vKŽ U¹ö ë Íu²×ð UL Ʃ±® qš«œ DNAnO¦Jð∫©±®qJAë . UÄuÝuÄËdJë Ϋ—Ëœ UNMÄ q VFK¹Ë ¨…œbF²Ä Ÿ«u½√ tMÄ błuð Ícë≥
 9. 9. W U ¡«œQÐ ÂuIð ¨…bŽ  UMOðËdÐ vÃ≈ DNA ¡Íeł w WOŁ«—uë  UÄuKFLë WLłdð w UOÝUÝ√ Î ÆWO×ë  UMzUJë …UO×à WÄ“öë nzUþuësÄ w{ULë ÊdIë nB²MÄ w p¹d fO ½d Ë Êu Þ«Ë fLOł ÊULÃUFë sJLð bÁËvKŽ ·dF²Ã« vÃ≈ UIŠô Èœ√ Ícë DNA ?ë ÍËuMë iL×Kà wÝUÝ_« qJAë ·UA²Â« ÎsÄ UNKI½ WOHOÂË WOŁ«—uë  UÄuKFLë s¹e ðË kH×Ð tÄUOÁ WOHO ‰uŠ  UÄuKFLë sÄ dO¦Jë p¹dÂ Ë Êu Þ«Ë ÊU*UFë ÆqOł vÃ≈ qOł W¹ËuMë ÷uL×Kà wzUOLOJë VOÂd²Ã« ≤≠± ∫r?KFð q¼ œbŽ vKŽ ·dF²Ã« ÊUJÄùUÐ t½√vŽbð WOzUMÐ  «bŠË sÄ qÝöÝ sÄ ©RNA Ë DNA® W¹ËuMë ÷uL×ë ÊuJ²ð sŽUNL−ŠË  UÄuÝuÄËdJë  U½uJÄ sŽ UNKB o¹dÞ Æ©≤® qJAë sO³¹ UL WOÝUÝ√  U½uJÄ WŁöŁ sÄ bOðuOKÂuO½ q nÃQ²¹Ë Æ «bOðuOKÂuOMë ¡Íeł m³ Ë Èdš_« WOK)« Æ©sO− ÂË_« ’uIMÄ “u³¹«— Ë√ “u³¹«—® wÝULš dJÝ ¡Íeł ≠±  «– W Uš  UG³BÐ DNA?ë Æ…œbF²Ä Ê«uÃ√ Æ UHÝu WŽuL−Ä ≠≤ ÆWOMOłËd²O½ …bŽUÁ ≠≥ …bŽUÁ …bŽUÁ WOMOłËd²O½ WOMOłËd²O½ WŽuL−Ä  UHÝu WŽuL−Ä  UHÝu ÊU ½ô« w W¹b ł WOKš  UÄuÝuÄËd “u³¹«— dJÝ sO− Â_« ’uIMÄ Í“u³¹«— dJÝ ∫r?KFð q¼  «bOðuOKÂuOMKà wÝUÝ_« ¡UM³Ã« ©≤® qJAë …œułu*«  «bOðuOKÂuOMë œbŽ Ê√ ©≥® qJAë w UL ∫ÊUŽu½ WOMOłËd²OMë bŽ«uIÃ«Ë mK³ð ÊU ½ù«  UÄuÝuÄËd w mK³¹ ULMOÐ ¨bOðuOKÂuO½ —UOKÄ ≥,≤ÆsO²IKŠ sÄ UNMÄ q nÃQ²ð ¨(G)sO½«užË ¨(A) sOM¹œ√∫UL¼ sOðbŽUÁ vKŽ qL²Að˨ UM¹—uOÐ ≠√ bOŠuë ÂuÝuÄËdJë vKŽ U¼œbŽ¨(C) sOÝu²¹UÝË ¨(T) sOL¹UŁ ∫w¼ bŽ«uÁ ÀöŁ vKŽ qL²AðË ¨ UM¹bÄdOÐ ≠» wëuŠ E.coli ÊuÃuIë U¹dO²JÐ w ÆbOðuOKÂuO½ ÊuOKÄ Æ…bŠ«Ë WIKŠ sÄ UNMÄ q nÃQ²¹Ë (U) qOÝ«—u¹Ë  UM¹—uOÐ  UM¹—uOÐ ©A® sOM¹œ√ ©G® sO½«už ∫r?KFð q¼  UÄuÝuÄËd w  UMO« Ê√ •µ Á—«bIÄ UÄ jI q²% ÊU ½ù« w ¨UÎ ³¹dIð ÂuÝuÄËdJë r−Š sÄ WOI³²*« WŠU *« sÄ •πµ Ê√ 5Š  UM¹bÄdOÐ Æ  UMOł UNO fOà ©C® sOÝu²¹UÝ ©T® sOL¹UŁ ©U® qOÝ«—u¹ ÆWOMOłËd²OMë bŽ«uIë©≥® qJAë™ jI ŸöÞöà ™ ¥
 10. 10. WOMOłËd²OMë …bŽUIë Ÿu½ vKŽ ¡UMÐ iFÐ sŽ UNCFÐ  «bOðuOKÂuOMë VOÂdð nK² ¹Ë Î ÆdJ ë ¡ÍełË UNO …œułuLë ∫r?KFð q¼błu¹DNA ?ë ÍËuMëiL(« Ê√ Deoxyribo Nucleic Acid :DNA ÍËuMë iL(«ÁœułË vÃ≈ W U{≈ ¨WOK)« …«u½ w ÎU¹ö)« w U¹—bMÂu²¹U*« w UC¹√ nÃQ²¹Ë ÆåsO− ÂË_« ’uIMÄ Í“u³¹«dë ÍËuMë iL×ë ò  ?à Ϋ—UB²š« DNA ÂuNHÄr ł U¹ö  WOIOIŠ Á«u½ UNà w²Ã« qJAë w dNE¹ UL w½ËeKŠ qJAÐ ULNCFÐ ‰uŠ ÊUH²Kð  «bOðuOKÂuOMë sÄ sO²K KÝ sÄ «bO²Ýö³Ã« w błuð UL ÊU ½ù« Æ¡«dC)« ÊuJð qÝö ë ÈbŠ≈ w (A) sOM¹œ√ WOMOłËd²OMë …bŽUIë Ê√ qJAë sÄ kŠö¹Ë Æ©¥® jЫËdë sÄ sO²DЫdÐ UNFÄ j³ðdðË WO½U¦Ã« WK K ë w (T) sOL¹UŁ WMOłËd²OMë …bŽUIë lÄ WKÐUI²Ä WOMOłËd²OMë …bŽUIë lÄ WKÐUI²Ä (G) sO½«už WOMOłËd²OMë …bŽUIë ÊuJð ULMOÐ WOMOłË—bONë ÆWOMOłË—bO¼ jЫ˗ Àö¦Ð UNFÄ j³ðdðË (C) sOÝu²¹UÝ “u³¹«dë dJÝ WK KÝ sO− Â_« ’uIMÄ  UHÝuHë WŽuL−ÄË ∫r?KFð q¼wÝUÝ_« wzUOLOJë VOÂd²Ã« Ê√W U w oÐUD²Ä W¹ËuMë ÷uL×KÃÊ«uOŠË U³½sÄ tO(«  UMzUJë U¹öšnK² ðË  UÝËdOHë w v²ŠË p¹dÂË Êu ð«Ë ÖuL½ V Š DNA ?ë ÍËuMë iL×ë VOÂdð ∫©¥® qJAëbŽ«uIë WK KÝ VOðdðË ‰uDë w P S P S P S P S P ÆWOMOłËd²OMë G A C T WOMOłË—bO¼ jЫ˗ C T G A ∫r?KFð q¼bŽ«uIë 5Ð WOMOłË—bONë WDЫdë Ê√ P S P S P S P S Pw¼ DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë DNA ¡Íe−à wDOD ð lDIÄ ©√®…bŽUÁ sÄ 5łË—bO¼ …—– 5Ð WDЫ—…bŽUÁ sÄ 5łËd²O½ …—–Ë WOMOłËd²O½ ÆUNFÄ WKÐUI²Ä WOMOłËd²O½ w³OÂdð ÖuL½ ∫©»®™ DNA ¡Íe−à WOMOłË—bO¼ jЫ˗ U×{uÄ DNA ?ë ÍËuMë iL×ë VOÂdð ∫©µ® qJAë Î tO WOMOłËd²OMë bŽ«uIë ◊U³ð—« jI ŸöÞöà ™ µ
 11. 11. øDNA ¡Íeł VOÂdð w qšbð ô w²Ã« WOMOłËd²OMë …bŽUIë UÄ ‰«R???ÝbOðuOKÂuO½ q w  UHÝuHë WŽuL−Ä ◊U³ð—« sÄ DNA ÍËuMë iL×ë WK KÝ ÊuJ²ð Æ©µ® qJAë w dNE¹ UL wÃU²Ã« bOðuOKÂuOMë w sO− ÂË_« ’uIMÄ “u³¹«dë dJÝ lĨWOŁ«—uë  UÄuKFLë ÊËe Ä DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë bŽ«uIë WK KÝ qJAðË ÆUNCFÐ sŽ WO×ë  UMzUJë W U eOLð w²Ã« WOŁ«—uë …dHOAÃUÐ UN³Oðdð vL ¹Ë DNA ?ë ¡Íeł VOÂdð …UÂU×Ä ©±® ◊U?A½W¾O³Ã« sÄ œ«uÄ Â«b ²ÝUÐ DNA ¡Íe−à ÖuL½ ¡UM³Ð rÁ ¨©¥® qJAÃUÐ W½UF²ÝôUР«dJÃ«Ë ¨sOKHÃ«Ë ¨W½uKLë WO³A ë lDIë Ë√ ¨ÊuKLë ZMHÝù«Ë ¨„öÝ_U ÆU¼dOžË“d ë˨WJO²Ýö³Ã« Ribo Nucleic Acid :(RNA) ÍËuMë iL(«jI …bŠ«Ë WK KÝ sÄ nÃQ²¹Ë ¨åÍ“u³¹«dë ÍËuMë iL×ëò ?à Ϋ—UB²š« RNA ÂuNHĨDNA ¡Íeł w UNÐ j³ðdð w²Ã« tI¹dDë fHMÐ iFÐ lÄ UNCFÐ j³ðdð w²Ã«  «bOðuOKÂuOMë sÄ.sOL¹U¦Ã« sÄ ôbÐ qOÝ«—u¹ WOMOłËd²OMë …bŽUIë vKŽ tz«u²Š« w DNA ¡Íeł sŽ nK² ¹Ë Î øRNA ÍËuMë iL×ë w …œułuLë WOMOłËd²OMë bŽ«uIÃ«Ë dJ ë Ÿu½ UÄ ‰«R???Ý ∫w¼Ë U¹ö ë qš«œ RNA ÍËuMë iL×ë sÄ W Oz— Ÿ«u½√ WŁöŁ błuðËvë …«uMë w  UMO−ë sÄ WOŁ«—uë …dHOAë qIMÐ ÂuI¹ :å‰u??Ýd??ë RNAò mRNA ≠± Æ“öÐu²O ë qš«œ WHK² Lë  UMOðËd³Ã« lOMBð r²Oà ¨ UÄuÝu³¹«dë UÄuÝu³¹«dë vÃ≈ ‰uÝu²O ë w WOMOÄ_« ÷uL×ë qIMÐ ÂuI¹ :åqÁUMë RNAò tRNA ≠≤ Æ UMOðËd³Ã« ¡UMÐ WOKLŽ w UNÄ«b ²Ýô…«u½ qš«œ W¹uMë w  UÄuÝu³¹«dë ÃU²½≈ w Âb ² ¹ :åwÄuÝu³¹«dë RNAò rRNA ≠≥ Ò ÆWOK ë ∂
 12. 12. DNA ÍËuM?ë iL(« nŽUCð WOì ≥≠± UNHzUþuÐ —«dL²Ýô« w WÁbë sÄ tOÃUŽ Wł—œ vKŽ ÿUH×ë w WO×ë U¹ö ë …—bIÄ Ê≈ ∫r?KFð q¼ÎULz«œ √b³ð nŽUC²Ã« WOKLŽ Ê≈ ¡Íeł w W½Ëe Lë WOŁ«—uë  UÄuKFLë WHŽUCÄ vKŽ UNð—bÁ vKŽ bL²Fð qOł vÃ≈ qOł sÄDNA ¡Íeł w tMOFÄ WDI½ sĨ’Uš VOÂdð UNÃ˨ rz«œ qJAÐ ÃU²½≈Ë ÂU I½ô« WOKLŽ qO³Á wMO³Ã« —uDë w pÖ ÊuJ¹Ë ¨ÂuÝuÄËdJKà ÊuJLë¨ DNA ?ëU¹dO²J³Ã« ÂuÝuÄËd w błu¹Ë Æ…b¹bł U¹öšw błu¹ ULMOÐ ¨jI …bŠ«Ë WDI½·ôü« ÊU ½ù«  UÄuÝuÄËd øWOKLFë Ác¼ r²ð nOJWOKLFë ÂU9≈ `O²Oà lÁ«u*« Ác¼ sÄ ÆWŽd Ð ∫wðQ¹ UÄ d «uð sÄ bÐ ô DNA ¡Íeł nŽUC²¹ v²Š fH½ qL×ð …b??¹b??łDNA  U¾¹eł ÃU²½≈ r²Oà t²HŽUCÄ ÂeKð Íc??ë DNA ¡Íe??ł ©± ÆWOŁ«—uë  UÄuKFLë .(A , G , C , T) t³OÂdð w qšbð w²Ã« WHK² Lë WFЗ_«  «bOðuOKÂuOMë sÄ WO U  UOL ©≤  UMOðËd³Ã«Ë  UL¹e½ù« iFÐ vÃ≈ W U{≈ ¨© DNA …dLKÐ r¹e½≈ ® nŽUC²Ã« r¹e½≈ ©≥ ÆWOKLFë ÂULðù WÄ“öë Èdš_« ∫r?KFð q¼ ∫©∂® qJAë sO³¹ UL  «uD ë sÄ WK KÝ qJý vKŽ nŽUC²Ã« WOKLŽ r²ðËDNA ¡Íeł nŽUCð .e½≈ Ê√ jЫËdë d Ò Jð W−O²½ ¨w−¹—bð qJAÐ iFÐ sŽUNCFÐ DNA ¡Íeł U²K KÝ qBHMð ©±l{Ë w WO¼UM²Ä tÁbÐ tKLFÐ ÂuI¹q K ²Ã« sL{  «bOðuOKÂuOMë t¹œUŠ√ qÝöÝ vÃ≈ ‰uײ² ¨UNCF³Ð WOMOłËd²OMë bŽ«uIë jÐdð w²Ã« WOMOłË—bONëiFÐ Àb% pÖ lÄË ¨Â“öëÕö SÐ U¹ö)« ÂuIðË ¨¡UDš_« ÆWK K ë W¹UN½ v²Š wÃuÞ qJAÐ dDAM¹Ë¨…œb×Ä WDI½ sÄ Î«¡bÐsÄ ¡UN²½ô« bFÐ ¡UDš_« Ác¼ w …œułuLë ≠  «bOðuOKÂuOMë l{uÐ ÂuI¹Ë ¨W¹œUŠ_« WK K ÃUÐ nŽUC²Ã« r¹e½≈ j³ðd¹ ©≤W Uš  UOÃPÐ nŽUC²Ã« WOKLŽsÄ WŽuL−Ä Â«b ²ÝUÐ pÃ–Ë tOMOłËd²OMë bŽ«uIë VOðdð V Š rL²Ä qJAÐ Èdš_« uKð …bŠ«uë ≠ÍËuMë qzU ë Æ U1e½ù« bOðuOKÂuO½ l{Ë r²¹ YO×Ð tHŽUCð r²¹ Ícë DNA ¡Íe??ł WK KÝ w …œułuLë WOKLFë Ác¼ dL² ðË ¨C bOðuOKÂuO½ qÐUIÄ G bOðuOKÂuO½Ë ¨ A bOðuOKÂuO½ qÐUIÄ T ÆWK K ë W¹UN½ v²Š ¡b³Ã« WDI½ sÄ nŽUC²Ã« r¹e½« „dײРZ²MO ¨WŽd ë fHMÐË bŠ«Ë XÁË w DNA ¡Íe??ł w²K KÝ nŽUCð WOKLŽ r²ð ©≥ WL¹bÁ WK KÝ vKŽ ULNMÄ q Íu²×¹ ¨DNA sÄ ÊöÄU ÊU¾¹eł WOKLFë Ác¼ sŽ Æ…b¹bł Èdš√Ë ◊U³ð—ôUÐ …b¹b−Ã«Ë WOK _«  U½u² Në  UMOðËdÐ ÂuIð WOKLFë Ác¼ sÄ ¡UN²½ô« bFÐ ©¥ Æ…«uMë qš«œ UNHO¦JðË  UÄuÝuÄËdJë s¹uJ²Ã DNA w¾¹e−Ð UNFOLł ∑
 13. 13. qO √ DNA ¡Íeł ¡b Jð UB ë d ÐË Ã« ‰ Ëd H ½« K « j Ы ©±® WK KÝ ©≤® WK KÝ Ã sO —bON Ë Oł ²K WOM©±® WK KÝ ©≤® WK KÝ ≠©œ®≠ ≠©√®≠ ½« UN² Ž ¡ U²½«Ë OKL à ë W ŽU C² O¾¹eł «b ²Ý n UD²Ä s Ð UÐ WL L ²Ä WK sOI KÝ  «bOðu ¡UMÐ OK u OMë ≠©»®≠ ≠©?ł®≠ nŽUC²Ã« WOKLŽ  «uDš ≠ √  «bOðuOKÂuOMë W U{« WOì ≠ » WKO √ DNA WK KÝ ÊUðb¹bł DNA U²K KÝ qO √ DNA ¡Íeł WKO √ DNA WK KÝ nŽUC²Ã« WOKLŽ W−O²½ ≠ ?ł DNA ¡Íeł nŽUCð∫©∂® qJAë ∏
 14. 14. DNA ¡ Íeł nžUCð …UÂU×Ä ©≤® ◊U?A½ ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« ÆÊuKë dLŠ√ »U×Ý UHB½ ¨qÄU ‚—“√ »U×Ý Ò Ò DNA ¡Íeł ∫qLFë  «uDš Ò ÆiFÐ sŽULNCFÐ sOHBMë pÔ Ë ‚—“_« »U× Ã« `² ≈ ≠± Ò WKO _« WK K ë sÄ UNà WLL²Ä Èdš√ WK KÝ lÄ dLŠ_« ÊuKë  «– sOÐU× Ã« bŠ√ sÄ WK KÝ VÒ— ≠≤ …b¹b« WK K ë Æ‚—“_« »U× Ã« Ò q¦Lð «–UÄ ¨sOÐU× Ã« ö sÄ sO²OI³²Lë sOðœdHMLë sO²K K ë lÄ …uD ë Ác¼ —d ≠≥nŽUC²Ã« sÄ U−²½ DNA U¾¹eł ÆDNA ?ë ¡Íe−Ð W½—UIÄ bŠ«uë »U× Ã« w WK K ë …d???HDë ¥≠± vÃ≈ DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë bŽ«uIë q K ð Ë√ VOðdð w QDš Í√ ÀËbŠ ÍœR¹ w dOOG²Ã« «c¼ ÍœR¹ UL ¨…dHDÃUÐ ·dF¹ UÄ pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨WOŁ«—uë  UÄuKFLë dOOGð «c¼ ‰uBŠ WÃUŠ w Ë ¨dOOG²Ã« pÖ tà ÀbŠ Ícë œdHë Èbà qKš vÃ≈ W¹b −ë U¹ö ë ∫r?KFð q¼ ÍœR¹ ULÄ ¨qOł vÃ≈ qOł sÄ …dHDë Ác¼ qI½ ÊUJÄùUÐ `³B¹ WO M−ë U¹ö ë w dOOG²Ã«Õö SÐ ÂuIð Ê√ WOK)« lOD² ð sOŽuMà U¹ö ë ÷dFð W−O²½  «dHDë Ác¼ ÀËbŠ sJL¹Ë ÆWOŁ—«uë ÷«dÄ_« —uNþ vÃ≈w Àb% bÁ w²Ã«  «dHDë UOì WÞUÝuÐ DNA ¡Íeł ∫qÄ«uFë sÄqK)« Àb×¹Ë ÆpÃcà W Uš ΉuBŠ ‰bFÄ ÊuJ¹ UÄbMŽ U³ÃUž  «bOðuOKÂuOMë l{uÐ nŽUC²Ã« r¹e½≈ ÂuI¹ nŽUC²Ã« WOKLŽ ¡UMŁ√ ∫WOKš«œ qÄ«uŽ ≠√U¹ö)« …—bÁ sÄ vKŽ√  «dHDë Ác¼ W U Õö ≈ vKŽ U¹ö ë …—bÁ ÂbŽ bMŽ …dHDë Z²MðË ¨`O×Bë UNF{uÄ dOž w ÆUNŠö ≈ vKŽ ÆpÖ sŽ W−ðUMë ¡UDš_« Ÿ«u½√ iFÐ Ë√ ¨ U¹ËULOJë iFÐË ¨WHK² Lë  UŽUFýù« ∫WOł—Uš qÄ«uŽ ≠» .DNA ¡Íe−à WOMOłËd²OMë bŽ«uIë VOÂdð w dOOGð À«bŠ≈ vÃ≈ ÍœRð  UÝËdOHë  UÄuÝuÄËdJë vKŽ …œułuLë  UMO−Kà UNÃuBŠ bMŽ  «dHDë Ác¼ …—uDš sLJðË Î ‰ö²šô« ÀËbŠ pÖ sŽ Z²MO ¨UÄULð UNHÁË Ë√ UNKLŽ vKŽ dOŁQ²Ã« vÃ≈ ÍœR¹ bÁ ULÄ Æ÷«dÄ_« sÄ b¹bFë —uNþË  UMO−ë ÁcNÐ WD³ðdLë nzUþuë w ÆWHK² Ä  «dHÞ sO³¹ Ícë © ∑ ® qJAë dE½« π
 15. 15. ©…dÝ uÐ√® ‰UIðdÐ ∫WM Ò ×Ä …dHÞ ∫©»® Ò w U{≈ l³ ≈ —uNþ vÃ≈  œ√ …dHÞ :© √ ® Æ—ËcÐ ÊËbÐ ÆÂbIë w Æq ë WÐUЖ W×Mł√ —uL{ vë  œ√ …dHÞ∫©?ł® WŽuM²Ä  «dHÞ ∫© ∑ ® qJAë ±∞
 16. 16. qBHë WK¾???Ý√ .…dHDë ≠» DNA ÍËuMë iL×ë ≠√ ∫sÄ qJÐ œuBILë `{Ë ± øUN³OÂdð UÄË øDNA ¡Íeł w WOzUM³Ã«  «bŠuë vL ð «–UÄ ≤øsO²K K ë ◊U³ð—« WOHO U×{uÄ tO²K KÝ ÈbŠ≈ w WOðü« WOMOłËd²OMë bŽ«uIë sÄ ÊuJ²¹ öÄU DNA ¡Íeł rÝ—√ ≥ Î Î A T A A C G T A C C Æm-RNA ≠√ ∫WOðü« W¹ËuMë ÷uL×ë nzUþË d–« ¥ Æt-RNA ≠» :wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨DNA ?ë nŽUCð WOKLFà p²Ý«—œ ‰öš sÄ µ Ò .w×ë szUJë U¹öš w DNA ÍËuMë iL×ë nŽUCð WOL¼√ d–√≠√ .DNA ¡Íeł nŽUCð UNÐ r²¹ w²Ã« WOÃü« sOÐ≠» :WO×ë  UMzUJë U¹öš w U½UOŠ√  «dHDë Àb×ð ∂ øWO− HM³Ã« ‚u WFýúà t{dFð bMŽ DNA ¡Íe−à Àb×¹ «–UÄ ≠√ ø«–ULÃË øWO M−ë Â√ WOL −ë U¹ö ë w Àb×ð w²Ã« …dHDë dDš√ ULN¹√ ≠» ±±
 17. 17. W?OÃbM*« W?????Ł«—uë q?BHë ≤«c¼ —uDðË UL½ bÁË ¨Èdš_« ÂuKFÃUÐ Ê—uÁ UÄ «–≈ W¦¹b×ë ÂuKFë sÄ WŁ«—uë rKŽ d³²F¹·ö²šô«Ë ¨ UHBë WŁ«—Ë WOì WŁ«—uë rKŽ ‰ËUM²¹ Æ…dOš_« W½Ëü« w l¹dÝ qJAÐ rKF먠UNÐUA²Ã«Ë  U ö²šô« Ác¼ œb×ð w²Ã« sO½«uIë `{u¹Ë ¨bŠ«uë ŸuMë œ«d √ sOÐ tÐUA²Ã«Ë ƉUOł_« d³Ž WO×ë  UMzUJë w  UHBë ‰UI²½« WOHOÂËørN H½√ ¡UMÐ_« sOÐË ø¡UMÐ_«Ë ¡UÐü« sOÐ  UHBë w ·ö²šô«Ë tÐUA²Ã« Àb×¹ nOJ ø¡UMÐ_« sÄ ¡UÐü«  UH ÃU²M²Ý« sJL¹ q¼Ë ølL²−Lë œ«d √ sOÐËÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼ ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁsO−ë ¨WHÃU ²Lë  UMO−ë ¨WKŁUL²Lë  UMO−ë ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{uð ‰bMÄ rÃUFë …—u ©Â±∏∏¥ ≠±∏≤≤®Êu½UÁ ¨WÄU²Ã« …œUO ë ¨WOKJAë “dDë ¨WOMO−ë “dDë ¨w×M²Lë sO−ë ¨bzU ë Æ UHBë ‰«eF½« ÆtЗU−ð w ¡ö¹“U³Ã«  U³Mà ‰bMÄ —UO²š« V³Ý d Hð ÆtЗU−ð w ‰bMÄ UNOÃ≈ q uð w²Ã« ZzU²Më d Hð ÆWŁ«—uë w ‰Ë_« ‰bMÄ Êu½UÁ o³Dð ÆWOŁ«—uë qÄ«uFÃ«Ë  UÄuÝuÄËdJë sOÐ WÁöFë sO³ð WŁ«—uë rKŽË ©Mendel® ‰bMÄ ±≠≤ «– ZzU²½ vÃ≈ q uð sÄ ‰Ë√Ë ¨WŁ«—uë rKFà ”UÝ_« d−Š l{«Ë ‰bMÄ —u−¹dł bF¹ ÎwFO³Dë a¹—U²Ã« rKŽË ¡UOŠ_«Ë ¡U¹eOHKà UÝ—bÄ tKLŽ …d² ‰öšË ÆrKFë «c¼ w WOL¼√w ¡ö¹“U³Ã«  U³½ Ÿ—e¹ ‰bMÄ ÊU ¨UOÂU uKÝ uJOAð w W¹u½U¦Ã« Brrunn ÊËdÐ WÝ—bÄ wWOŁ«—uë  UHBë ‰UI²½« UNÐ r²¹ w²Ã« WOHOJë sŽ Y׳ë ·bNÐ ¨tO gOF¹ Ícë d¹bë WI¹bŠ Æ¡UMÐ_« vÃ≈ ¡UÐü« sÄUNMJÃË ¨WIÐU ë  «uM ë w UNFLł w²Ã« t−zU²½ dO Hð ‰bMÄ ŸUD²Ý« ±∏∂∂ ÂUŽ w Ë ÆtðU Ë bFÐ »—U−²Ã« pKð WOL¼√ ¡ULKFë nA²Â« sOŠ ±π∞∞ ÂUFë W¹«bÐ v²Š XKL¼√ ±≤
 18. 18. ¨bFÐ X dŽ bÁ U¹ö ë ÂU I½« Ë√  UÄuÝuÄËdJë sJð rà XÁË w ‰bMÄ qLŽ bÁË Î ÆÀ—«u²Ã« WOì sŽ  UÄuKFÄ sÄ UOÃUŠ d «u²¹ UÄ lÄ oÐUD²ð  «dO Hð vDŽ√ bI pÖ lÄË ÆUNOKŽ tЗU−ð ¡«dłù ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ‰bMÄ Âb ²Ý« bÁË Î ø‰bMÄ »—U−²Ã UI uÄ Î«—UO²š« ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ÊU «–ULà ∫WOðü« »U³Ýúà ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ‰bMÄ —U²š« ¨©∏® qJAë dE½« ¨v¦Mš …d¼eë ≠± …d¼eë ¡ö??¹“U??³?ë  U??³?½ …d??¼“ ¡«e?? ł√ n?? Ÿu??½ s??Ä w?? ¼Ë ‰b??M? Ä U??N? Ý—œ w??²? ë VOÂd²Ã« «c¼ Ê≈ ÆPisum sativum ÊdÁ wð«cë `OIK²Ã« w²OKLŽ ¡«d??ł≈ `O²¹ sÄ ”UOÂQÐ —U¼“_« WODGð o¹dÞ sŽ ‰«R???Ý `OIK²Ã«WOKLŽ¡«dł≈`O²¹UL¨d¹d×ë`OIK²Ã« sÄ qJÐ œuBI*« UÄ øwDK)« `OIK²Ã«Ë wð«cë UNŠU²H½« q³Á „u²Lë Wë“SÐ wDK ë r OÄ rKÁ p²Ä WKÐd …«bÝ ÕUIà »u³×Ð …d¼eë r OÄ b¹ËeðË iO³Ä jOš   UC¹uÐ Ê«uÃ√ WA¹— «b ²ÝUÐ dš¬  U³½ sÄ Æ©π®qJAë dE½« WOŁ«—uë  UHBë sÄ Ã«Ë“√ …bŽ œułË ≠≤ ¡ö¹“U³Ã« …d¼“ ¡«eł√∫©∏® qJAë Pisum sativum UN²EŠöÄ s??J?L?¹ w??²? ë …œU??C? ²? L? ë ©±∞® q??J? A? ë d??E? ½« ÆU?? N? ?²? ?Ý«—œË …œU??C?²?L?ë  U??H? B? ë Ác?? ¼ k???ŠôË W¹bÝ_« hÓÁ ö¦L Æ©Contrasting traits ® Î ¨¡U KÄ Ë√ …b??F?−?Ä —Ëc??³? ë Êu??J? ð «b ²Ý UÐ Õ UIKë » u³Š qI½ Æ…dOBÁ Ë√ WK¹uÞ ÊUIO ë ÊuJðË Ê« uà √ WA¹— ¡UÐü« w½«uł—√ Ò sJÄ ULÄ ¨ U³Më …UOŠ …—Ëœ dBÁ ≠≥ WF¹dÝ ZzU²½ vKŽ ‰uB×ë sÄ ‰bMÄ iOÐ√ ÆtЗU−²Ã —Ëc³Ã« ÃU²½«Ë »UBšù« lLłË ¡ö¹“U³Ã«  U³½ W??Ž«—“ WÃuNÝ ≠¥ ÆÁ—ËcÐ ÊuKë WO½«uł—√ Ϋ œ«d √ X−²½√Ë —Ëc³Ã« XŽ—“ .¡ö¹“U³Kà wDK)« `OIK²Ã« ∫©π® qJAë ±≥
 19. 19. ‰b?MÄ »—U?& ≤≠≤ «uDš ‰ËUM²MÝ tЗU−ð `O{u²ÃË ¨V¹d−²Ã«Ë Y׳ë w wLKFë ZNMLë ‰bMÄ l³ð« ÆqOBH²ÃUÐ tЗU−ð ÈbŠ≈—U¼“√ „dðË ¨¡UCOÐ Èdš√Ë ¨WO½«uł—√ U¼—U¼“√ ¡ö¹“U³Ã« —ËcÐ sÄ Î«œbŽ ‰bMÄ Ÿ—“ ≠± qJý Î ÆWHBKà WOI½ WÃöÝ vKŽ ‰uB×Kà UOð«– `IKð UNMÄ q bF−Ä ÊdIë fKÄ√w½«uł—√  U³½ p²Ä sÄ ÕUIà »u³Š qI½ YOŠ ¨wDK ë `OIK²Ã« WOKLŽ ¡«dłSÐ ÂUÁ rŁ ÊuÃs¹c¼ vLÝËø«–ULà ¨WOKLFë fJŽ rŁ ¨—U??¼“_« iOÐ√  U³½ rÝUOÄ vÃ≈ —U??¼“_« Ò ÊdIë dH √ dCš√wDK ë `OIK²Ã« WOKLŽ sL{ bÁË Æ ©Parental Generation) P ¡U??Ðü« sOðU³Më qJý ÆÕUIKë »u³Š tOÃ≈ ‰uIMLë  U³Më W¹bÝ√ lDIÐ bF−Ä fKÄ√ …—c³Ã« ÊuÃw¼Ë UNFOLł  UðU³Më Ê√ błËË ¨XLM ¨WIÐU ë  UðU³Më sÄ W−ðUMë —Ëc³Ã« Ÿ—“ ≠≤ dCš√ dH √ …—c³Ã«sO³¹ UL —U¼“_« WO½«uł—√ X½U (First Filial Generation) F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d √ øpÖ wMF¹ «–UL ¨©±±® qJAë Êuè‰Ë_« qO−ë  UðU³½ —ËcÐ Ÿ—“ ¨ —U¼“úà iOÐ_« ÊuKë WHBà qBŠ UÄ W dFLà ≠≥ iOÐ√ …d¼eë w½«uł—√¨WO½«uł—√ U¼—U¼“√ ZðUMë qO−ë ≥ vKŽ qB× ¨wð«cë `OIK²ÃUÐ UNà `LÝË ¥vLÝË ¨¡UCOÐ ± ∫WO½«uł—√ ≥ »—UIð W¹œbŽ W³ MÐ ¨¡UCOÐ U¼—U¼“√ wÁU³Ã« ± ?ëËÒ ¥ .(Second Filial Generation® F2 w½U¦Ã« qO−ë œ«d QÐ W−ðUMë  UðU³Më lÁuĨÊËdIë Êuà q¦Ä ¨Èdš_« W² ë  UHBë vKŽ WIÐU ë  «uD ë …œUŽSÐ ‰bMÄ ÂUÁ ≠¥ w dÞ Í—u×Ä …d¼eëWÃUŠ q w WKŁULÄ ZzU²½ vKŽ qB×¹ ÊUÂË ÆU¼dOžË ¨—Ëc³Ã« ÊuÃË ¨‚U ë ‰uÞËs¹uÐ_« bŠ√ WH …dÄ q w dNE¹ ÊU YOŠ ¨w½U¦Ã«Ë ¨‰Ë_« qO−ë œ«d _ W³ MÃUÐ…bzU ë WHBÃUÐ dNEð w²Ã« WHBë vLÝË ÆWO½U¦Ã« WHBë wH² ðË ‰Ë_« qO−ë w Ò ‰uÞw²Ã«  UHBë `{u¹ Ícë ©±∞® qJAë lł«— ÆWO×M²LÃUÐ XH²š« w²Ã« WHBÃ«Ë dOBÁ q¹uÞ ‚U ë ÆqJAë sOL¹ vÃ≈ …bzU ë WHBë kŠôË ‰bMÄ UNÝ—œ  UHBë ∫©±∞® qJAë Æ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w …œUC²*« ø ZzU²Më Ác¼ ‰bMÄ d Ò nO ∫tЗU−ð ‰öš UNOÃ≈ q uð w²Ã« ZzU²Më dO H²Ã ÷ËdHë sÄ WŽuL−Ä ‰bMÄ l{Ë `IK¹ ‰bMÄ ÊU UÄbMŽ ÊU WMOFÄ WH WÝ«—bà 5ðU³½bL²F¹ —U¼“_« iOÐ√ Ë√ —U¼“_« w½«uł—√ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ qF−¹ UÄ Ê√ ‰bMÄ ÷d² « ≠± Î ¨ö¦L ¨ UHBë wÁUÐ qLN¹w¼ d UFLë ÂuNHLÃUÐ qÄ«uFë Ác¼Ë ¨WOŁ«—uë qÄ«uFë U¼ULÝ ¨WOKš«œ qÄ«uŽ vKŽ Ò ÊËdIë Êuà ”—b¹ ÊU UÄbMŽ qJýË ‚U ë ‰uÞ qLN¹ ÊU ƠUÄuÝuÄdJë UNKL×ð w²Ã«  UMO−ë ¨ UHBë sÄ U¼dOžË —Ëc³Ã« Êu½UÁ vÃ≈ q u²Ã« w bŽUÝ U2eÄ—Ë ¨qŁUL²Lë wÄuÝuÄËdJë ÃËeë vKŽ ©ÊUMOł® ÊöÄUŽ U¼œb×¹ WOŁ«—uë WHBë ≠≤ ƉË_« WŁ«—uëÊu??J¹ UÄbMŽË ¨dOG?? ·d?×Ð w×M²Lë qÄUFKÃË ¨dO³Â ·d×Ð bzU ë qÄUFKà ‰bMÄ ±¥
 20. 20. UÄbMŽË ¨©WOI½®  UMO−ë WKŁUL²Ä WHBë Ê≈ ∫U¼bMŽ ‰UIO sONÐUA²Ä ÊöÄUFë Ê«c¼ Æ©WOI½ dOž®  UMO−ë WKŁUL²Ä dOž WOŁ«—uë WHBë Ê≈ U¼bMŽ ‰UI¹ sOHÃU ²Ä ÊU½uJ¹ sÄ ÃË“ q w sOOŁ«—uë sOKÄUFë ÊS © UC¹u³Ã«Ë ÕUIKë »u³Š®  U²OÄUGë ÃU²½≈ bMŽ ≠≥ ÆWH qJà bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ bŠ«uë XOÄUGë Íu²×¹ YO×Ð öBHM¹ Ê√ V−¹ qÄ«uFë Íu²×ð  U²OÄUGë ÊU (PP) sO d×ÃUÐ WHBë wI½ w½«uł—_« —U¼“_« ÊuKà U½eÄ— «–S  U²OÄUGë ÊS (pp) sO d×ÃUÐ iOÐ_« —U¼“_« ÊuKà U½eÄ— «–≈ËÆ(P) jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ bŠ«Ë qÄUŽ œułË V³Ý Z²M²Ý«Ë ¨©±±® qJAë dE½« .(p) jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ Íu²×ð ÆnBMLë ÂU I½ô« sŽ WIÐU ë p²Ý«—œ sÄ UÁöD½« bŠ«uë XOÄUGë w (p) Ë√(P) Î P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫ ¡UCOÐ —U¼“_« x ©WOI½® WO½«uł—√ —U¼“_« ÆÆÆY׳Kà WOCÁqO³Á sÄ ‰bMÄ ÕU$ sJ¹ rà P1 ¡UÐxà WOMO−ë “dDë ∫ pp x PPvKŽ tŠU$ wMÐ U/≈Ë ¨W œUB*« Ô»uKÝ√ —Ëœ UÄ ÆWOLKŽ fÝ√rKFÐ ‰bMÄ ÂU*≈Ë wLKFë Y׳ë nBMÄ ÂU I½«vÃ≈ q u²Ã« w  UO{U¹dë ÆWŁ«—uë rKŽ fÝ√  U²OÄUGë ∫ p,p x P,P F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d _ WOKJAë “dDë∫ WO½«uł—« F1 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫ Pp ‰Ë_« qO−ë œ«d _ wð«– `OIKð x P2 ∫ nBMÄ ÂU I½« Pp x Pp  U²OÄUGë ∫ P , p x P , p F2 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫ PP, Pp , Pp , pp F2 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫ ∫ WO½«uł—√ ¡UCOÐ •∑µ ∫ •≤µ W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫ ≥ ∫ ± Æ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w —U¼“_« Êuà WH WŁ«—Ë vKŽ ‰bMÄ ZzU²½ ∫©±±® qJAë ±µ
 21. 21. ‰«eF½« Êu½UÁ vL ¹ Ícë WŁ«—uë w ‰Ë_« ‰bMÄ Êu½UÁ vÃ≈  œUÁ ÷ËdHë Ác¼ Ê≈s¹uJð bMŽ qBHMð WKÐUI²Lë © UMO−ë® qÄ«uFë ÃË“ ¢ ∫ Ê√ vKŽ hM¹Ë Æ UHBëw w½U¦Ã« ‰bMÄ Êu½UÁ vKŽ ·dF²²ÝË «c¼®Æ¢nBMLë ÂU I½ô« WOKLŽ w  U²OÄUGë Æ©WÄœUIë  «uM ëw½«uł—_« ÊuKë sO−à ‰bMÄ WÐd−ð w (P) eÄdë ¡UDŽ≈ V³Ý sŽ ‰¡U ²ð pKFÃËWÐd−ð w  dNþ ‰Ë_« qO−ë  UðU³½ Ê√ kŠô øiOÐ_« ÊuKë sO−à ©p® eÄdÃ«Ë —U¼“úÃÊ√ wMF¹ «c¼Ë ¨(Pp) WHBë ÁcNà wMO−ë “«dDë Ê√ sÄ rždë vKŽ —U¼“_« WO½«uł—√ ‰bMÄ ∫r?KFð q¼ s¹œUC²Ä 5MOł œułË Ê√«cà ¨iOÐ_« ÊuKë sOł dŁ√ vHš√ Ë√ d²Ý bÁ (P) ¡ö¹“U³Ã« …d¼eà w½«uł—_« ÊuKë sOł vKŽ 5à uL×Ä 5KÐUI²ÄsO−ë lÄ tzUI²Ã« bMŽ ÁdŁ√ vH²š« Ícë (p) iOÐ_« ÊuKë sOł UÄ√ ¨bzU ë sO−ë tOL ½ fHMà 5²KŁUL²Ä 5ÄuÝuÄËdÂ Ë …œUC²*«  UMO« vL ð WHBëƩ‰bMÄ rÃUFë bMŽ qÄUŽ qÐUI¹ sOł `KDBÄ Ê√ dÂcð® Æw×M²Lë sO−ë vL O bzU ë ©Allele® qOÃ√ vL ¹ 5ł qÂ Ò Î “«dDë w ö¦L ¨tà qÐUI*« 5−Kà Π‰«R???Ý ÊuKë 5ł ÊuJ¹ Pp wMO« ÆWÄU²Ã« …œUO Kà UH¹dFð m ÊuKë 5 qOÃ√ Pw½«uł—_« Ò Æ`O× fJFÃ«Ë p iOÐ_«fJF¹ ô w×ë szUJë dNEÄ ÊS w×M²Ã«Ë …œUO ë V³ Ð t½√ kŠöð p½S «cJ¼ËwKJAë “«dDë vL ¹Ë w×ë szUJë dNEÄ sOÐ eOL½ Ê√ V−¹ tOKŽË ¨wMO−ë Á“«dÞwMO−ë “«dDë vL ðË ¨W¹dNELë  UHBë Ác¼ œb×ð w²Ã«  UMO−ë sOÐË ¨(Phenotype)ULNà (Pp)Ë (PP)  UðU³Më ÊS ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w —U¼“_« Êuà WÃUŠ w Ë ¨(genotype) ÆwMO−ë “«dDë w ÊUHK² Ä ULNMJà ¨©w½«uł—«® t H½ wKJAë “«dD먠UMO−ë sÄ ÃË“ U¼œb×¹ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w …bŠ«uë WHBë Ê√ o³Ý ULÄ kŠöðËiFÐ œbײð bÁ sJÃË ÆÈdš_« WO×ë  UMzUJë w  UHBë sÄ œbŽ w ‰U×ë u¼ «c¼Ë ÆÊU ½ù« Èbà ‰uDë WH w UL ¨ UMO−ë sÄ ÃË“ sÄ d¦ÂUÐ  UHBë ‰U¦Ä¨ÊËdIë bF−Ä dšü«Ë ©wI½® ÊËdIë fKÄ√ UL¼bŠ√ ¨¡ö¹“UÐ wðU³½ sOÐ `OIKð ÍdłÔ√ Ó ÚqO−ë œ«d √ sOÐ wð«– `OIKð ÍdłÔ√ rŁ ¨ÊËdIë ¡U KÄ ‰Ë_« qO−ë œ«d √ lOLł X½UJ ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ ZzU²Më Ác¼ d ¨…bF−Ä ÊËdIÐ  UðU³Më iFÐ  dNE ‰Ë_« Æ…bF−Lë ÊËdIKà m eÄdÃ«Ë ¡U KLë ÊËdIKà M eÄdë Âb ²Ý« ∫WEŠöÄ ±∂
 22. 22. P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫ ÊËdIë …bF−Ä x ©WOI½® ÊËdIë ¡U KÄ P1 ¡UÐxà WOMO−ë “dDë ∫ mm x MM nBMÄ ÂU I½«  U²OÄUGë ∫ m x M F1 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫ M m F1 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫ ÊËdIë ¡U KÄ ‰Ë_« qO−ë œ«d _ wð«– `OIKð P2 ∫ ¡U KÄ x ¡U KÄ nBMÄ ÂU I½« Mm x Mm ∫WEŠöÄ  U²OÄUGë ∫ M ,m x M, m¡UMŁ√  U²OÄUGë ¡UI²Ã« WOKLŽÊ√ Í√¨WOz«uAŽ »UBšù« F2 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫ M M, Mm, Mm, mmÍ√ wI²K¹ Ê_ ÎôUL²Š« „UM¼ Ædšü« XOÄU« lÄ UNMÄ F2 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫ ÊËdIë ¡U KÄ ∫ ÊËdIë …bF−Ä •∑µ ∫ •≤µ W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫ ≥ ∫ ± pÃcÐ wLÝË ¨XO½UÐ lÐdÄ vL ¹ lÐdLÐ w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ WÐU²Â sJL¹ oÐU ë ‰U¦Lë w Ò `O{u²Ã lÐdLë «c¼ ‰ULF²Ý« Õd²Á« sÄ ‰Ë√ ÊU Ícë ©Punnet® XO½UÐ WŁ«—uë rÃUŽ vÃ≈ W³ ½ Î ∫wðQ¹ UL w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ WÐU²Â sJL¹ ö¦L Æ¡UMÐ_« w WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë ¡U KÄ Mm  U²OÄUGë M m M ¡U KÄ ¡U KÄ MM Mm ¡U KÄ …bF−Ä ¡U KÄ Mm m Mm mm ±∑
 23. 23. ‰«R???ÝqO−ë œ«d √ sÄ ÊËdIë ¡U KÄ ¡ö¹“UÐ  UðU³½ sOÐ `OIKð ÍdłÔ√ «–≈ ¨oÐU ë ‰U¦Lë w ÆÆÆdJ tÐUA²Ã« WŁ«—uë 5½«uÁ `{uð ¨ ÊËdIë …bF−Ä ¡ö¹“UÐ  UðU³½ lÄ ‰Ë_« «–U* ¨‰UOł_« 5Ð ·ö²šô«Ë fOà tMJÃË t¹bÃ«Ë ÊU ½ô« t³A¹ øW−ðUMë œ«d úà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ≠√ Î øULNMÄ Í_ UIÐUDÄ ø ±∫± ≠ ±∫≥ ∫WOðü« WOŁ«—uë V Më vKŽ qB×½ v²Ä ≠»Ê√ sO³ðË ¨ÊU ½ù«Ë Ê«uO×ë w …dO¦Â  UH vKŽ ‰bMÄ »—U−ð WŁ«—uë ¡ULKŽ —dÂÊu½UÁ UNOKŽ o³DM¹Ë ¨‰bMÄ UNH Ë w²Ã« ¡ö¹“U³Ã«  U³½ À—«uð WOì fHMÐ À—uð UNMÄ Î«dO¦Â ƉË_« ‰bMÄ ∫…—cë w —Ëc³Ã«  UH iFÐ WŁ«—Ë WÝ«—œ ©≥® ◊U?A½ ΨÊuKë YOŠ sÄ nK² ð —Ëc³ÃU ¨Á—ËcÐ kŠôË ¨U Uł ¡«dH …—– ”u½dŽ dCŠ√ ≠ Æ…bF−LÃ«Ë ¡U KLë UNMÄ Ê√ UL ¨¡«œu ë UNMÄË ¨¡«dHBë UNML ø…bzU ë w¼ sO²HBë Í√ ¨¡«œu Ã«Ë ¡«dHBë —Ëc³Ã« bFÐ rÁ ≠ ø…bzU ë w¼ sO²HBë Í√ ¨…bF−LÃ«Ë ¡U KLë —Ëc³Ã« bFÐ rÁ≠ ∫r?KFð q¼ WÝ«—œ Èdł√ ÊUž—uÄ rÃUFë Ê√ WOŁ«—uë qÄ«uFÃ«Ë  UÄuÝuÄËdJë ≥≠≤ ±π∞∞ ÂUŽ UO³ÄuÃu WFÄUł w qÄ«uFë Ê√ vKŽ qOÃœ ‰Ë√ UNO ÂbÁ ÒÊUJÄùUÐ `³ √ ¨‰bMÄ  uÄ bFÐ ¡Uł Ícë WÄbI²Lë d¼U−Lë ·UA²Â« rð UÄbMŽ w¼  UMO« U¼ULÝ w²Ã« WOŁ«—uë UÄuÝuÄËdJë „uKÝ WÝ«—œ rðË ¨ UÄuÝuÄËd sÄ UNO ULÐ …«uMë  U¹u²×Ä …b¼UAÄ vLÝË ¨ UÄuÝuÄËdJë sÄ ¡«eł√ w  UÄuÝuÄËdJë W¹dEMÐ t²¹dE½qÄ«uFë qL×ð  UÄuÝuÄËdJë Ác¼ ÊQÐ ÃU²M²Ýô« vÃ≈ œUÁ Ícë ¨nBMLë ÂU I½ô« ‰öš vKŽ pÃcà W−O²½ “UŠ bÁË ÆWŁ«—uë ∫Ê√ błË YOŠ ¨tЗU−ð w ‰bMÄ UNH Ë w²Ã« WOŁ«—uë Æ Â±π≥≥ ÂUŽ qÐu½ …ezUłÃ«Ë“√ w ÊuJð  UÄuÝuÄËdJë Ê√ b−½ pÃcÂË ¨Ã«Ë“√ w ÊuJð WOŁ«—uë qÄ«uFë ≠± ÆnBMLë ÂU I½ô« sÄ vÃË_« WKŠdLë w WKŁUL²ÄÍu²×¹ YO×Ð  U²OÄUGë s¹uJð bMŽ iFÐ sŽ UNCFÐ qBHMð WOŁ«—uë qÄ«uFë ≠≤nB½ Íu²×ð  U²OÄUGë pÃcÂË ¨qÄ«uFë ÃË“ sÄ jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ XOÄUGëWOKLŽ ‰öš qBHMð WKŁUL²Lë  UÄuÝuÄËdJÃU Æ UÄuÝuÄËdJë sÄ qO _« œbFë ÆnBMLë ÂU I½ô«Í√¨»UBšù« ÀËbŠ bMŽ ‰UL²Âöà œuF¹  UÄuÝuÄËdJë œbŽ pÃcÂË WOŁ«—uë qÄ«uFë œbŽ ≠≥ ÆÍu¦½_« XOÄUGÃ«Ë ÍdÂcë XOÄUGë œU×ð« bMŽUNH Ë w²Ã« WOŁ«—uë qÄ«uFÃU ·dB²ð  UÄuÝuÄËdJë Ê√ XM¼dÐ WŁö¦Ã« —uÄ_« Ác¼ Ê≈w²Ã« qÄ«uFë sÄ dO¦Jë Íu×ð  UÄuÝuÄËdJë Ác¼ Ê√ pÖ bFÐ ¡ULKFKà sO³ð bÁË Æ‰bMÄ ÎsŽ ôËR Ä ÊuJ¹Ë ¨DNA sÄ Î«¡eł qJA¹Ë ¨WŁ«—uë …bŠË sO−ë bF¹Ë Æ UMO−ÃUÐ XOLÝ ÆWMOFÄ WOŁ«—Ë WH ±∏
 24. 24. qBHë WK¾???Ý√ ø UHBë ‰«eF½« Êu½UÁ ≠ ?ł WOMO−ë “dDë ≠» bzU ë sO−ë ≠ √ ∫sÄ qJÐ œuBILë UÄ ± ø UMO−ë WKŁUL²Ä dOž WH Ë  UMO−ë WKŁUL²Ä WH sOÐ ‚dHë UÄ ≤ øWHBë ÁcNà t H½ wMO−ë “«dDë ÊuKL×¹ WMOFÄ WHBà wKJAë “«dDë fH½ rNà s¹cë œ«d _« lOLł q¼ ≥ ƉU¦LÐ p²ÐUł≈ `{Ë `OIKð Ídł√ ¨©g® ¡«dHBë ÊËdIë Êuà sOł vKŽ ΫbzUÝ ©G® ¡ö¹“U³Kà ¡«dC ë ÊËdIë Êuà sOł ÊU «–≈ ¥ fÝ√ vKŽ ZzU²Më Ác¼ d ¨ÊËdIë ¡«dH  UðU³½  dNE ¨ÊËdIë dCš√ UL¼ö ¨¡ö¹“UÐ wðU³½ sOÐ ÆWOŁ«—Ë WFÁu²Lë WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ¨WO×M²Ä WHBë Ác¼ Ê√ XLKŽ «–S ¨—Ëc³Ã« dCš√ ¡ö¹“UÐ  U³½ µ Æ©b® ©B® s¹eÄdë Âb ²Ý« øW²³Më Ác¼ ¡UÐü ‚U ë ‰uÞ sO−à U½eÄ— «–S ¨dBIë WH vKŽ …bzUÝ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w ‚U ë ‰uÞ WH Ê√ XLKŽ «–≈ ∂ ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ¨©t® eÄdÃUÐ dBIë sO−ÃË ©T® eÄdÃUÐ q¹uÞ dš¬ lÄ ‚U ë dOBÁ ¡ö¹“UÐ  U³½ `OIKð rð «–≈ ‚U ë …dOBÁ  UðU³½ vKŽ ‰uB×ë WO½UJÄ≈ UÄ ≠√ ø©WHBKà wI½® ‚U ë UL  UMO−ë qŁUL²Ä dOž ‚U ë q¹uÞ  U³½ lÄ oÐU ë ‰«R ë w W−ðUMë F1 œ«d √ `OIKð rð «–≈ ≠» øW−ðUMë ‚U ë …dOBÁ  UðU³Më W³ ½ F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d √ lOLł ÊUJ —U¼“_« WO dÞ  UðU³½ lÄ —U¼“_« W¹—u×Ä ¡ö¹“UÐ  UðU³½ `OIKð rð ∑ W¹—u×Ä ±µ≥ w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ X½UJ ‰Ë_« qO−ë œ«d √ sOÐ wð«– `OIKð Ídł√ Æ—U¼“_« W¹—u×Ä —U¼“_« WH qOÃ_Ë ¨(a) eÄdÃUÐ WO dDë —U??¼“_« qOÃ_ U½eÄ— «–S Æ—U¼“_« WO dÞ ¥∏ Ë ¨—U??¼“_« ¨(A) eÄdÃUÐ W¹—u×Lë øs¹uÐúà WOMO−ë “dDë UÄ ≠√ øw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« sOKO−ë œ«d _ WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ≠»±π
 25. 25. WOÃbMÄ dOž  U?H Ë WOÃbMÄ  U?H q?BHë ≥¨‰bMÄ UNH Ë w²Ã« À—«u²Ã« WOÃPÐ WO×ë  UMzUJë w  UHBë iFÐ À—«uð WOì tÐUA²ðÁc¼ iFÐ —uNþ dŁQ²¹Ë ¨WOÃbMLë À—«u²Ã« WOì sŽ UNŁ—«uð WOì w  UHBë iFÐ nK² ðËÈdš_«  UMzUJë w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ WÃuN ë sÄ ÊuJ¹ bÁË ¨WO¾O³Ã« qÄ«uFÃUÐ  UHBëÁc¼ øUNŁ—«uð WOì UÄË øÊU ½ù« w  UHBë WÝ«—œ sÄ ¡ULKFë sJLð nOJ ¨ÊU ½ù« «bŽÎ«—œUÁ ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« ∫Ê√ vKŽ ÆÊ«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« w WOÃbMLë  UHBë iFÐ dÂcð ÆfM−ÃUÐ WD³ðdLë  UHBÃ«Ë ¨WÄU²Ã« dOž …œUO ë sÄ qJÐ œuBILë `{uð ÆWOÃbMLë dOž  UHBÃ«Ë WOÃbMLë  UHBë iFÐ WŁ«—Ë vKŽ WK¾Ý√ q×ð ÆÊU ½ù« w fM−ë b¹b×ð WI¹dÞ d Hð d– Æw×ë szUJë w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ —uNþ vKŽ W¾O³Ã« dŁ√ sO³ð v¦½√ œb×Ä dOž fM«pÃ–Ë ¨Èdš_« WO×ë  UMzUJë w UNMÄ WÐuF d¦Â√ ÊU ½ù« w WŁ«—uë WÝ«—œ Ê≈ Ϋ“«dÞ ÊËdNE¹ ’U ý« ∫UNMÄ …bŽ »U³Ý_ UMOFÄ UÎ OKJý ÆWKzUFë œ«d √ œbŽ WKÁË ÊU ½ù« dLŽ ‰uÞ »—UÁ_«dOž ÃË«eð ÎsÄ ·ôü«  «d??A?Ž œu?? łËË ¨UN³OÂdð bOIFðË ¨©U? ? łË“ ≤≥®  UÄuÝuÄdJë œb??Ž …d¦Â Æ UMO−ë »—UÁ_« ÃË«eð ÆWOÁöš√Ë WOŽUL²ł« »U³Ý_ œ«d _« sOÐ ÃË«eð »—U−ð rOEMð WO½UJÄ≈ ÂbŽ rÝ— w WÄb ² *« “uÄdë WKzUFà WÃöÝ jD Ä øÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ r²ð Ê√ sJL¹ nO ¨ ÂbIð UÄ vKŽ ¡UMÐrz«u²Ã«  ôUŠ WÝ«—œ ‰öš sÄ ÊU ½ô« w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ sÄ ¡ULKFë sJLðb¹bײèWMOFÄ WHBà WKzUŽ a¹—Uð sŽ …d «u²Lë  UÄuKFLë q lLłË ¨ UłË«e²Ã« ZzU²½ qOK×ðËWÃöÝ jD Ä rÝ— r²¹ UNMÄË ¨sOÐUBLë dOž œ«d _«Ë ÀU½ù«Ë —uÂcë sÄ sOÐUBLë œ«d _«Ác¼ h ¹ ULO UNCFÐ lÄ ‰UOł_« WÁöŽ `{u¹ uN ¨…œb×Ä WH ‰UI²½UÐ WIKF²Lë WKzUFë WKzUŽ WÃöÝ jD Ä ÆUNÃUI²½« WOÃ¬Ë UNŁ—«uð jL½ b¹b×ð ·bNÐ ¨WHBë UÄ WHBà ƅeOLÄ WOLÃUŽ Ϋ“uÄ— WŁ«—uë ¡ULKŽ Âb ²Ý« ¨UÄ WHBà WKzUŽ WÃöÝ jD Ä rÝ— r²¹ v²ŠË ≤∞
 26. 26. ∫r?KFð q¼ ÊU ½ù« w WOŁ«—Ë  UH ±≠≥fMł vKŽ 5ëbë s¹eÄdë Ê√Ϋcš√ WŁ«—uë rKŽ w œdHë ∫ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ wðQ¹ ULO eÄdÃU w½UÄË— œUI²Ž« sÄ …¬d*« vÃ≈ dOA¹Ë ¨v¦½√ wMF¹ Î Ê–_« WL×?ý qJ?ý WH WŁ«—Ë ôË√ eÄdë˔uMO WNÃxà jA*«Ë `Ädë vÃ≈ dOA¹Ë ¨d– wMF¹ U¼œb×¹ WHBë Ác¼ Ê√ X³Ł bIÃË ¨WLײKÄ Ë√ …dŠ ÊuJð Ê√ UÄ≈ ÊU ½ù« w Ê–_« WL×ý Æ”—UÄ tÃûà ”d²Ã«Ë WLײKLë Ê–_« WL×ý sOł vKŽ bzUÝ (E) …d×ë Ê–_« WL×ý sOł Ê√Ë ¨ UMO−ë sÄ ÃË“ ÆUÄ WKzUŽ w Ê–_« WL×ý WH À—«uð `{u¹ Ícë wÃU²Ã« jD Lë dE½« Æ©e® øZ²M² ð «–UÄ Æ—U¼“_« Êuà WHBà ¡ö¹“U³Ã«  U³½ À—«uð WOì sŽ t²Ý—œ ULÐ pÖ Ê—UÁ s¹uÐúà WOKJAë “dDë ∫ WLײKÄ Ê–_« WL×ý x …dŠ Ê–_« WL×ýqł— ÃËe𠉫R???Ýt½–√ WL×ý UL¼ö …√dÄ«Ë ÎWL×ý öHÞ U³$Q ¨…dŠpÖ d ¨WLײKÄ t½–√ s¹uÐúà WOMO−ë “dDë ∫ ee x Ee ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ nBMÄ ÂU I½«  U²OÄUGë ∫ e x E,e ¡UMÐúà WOMO−ë “dDë∫ ee , Ee ¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫ WLײKÄ Ê–_« WL×ý ∫ …dŠ Ê–_« WL×ý W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫ •µ∞ ∫ •µ∞ ± ∫ ± WLײK*« Ê–_« WL×ý WH —UA²½« W³ ½ ·dFð ©¥® ◊U?A½ ÆpÖ q−ÝË p²KzUŽ w …d×ë Ë√ WLײKLë Ê–_« WL×ý kŠô ≠± …—u³ ë vKŽ UN½ËœË ¨„ƒöÄ“ UNOKŽ qBŠ w²Ã«Ë ¨UNOKŽ XKBŠ w²Ã« ZzU²Më V²Â√ ≠≤ Î ∫wðü« ‰Ëb−Kà UF³ð pLKFÄ ·«dýSÐ lOLł w ÃU²M²Ýô« lOD² ð q¼ Æ¡UMÐ_« sÄ ¡UÐxà WOMO−ë “dDë Z²M² ð Ê√ ‰ËUŠ≠≥ ø«–ULÃË ø ôU×ë WLײKLë Ê–_« WL×ý ÍË– WKzUFë œ«d √ œbŽ …d×ë Ê–_« WL×ý ÍË– WKzUFë œ«d √ œbŽ ZzU²Më ©√ ® VÃUDë WKzUŽ ©»® VÃUDë WKzUŽ ©?ł® VÃUDë WKzUŽ ©œ ® VÃUDë WKzUŽ ©?¼ ® VÃUDë WKzUŽ WL×ý WH ÊuKL×¹ s¹cë œ«d _« œ«bŽ√ ‰öš sÄ WHBë Ác¼ …œUOÝ sŽ Z²M ð «–UÄ øWLײKLÃ«Ë …d×ë Ê–_« ≤±
 27. 27. s¹bOë lÐU √ pÐUAð WH WŁ«—Ë UO½UŁË√ sL¹_« ‚u d ¹_« pÄUNÐ≈ lÁË q¼ ¨iF³Ð UNCFÐ p¹b¹ lÐU √ p³Að Ê√ ‰ËUŠ‚u d ¹_« ÂUNÐù« ÊuFC¹ rN½√ ”UMë rEFÄ bMŽ b−½ s¹bOë lÐU √ pÐUAð bMŽ øfJFësO³¹ Ícë wðü« jD Lë ”—œ«Æ(R) bzUÝ sOł U¼œb×¹Ë …bzUÝ WH UN½√ Í√ ¨sL¹_« ÆUÄ WKzUŽ w WHBë Ác¼ À—«uð ¡UÐúà WOKJAë “dDë∫ sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐù« x sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐù« ∫r?KFð q¼ ¡UÐúà WOMO−ë “dDë∫ Rr x Rr vL ð WOzUOLO …œUÄ „UM¼ Ê√ UNÁËcð —U³²š«Ë b¹UÄUЗUÂuOŁ qOM P.T.C (Phenyl Thio- vL ¹ nBMÄ ÂU I½«  U²OÄUGë∫ R,r x R,r Ác¼Ë carbamide Test) ”UMëiFÐ Èbà UNÁËcð r²¹ …œU*« ¡UMÐúà WOMO−ë “dDë∫ RR , Rr , Rr , rr 5ł U¼œb×¹Ë Î«bł dÄ rFDÐÒ ö dšü« rNCFÐ UÄ√ ©T® bzUÝ ¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫ sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐô‫إ‬ d ¹_« ‚u sL¹_« ÂUNÐù« d³²F¹Ë ‚öÞô« vKŽ UNÁËc²¹ ÆWO×M²Ä WH UNÁËcð ÂbŽ Êu??OFë Êuà W?H WŁ«—Ë U¦ÃUŁ pzöÄ“ ÊuOŽ ÊuÃË ¨pOMOŽ Êuà kŠô øÊuOFë Êuà sŽ ‰ËR Ä sOFë sÄ ¡eł Í√ øsOFë WOŠeÁ Êuà w s¹U³²Ã« «c¼ V³Ý UÄ Èdð øÊuKë fH½ rNà q¼ ¨p²KzUŽ œ«d √Ë ∫sOŽu½ vÃ≈ ÊU ½ù« w ÊuKë YOŠ sÄ ÊuOFë WŁ«—uë ¡ULKŽ nMB¹ Æ¡«œu Ã«Ë ¨WOM³Ã«Ë ¨WOK FÃ«Ë ¨¡«dC ë ÊuOFë qLAðË ∫W½uKÄ ÊuOŽ ≠± ÆjI ¡UÁ—eë ÊuOFë qLAðË ∫W½uKÄ dOž ÊuOŽ ≠≤sL ¨WOŁ«—uÃ«Ë WO³OÂd²Ã« WOŠUMë sÄ ·ö²šô« vÃ≈ ÊuOFë Êuà w ·ö²šô« œuF¹Ë ∫r?KFð q¼ sÄ œbFÐ œbײ¹ ÊuOFë Êuà Ê√¨sO²I³Þ sÄ ÊuJ²ð ©W½uKÄ dOž® ¡UÁ—eë ÊuOFë ÍË– ’U ý_« WOŠeÁ b−½ WO³OÂd²Ã« WOŠUMë kŠö½ «cNÃË WOŁ«—uë  UMO«WO×DÝ WI³Þ błuð YOŠ ª UI³Þ ÀöŁ sÄ rN¹bà WOŠeIë ÊuJ²² W½uKLë ÊuOFë ËË– UÄ√ ÆÊuOFë Êuà w ×b²Ã«·ö²šUÐ ÊuOFë Êuà nK² ¹Ë ¨W¹Ëdž …œUÄ Íu²×ð sO²IÐU ë sO²I³Dë vÃ≈ W U{ùUÐ ¨W¦ÃUŁ ÆUNO W¹ËdGë …œULë W U¦ÂË WI³Dë Ác¼ WÂULÝWI³Dë s¹uJð vÃ≈ ÁœułË ÍœR¹Ë ¨bzUÝ A W½uKLë ÊuOFë sOł ÊS WOŁ«—uë WOŠUMë sÄ UÄ√włË“ qJAÐ ÁœułË ÍœRO a `M²Ä dšô« sO−ë UÄ√ ¨WOŠeIë `DÝ ÊuK¹Ë WOŠeIKà W½uKLë W¦ÃU¦Ã« Ì Òô≈ u¼ UÄ ‚—“_« ÊuKÃ«Ë Æ¡UÁ—“ WÃU×ë Ác¼ w sOFë ÊuJ² ¨W½uKLë W¦ÃU¦Ã« WI³Dë s¹uJð ÂbŽ vë ÆÍdB³Ã« Ÿ«b ë sÄ Ÿu½ sOFë WOŠeÁ ∫wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨o³Ý UÄ vKŽ ΫœUL²Ž« ‰«R???Ý Æ¡UÁ—eë ÊuOFë ÍË– œ«d _«Ë W½uKLë ÊuOFë ÍË– œ«d úà WOMO−ë “dDë V²Â√ ≠√V²Â« ¨ UMO−ë qŁUL²Ä dOž UL¼öÂË ¨Ê«Ë«dCš ULNMÄ q UMOŽ …√dÄ≈Ë qł— ÃËeð ≠» ø¡UMÐúà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë Æ“uÄdÃUÐ `{Ë øÊ«Ë«dCš ÁUMOŽ qHÞ »U−½≈ ¡UÁ—“ ULN½uOŽ s¹uÐ_ sJL¹ q¼ ≠ ?ł ≤≤
 28. 28. ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ ÊU ½ù« w Èdš_« WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ·dF²²ÃË ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ·dFð ©µ® ◊U?A½ ÆÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ‰uŠ wðü« ‰Ëb−ë ”—œ√ ≠± ‰ËUMð r²Oà pzöÄ“ lÄ oO M²ÃUÐ p²KzUŽ w UN²Ý«—bà  UHBë Ác¼ iFÐ —UO²šUÐ rÁ ≠≤ Æ UHBë sÄ sJLÄ œbŽ d³Â√ Æ©±® rÁ— ‰Ëbł —«dž vKŽ  U½UO³Ã« rOEMð bFÐ UNAÁU½Ë ZzU²Më ÊËœ ≠≥ Ò WO×M²Lë WHBKà wKJ?Aë “«dDë …bzU? ë WHBKà wKJAë “«dDë WIO{ ÊuOFë WFÝ«Ë ÊuOFë wFO³Dë dEMë dEMë dBÁ wFO³Dë dEMë dEMë ‰uÞ WIO{ n½_« Wײ WFÝ«Ë n½_« Wײ W Lš sŽ qIð Ë√ b¹eð lÐU _« œbŽ ©wFO³Þ® W Lš lÐU _« œbŽ ÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIë ÂbŽ ÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIëÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIë WH tłuë w gLMë œułË tłuë w gLMë œułË ÂbŽ ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ∫ ©±® ‰Ëbł ÊU??? ½ô« w f?M« b?¹b% ≤≠≥ Î UłË“ «bŽ UÄ WNÐUA²Ä ÀU½ù«Ë —uÂcë U¹öš  UÄuÝuÄd Ê√ ±∏π∞ ÂUŽ ¡ULKFKà sO³ð Ê√ sO³ð –≈ ¨WO M−ë  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ tOKŽ oKÞ√ ÊU ½ù« fMł œb×¹ ΫbŠ«Ë  UÄuÝuÄËdJë WOIÐ XOLÝË ¨œdHë fMł b¹b×ð sŽ ÊôËR Ä sOÄuÝuÄËdJë s¹c¼ Æ©±≤® qJý dE½« ÆW¹b −ë  UÄuÝuÄËdJÃUÐ ÊU ½ù« d–  UÄuÝuÄËd ∫©»® ÊU ½ù« v¦½√  UÄuÝuÄËd ∫©√® ÆÊU ½ù« w WO M−Ã«Ë W¹b −ë  UÄuÝuÄËdJë ∫©±≤® qJAë ≤≥
 29. 29. ÃËeë «c¼ ÊuJ¹Ë ¨ÊU ½ù« w WO M−ë  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ ©≤≥® rÁ— ÃËeë q¦L¹ ΠΨwðü« jD Lë ”—œ« Æ©xy® UHÃU ²Ä ÊuJO dÂcë w UÄ√ ©xx® ÊU ½ù« v¦½√ w öŁUL²Ä ∫tOKð w²Ã« WK¾Ýô« sŽ Vł√ rŁ ∫r?KFð q¼ ÀöŁ ‰uÞ√ ©x® ÂuÝuÄËd Ê√ ¨©y® ÂuÝuÄËd sÄ UÎ ³¹dIð  «dÄ w²Ã«  UMO« œbŽ ÊS tOKŽË U¼œbŽ vKŽ b¹e¹ v¦½_« UNJK9 P ¡UÐü« ∫ v¦½√ * d– ÆdÂcë bMŽ XX * XY nBMÄ ÂU I½«  U²OÄUGë ∫ X * X,Y X Y X X Y w½Ëd²JÃù« dN−*UÐ …—u w (X)Ë(Y) wÄuÝuÄËdJà F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d √ ∫ XX ¨ XY ÊU ½ù« v¦½√ ∫ d– W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫ •µ∞ ∫ •µ∞ ±∫± ÆÆÆ‘UIMKà WOCÁ ëËeë vÃ≈ ‰Ułdë iFÐ Q−K¹ Ê√ ‰UŠ w  U¹dš√ sÄ Î øWO M−ë  UÄuÝuÄËdJKà W³ MÃUÐ …√dLë Z²Mð  U²OÄUGë sÄ UŽu½ r ≠± qN ¨ÀU½ù« 6−M¹ rNðUłË“  ôËR Ä s¼—U³²Ž« rNà o×¹ Î øWO M−ë  UÄuÝuÄËdJKà W³ MÃUÐ qłdë Z²M¹  U²OÄUGë sÄ UŽu½ r ≠≤ ø¡UMÐ_« fMł b¹b% sŽ Æp²ÐUł≈ d ø»_« Â√ Â_« ø¡UMÐ_« fMł œb×¹ Ícë sÄ ≠≥ øv¦½√ œuÃuÄ vKŽ ‰uB×ë W³ ½ UÄË ød– œuÃuÄ vKŽ ‰uB×ë W³ ½ UÄ ≠¥ ‰«R???Ý pOÐ√ ≠√ ∫ sÄ q sŽ t²Ł—Ë Ícë w M−ë ÂuÝuÄËdJë UÄ øpÄ√ ≠» ≤¥

×