Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 intelektualno vlasnistvo

258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05 intelektualno vlasnistvo

 1. 1. Intelektualno vlasništvoIntelektualno vlasništvo je rezultat čovjekovogintelektualnog stvaralaštva.To je skup ekskluzivnih prava na određene kreacije.Predstavlja jedinstveno pravno sredstvo kojim seuskraćuje pravo drugima da se bez dozvole koristetim kreacijama.Danas jedini monopol kojeg društvo prihvaća ipodržava.
 2. 2. Intelektualno vlasništvoIntelektualno vlasništvo dijeli se u dvije osnovneskupine: industrijsko vlasništvo, autorsko i srodna prava.
 3. 3. Intelektualno vlasništvoIndustrijsko vlasništvo obuhvaća: - patente, - žigove, robne i uslužne, - industrijska obličja, - oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda, - planove rasporeda integriranih sklopova.
 4. 4. Intelektualno vlasništvoAutorsko i srodna prava:- odnosi se na intelektualne tvorevine kao što suknjiževna djela, računalni programi, dramska idramsko-glazbena djela, slikarska djela, fotografskadjela, prijevodi, zbirke djela, baze podataka…,- izvedbe umjetnika – izvođača, fonogrami ivideogrami, emitiranja radija i televizije.
 5. 5. Što je patent ?“Patent je pravo koje štiti nositelja patenta u pogledugospodarskog iskorištavanja izuma”(čl. 2. Zakona o patentima)Patent je ekskluzivno pravo priznato za izum, koji seodnosi na proizvod ili postupak, i nudi novi način izradenečega ili novo tehničko rješenje problema.Dokument izdan od strane nadležnog ureda, na zahtjevpodnositelja prijave patenta, a koji opisuje izum iuspostavlja pravno stanje u kojem se patentirani izumsmije iskorištavati samo uz odobrenje nositelja patenta.
 6. 6. Kakav je učinak patenta ?Patent osigurava nositelju patenta pravnu zaštituizuma u zemlji u kojoj je priznat. Zaštita trajenajčešće 20 godina od datuma podnošenja prijave
 7. 7. Koju vrstu zaštite osigurava patent ?Zaštita patentom znači da se bez pristanka nositeljapatenta izum ne smije komercijalno izrađivati,koristiti, stavljati u promet ili prodavati.Slučajevi povrede patentnih prava rješavaju se nasudu.
 8. 8. Koja prava ima nositelj patenta ?Nositelj patenta ima pravo odlučiti tko smije ili tko nesmije koristiti se izumom, zaštićenim patentom, zavrijeme trajanja zaštite. Nositelj patenta može datidopuštenje ili licenciju drugim osobama gledekorištenja izuma pod uvjetima koji su stvarmeđusobnog dogovora. Nositelj patenta također možepravo na izum prenijeti na koga drugoga koji će tadapostati novi nositelj patenta.Nakon isteka trajanja patenta ili prestankom njegovogodržavanja zaštita prestaje, a izum ulazi u javnudomenu.
 9. 9. Kakva je uloga patenata u svakodnevnom životu ?Izumi zaštićeni patentom proželi su svaki aspektljudskog života, od električne energije (Teslini,Edisonovi patenti), kemije… do mikroprocesora(primjerice Intelovi patenti).U zamjenu za patentnu zaštitu, informacija o izumumora biti u potpunosti otkrivena javnosti. Na tajnačin, patenti ne samo da pružaju zaštitu nositeljupatenta, već su izvor vrijednih informacija iinspiracija budućim generacijama znanstvenih radnika iizumitelja.
 10. 10. Kako se priznaje patent ?Prvi korak u postupku za priznavanje patenta jepodnošenje prijave patenta. Prijava patenta sadržavanaziv izuma i naznaku njegova tehničkog područja, morasadržavati opis stanja tehnike i jasan opis rješenjaprema izumu s dostatnim pojedinostima kako bi se osobas prosječnim razumijevanjem tog tehničkog područjamogla koristiti tim izumom ili ga izraditi.Uobičajeno je da su opisi popraćeni crtežima, planovimaili dijagramima zbog boljeg razumijevanja izuma.Prijava također sadržava jedan ili više patentnihzahtjeva, tj. informacije koje određuju opseg zaštitepriznate patentom.
 11. 11. Koje se vrste izuma mogu štititi ?Da bi se zaštitio patentom, izum mora ispunjavatiodređene uvjete. Mora biti primjenjiv u praksi i moraimati element novosti, tj. neku novu karakteristiku kojau vrijeme podnošenja prijave patenta nije poznata premapostojećem znanju tehničkog područja kojem pripada.To postojeće znanje naziva se prethodno stanje tehnike.Izum mora imati inventivnu razinu do koje logičkimzaključivanjem ne bi mogla doći osoba s prosječnimpoznavanjem toga tehničkog područja.Izum mora biti patentibilan u smislu zakona (ne mogu seštititi matematičke metode, biljne i životinjske vrste,znanstvene teorije, metode liječenja itd.).
 12. 12. Tko priznaje patente ?Patent priznaje nacionalni ured nadležan za patente (uRH to je Državni zavod za intelektualno vlasništvo) iliregionalni ured koji obavlja posao za određen brojzemalja kao primjerice Europski patentni ured (EPO).U takvom regionalnom sustavu podnositelj prijavezaštitu zahtjeva u jednoj ili više zemalja, a svakapojedina zemlja odlučuje o pružanju zaštite unutarsvojih granica.
 13. 13. Što je žig ?Žig je razlikovni znak kojim se određeni proizvodi iliusluge obilježavaju kao proizvodi ili usluge određenefizičke ili pravne osobe.Njegovo podrijetlo seže u davna vremena kada sumajstori na svoje umjetničke i ostale proizvode stavljalisvoje potpise ili “oznake”.Tijekom vremena ti su se žigovi razvili u današnji sustavregistracije i zaštite žigova.
 14. 14. Što je žig - primjeri?
 15. 15. Što je industrijsko obličje ?Obličje (dizajn) je pojavnost (vanjski izgled) nekogproizvoda, a štiti se prema odredbama Zakona oindustrijskom obličju RH.Industrijskim obličjem mogu se štititi prostornaobilježja proizvoda ili njegova dijela vidljiva pri(namjenskoj) uporabi, posebice oblik ili obrisi proizvodaili plošna obilježja kao što su šare, crte ili boje tekombinacije navedenih obilježja.
 16. 16. Što je industrijsko obličje ?Obličje koje se želi zaštititi ne smije biti isključivouvjetovano funkcionalnim karakteristikama.To znači da je obličje u prvom redu estetske prirode ida se ne štite tehničke karakteristike predmeta na kojise primjenjuje.
 17. 17. Što je industrijsko obličje - primjeri?
 18. 18. Što je oznaka zemljopisnog podrijetla ?Oznaka zemljopisnog podrijetla je jedno od pravaintelektualnog vlasništva sa svrhom zaštite nazivaproizvoda ili usluga koji upućuje na mjesto podrijetla odposebnog utjecaja na njihove kvalitete te na ugled kodpotrošača.Naziv mjesta podrijetla može biti tradicionalnizemljopisni, a nekad u nezemljopisni naziv užeg i širegpodručja, iznimno i cijele zemlje, otkud potječeproizvod ili usluga.
 19. 19. Što je oznaka zemljopisnog podrijetla ? primjeri
 20. 20. Što je autorsko pravo i što se njime štiti?Autorsko pravo obuhvaća prava dana stvarateljimaknjiževnih, znanstvenih, umjetničkih djela i djela sdrugih područja stvaralaštva.Autorsko pravo štiti književna djela (novele, pjesme idr.), kazališna djela, priručnike, novine, računalneprograme (pa čak i igre), baze podataka, filmove,glazbena djela, koreografska djela, umjetnička djelaslikarstva, grafike, fotografije i kiparstva, arhitekture,primjenjenih umjetnosti, kartografska djela i tehničkecrteže.
 21. 21. Koja prava obuhvaća autorsko pravo?Stvaratelj djela može zabraniti ili odobriti:-umnožavanje djela u različitim oblicima (tisak, snimka),-javnu izvedbu djela,-snimanje djela na različite medije,-emitiranje djela putem radija, kabela ili satelita,-prijevod djela na druge jezike ili njegovu prilagodbu.
 22. 22. MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA PATENATA (MKP)Klasifikacija je sredstvo za međunarodno ujednačenorazvrstavanje patentnih dokumenata.Prvo izdanje – 1. rujna 1968.Sedmo izdanje – 1. siječnja 2000. (MKP-7)Klasifikacija je:a) Osnova za selektivno pružanje informacija,b) Osnova za selektivno utvrđivanje stanja tehnike,c) Osnova za statističko praćenje napretka u raznim područjima tehnike
 23. 23. MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJAPATENATA (MKP)http://www.dziv.hr/MKP7/
 24. 24. MKP - PODJELA PODRUČJA-razredi,-podrazredi,-skupine (glavne i podskupine)PRIMJER: H 02 K 19/14H oznaka područjaH 02 oznaka razredaH 02 K oznaka podrazredaH 02 K 19/14 oznaka podskupine
 25. 25. H 02 K ELEKTRIČNI STROJEVI19/00 Sinkroni motori ili generatori19/02 . Sinkroni motori19/14 .. s dodatnim kratkospojenim namotom za pokretanje kao kod asinkronog motora 19/00 glavna skupina 19/02 podskupina (s jednom točkom) 19/14 podskupina (s dvije točke)
 26. 26. MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJAPATENATA (MKP)Pogledajmo to on-line ! http://www.dziv.hr/MKP7/
 27. 27. STANJE TEHNIKE“.. sve što je učinjeno pristupačnim javnosti usvijetu, pisanim ili usmenim putem, uporabom ili nabilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijavepatenta”( čl. 5 st. 2 Zakona o patentima)Stanje tehnike određuje ispunjava li izum uvjete zazaštitu patentom glede novosti i inventivne razine.
 28. 28. STANJE TEHNIKE-svjetski fond od približno 70 mil. patentnih dokumenata-godišnji prirast od približno 1 mil. patentnih dokumenata- ostale (nepatentne) dokumente/literaturu.Za pretraživanje stanja tehnike danas je potrebno imati:-računalo,-Internet priključak,-adrese nekomercijalnih i/ili komercijalnih baza podataka
 29. 29. STANJE TEHNIKE kriteriji pretrage-ključne riječi,-klasa,-podaci o podnositelju prijave / nositelju patenta,-podaci o izumitelju,-datum podnošenja prijave, objave prijave, objavepatenta
 30. 30. STANJE TEHNIKE pretraga uživo ! 1 2 3
 31. 31. Primjeri patentnih spisaPretražimo evropsku patentnu bazu podključnim riječima: power factor correctionDobivamo 745 dokumenata.Odabiremo jedan - US2002180408 
 32. 32. Primjeri patentnih spisaPretražimo europsku patentnu bazu podključnim riječima: IGBTDobivamo 970 dokumenata.Odabiremo jedan -   US6482701
 33. 33. http://www.dziv.hr/

×