Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir

5,567 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir

 1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MESIR<br />
 2. 2. PENGENALAN:<br /><ul><li>TamadunMesirterletakditebing Sungai Nil yang terdiridaripadaduabatang Sungai Nil Birudan Sungai Nil Putih.
 3. 3. Limpahan air dari Sungai Nil membentuksatudataranlanar yang suburdansesuaiuntukaktivitipertaniandanpetempatan.
 4. 4. TamadunMesirberkembangdaripadapetempatanawalneolitikiaituantara 10000 s.mhingga 5000s.m.</li></li></ul><li><ul><li>Bandar merupakantempatkediaman raja Mesir yang dikenalisebagaiFiraun.DibandarterdapatkediamanFiraun,pusatpentadbiran,pusatkeagamaan,pelabuhandanpusattumpuanpenduduk.
 5. 5. PembentukanbandarbermulaapabilaFiraun Menes (3200s.m) berjayamenyatukansemuanomemenjadisebuahkerajaandanmengasaskanpusatpentadbirannyadibandarThinis.
 6. 6. Pusatpentadbiranberpindahkebandar Memphis danpadaZamanKerajaanPertengahan,pusatpentadbiraninitelahberpindahkebandar Thebes.</li></li></ul><li>PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN PURBA<br /><ul><li>Manusia yang mendiamiLembah Nil telah pun mencapaitahap-tahapkebudayaangangsapadaZamanLogamsejaktahun 5000s.m.
 7. 7. Penggunaanalatlogammembolehkanmerekamembinasistemperparitandanpengairan yang baikuntukpertanian.</li></li></ul><li><ul><li>Dayaciptainimembolehkanmanusia yang mendiamilembahinimembinaperalatankawalan air danterusanuntukmeninggikankesuburantanah.
 8. 8. Inidilakukanuntukmendirikanpetempatantetap yang berteruskanpertanian.
 9. 9. PetempatantetapdisepanjangLembah Nil iniberkembangmenjadiperkampungan.</li></li></ul><li><ul><li>Gabungankampung-kampunginitelahmewujudkanbeberapabuahbandar yang kemudiannyabergabungdanmembentuksebuahnomedandaerah.
 10. 10. Kesemuanomeinikemudiantelahdisatukandengansalahsatubandarnyamenjadipusatpentadbiran.
 11. 11. Contohnya,Thinis,Memphis,dan Thebes.</li></li></ul><li>SISTEM PEMERINTAHAN TAMADUN MESIR<br />Firaun<br />Pembesar,Bangsawan,Rahib,Jurulatih,TuanTanah,Wazir<br />Rakyat bebas (petani,pedagang,artisan)<br />HambahHa<br />
 12. 12. Jenis,CiridanBentukPentadbiran<br /><ul><li>PadaasalnyaMesirdibahagikankepadaduabahagianiaituMesir Utara danMesir Selatan.
 13. 13. Padatahun 3100s.m,Raja Menes telahmenyatukanMesir Utara danMesir Selatan.
 14. 14. DinastipertamadiMesirialahDinastiThinite.BagindatelahmewujudkansistempemerintahanberajaatauMonarkidiMesir.</li></li></ul><li><ul><li>PemerintahMesiratau raja-raja Mesirdigelar “Firaun”.
 15. 15. FiraundianggapsebagaianakkepadaAmon-Re(TuhanMatahari).
 16. 16. Bagindamemerintahsecaramutlakdanmenguasaisemuatanah air diMesir.
 17. 17. Kuasamultak:memerintahdengankukuhbesidanberhaksepenuhnyadalambidangpentadbiran,perundangandankehakiman.</li></li></ul><li><ul><li>Rakyat MesirsangatmenghormatidanmentaatiFiraun.
 18. 18. Merekasanggupmenyerahkancukaidalambentukgandum,lembu,arakdankayu-kayuanatasarahanFiraun.
 19. 19. Dalamurusanpentadbiran,bagindadibantuolehwazir,golonganbangsawan,gabenor(pegawaikerajaan)danpaderi.
 20. 20. Kedudukanmerekakekalturun-temurun.KerajaanMesirdibahagikankepadabeberapadaerahdanditadbirolehpegawaikerajaan.</li></li></ul><li><ul><li>Setiapdaerahdiketuaiolehseoranggabenoryang terdiridaripadagolonganbangsawan yang bertugassebagaipengutipcukaidanmenjadi hakim.
 21. 21. Kedudukanwanitadalamtamaduninidipandangtinggidandiiktirafkan.
 22. 22. Contohnya,Firaun Hatshepsut dilantiksebagaiFiraunpada 1501 s.m-1479s.m.
 23. 23. Bagindatelahmengusahakanpembahuruansepertimembinaterusandanmenukarkawasanpadangpasirmenjaditanahpertanian yang subur.</li></li></ul><li>PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN MESIR<br /><ul><li>TamadunMesirberkembangdariduabuahkerajaandiutaradanselatan Sungai Nil(sebelum 3100 s.m).
 24. 24. Bermuladaripadaperkampungankecil,Mesirtelahdisatukanoleh Raja Menes danbagindamembinaibukotanyadibandar Memphis.
 25. 25. Bandar Thebes menggantikanperananbandar Memphis sebagaipusatpolitikdankeagamaan yang penting.</li></li></ul><li><ul><li>Mesirbanyakbergantungkepada Sungai Nil keranasebahagianbesarbentukmukabuminyaadalahpadangpasir yang tidakproduktifdarisegipertanian.
 26. 26. PenduduktertumpudisekitarLembah Sungai Nil yang subur.Antaratanamanbijirin yang menjaditanamanutamaialahgandumdanbarli.
 27. 27. Keadaaninimenyebabkankepesatanpertaniandanperternakanberjayamenampungbilanganpenduduk yang ramai.</li></li></ul><li><ul><li>Kawasan yang suburtelahditebusguna,manakalakawasan yang terletakjauhdaripada Sungai Nil dibinakanempanganuntukpengairankawasanpertanian.</li>

×