SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
HANH VAN PHONG
NH VAN PHONG
rüong Pham Lan Phtrong
UBND QUAN TAN PHU CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
VAN PHONG UBND QUAN Dc 1p - Tij do - Hnh phñc
S: 13550/PC-VP Tan Phz, ngày 19 tháng 7 nãm 2023
PHIEU CHUYEN
KInh gui: Phông Giáo dc và Dào tto qun
liJy ban nhân dan qun Tan Phii có nhn Van bàn s 3804/SGDDT-GDTH
ngày 18/7/2023 cüa Si Giáo dic va Dào tto ye lay kiên cho di thão trinh Uy
ban nhân dan Thành phô ctê trmnh Hi dông nhân dan Thành phô ban hành Ngh
quyêt ho trçi giáo diic tiêu h9c cong Ip trên dja bàn Thành phô Ho ChI Minh.
Dng chI Trjnh Th Mai Trinh - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun có
but phê vi ni dung:
Giao Phông Giáo diic và Dào tio gop vã gui v S& Giáo dyc và Dào
to trtro'c ngày 2 1/7/2023.
Van phông Uy ban nhân dan qun chuyn ni dung but phé cUa dcSng chI
Trjnh Thi Mai Trinh - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun den các cá nhân, dan
vi lien quan dé biêt hoc to chirc thirc hin.
Van ban gth kern theo phku chuyen (Ban photo , Ban chInh )
Van ban sd 3804/SGDDT-GDTJ-J ngày 18/7/2023 cia S& Giáo dyc và
Dào tao./.
Nai nhân:
- Nhirtrên;
- UBND/Q (CT, PCT/VX);
- VP.UBND/Q (CVP, PVP/KTVX);
- THVX;
- LLru: VT.
GIAM DOC
AMDOC
th
GIAODVC
VA
DAO TAO
HO
Njuyen Bao Quoc
UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HO CHf MIN}{
SUGIAO DVC VA DAO TAO
S& 3804 /SGDDT-GDTH
V 1y 9 kMn cho dr thão trInh Uy
ban nhân dan Thành phô Ho Chi
Minh dê trInh Hi dông nhàn dan
Thành phô ban hành Nghj quyêt H
trq Giáo dic Tiêu h9c cong 1p trén
ctja bàn TPHCM
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap — Tir do — H3nh phüc
Thành ph H Ghi Minh, ngày 18 tháng 7nám 2023
LilY BAN NHAN DAN
QUAN TAN PHU
A' Soi.35501UBN).VZ3
DEN Ngày 19 01 JZ3
Chyn
Liru h6 sc s
KInh gfri: U9 ban nhân dan các qun huyn và thành phô Thu Düc
Can cü Lut Ban hành vAn bàn quy pham pháp 1ut nAm 2015, Luât sra d61, b sung
mOt so diêu cüa Lut Ban hãnh van bàn quy pham pháp 1ut näm 2020;
CAn cü Quyt djnh s 200/QD-UBND ngày 18 thang 01 nAm 2023 cüa liJy ban than
dan Thành phO ye giao nhim vi, chi lieu phát triên kinh tê - xA hi nAm 2023;
Th?c hin chi dao cüa Giám dc Sâ Giáo diic và Dào tao Thành ph H ChI Minh v
xây drng dê an chInh sách ho trq giáo diic tiêu hQc cOng 1p trên dja bàn Thành phô Ho ChI
Minh; Si Giáo dc và Dao tao dA tiên hành xay dimg dir thAo Nghj quyêt H trçl Giáo diic
Tiéu hçc cong 1p trên dja bàn TPHCM.
Sâ Giáo diic và Dao tao kInh chuyn dir thAo dn U9 ban nhân dan các quân huyn và
thành phô Thñ Dic, dê nghjU9 ban nhân dan các qun huyn và thành phO Thu Dire nghiên
ciru và cho 9 kiên gop 9 bang van bàn ye Sâ Giáo dic và Dào tao (Phông Giáo dc Tiêu h9c)
trtxOc ngày thü' Sáu, 21/7/2023.
Sau th&i gian nêu trên, trtthng hqp U9 ban than dan các qun huyn và thành ph Thir
Dirc không gi:ri 9 kin gop 9, xem nhu dA dông thun vâi ni dung dij thAo.
Trân trQng./.-
Ntii nhn:
- Nhu trén;
- Giám dôc (dé báo cáo);
- Liru: VP, GDTH (Hoàng)

More Related Content

Similar to 2473-GDĐT.PDF

QD cong nhan SK 19-20-cap quan
QD cong nhan SK 19-20-cap quanQD cong nhan SK 19-20-cap quan
QD cong nhan SK 19-20-cap quanchinhhuynhvan
 
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDHuong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDchinhhuynhvan
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)tuyencongchuc
 
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100haHà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100haPham Long
 
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddtCv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddtchinhhuynhvan
 
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chDt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chchinhhuynhvan
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltkchinhhuynhvan
 

Similar to 2473-GDĐT.PDF (20)

QD cong nhan SK 19-20-cap quan
QD cong nhan SK 19-20-cap quanQD cong nhan SK 19-20-cap quan
QD cong nhan SK 19-20-cap quan
 
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Cho Người Dân Trên Địa ...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Cho Người Dân Trên Địa ...Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Cho Người Dân Trên Địa ...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Cho Người Dân Trên Địa ...
 
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDHuong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
 
Docga 4164
Docga 4164Docga 4164
Docga 4164
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)
 
Báo Cáo Thực Tập Trường Chính Trị Tỉnh Bình Phước.
Báo Cáo Thực Tập Trường Chính Trị Tỉnh Bình Phước.Báo Cáo Thực Tập Trường Chính Trị Tỉnh Bình Phước.
Báo Cáo Thực Tập Trường Chính Trị Tỉnh Bình Phước.
 
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100haHà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
 
Báo Cáo Thực Tập Thực Tập Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật
Báo Cáo Thực Tập Thực Tập Tốt Nghiệp Cử Nhân LuậtBáo Cáo Thực Tập Thực Tập Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật
Báo Cáo Thực Tập Thực Tập Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật
 
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddtCv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
 
QĐ 281
QĐ 281QĐ 281
QĐ 281
 
Luận văn: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Luận văn: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu sốLuận văn: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Luận văn: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
 
Đề tài: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc tỉnh Phú Thọ
Đề tài: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc tỉnh Phú ThọĐề tài: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc tỉnh Phú Thọ
Đề tài: Phổ biến pháp luật cho sinh viên người dân tộc tỉnh Phú Thọ
 
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu sốPhổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số
 
Luận văn: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên tỉnh Phú Thọ
Luận văn: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên tỉnh Phú ThọLuận văn: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên tỉnh Phú Thọ
Luận văn: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên tỉnh Phú Thọ
 
Quản lý về giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc, HOT
Quản lý về giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc, HOTQuản lý về giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc, HOT
Quản lý về giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc, HOT
 
Luận Văn Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thanh Hóa.
Luận Văn Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thanh Hóa.Luận Văn Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thanh Hóa.
Luận Văn Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thanh Hóa.
 
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chDt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
 
Ke hoach110
Ke hoach110Ke hoach110
Ke hoach110
 
171
171171
171
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
 

More from MaiKhang3

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdfMaiKhang3
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxMaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
 

Recently uploaded

Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxhoangvubaongoc112011
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfSuperJudy1
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 

Recently uploaded (17)

Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 

2473-GDĐT.PDF

  • 1. HANH VAN PHONG NH VAN PHONG rüong Pham Lan Phtrong UBND QUAN TAN PHU CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM VAN PHONG UBND QUAN Dc 1p - Tij do - Hnh phñc S: 13550/PC-VP Tan Phz, ngày 19 tháng 7 nãm 2023 PHIEU CHUYEN KInh gui: Phông Giáo dc và Dào tto qun liJy ban nhân dan qun Tan Phii có nhn Van bàn s 3804/SGDDT-GDTH ngày 18/7/2023 cüa Si Giáo dic va Dào tto ye lay kiên cho di thão trinh Uy ban nhân dan Thành phô ctê trmnh Hi dông nhân dan Thành phô ban hành Ngh quyêt ho trçi giáo diic tiêu h9c cong Ip trên dja bàn Thành phô Ho ChI Minh. Dng chI Trjnh Th Mai Trinh - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun có but phê vi ni dung: Giao Phông Giáo diic và Dào tio gop vã gui v S& Giáo dyc và Dào to trtro'c ngày 2 1/7/2023. Van phông Uy ban nhân dan qun chuyn ni dung but phé cUa dcSng chI Trjnh Thi Mai Trinh - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun den các cá nhân, dan vi lien quan dé biêt hoc to chirc thirc hin. Van ban gth kern theo phku chuyen (Ban photo , Ban chInh ) Van ban sd 3804/SGDDT-GDTJ-J ngày 18/7/2023 cia S& Giáo dyc và Dào tao./. Nai nhân: - Nhirtrên; - UBND/Q (CT, PCT/VX); - VP.UBND/Q (CVP, PVP/KTVX); - THVX; - LLru: VT.
  • 2. GIAM DOC AMDOC th GIAODVC VA DAO TAO HO Njuyen Bao Quoc UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHf MIN}{ SUGIAO DVC VA DAO TAO S& 3804 /SGDDT-GDTH V 1y 9 kMn cho dr thão trInh Uy ban nhân dan Thành phô Ho Chi Minh dê trInh Hi dông nhàn dan Thành phô ban hành Nghj quyêt H trq Giáo dic Tiêu h9c cong 1p trén ctja bàn TPHCM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM Dôc lap — Tir do — H3nh phüc Thành ph H Ghi Minh, ngày 18 tháng 7nám 2023 LilY BAN NHAN DAN QUAN TAN PHU A' Soi.35501UBN).VZ3 DEN Ngày 19 01 JZ3 Chyn Liru h6 sc s KInh gfri: U9 ban nhân dan các qun huyn và thành phô Thu Düc Can cü Lut Ban hành vAn bàn quy pham pháp 1ut nAm 2015, Luât sra d61, b sung mOt so diêu cüa Lut Ban hãnh van bàn quy pham pháp 1ut näm 2020; CAn cü Quyt djnh s 200/QD-UBND ngày 18 thang 01 nAm 2023 cüa liJy ban than dan Thành phO ye giao nhim vi, chi lieu phát triên kinh tê - xA hi nAm 2023; Th?c hin chi dao cüa Giám dc Sâ Giáo diic và Dào tao Thành ph H ChI Minh v xây drng dê an chInh sách ho trq giáo diic tiêu hQc cOng 1p trên dja bàn Thành phô Ho ChI Minh; Si Giáo dc và Dao tao dA tiên hành xay dimg dir thAo Nghj quyêt H trçl Giáo diic Tiéu hçc cong 1p trên dja bàn TPHCM. Sâ Giáo diic và Dao tao kInh chuyn dir thAo dn U9 ban nhân dan các quân huyn và thành phô Thñ Dic, dê nghjU9 ban nhân dan các qun huyn và thành phO Thu Dire nghiên ciru và cho 9 kiên gop 9 bang van bàn ye Sâ Giáo dic và Dào tao (Phông Giáo dc Tiêu h9c) trtxOc ngày thü' Sáu, 21/7/2023. Sau th&i gian nêu trên, trtthng hqp U9 ban than dan các qun huyn và thành ph Thir Dirc không gi:ri 9 kin gop 9, xem nhu dA dông thun vâi ni dung dij thAo. Trân trQng./.- Ntii nhn: - Nhu trén; - Giám dôc (dé báo cáo); - Liru: VP, GDTH (Hoàng)