Analisi

341 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisi

 1. 1. ACTIVITAT 1: THIS IS MY CLASSROOM FULL D’AVALUACIÓASPECTESGENERALS ÀREA: Llengua anglesa. NOM DE This is my classroom. L’ACTIVITAT: http://www.xtec.cat/aulanet/ud/angles/classroom/activitats/actapren/vocaclass e/objects.htm TIPOLOGIA D’ACTIVITAT: Escoltar i comprendre. Relacionar. ETAPA: Cicle mitjà. CONTINGUTS: Vocabulari bàsic dels components de la classe en llengua anglesa. OBJECTIUS: Distingir i identificar els components bàsics de la classe en llengua anglesa. DESTINATARI: A ésser realitzat pels alumnes de cicle mitjà. TREBALL No. INTERDISCIPLINAR: MATERIAL: Activitat online que pot complementar-se amb els materials de l’escola.ASPECTESESTRUCTURALS APARTATS: Dues etapes de presentació del vocabulari (escoltar i identificar la forma escrita) i dues etapes d’avaluació del coneixement adquirit (relacionar paraules amb la forma escrita). PRESENTACIÓ: A través d’imatges i la corresponent pronuncia i aparició de la paraula escrita: En la primera etapa tan sols paraules bàsiques i en la segona ampliació. PRÀCTICA: No hi ha exercicis pràctics. AVALUACIÓ: Avaluació senzilla basada en la memorització del vocabulari per relació del mot amb la imatge. ACTIVITATS No.COMPLEMENTÀRIES:
 2. 2. ASPECTES DECONTINGUT CLAREDAT D’IDEES: És una activitat molt senzilla en la qual, tal i com hem anomenat només s’usen dos elements: imatges i mots. ADEQUACIÓ Tot i que treballa els continguts citats, és un exercici molt elemental i només el CONTINGUTS: treballa a nivell inicial. Creiem que per treballar vocabulari hi han moltes més tipologies d’activitats més adequades que aquesta. ADEQUACIÓ EDAT: Pensem que per ser de cicle mitjà és una activitat bastant senzilla i molt bàsica, no te gens de dificultat i no posa a prova el coneixement ni les habilitats dels nens. MOTIVACIÓ/ No promou cap tipus de motivació i creiem que tampoc és pas gaire original, és ORIGINALITAT: una repetició de concepte i relació d’aquests. Tampoc creiem que sigui una metodologia gaire innovadora, sinó al contrari. INTERÈS: Tot i que aquest és un tema molt propers als nens (ja que és passen el dia la classe) i seria un recurs del qual pots treure molt profit, creiem que no es fa. Es plantegen les paraules aïllades del seu context, sense cap mena de relació amb els nens. VOCABULARI: Adequat a les activitats tot i que podria haver-hi una senzilla introducció i instruccions per a cada exercici. ADEQUACIÓ A LA Aquest apartat està estretament lligat al de l’interès però tot i hagi afegiria que a REALITAT: més les imatges són molt senzilles i esquemàtiques i per tant tampoc acaben de reflectir el seu sentit complert. A més i per acabar, destacar que ha dins d’una aula real hi ha molt més vocabulari del que esta aquí inclòs i que es podria aprofitar per introduir. TIPOLOGIA DE Aquesta plana web promou un treball individual amb poques possibilitats de ser TREBALL: treballat en grup, ja que ofereix pocs recursos en si mateixa. Si bé es cert que podria ser utilitzada a la classe a mode d’exemple.ALTRES ASPECTES ACONSIDERARCOMENTARIS: En termes generals ens agradaria comentar que pensem que se’n extreu el màxim profit del recurs multimèdia en que es presenta aquesta activitat, que podria ser igualment realitzada en suport paper i amb la pronuncia del professor. A més a més, tots som conscients de l’interès que desperta en els nens l’ús de noves tecnologies com a eina de treball i creiem que seria molt positiu aprofitar aquest factor per fer activitats més complertes que una simple repetició de mots.
 3. 3. ACTIVITAT 2: LES AUS FULL D’AVALUACIÓASPECTESGENERALS ÀREA: Medi Natural NOM DE Les aus L’ACTIVITAT: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/aus/index.html TIPOLOGIA Llegir i comprendre. Resolució de qüestions. D’ACTIVITAT: ETAPA: Cicle Inicial. CONTINGUTS: Informació general sobre les aus, concretament l’espècie de les cigonyes, passant per tots els seus aspectes: hàbit, reproducció, característiques, anatomia, ... Introducció del concepte d’ecologia. OBJECTIUS: Conèixer en profunditat l’espècie de les cigonyes i tot el seu entorn. DESTINATARI: Aquesta pàgina esta dissenyada pels alumnes, amb una petita guia pel professor. TREBALL INTERDISCIPLINAR: No. MATERIAL: No és necessari material extra, però els qüestionaris disposen de la opció de ser impresos. Es pot aprofitar la informació i els coneixements adquirits en aquesta pagina per posteriorment fer sortides a la natura per afavorir l’observació directa per garantir un aprenentatge més significatiu.ASPECTESESTRUCTURALS APARTATS: L’activitat es troba dividida en diferents apartats que es succeeixen després de la introducció. Dins de cadascun dels apartats trobem diferents tipus dactivitats:
 4. 4. activitats en línia, activitats per imprimir, i enllaços relacionats amb el tema. A més, a lapartat "Lecologista" es presenten les "Activitats de lecologista". PRESENTACIÓ: Breu informació genèrica sobre la cigonya. PRÀCTICA: Dins de cada apartat després de la corresponent introducció teòrica es presenten diferents exercicis pràctics a ser resolts per els alumnes amb la finalitat de consolidar els aprenentatges. AVALUACIÓ: Des de la mateixa web es proposen una sèrie d’activitats d’avaluació que es corregiran instantàniament oferint la possibilitat de resoldre els dubtes. ACTIVITATS Es faciliten diversos enllaços externs a la web per ampliar els coneixements i elCOMPLEMENTÀRIES: ventall de activitats sobre el tema.ASPECTES DECONTINGUT CLAREDAT D’IDEES: La informació està ben estructurada i ben presentada però és molt concreta i específica d’un tema que pot portar a una pèrdua d’atenció i motivació. ADEQUACIÓ Tot i que la informació proporcionada correspon amb el títol de les diferents CONTINGUTS: apartats, explica tots els conceptes centrant-se en l’espècie de les cigonyes i no de manera general referit al grup de les aus, el qual és el títol genèric del tema. ADEQUACIÓ EDAT: Tal i com figura en la pàgina web aquesta activitat va adreçada a cicle inicial, considerem que tant pel que fa als continguts, al vocabulari i a la tipologia d’activitats la complexitat és massa elevada per aquesta etapa educativa. Segons el nostre criteri correspondria més aviat a cicle superior per poder assegurar una comprensió dels conceptes. MOTIVACIÓ/ Tenint en compte que estem avaluant activitats en suport multimèdia pensem ORIGINALITAT: que aquesta concretament no aporta res innovador sinó al contrari, correspon al format clàssic d’un llibre de text: Presentació d’informació escrita acompanyada d’il·lustracions, activitats de comprensió com preguntes tipus test i activitats d’autoavaluació. INTERÈS: Si en el treball de les aus, s’utilitzessin exemples que puguin ser reconeguts fàcilment pels nens, és a dir, ocells que troben en el seu dia a dia, potser aquesta informació tindria més sentit per a ells, ja que sent realistes, les cigonyes no formen part del seu entorn proper (en la majoria de casos). Tot i així creiem que es pot ser utilitzada com a eina per potenciar la recerca d’informació en l’aprofundiment d’un tema concret. VOCABULARI: Després de llegir-nos les diverses explicacions i activitats pensem que els vocabulari és força complex i específic pel nivell proposat i que per tant requeriria una explicació prèvia del professor. ADEQUACIÓ A LA (Pregunta relacionada amb l’apartat d’interès) REALITAT: TIPOLOGIA DE Com bé hem comentat abans, es pot fer un treball individual de recerca i TREBALL: realització de l’activitat, que potser garantiria una major dedicació i assimilació de conceptes, o bé utilitzar-la com a eina a treballar amb el grup classe, fent una lectura grupal i una resolució de qüestions en conjunt.ALTRES ASPECTES ACONSIDERARCOMENTARIS: Resumint el que hem dit al llarg de l’avaluació, creiem que aquesta és una activitat molt completa amb informació molt rellevant, però tot i això, creiem que seria necessària una adaptació i treball per part del professor degut a la seva complexitat i especificitat.
 5. 5. ACTIVITAT 3: GEOMETRIA FULL D’AVALUACIÓASPECTES .... ÀREA: Matemàtiques NOM DE Geometria L’ACTIVITAT: http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm TIPOLOGIA Llegir i comprendre. Jocs (trencaclosques, relacionar...) Resolució de problemes. D’ACTIVITAT: ETAPA: Cicle mitjà. Cicle superior. CONTINGUTS: Les formes geomètriques. Tipus de línies. Tipus d’angles. Polígons i els seus components. OBJECTIUS: Identificar i distingir les diferents formes geomètriques, línies, angles... Resoldre petits problemes relacionats amb els continguts. Fomentar l’ús de la lògica matemàtica i espacial. DESTINATARI: Aquesta web està única i exclusivament dissenyada per l’ús directe dels alumnes. Ja que no hi figura cap mena de guia ni referència pel professorat. TREBALL Es centra únicament en l’àrea de matemàtiques i més concretament en la INTERDISCIPLINAR: geometria ni tan sols s’inclouen altres continguts matemàtics. MATERIAL: Pagina web totalment interactiva pel que no cal fer servir cap material complementari. Tot i això l’apartat d’avaluació proporciona la opció de ser imprès.ASPECTESESTRUCTURALS APARTATS: L’activitat consta de 4 apartats: una breu pantalla d’inici, l’apartat de definicions i explicació teòrica, els trencaclosques i exercicis pràctics i finalment l’avaluació. PRESENTACIÓ: No hi trobem cap presentació pròpiament dita sinó que directament entren en la
 6. 6. informació teòrica dels continguts, exposada a través de diferents apartats. PRÀCTICA: Tal hi com ja hem anomenat, la pràctica es realitza a través de diferents trencaclosques, exercicis de relació, enigmes, ... Realment s’hi treballa tot el que s’ha exposat anteriorment i són exercicis molt complerts i variats. AVALUACIÓ: Des de la mateixa pàgina web, es proposen un seguit de qüestions d’avaluació que comprenen tot el contingut exposat. A més, es corregeixen al moment i van comptant el nombre d’errors. Són activitats molt visuals i clarificadores. ACTIVITATS No hi trobem cap tipus d’enllaç a altres activitats del mateix tema.COMPLEMENTÀRIES :ASPECTES DECONTINGUT CLAREDAT D’IDEES: Les idees estan estructurades molt clarament i sempre il·lustrades amb exemples, fet les que fa fàcilment comprensibles. ADEQUACIÓ Després de mirar tots els apartats podem afirma que hi ha coherència i relació CONTINGUTS: entre els continguts, i els que són explicats després són practicats i finalment avaluats. És a dir, no queden conceptes dispersos ni a mig treballar. ADEQUACIÓ EDAT: Tot i la complexitat dels continguts, creiem que són prou adequats per a cicle superior i que, després de l’explicació del professor poden ser fàcilment comprensibles. D’altra banda, els veiem una mica massa complicats per a cicle mitjà, tal hi com figura en la pàgina. MOTIVACIÓ/ Tots sabem que les matemàtiques no és una de les assignatures preferides pels ORIGINALITAT: nens, però tot i que l’explicació teòrica sigui densa, les activitats estan presentades d’una manera molt atractiva i distesa, que pot fer que els nens no només aprenguin sinó que gaudeixin d’una bona estona realitzant-les. A més, de l’àrea de les matemàtiques podem aprofitar el fet que crea reptes, problemes a resoldre, i podem utilitzar-ho per a motivar els nens. Tot i que no és una activitat del tot innovadora, creiem que és una bona manera per a treballar aquesta tipologia de continguts. INTERÈS: Creiem que aquesta activitat esta ben aconseguida, en el sentit que, treballa uns continguts complexos a través d’activitats molt interactives, clares, planeres, ... que poden afavorir a despertar l’interès dels nens cap a aquests aspectes. VOCABULARI: El vocabulari és específic, lògicament, però adequat a l’edat i al contingut que s’hi treballa. ADEQUACIÓ A LA Tot i que en alguns moments és difícil introduir les matemàtiques a la vida REALITAT: quotidiana d’un nen, el tema de la geometria és diferent ja que mitjançant la comparació entre objectes que troben al seu voltant i les formes geomètriques conegudes és pot fomentar la observació crítica i detallada de l’entorn. TIPOLOGIA DE Encara que pugui ser modificat i utilitzat coma eina per al grup classe, creiem que TREBALL: el que es fomenta és un treball individual, atent i precís.ALTRES ASPECTES ACONSIDERARCOMENTARIS: Personalment hem trobat aquest activitat molt adequada i positiva sempre que un adult s’asseguri que els nens passen per totes les etapes, ja que una no tindria sentit sense l’altre, degut a que cada apartat té la seva importància.
 7. 7. ACTIVITAT 4: UNA MÀ DE CONTES FULL D’AVALUACIÓASPECTES .... ÀREA: Visual i plàstica NOM DE Una mà de contes L’ACTIVITAT: http://www.unamadecontes.cat/ TIPOLOGIA Llegir i comprendre. Realització de taller relacionats amb el contingut dels D’ACTIVITAT: contesa través de suggerencies diverses. ETAPA: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. CONTINGUTS: Els contes, i no pas informació sobre ells sinó les histories en si, partint de diferents punts de classificació (origen, personatges, autors, ...). A partir da’quí es treballen diferents tipus de manualitats i tallers amb les seves corresponents tècniques. OBJECTIUS:
 8. 8. DESTINATARI: Tot i que els contes poden ser d’interès per a tothom, creiem que aquesta activitat o conjunt d’activitats va adreçada als nens. TREBALL Tal i com ja és conegut, a través dels contes es poden treballar des de continguts INTERDISCIPLINAR: específics de qualsevol àrea com valors i actituds socials. Per tant, tot i no haver- nos llegit tots els contes que figuren a la pàgina web, estem segures que hi ha un treball multidisciplinar. MATERIAL: Tot i proposar activitats plàstiques i manuals, aquesta web no dona idees per a que els infants les realitzin posteriorment en paper sinó que tots els taller es fan online, a través de l’ordinador i les possibilitats que aquest ofereix.ASPECTESESTRUCTURALS APARTATS: La web té bàsicament tres apartats: l’apartat dels contes en si mateixos (on pots escollir quin conte vols segons diferents criteris), l’apartat dels taller (on pots trobar diferents tipologies) i finalment una drecera a un blog (on es dona diferent informació sobre la web, sobre el que hi podem trobar i idees relacionades). PRESENTACIÓ: Aquesta activitat no té cap tipus de presentació, tant sols consta del menú inicial. PRÀCTICA: Com es pot veure en la nostra avaluació i en la web mateixa, aquí no es treballen uns continguts específics que s’hagin d’aprendre. Per tant no hi trobem pas exercicis pràctics, sinó activitats ens les que pots utilitzar les tècniques ofertes tantes vegades com es desitgi, ja sigui per millorar o tant sols per provar. AVALUACIÓ: Es pot deduir de l’apartat anterior doncs que no hi haurà avaluació, ja que ni hi ha res a avaluar. ACTIVITATS En les diferents planes no hi trobem enllaços a activitats complementaries, peròCOMPLEMENTÀRIES: al blog podem trobar algunes suggerents idees de com enfocar de diferents maneres les diverses històries.ASPECTES DECONTINGUT CLAREDAT D’IDEES: Al no haver-hi uns continguts a ser exposats i ser comprès és complicat avaluar la claredat d’idees. Però cal dir que les ordres són clares i precises i estan explicades d’una manera molt planera. D’altra banda cal anomenar que a l’apartat de les activitats fa falta més explicació del que s’ha de fer. ADEQUACIÓ Tal hi com hem anomenat breument en apartats anteriors, és difícil distingir
 9. 9. CONTINGUTS: quins són els continguts pròpiament dits, ja que, tot i que la pàgina web tracti de contes i es digui “Una mà de contes” es troba inclosa dins l’àrea d’educació visual i plàstica. Per part nostra i després d’haver navegat per totes les seves possibilitats no estem del tot d’acord amb aquesta classificació. ADEQUACIÓ EDAT: Pel que hem pogut veure hi ha histories més complexes i d’altres més senzilles i les activitats ets tu mateix que decideixes fins a quin punt de complexitat pots arribar així que és cert que pot ser pels tres cicle: inicial, mitjà i superior. De totes maneres, a nivell personal pensem que si és fes més especifica per un cicle podria ser molt més profitosa ja que ara per ara els temes estan tocats de manera molt general. MOTIVACIÓ/ Encara que la bona presentació de la pàgina ja crida l’atenció, creiem que tant ORIGINALITAT: sols els contes en si, ja desperten un gran interès i motivació en els nens perquè els agraden. Ta i com hem dit, els contes sempre són una bona eina de treball si saps com utilitzar-los. INTERÈS: (Relacionat amb la pregunta anterior). Tant sols afegir que si aquest interès es sap aprofitar pot tenir uns resultats molt exitosos. VOCABULARI: El vocabulari és planer i entenedor. Depenent de la historia i de la temàtica s’usa un tipus de vocabulari o un altre però creiem que en termes general és força comprensible. ADEQUACIÓ A LA Tot i que els contes no parteixen d’una realitat dels nens, en aquest cas, i degut a REALITAT: l’ampli ventall d’històries que tenen, estem segures que tots i cadascun dels nens podria trobar un conte en el que es sentis més reflectit i per tant més proper. Això si, és un aspecte molt positiu que aquests contes s’adapten als nens, és a dir, a diferents tipologies de nens, ja que hi ha contes d’arreu del món, per a diferents gustos, ... I que això els pot motivar encara més. TIPOLOGIA DE Igual com la majoria de les altres pàgines, un treball individual d’algun dels contes TREBALL: pot portar a un treball molt profund i productiu, però utilitzar-ho a la classe en podria Aportar unes reflexions globals molt interessants i útils. To i això, els taller no poden ser grupals ja que si no el nen no pot treballar lliurement la seva pròpia creativitat.ALTRES ASPECTES ACONSIDERARCOMENTARIS: Tal hi com ja hem anomenat, no ens acaba de quedar clar perquè aquesta activitat es troba englobada dins l’apartat de visual i plàstica, ja que el número de tallers que s’hi ofereixen és limitat i els continguts no són pròpiament d’aquesta àrea.

×