Successfully reported this slideshow.

Dasar pendidikan india dan china

3,690 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dasar pendidikan india dan china

 1. 1. DasarPendidikanTamadun India danTamadun China<br />
 2. 2. DasarPendidikanTamadun India<br /><ul><li>Tujuanpendidikandalamtamadun India:
 3. 3. Pendidikanditamadun India diharapkandapatmenyediakanmanusiamenghadapikehidupanselepaskematian.
 4. 4. Dijadikansaluranuntukmendidikpelajarkepadahukum agama.
 5. 5. Mengajarpelajarmengamalkannilai-nilai yang baikdalamkehidupanseharian.</li></li></ul><li><ul><li>Berasaskanpelajaran yang terkandungdalambeberapaveda.
 6. 6. Semuapengetahuan yang dipelajariadalahberasaskan agama.
 7. 7. Pengetahuan yang diajarmerupakanalatuntukmencapaikesempurnaandalamilmukeagamaan.
 8. 8. Pelajarmempelajariajaran-ajaran Veda:
 9. 9. Apabilamerekatua,ilmupengetahuanakanditinggalkan.
 10. 10. Merekaakanhidupdalamalampertapaanuntukmendapatkantingkatnirwana.</li></li></ul><li><ul><li>Pendidikanjugadiharapkandapatmemeliharadanmengukuhkansistemkasta.
 11. 11. Sistemkasta- diamalkandalammasyarakat</li></ul>beragama Hindu.<br /><ul><li>Pendedahantentangkehidupanberkastadititikberatkansupayamerekadapatmengetahuimasadepanprofesionmereka.
 12. 12. Pelajar-pelajardarikastaBrahmin:
 13. 13. Ketikaberusia 8 tahundidedahkandenganpengetahuantentangkitab-kitabsuciveda.</li></li></ul><li><ul><li>Pelajar-pelajardarikastakshatria:
 14. 14. Didedahkandenganpengtahuanketenteraansejakberusia 11 tau 12 tahun.
 15. 15. Pelajar-pelajardarikastavaisya:
 16. 16. Didedahkandenganpengetahuanbercorakperdaganganatauekonomikeluargamasing-masing.
 17. 17. Kanak-kanakdarigolongansudra:
 18. 18. Tidakdiberipengetahuansecara formal.
 19. 19. Merupakangenerasi ‘perkhidmatan’ yang akanmemberiperkhidmatankepadakasta-kasta yang disebutkantadi.</li></li></ul><li><ul><li>Apabilatamadun Indus runtuh, muncultamadun yang dibawaolehorang Indo-Arya.
 20. 20. Merekamemperluaskanpengetahuantentang agama dansains.
 21. 21. Semuapengetahuaniniterkumpuldalam sutra-sutra yang ditulisdenganmudah,pendek, menarikuntukdihafalolehkanak-kanak.
 22. 22. Orang-orang Tamil diselatan India mengutamakanpelajarandalamkehidupanmereka.</li></li></ul><li><ul><li>Tujuanpendidikandikalanganorang Tamil diselatan India:
 23. 23. memperolehpengetahuantentangsains, sastera, dan 3 bahagiankesusasteraan (prosa, puisidan drama)
 24. 24. Guru-guru mendudukitempat yang penmtingdalammasyarakattersebut.
 25. 25. Orang yang terpelajardihormatidalammasyarakat.</li></li></ul><li>DasarPendidikanTamadun China<br /><ul><li>Matlamatutamapendidikanadalahuntuk lulus peperiksaanawamkerajaan.
 26. 26. Terdapat 3 peringkatpendidikan:
 27. 27. Peringkatsekolahrendah => tertumpupadakegiatanmengenaldanmenghafaltulisan ideogram dansembilanbuahbukusucitanpamemahamimaknanya.
 28. 28. Peringkatmenengah => tumpuanadalahterhadapkarangandansastera.
 29. 29. Peringkattinggi => tumpuanadalahuntukmenterjemahbukusuci.</li></li></ul><li><ul><li>Pendidikandi China lebihterjuruskepadakepentinganuntukpentadbiran.
 30. 30. Peperiksaanawammengandungi 3 tahap:</li></ul> * Tahappertama ( Hsui Tai )<br /> - setarafdenganijazahpertama.<br /> - diadakandidaerah.<br /> - diadakandua kali dalamtigatahun.<br /> - lulus dalamtahapiniakanberpeluangmenjadi<br />pegawaikerajaan.<br /> * Tahapkedua ( Chun-Jen )<br /> - setarafdengansarjana.<br /> - diadakandiibukotadaerah.<br /> - diadakantigatahunsekali.<br />
 31. 31. * Tahapketiga ( Chin Shih )<br /> - setarafdengandoktorfalsafah.<br /> - diadakandiibukotaempayar yang bertempatdi<br />istana, iaitudihadapan maharaja.<br /> - diadakantigatahunsekali.<br /> - lulus tahapinilayakmenjadipendidik.<br /><ul><li>Sistempeperiksaanawam China adalah yang tertuadidunia.
 32. 32. Perkembanganpendidikandinegara Chinamembawakepadakemunculanahli-ahlifalsafahnyadanseringdikaitkandenganajarandanpemikiranahlifalsafahmerekaseperti Confucius, Lao-tze, Chuang-tzudanpendeta-pendeta agama Buddha.</li></li></ul><li><ul><li>PadazamanDinasti Han, perkembanganilmumenjadibertambahpesat.
 33. 33. Munculsarjan yang mengkajibuku-buku lama dancubamenghidupkankembalikesusasteraanpurbaterutamanyaolehpenyelidiksejarahsarjana Han.
 34. 34. Ahlisejarahmembuatkajiantentangzamanlampaumelaluicatatan yang tersimpandiistana.
 35. 35. Dinasti Han menghasilkan 3 buahkamus.
 36. 36. KelemahanDinasti Han danseranganorang tartar menyebabkanbidangpendidikandinegara China merosot.</li>

×