Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Foreign Dept Sustainability: Testing the Case of Egypt استدامة الديون الخارجية: اختبار للحالة المصرية

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
GSAOG|vv?GyO*vv#GyM9QFvvv,:
GLA=vv9QyzJ9yvv?Gy}ZQ*vv?
|J}(O|J}OQ9pAKGyz&
GsAZ9Ojp,F9|g?GyOhdGygQ<+?.
|tO|?
@vRG*vOG:$vAv}v9epv,GyvTv"v(GJG}Lv+vQI<vOQGSv?|v(v(YG:SvAvOG|v?yvzvO*v(fGyvMv9QFv+v?pv,GyvOhd
Gyvv"vv9|vv+vv?,hPyvvx...
!v9Oj<v9Q*vUpv,ChGFv{GyvAvTvgv+v"v+v9J,h<vgvO|vWv9Qvv?|vZvQpv,IvQH@vJvQ*vQGyvwv(*vB,EP@v"v9RyvBOhd
GyvvvMvvvzvvv+vvvHfvvv#...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 18 Ad

Foreign Dept Sustainability: Testing the Case of Egypt استدامة الديون الخارجية: اختبار للحالة المصرية

Download to read offline

إختبار الاستدامة للديون الخارجية في مصر باستخدام تحليل السلاسل الزمنية

إختبار الاستدامة للديون الخارجية في مصر باستخدام تحليل السلاسل الزمنية

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Foreign Dept Sustainability: Testing the Case of Egypt استدامة الديون الخارجية: اختبار للحالة المصرية (20)

More from Mahmoud Fath-Allah (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Foreign Dept Sustainability: Testing the Case of Egypt استدامة الديون الخارجية: اختبار للحالة المصرية

 1. 1. GSAOG|vv?GyO*vv#GyM9QFvvv,: GLA=vv9QyzJ9yvv?Gy}ZQ*vv? |J}(O|J}OQ9pAKGyz& GsAZ9Ojp,F9|g?GyOhdGygQ<+?.
 2. 2. |tO|? @vRG*vOG:$vAv}v9epv,GyvTv"v(GJG}Lv+vQI<vOQGSv?|v(v(YG:SvAvOG|v?yvzvO*v(fGyvMv9QFv+v?pv,GyvOhd Gyvv"vv9|vv+vv?,hPyvvxyvvAvvJvvO*vvO|vv9EPGvvv9fG:SvvAvv}vvQGQpvv,@vvJvv}vv{Cfvv=vv9AGyvvO*vv#*vv|OjEyvv)Evvgvv9asvvOQI@vvzvvx GyvvvOhdfvvvzvvv)@vvvJvvvtvvv+vvvu|vvvgvvvOd!vvv}vvv(GsvvvAvvvZvvv9Oj|vvv"vvv9Svvv>yvvvgvvv}vvvzvvv+vvv?GyvvvAvvv"vvv}vvv+vvv?pvvv+vvv%vvv9Ce:.h@vvvJvvvqvvv{G}O<vvv+vvv9J G:svAvZv9O*v?<v9yvgvO*vO|v#GNSv%v9|v9JGyvAv,@vZvOJyv}v(v(YG:SvAvOG|v?pv,GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?,Sv(GA fvvzvv)Gyvv}vvTvvAvv(iGyvvqvvwvvQjvvv}vv9pvv,OQGSvv9J@vvWvv+vvQvvv(Svvwvv,(Czerkawski) (1) hQhOQ*vvx(Rodrik) (2) , Chfvvvzvvv)|vvvTvvvAvvv(iGyvvvOQGSvvv9JGyvvvAvvvavvv=vvv+vvvtvvv+vvv?vvvvOQGSvvv9J$vvv9|vvvzvvvAvvv(fhpvvv;pvvv+vvv#(Hamilton and Flavin) (3) hS9hGOG(Sawada) (4) hiQ*"QhS+}zQ(Greiner and Semmler) (5) hF9*~(Jayme) (6) . h*vvtvvZvvO<vv9SvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#(Debt Sustainability)pvv,G}O<vv+vv9JG:svvAvvZvv9O*vv?,GyvvtvvOQIfvvzvv)EOGQI GyvvO*vv#<vvWvvwvv{*vvJvv(dOhf!vv}vv(!vvTvv=vvAvv&Eyvv)Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,|vvhGyvvR|vv#.hfvvzvv)GyvvQivv~|vv}vv9 *v"vAv9H|vqv%v(eGSvAvOG|v?GyvO*v#GyvMv9QFv,|v#FvOdpvwvQjh@vav=v+vtv,,E:CfC$v}v+vAv&@vwv}v#pv,C! q v&*v}vDv{ GyWQWG}S9S,yAJt+uG:SAtQGQhGy"}(G:sAZ9O*+#. hfvvzvv)GyvvQivv~|vv#Cf@vvZvv"vv+vvrGyvv=vv"vvxGyvvOhyvv,yvvzvv}vvO*vv(!vv+vv?GyvvMvv9QFvv+vv?*vv]vvh|vvZvvQvv}vv#GyvvOhd Gyvv"vv9|vv+vv?,|vvAvv(Svvavv?GyvvOLvv{,hPGJGyvv}vvO*vv(!vv+vv?Gyvv}vv"vvMvvqvv]vv?,E:Cf$vv"vv9cGyvvgvvO*vvO|vv#GyvvOQGSvv9JGyvvAvv, @vvWvv+vvQEyvv)CfGyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?@vvgvvAvv=vvQ|vvWvvwvvzvv?$vv+vvwvvzvv+vv?pvv,G:svvAvvZvv9OGyvv}vvZvvQj|vv"vvPIvvQH@vvWvvQ*vv# G}hd/CvA(<Q1973hIA q )Gy(sBGyJ9y, (7) . h*vv;IvveGyvv}vvAvvAvv=vvhyvvAvvavv(QO*vv(f|vvZvvQGyvvMvv9QFvv+vv?C! q vv%vv9Cvv9<vvAvv?@vvtvvQ*vv=vv9 k |vv"vvP@vv(svv+vvh|vvZvvQfvvzvv)G@vvqvv9b G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z (1)Chris J. Czerkawski, Theoretical and Policy-Oriented Aspects of the External Debt Economics ([Berlin]: Springer-Verlag Berlin; Heidelberg GmbH & Co. KG, 1991). (2)Dani Rodrik, «Debt Management in Turkey: Any Lessons for Latin America?,» paper presented at: World Bank/EDI Senior Policy Seminar on «Latin America: Facing the Challenges of Adjustment and Growth,» Caracas, Venezuela, 19-22 July 1992. (3)James D. Hamilton and Marjorie Flavin, «On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing,» American Economic Review, vol. 76, no. 4 (September 1986), pp. 808-819. (4)Y. Sawada, «Are the Heavily Indebted Countries Solvent? Tests of Intertemporal Borrowing Constraints,» Journal of Development Economics, vol. 45, no. 2 (1994), pp. 325-337. (5)Alfred Greiner and Willi Semmler, «An Inquiry into the Sustainability of German Fiscal Policy: Some Time-Series Tests,» Public Finance Review, vol. 27, no. 2 (1999), pp. 220-236. (6)Frederico G. Jayme, External Debt Sustainability: Empirical Evidence in Brazil (Cedeplar: UFMG, 2001). (7)G!vvdvvQfvvzvv)Svv=vv+vv{Gyvv}vvDvv9d:|vvJvv}vvO|vvJvvQhSESvv}vv9fvv+vv{,zO*vv(f|vvZvvQhO*vv(fGyvvgvv9yvv~,yG}$vQGeG:svAvZv9Oj,GyvvgvvOO21 (1989);Q|vRjRvv,,Cfv=v9AGyvO*v(fGyvMv9QFv+v?hBCv9Q$v9fvzv)GyvMva q v?GN!v}v9Fv+v?<v9yv=v;OGyvgvQ<v+v?(Gyvwv(*vB:Gyv}vgv%vO GyvvgvvQ<vv,yvvzvvAvvMvvavv+vvb,1989),hPedro Alba, Sherine Al-Shawarby and Farrukh Iqbal, «Fiscal and Public Debt Sustainability in Egypt,» (MENA Working Paper Series; no. 38, World Bank, September 2004). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?36GygOO42/Q<+h2008
 3. 3. !v9Oj<v9Q*vUpv,ChGFv{GyvAvTvgv+v"v+v9J,h<vgvO|vWv9Qvv?|vZvQpv,IvQH@vJvQ*vQGyvwv(*vB,EP@v"v9RyvBOhd GyvvvMvvvzvvv+vvvHfvvv#O*vvv(!vvv%vvv9yvvvOi|vvvZvvvQ,vvvv}vvv9@vvv"vvv9RyvvvBC*vvv]vvv9 k Gyvvv(:*vvv9JGyvvv}vvvAvvvJvvvOIfvvv#FvvvRA|vvv#O*vvv(!vvv%vvv9 GyvvgvvTvvwvvQ*vv?,h<vv9yvvAvv9yvv,G!vvMvvqvv]vvBO*vv(f|vvZvvQEyvv)Gyvv"vvZvvr,Ivv+vvE$vv=vvavvB|vv#45|vvzvv+vv9QOh:Qsvv=vv{ GyvJvQH,Eyv)26|vzv+v9QOh:Q<vgvOGyvJvQH.iv+vQCf$vPgGyvO*v(ffv9OJyvAvZv=vK@vTvgv?hfvWvQ*v#|vzv+v9Q Oh:Qpv,fv9e2000,hcv{GyvO*v#Gyvgv9eGyvMv9QFv,*vAvzQFvK<v+v#GyvR*v9OIGyvavqv+vqv?hGyv"vtv[Gyv}vJvOhO, IvvA q vv)<vvzvvkEFvv}vv9yvv,GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,pvv,GyvvQ<vvhG}h q d|vv#Gyvvgvv9eGyvv}vv9yvv,2005/2006!vvJvv(29,7 |vvzvv+vv9QOh:Qhpvvtvv9 k yvv=vv+vv9!vv9JGyvv=vv"vvxGyvv}vvQvvvRjGyvv}vvZvvQj,hCYvv=vvJvvB!vvTvv=vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,Eyvv)Gyvv"vv9@vvH Gy}Jz,GNF}9y,27,1<9y}8?,hCY=K!Z+>GyqQO|#$PGGyO*#p,Gy}A(Sb412,7Oh:QG k . h*vgvOCv=v9JIvGv~GyvO*v#GyvMv9QFv,,ChIvA q v)G!vMvqv9v&G!vMvqv9v9 k _vqv+vqv9 k ,Vv+v8v9 q *vOfv(Eyv)Gyvtvzvu. hPyvvx}fCfvv=vv9AGyvvO*vv#OGFvv}vv9 k |vv9@vvz@vv,fvvzvv)IvvTvv9HGyvvAvv"vv}vv+vv?hfvvzvv)IvvTvv9H|vvTvvAvv(iGyvv}vvgvv+vvWvv?,Ivv+vvE @vvTvvAvvtvvavvh$vvPgG}fvv=vv9AFvvRAG k vvv=vv+vvQG k |vv#EFvv}vv9yvv,G:SvvAvvMvvOG|vv9JGyvvgvv9|vv?,h@vv|OjIvvAvv}vv9 k Eyvv)GyvvAvv=vv9_vv|pvv, Esvvv9|vvv?GSvvvAvvvDvvv}vvv9QGJFvvvO*vvvOI.h*vvvPvvvvQCfCfvvv=vvv9ALvvvO|vvv?GyvvvO*vvv#Gyvvvgvvv9eGyvvvMvvv9QFvvv,hGyvvvOGLvvvzvvv,<vvvzvvvjvvvBpvvv, Gyvv}vv(GR!vv?Gyvv}vvZvvQ*vv?yvvgvv9e2005/2006Ivv(Gyvv)50,2|vvzvv+vv9QFvv"vv+vv&,<vv}vv9*vv}vvDvv{!vvJvv(160<vv9yvv}vv8vv?|vv# GN*vQGOGJGyvGv9Q*v?,h!vJv(60,3<v9yv}v8v?|v#GN*vQGOGJGyvTv+v9O*v?.vv}v9@v}vDv{|vMvZvZv9JLvO|v?Cfv=v9A GyvO*v#pv,Gyv}v(GR!v?43,3<v9yv}v8v?|v#Fv}vzv?G:SvAvMvOG|v9Jvvwv{,CjCfLvO|v?Cfv=v9AGyvO*v#@vTvAvJv(P fz)|9*tAQH|#!ZrGy}(GR!?. |vv#$vv"vv9,@vv%vvOa$vvPgGyvv(Qsvv?Eyvv)GLvvAvv=vv9QG:SvvAvvOG|vv?(Sustainability)yvvzvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?pvv, |ZQ,hPyx<9SAMOGeCS9y+>@Jz+{GyT;S{GyR|"+?. Ch: k :GSAOG|?GyO*#GyM9QF,:fQVy~O<+9J @vv}vv+vvRG}O<vv+vv9JGyvv}vvAvv9Ivv?pvv,$vvPGGyvv}vv(vv(Y<vv+vv#|vv"vv%vvGvv+vv#yvvOQGSvv?GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,, Chy%}9*A=")hF%?!dQGy}tQVhG6LQ*A=")hF%?!dQGy}tAQV(G!dQGyWw{GyQs~(1o. Gyvv}vv"vv%vvHG}h q d,GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#|vv#hFvv%vv?!vvdvvQGyvv}vvtvvQV:*vvgvvAvv}vvO$vvPGGyvv}vv"vv%vvHfvvzvv)Fvv9!vv> GyvvgvvQV,hpvv+vv&@vvAvvJvvtvvuG:SvvAvvOG|vv?yvvzvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,pvv,Ohyvv?|vv9fvv"vvO|vv9*vvwvv(f|vv#Gyvv}vvAvv(svvhCf*vvTvvAvv}vvQ q Gyv}vtvQv(fpv,@v}v(*v{fvGvR$v9Gyv}v9yv,ChfvGvRGyvJvTv9HGyvGv9Qj.h*vgvQaCiv+v"v(Qh|v(!vAv+v+v{(Age nor and Montiel)GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,|vv#hFvv%vv?!vvdvvQGyvv}vvtvvQvv+vv#<vvz!vv%vv9GyvvJvv9yvv?GyvvAvv,@vvwvv(fpvv+vv%vv9 Gyvvtvv+vv}vv?GyvvJvv9yvv+vv?Gyvv}vvAvv(svvgvv?yvvzvv}vv(GQOGyvv}vv9yvv+vv?GyvvMvv9QFvv+vv?Gyvv}vvAvv9MGSvvAvvMvvOG|vv%vv9yvvMvvO|vv?GyvvO*vv#|vvTvv9h*vv?fvvzvv) G}sv{yvzvtv+v}v?GyvJv9yv+v?yvQYv+vOGyvO*v#Gyvtv9Fv~pv,!vtvav?R|v"v+v?|vgv+v"v?,h$v(|v9*vgv"v,vQhQIGSvAv+vqv9Asv+vO Gy}+RG!+?|t(|9 k <t+}A&GyJ9y+?p,zCF{R|",i+Q|"A& k y(Infinite Horizon) (8) . Gyvv}vv"vv%vvHGyvvDvv9!vv,,GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#|vv#hFvv%vv?!vvdvvQGyvv}vvtvvAvvQV:*vvgvvQavvv{ q |vv#Yvv"vvOhbGyvv"vvtvvO :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (8)Pierre-Richard Age nor and Peter J. Montiel, «Credit Market Imperfections and the Monetary Transmission Mechanism Part I: Fixed Exchange Rates,» (Research Discussion Paper Series; 76, Centre for Growth and Business Cycle, Economics, University of Manchester, Revised 2006). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?37GygOO42/Q<+h2008
 4. 4. hGyvvv=vvv"vvvxGyvvvOhyvvv+vvv+vvv#GSvvvAvvvOG|vvv?GyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,yvvvzvvvOhyvvv?fvvvzvvv)C! q vvv&zsvvvOQ@vvv%vvv9fvvvzvvv)hQivvv=vvvAvvv%vvv9pvvv,Gyvvv(pvvv9A <vv9yvvAvvRG|vv9@vv%vv9pvv,LvvO|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,vvv9|vvzvv? k ,GyvvJvv9yvv+vv?hGyvv}vvTvvAvvtvv=vvzvv+vv?,OhfG:yvvAvvGvv9AEyvv)Efvv9OI GyGOhy?Ch@QGv~Gy}AzLQGJ,hOhfGyAzC+Qp,Gy"}(G:sAZ9Ojy. h*vvvQvvvvRGyvvv}vvvqvvv%vvv(eGyvvvTvvv9<vvvufvvvzvvv)Svvvzvvv(cGyvvv}vvvtvvvAvvvQV,hyvvv+vvvUfvvvzvvv)Svvvzvvv(cGyvvv}vvvtvvvQVGyvvvPj*vvvAvvvzCvvvQ <vvgvv(G|vv{GyvvTvv+vv(yvv?h@vv(GpvvQGyvv=vvOGFvv{G:SvvAvvDvv}vv9Q*vv?Gyvv}vvMvvAvvzvvqvv?.hGyvvqvvQVG}Svv9Svv,pvv,$vvPGGyvvAvvgvvQ*vvrCf GyvOhyv?EPG|v9sv9|vB<vMvO|v?GyvO*v#fv"vO|vTvAv(i|vJvOOvv"vTv=v?|v#GyvZv9OQGJChGyv"v9@vHChGN*vQGOGJ GyvvvJvvv9yvvv+vvv?hyvvv~@vvvJvvvO q KR*vvv9OIpvvv,$vvvPGGyvvv}vvvTvvvAvvv(i,pvvv{!vvv%vvv9Svvv(a@vvvwvvv(fyvvvO*vvv%vvv9GyvvvQivvv=vvv?hGyvvvtvvvOQIfvvvzvvv) G:SA}QGQp,LO|?GyO*# (9) . h|v#Gyv}v;IveCf|vqv%v(eGSvAvOG|v?GyvO*v#GyvMv9QFv,*vZvK,Sv(GAvv9fGyvAvJvzv+v{|v#hFv%v?!vdvQ Gyv}vtvQVCh|v#hFv%v?!vdvQGyv}vtvAvQV.hPyvx}fG:SvAvOG|v?@vAvJvtvupv,vv;$v}v9fv"vO|v9*vAvJvtvuCv=v9J !vvvTvvv=vvv?GyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,Eyvvv)Gyvvv"vvv9@vvvHChEyvvv)GyvvvZvvv9OQGJ.h|vvvhPyvvvxpvvv{fVvvvQhW@vvvJvvvtvvv+vvvu$vvvPGGyvvvDvvv=vvv9J hG!gw9S9@%9G:sAZ9O*?@MAzr<Ww{v=+Qp,|9<+#Gy}"%G+#. GyWw{GyQs~(1) E_9Q@Jz+z,yOQGS?GSAOG|?GyO*(fGyM9QF+? Gy}ZOQ:hh<}gQp?Gy=9IEGfA}9OG k fz)GSAgQGVG}O<+9JGy}A9I?. pvv}vv#hFvv%vv?!vvdvvQGyvv}vvtvvQV,EfG:SvvAvvOG|vv?@vvAvvavvzvv>GyvvAvv}vv(*vv{Gyvv}vvTvvAvv}vvQyvvzvvgvvGvvRGyvv}vv9yvv,hfvvGvvR GyvJvTv9HGyvGv9Qj.h*vAvJvtvuPyvxfv"vO|v9@vtvAvQHGyvtv+v}v?GyvJvtv+vtv+v?yvzvO*v#|v#GyvZvqvQvvz q v}v9G|vAvOG}Fv{ GyvvR|vv"vv,Eyvv)|vv9:!vv%vv9*vv?.h*vvAvvJvvtvvu$vvPGGyvvWvvQWpvvtvvbfvv"vvO|vv9@vvwvv(f!vvTvv=vv?GyvvO*vv#Eyvv)Gyvv"vv9@vvHCvv9<vvAvv?fvv=vvQ GyR|#<j^Gy"dQf#|TA(i@zxGy"T=?S(GAv9f|Q@qg9 k Ch|"Mq]9 k . G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z (9)M. De Melo, «Fiscal Adjustment in High-Debt Countries,» Ricerche economiche, nos. 2-3 (1990), pp. 251-272. <J(KGsAZ9O*?fQ<+?38GygOO42/Q<+h2008
 5. 5. C|vvv9|vvv#hFvvv%vvv?!vvvdvvvQGyvvv}vvvO*vvv"vvv+vvv#,pvvv{fLvvvO|vvv?GyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,*vvvGvvv>Cf*vvvAvvv~Gyvvv(pvvv9A<vvv%vvv9pvvv, |v(Gfv+vO$v9.hyv+vU|v#Gyv]vQhQjSvOGOGyvO*v#<v9yvwv9|v{,}fGSvAvOG|v?GyvO*v#GyvMv9QFv,@vAvJvtvufv"vO|v9 *vAv~GSvAvMvOGe$vPGGyvO*v#<vwvqv9AI@vJvtvuGyvtvOQIfvzv)@v(pv+vQ|vAvavzv=v9JCfv=v9AGyvO*v#<vWvwv{OGFv~.h<v9yvAv9yv, p{fGyO*#*w(fp,I9y?GSAOG|?IA q )hEfy~*A~SOGOg!%9F+9 k . *vvtvvAvvQMGyvv=vv"vvxGyvvOhyvv,hYvv"vvOhbGyvv"vvtvvOCvv;Cvv?|vvJvvOOGJQFvv+vvTvv?:SvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,, h$, (10) : vvvvGyQY+OGyt9F~yzO*#hVQhWGyTOGO. vvvvsvOQIGyvOhyv?fvzv)Gyv(pv9A<v9yvAvRG|v9@v%v9GyvMv9QFv+v?hGyvOGLvzv+v?(!v}v(vv{ q |v#Gyv"v9@vH,GyvZv9OQGJ, hGyg(GFOGy}9y+?). vvvv|w(!9JGyA}(*{GyM9QF,(sQhV|"K)h!}($9hVQh_%9. h*vvAvv]vv}vv#PyvvxCfGSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#*vv}vvwvv#Cf@vvAvvJvvtvvupvv,G}Fvv{Gyvvavv(*vv{,pvvtvvbpvv,Ivv9yvv?@vvJvvtvvu !}(v9a k yzOL{,hGyg(GFOGy}9y+?hGyZ9OQGJ. h@vv|vvvOGyvv}vv|SvvTvv9JGyvv}vv9yvv+vv?GyvvOhyvv+vv?Cf@vvavv(QsvvOQIGyvvOhyvv?fvvzvv)Gyvv(pvv9A<vv9yvvAvvRG|vv9@vv%vv9Gyvv}vv9yvv+vv? hGyvvvMvvv9QFvvv+vvv?(!vvv}vvv(Gyvvv"vvv9@vvvHhGyvvvZvvv9OQGJhGyvvvgvvv(GFvvvOGyvvv}vvv9yvvv+vvv?):*vvvAvvvJvvvOOLvvv9QFvvv+vvv9 k <vvvgvvv+vvvOG k fvvv#@vvvavvv(Q Gyv}vO*v(!v+v?,hyvwv"v&*vAvzCvQ<v%v9<vWvwv{Ch<v5LvQ.pv,E_v9QhFv%v?!vdvQGyv}vtvQv+v#,Efvv; k |v#!v}v(Gyv"v9@vH hGyvvZvv9OQGJh|vvgvvOdGyvvqvv9FvvOI$vv,|vvAvvjvv+vvQGJLvv9QFvv+vv?,h<vv9yvvAvv9yvv,ivv+vvQvvv9pvv+vv?EPGGpvvAvvQvv"vv9hFvv(Ofvv;svv? <+#Gy}O*(!+?hGy"}(G:sAZ9Oj. h*v;Ivefvzv)Gyv}vJvOOGJG}Sv9Sv+v?:SvAvOG|v?GyvO*v#pv,G}Fv{Gyvav(*v{C! q v%v9sv(*v?G:Q@v=v9Wpv, |vvv9<vvv+vvv"vvv%vvv9,vvvv}vvv9C! q vvv%vvv9|vvvQ@vvv=vvvavvv?vvvvPyvvvx<vvv9yvvvTvvv+vvv9Svvv9JGyvvvMvvv9QFvvv+vvv?hGyvvvOGLvvvzvvv+vvv?.pvvv9yvvv(vvvhGyvvvJvvv9yvvv,yvvvzvvvO*vvv# GyvvMvv9QFvv,h|vv9*vvQ@vv=vvb<vv&|vv#LvvO|vv?GyvvO*vv#*vvgvvwvvUSvv+vv9Svv9JGsvvAvvZvv9O*vv?fvv#pvvAvvQGJSvv9<vvtvv?,h*vv}vvwvv#Cf *vvvwvvv(f!vvvtvvvavvv?<vvvOG*vvv?yvvvAvvvJvvvO*vvvOGSvvvAvvvOG|vvv?GyvvvO*vvv#pvvv,G}Fvvv{Gyvvvavvv(*vvv{.vvvv}vvv9Ef v Gyvvv(vvvhGyvvvJvvv9yvvv,yvvvzvvvO*vvv# GyvvvMvvv9QFvvv,*vvvJvvvAvvv9LEyvvv)|vvvTvvvAvvv(i|vvvJvvvOO|vvv#Gyvvv]vvvQGFvvv>GyvvvAvvv,*vvvGvvv>pvvvQvvv%vvv9pvvv,Gyvvv}vvvTvvvAvvvtvvv=vvv{yvvv}vvvtvvv9<vvvzvvv? |vAvavzv=v9JSvOGO$vPGGyvO*v#.pv9}fv=v9AGyvDvtv+vzv?yvzvO*v#*v}vwv#Cf@v|CvQpv,G:SvAvDv}v9Q<v9yvTv9yv>,vv}v9@vtvzv{ Gy}(GQOGy}A9I?yO!q9bfz)GyA"}+?Ch|w9pJ?GyqtQ. Ef!v}v(GyvOLv{hGyvZv9OQGJhGyvAvOpvtv9JGyvGvO*vOIyvzvAv}v(*v{GyvMv9QFv,@vgvO$v9|v?C*v]v9 k :SvAvOG|v? GyvO*v#,h@vgvAv}vO<vtv(Ifvzv)GyvTv+v9Sv9JG:svAvZv9O*v?GyvJv9yv+v?hGyv}vTvAvtv=vzv+v?,Iv+vE*v|OjGyv"v}v(Gyv}vQ@vqvh yvvzvvZvv9OQGJEyvv)!vv}vv(|vvtvv9<vv{pvv,Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,GyvvPj*vv|Oj<vvOhQgEyvv)!vv}vv(pvv,Gyvvgvv(GFvvO Gyvv}vv9yvv+vv?GyvvAvv,*vv}vvwvv#Cf@vv(Fvv&Eyvv)SvvOGOCfvv=vv9AGyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?.h<vv9yvv}vvDvv{,pvv{fGyvvWvvQhWGyvvAvvgvv9svvO*vv? yvzvAv}v(*v{GyvMv9QFv,GyvGvO*vO*vwv(fyv%v9CCvQiv+vQ|v=v9VvQpv,Gyv"v}v(|vTvAvtv=vzv+v9 k |v#Lv;dGyvAvzCv+vQpv,Gyvgv9FvO fz)G:SAD}9QhG}CQfz)Gy]QGF>. :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (10)International Monetary Fund (IMF) and World Bank, «The Challenge of Maintaining Long-Term External Debt Sustainability,» (Staff Working Paper, World Bank, Washington, DC, 2001). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?39GygOO42/Q<+h2008
 6. 6. 1vvvvGy"}9PLGyAa=+t+?:SAOG|?GyO*#GyM9QF, |vvgvvdvv~Gyvv"vv}vv9PLGyvv}vvAvv9Ivv?pvv,G}O<vv+vv9JG:svvAvvZvv9O*vv?@vvgvvAvv}vvOfvvzvv)Gyvv}vv"vv%vvHGyvv}vvJvv9Svv=vv,CvvvDvvQ|vv# Gy}"%HG:sAZ9OjG}vDQV}(: k . h*vgvOGLvAv+v9Q|v|VvQGJG:SvAvOG|v?yvzvO*v#GyvMv9QFv,CIvOGyv}v(v(fv9JGyvMv;pv+v?pv,G}O<v+v9J G:svvAvvZvv9O*vv?!vvdvvQG k }!vv%vv9ivv+vvQ|vvWvvAvvtvv?|vv#!vv}vv9PL@vvJvvzvv+vvzvv+vv?,h<vv9yvvAvv9yvv,:@vvQ@vv=vvb<vvWvvwvv{|vv=vv9VvvQ<vv9yvv"vv}vv( G:svAvZv9Ojpv,GyvOhyv?.h@vtvO q eG}O<v+v9JG:svAvZv9O*v?fvOOG k |vJvOhOG k |v#GyvOQGSv9JGyvAv,@vJvtvuGyvQ<vb <vv+vv#GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?hGyvv"vv}vv(G:svvAvvZvv9Oj.h@vvzLvvP<vvgvv^@vvzvvxGyvvOQGSvv9JGSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv# GyvMv9QFv,vv%vOa,Cv~ q @vWvAvuvv9pv?GyvAvwv+vqv9JGyvAv,@vJvO q Kpv,Gyv}vAvjv+vQGJG:svAvZv9O*v?Gyvwvzv+v?hGyv;R|v? yAJt+uPyxGy%Oa. h$vv"vv9c|vvGvv}vv(fvv?CLvvQi|vv#GyvvOQGSvv9J@vv%vvAvv~CvvvDvvQ<vv9yvv"vv}vv(G:svvAvvZvv9Ojvvv%vvOa.h@vvAvv}vv+vvR@vvzvvx GyvvOQGSvv9J<vvz!vv%vv9@vv]vvhE_vv9QG k |vvAvvwvv9|vv; k yvv;svvAvvZvv9OGyvvwvvzvv,*vvzLvvPpvv,G:fvvAvv=vv9QGyvvgvv;svv9JGyvv}vvAvv=vv9Oyvv?<vv+vv# vv9pv?Gyv}vAvjv+vQGJPGJGyvAvzCv+vQ,E:Cf|vWvwvzv?$vPGGyv"v(Y|v#Gyv"v}v9PL$v,vvDvQI|vAvavzv=v9@v%v9|v#Gyv=v+v9!v9J hGyg;s9JGy}gtOIGyA,sO*M{@=T+a%9<}]}(f@zxGyg;s9J. |vvv#Gyvvv"vvv}vvv9PLGyvvvWvvv%vvv+vvvQIGyvvvAvvv,hvvvgvvvByvvvOQGSvvv?GSvvvAvvvOG|vvv?GyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,,!vvv}vvv(PLGyvvv=vvvOhj hG!vvvOhyvvv(hG!vvvOh!vvvjvvv( (11) ,h$vvv(*vvvtvvv(efvvvzvvv)CSvvv9S@vvvDvvv=vvv+vvvB|vvvgvvvOd!vvv}vvv(|vvvTvvvAvvv%vvvOa,Cvvv~ q GVvvvAvvvtvvv9bGyvvvJvvv{ q GyvvAvv(GR!vv,yvv"vvTvv=vv?GyvvO*vv#,Ivv+vvEh o vvh$vvOayvv}vvgvvOdGyvv"vv}vv(svvOQg5<vv9yvv}vv8vv?,hvvv9!vvBGyvv"vvAvv9FvvHfvvzvv)99 Ohyvv?!vv9|vv+vv?@vv(vvKCf!vvTvv=vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,Eyvv)GyvvZvv9OQGJGyvvAvv,@vvJvvtvvuGyvvAvv(GRf$vv,330<vv9yvv}vv8vv?, <vv+vv"vv}vv9!vvTvv=vv?LvvO|vv?GyvvO*vv#Eyvv)fvv(GFvvOGyvvZvv9OQGJvvv9!vvB8,8<vv9yvv}vv8vv?,h*vv}vvDvv{G:SvvAvvDvv}vv9QGyvvMvv9U!vvTvv=vv? sOQ$915<9y}8?|#Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y,. yvwv#fvzv)GyvQiv~|v#vv(f$vPGGyv"v}v(PL*vzLvPpv,G:fvAv=v9QGyvO*v#GyvOGLvzv,<v9Nv9pv?Eyv)GyvO*v# GyvMv9QFv,,E:C! q v&*v%v}v{QYv+vOGyvJvTv9HGyvGv9Qjh|v+vRGfGyv}vOpv(fv9J,vv}v9E! q v&yv~*v}v+vR<v+v#G}!v(GY Gyvv}vvMvvAvvzvvqvv?yvvAvvOpvvtvv9JQDhSG}|vv(Gd(Efvv9!vv9J|vv"vvK)h<vv+vv#GyvvtvvQhV.vvv}vv9E! q vv&*vvqvvAvvtvvOEyvv)GyvvAvvJvvzvv+vv{ GyO*"9|+w,. |vv#GyvvOQGSvv9JGyvvJvvO*vvDvv?GyvvAvv,@vv]vvhE_vv9QG k fvv9|vv9 k yvvOQGSvv?GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,hyvv+vvU|vv# Lvv;d$vvOa|vvJvvOOyvv"vv}vv(Gyvv"vv9@vvHOQGSvv9JSvv+vv=vv9SvvAvv+vv9fEOhGQOR(Sebastian Edwards) (12) ,Ivv+vvEsvv9e <vvOQGSvv?Ivv9yvv?!vv+vvwvv9QGivv(G<vv9SvvAvvMvvOGe@vvJvvzvv+vvzvv+vv#|vvMvvAvvzvvqvv+vv#:G}h q d,fvv#_vvQ*vvuGLvvAvv=vv9Qfvv;svv?GSvvAvvOG|vv? G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z (11)Ibrahim Elbadawi, Benno Ndulu and Njuguna Ndung'u, «Debt Overhang and Economic Growth in Sub-Saharan Africa,» paper presented at: External Finance for Low-Income Countries (conference), edited by Zubair Iqbal and Ravi Kanbur (Washington, DC: International Monetary Fund (IMF), 1997). (12)Sebastian Edwards: «Debt Relief and Fiscal Sustainability,» (Working Paper; 8939, National Bureau of Economic Research, Cambridge, May 2002), and «Debt Relief and Fiscal Sustainability,» Review of World Economics, vol. 139, no. 1 (March 2003). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?40GygOO42/Q<+h2008
 7. 7. GyvvvO*vvv#<vvv9:SvvvAvvvOG|vvv?Gyvvv}vvv9yvvv+vvv?<vvvWvvvwvvv{fvvv9e.hGyvvDvv9!vv,,fvvv#_vvvQ*vvvuGLvvvAvvv=vvv9QGyvvvgvvv;svvv?<vvv+vvv#GSvvvAvvvOG|vvv?GyvvvO*vvv# hQY+OGyJT9HGyG9Qj. 2vvvvG:SAOG|?Gy}9y+? @vvAvv=vvhG:SvvAvvOG|vv?Gyvv}vv9yvv+vv?Gyvv}vv"vv%vvHGyvv}vvJvv9Svv=vv,(Accounting Approach)h@vvgvv=vvQfvv#hFvv%vv?!vvdvvQ Gyvv}vvtvvAvvQV.h*vvwvv(fGyvvgvvGvvRGyvv}vv9yvv,svv9<vv; k yvv;SvvAvvOG|vv?hpvvtvv9 k yvv%vvPGGyvv}vv"vv%vvHfvv"vvO|vv9@vvwvv(f!vvTvv=vv?GyvvO*vv#Eyvv) Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,Cvv9<vvAvv?(Cuddington),h*vvgvv=vvQfvv#Gyvv}vvTvvAvv(iG}Svv9Svv,yvvzvvgvvGvvRChGyvvqvv9Fvv^ GyPj*JtuGSAtQGQ!T=?GyO*#Ey)Gy"9@HGy}Jz,(b)v}9*z,: (1) I+E: r:SgQGyq9FOIGyJt+t,. g:|gOd!}(Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y,. h*vvvAvvv]vvvK|vvv#Gyvvv}vvvgvvv9Oyvvv?(1)C! q vvv&vvvvz q vvv}vvv9vvvv9f|vvvgvvvOd!vvv}vvv(Gyvvv"vvv9@vvvHGyvvv}vvvJvvvzvvv,*vvvqvvv(bSvvvgvvvQGyvvvqvvv9FvvvOI GyvJvtv+vtv,,vv9fGyvgvGvRG}hyv,sv9<v; k yv;SvAvOG|v?.yvwv#|v#Gyv]vQhQjGyv"vdvQEyv)|vOisvOQIGyvJvwv(|v? fz)R*9OIE*QGOG@%9y}t9<z?GyARG|9@%9Gy"9@G?|#GyA(Shp,GyO*#GyM9QF,. hyv}v9vv9fIvGv~Gyv}vTv9fvOGJGyvMv9QFv+v?yvzvOhd|v"vMvqv]v?GyvOLv{*v}vDv{!vTv=v?|v#Gyv"v9@vHGyv}vJvzv, GNFvv}vv9yvv,(f)pvvtvvO<vv+ q vv#hyvv+vv9evvv;*vv#(William Cline) (13) CfGyvvQYvv+vvOG}hyvv,*vv}vvwvv#@vv}vvDvv+vvzvv&<vv9yvv}vvgvv9Oyvv? GyA9y+?: (2) Pb = (r-g) b-f h<vvPyvvxhFvvOCfGyvvOhd|vv"vvMvvqvv]vv?GyvvOLvv{:*vv}vvwvv"vv%vv9@vvJvvtvv+vvuCjpvv9Fvv^,<vv{E! q vv%vv9*vv}vvwvv#Cf @vvJvvtvvufvvGvvRG k pvv,IvvOhO7,2<vv9yvv}vv8vv?|vv#Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,OhfCf@vvQ@vvqvvh!vvTvv=vv?GyvvO*vv#Eyvv) Gy"9@Hf#|TA(G$9GyT9FOh$(106<9y}8?. hsvvvO:Ivvveyvvv(SvvvQ(Loser) (14) Cf!vvvTvvv=vvv?GyvvvO*vvv#Eyvvv)Gyvvv"vvv9@vvvH@vvvgvvvAvvv}vvvOfvvvzvvv)|vvvTvvv9Qvvvv{ k |vvv#GyvvvO*vvv# GyvvMvv9QFvv,hGyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,GyvvJvvtvv+vvtvv,,<vv9Nvv9pvv?Eyvv)SvvgvvQGyvvZvvQaGyvvJvvtvv+vvtvv,.E:Cf G:SvvAvvOG|vv?@vvAvv(svvrvvvPyvvxfvvzvv)Svvzvv(cfvvOO|vv#Gyvv}vvAvvjvv+vvQGJG}LvvQi,@vvWvv}vv{Yvv9pvv,GyvvAvvJvv(*vv;J GyM9QF+?,|Op(f9JGyq9FOI,SgQGyZQa,hCCQv{ q Pyxp,Gy"}(G:sAZ9Oj. :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (13)William Cline, «HIPC Debt Sustainability and Post-relief Lending Policy,» (Issue Paper on Debt Sustainability, HIPC Unit, World Bank), <http://cgdev.axion-it.net/docs/Cline_Debt.pdf>. (14)Claudio M. Loser, «External Debt Sustainability: Guidelines for Low-and Middle-Income Countries,» (G-24 Discussion Paper Series; no. 26, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), March 2004). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?41GygOO42/Q<+h2008
 8. 8. h|vv#GyvvGvvO*vvQ<vv9:$vvAvv}vv9eGyvv"vvdvvQEyvv)CCvvQGNIvv;dGyvv}vv}vvwvv#IvvOhCvv&pvv,|vv9<vv+vv#GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv, hGyO*#GyOGLz,hGyt+(OGyA,sO*qQ%9Pyxfz)pQUGyA}(*{GyGO*OI. Fvv}vvzvv?Gyvvtvv(d,EfG:svvAvvQGVGyvvMvv9QFvv,:*vvgvvAvv}vvOpvvtvvbfvvzvv)GyvvqvvGvv(IGyvvAvv}vv(*vvzvv+vv?h|vvOpvv(fvv9J Gyvqv9FvOI,hyvwv"v&*vgvAv}vOC*v]v9 k fvzv)GyvAv(GRf<v+v#GyvO*v#GyvMv9QFv,hGyvO*v#GyvOGLvzv,.h<vWvwv{fv9epv{!v&: *v}vwv#Gyvtv(d<v(Fv(OEIv;dvv9|v{<v+v#GyvO*v#GyvMv9QFv,hGyvOGLvzv,,yvwv#Pyvx*v|CvQpv,SvgvQGyvqv9FvOI Gyvv}vvJvvzvv,,h<vv9yvvAvv9yvv,*vv"vvgvvwvvUfvvzvv)Gyvv"vv}vv(G:svvAvvZvv9OjyvvzvvOhyvv?Gyvv}vvtvvAvvQvv?.h*vvgvvAvv}vvO$vvPGGyvv}vv"vv%vvHfvvzvv) hhIO q yzT+(y?(Thresholds of Solvency). C9!+9 k :GyO*(fGyM9QF+?p,|ZQ:FPhQGy}Wwz?hf(G|{@q9s}%9 @vvgvvOCR|vv?GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?pvv,|vvZvvQG!vvgvvwvv9Svv9 k :SvvAvvQG@vv+vvGvv+vv?GyvvAvv"vv}vv+vv?G:svvAvvZvv9O*vv?hG:FvvAvv}vv9fvv+vv? GyvvAvv,Svv9Qfvvzvv+vv%vv9G:svvAvvZvv9OGyvv}vvZvvQjLvv;dGyvvqvvAvvQIGyvv}vv9vv+vv?.pvvtvvOsvv9|vvBGSvvAvvQG@vv+vvGvv+vv?GyvvAvv"vv}vv+vv?pvv,|vvZvvQ GfvAv}v9OG k fvzv)!v}v9PLGyv"v}v(GyvAv,cv%vQJpv,GyvMv}vTv+v"v+v9JhGyvTvAv+v"v+v9J|v#GyvtvQfGyvgvWvQ*v#hGyvAv,@vQvvR fvzv)Cffv}vzv+v?GyvAv"v}v+v?$v,OGyv?pv,|vgvOd@vQGvv~QCSGyv}v9d|vhE$v}v9dGyvgv(G|v{G}LvQi.hsvOCOi G@v=v9Y@vzvxG:SvAvQG@v+vGv+v?Eyv)@vQvv+vRLvavbGyvAv"v}v+v?G:svAvZv9O*v?hGyvTv+v9Sv9JG:svAvZv9O*v?Gyv}v"v=vDvtv?|v"v%v9 fvvzvv)R*vv9OI|vvgvvOdG:SvvAvvDvv}vv9Q,OhfG$vvAvv}vv9e<vv9yvvGvv(G!vv>G:FvvAvv}vv9fvv+vv?hGyvvAvv"vvdvv+vv}vv+vv?G}LvvQi.h|vvhvv5yvv? IvvGvv~Gyvv}vvOLvvQGJGyvv}vvJvvzvv+vv?GyvvAvv,yvv~@vvAvvGvv9hRpvv,Cfvvzvv)|vvTvvAvv(*vv9@vv%vv9!vvJvv(18,5<vv9yvv}vv8vv?pvv,fvv9e1977 h@vvQGhIvvB|vv9<vv+vv#5<vv9yvv}vv8vv?h9<vv9yvv}vv8vv?Lvv;dGyvv"vvZvvrG}h q d|vv#GyvvAvvTvvgvv+vv"vv+vv9J,Cvv~ q hYvvzvvBEyvv)!vvJvv( 15<vv9yvv}vv8vv?pvv,Gyvv"vvZvvrGyvvDvv9!vv,|vv#GyvvAvvTvvgvv+vv"vv+vv9JhIvvA q vv)Gyvvgvv9e2000,hsvvZvv(Q$vv9fvv#@vvjvvavv+vv?IvvGvv~ G:SvvAvvDvv}vv9QGJGyvv}vvJvvzvv+vv?GyvvAvv,@vvQGhIvvB|vv9<vv+vv#16<vv9yvv}vv8vv?Eyvv)29<vv9yvv}vv8vv?Lvv;dGyvvqvvAvvQIPG@vv%vv9(G!vvdvvQ GyvGvOhdGyvQsv~(1o,h|vhG@ q vTv9YpvGv(IGyv}v(GQOGyv}vJvzv+v?,yvGvzGyv}vTv|hyv(fEyv)@vjvav+v?$vPgGyvqvGv(I fvv#_vvQ*vvuGyvv}vv(GQOG}Fvv"vv=vv+vv?,OhfG:$vvAvv}vv9e<vvAvvgvv=vv8vv?Gyvv}vvOLvvQGJGyvv}vvJvvzvv+vv?Gyvv}vv}vvwvv"vv?.hvvv9fyvvPyvvxCCvvQg p,@RG*OG:fA}9Ofz)GyA}(*{GyM9QF,. GyGOhdGyQs~(1) @a(Q|gO:JG:OL9QhG:SAD}9Qp,|ZQ v"T=?|#Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y,(<9y}8?) GyT"?|gOdG:OL9QGy}Jz,|gOdG:SAD}9QGy}Jz,pG(IG:OL9Q 197512,323,3vvvv11,0 197718,529,1vvvv10,6 198015,227,5vvvv12,3 19892,9027,0vvvv24,1 199515,016,2vvvv1,20 200016,419,8vvvv3,40 Gyv}vZvOQ:Svvzvv(iGyvvgvv"vvAvvQj,Yvvqvv(JIvv}vv+vvOIhfvv+vvTvv)pvvAvvJvv,fvv+vvTvv),Gyvtvav9YGyv}v9yv,h@v}v(*v{GyvAv"v}v+v?pv,|vZvQ:GyvAvav(Q hG:SAWQGaIA q )f9e2020(Gyt9$QI:Gy}wA=?G}v9O*}+?,2005),U49. G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z <J(KGsAZ9O*?fQ<+?42GygOO42/Q<+h2008
 9. 9. hsvvOSvv9fvvO!vv}vvbGyvvAvvZvv"vv+vvhGyvvtvv9Fvv~fvvzvv)Svv+vv9Svv?GNIvv;d|vvJvv{Gyvv(GQOGJ,$vv(G6LvvQ,fvvzvv) @vvqvv9svv~|vvWvvwvvzvv?GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?yvv}vvZvvQ,Ivv+vvEGQ@vv=vvb@vvWvvjvv+vv{Gyvvavv9svv9JGN!vvAvv9Fvv+vv?yvv%vvPgGyvvZvv"vv9fvv9J <vvAvvOpvvuGyvv(GQOGJ|vv#GyvvTvvzvvhGyvv(Svv+vvavv?hsvvavvhGyvvjvv+vv9QhOpvvh|vvtvv9<vv{<vvQGAGJG:LvvAvvQGYhGyvvgvv;|vv9J GyvvAvvGvv9Q*vv?.hsvvO!vvWvvzfvv#Pyvvx@vvRG*vvOGSvvAvv+vvQGOG:IvvAvv+vv9Fvv9JG}Svv9Svv+vv?hG@vvGvv9gGyvv(GQOGJ!vvJvv(GyvvAvvRG*vvO <vTv=v>R*v9OIGyvTvwv9fh<vqvgv{GyvAvJv+vREyv)@v"v}v+v?svav9fv9J|vgv+v"v?@vgvAv}vO<v9SvAv}vQGQfvzv)GyvTvzvhGyv(Sv+vav? Gyvv}vvTvvAvv(QOI.vvv{ q PyvvxIvvOKpvv,Gyvv(svvBGyvvPjyvv~@vvTvvAvvavvhpvv+vv&GyvvZvv9OQGJCf@vv(Gvvv>GyvvAvvRG*vvOpvv, |gOd!}(LO|?GyO*(f. h*vWv+vQ@vAv=vh|v|VvQGJGyvO*v(fGyvMv9QFv+v?Gyv}vZvQ*v?fvzv)|vOGQpvAvQIGyvOQGSv?Eyv)IvOhKsvqvRGJ vv=v+vQI|v"vP|v"vAvZvrGyvTv=vgv+v"v+v9JIvA q v)<vOG*v?GyvAvTvgv+v"v+v9J.pvtvOGQ@vqvhEFv}v9yv,GyvO*v#GyvMv9QFv,|v#2,2 |vvzvv+vv9QOh:Qpvv,fvv9e1974(<vvOG*vv?Svv+vv9Svv?G:!vvqvvAvv9MG:svvAvvZvv9Oj)Eyvv)19,1|vvzvv+vv9Qpvv,fvv9e1980Cvv~ q 36,1|vvvzvvv+vvv9Qpvvv,fvvv9e1985,yvvv+vvvZvvv{Eyvvv)!vvvJvvv(32,9|vvvzvvv+vvv9QOh:Qpvvv,fvvv9e1990.hCOiPyvvvxEyvvv) GQ@vvqvv9Y!vvTvv=vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,Eyvv)Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,yvvAvvAvvQGhM<vv+vv#100<vv9yvv}vv8vv?h150<vv9yvv}vv8vv? pv,GyvDv}v9!v+v"v+v9JIvA q v)hYvzvBCfvzv)|vgvOdyv%v9pv,fv9e1988Iv+vE<vzvk175<v9yv}v8v?.h<vPyvxCYv=vJvB |ZQ}#GyOhdG}vDQ|O*(!+?fz)|TA(iGyg9y~ (15) . h!vvAvv+vvGvv?Gyvv"vv}vv(Gyvvwvv=vv+vvQpvv,EFvv}vv9yvv,IvvGvv~GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?,Vvv%vvOJ@vvzvvxGyvvqvvAvvQI@vvZvv9fvvOG k |vtv9<v; k pv,Cfv=v9AGyvO*v(f|v}vDv; k pv,Gyv}v=v9yvkGyvAv,*vAvJv}vzv%v9G:svAvZv9Opv,Vvwv{pv(GFvOChCsvTv9WyvAvzvx GyvO*v(f,hsvO@vRG*vOJGyv}v=v9yvkGyv}vOpv(fv?yv~svTv9Wpv,pvAvQIGyvTv=vgv+v"v+v9J|v#247|vzv+v(fOh:Qpv, f9e1970Ey)750|z+(fOh:Qp,f9e1977,<"T=?204<9y}8?h<}A(Sb|gOd!}(S"(j sOQg17<9y}8?. C|vv9|vv=vv9yvvkGyvvqvv(GFvvOpvvtvvOGQ@vvqvvgvvB|vv#38|vvzvv+vv(fOh:QEyvv)258|vvzvv+vv(fOh:Q,<vv"vvTvv=vv?579 <vv9yvv}vv8vv?h<vv}vvAvv(Svvb|vvgvvOd!vv}vv(Svv"vv(jsvvOQg31<vv9yvv}vv8vv?Lvv;dGyvvqvvAvvQI!vvqvvTvv%vv9.h!vvdvvQG k Eyvv)GQ@vvqvv9Y|vvAvv(Svvb |vgvOdGyv"v}v(GyvTv"v(jyvzvqv(GFvOGyv}vOpv(fv?|vtv9Q!v?<v}vAv(Svb|vgvOdGyv"v}v(GyvTv"v(jyv~svTv9W,pv{fPyvx Q<vv}vv9*vvgvvwvvUG@vvGvv9gCSvvgvv9Qpvv(GFvvO$vvPgGyvvO*vv(f!vvJvv(GyvvAvvRG*vvOLvv;d@vvzvvxGyvvqvvAvvQI (16) .h|vv#Fvv9!vv>BLvvQ, pv{f!vTv=v?EFv}v9yv,GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?Eyv)Gyv"v9@vHGyv}vJvzv,GNFv}v9yv,svOGQ@vqvgvB|v#23,7<v9yv}v8v?pv, fvvv9e1970Eyvvv)69,2<vvv9yvvv}vvv8vvv?pvvv,fvvv9e1977,CjCfGyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,CYvvv=vvvK*vvvqvvv(b!vvvZvvvrIvvvGvvv~ Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y,y}ZQp,f9e1977,h$,<;Vx q !T=?|Q@qg?. h|vvv#Gyvvv}vvv;IvvveCfGyvvvAvvvRG*vvvOGyvvvPjIvvvOKpvvv,!vvv}vvv(GyvvvO*vvv(fGyvvvMvvv9QFvvv+vvv?hCfvvv=vvv9Fvvv%vvv9,svvvO:R|vvv& hhGvv=v&GLvAv;dIv9Oh|vTvAv}vQpv,|v+vRGfGyv}vOpv(fv9JGyv}vZvQj.pvtvOGQ@vqvhfvGvRGyvJvTv9HGyvGv9Qj (sv=v{OpvhGyvqv(GFvOfvzv)GyvO*v(f)|v#116|vzv+v(fOh:Qpv,fv9e1970Eyv)529|vzv+v(fOh:Qfv9e 1977,|vTvGv; k !vTv=v?@vRG*vOsvOQ$v9356<v9yv}v8v?h|vAv(Svb|vgvOd!v}v(Sv"v(jsvOQg24<v9yv}v8v?.hsvO :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (15)Svvzvv(iGyvvgvv"vvAvvQj,Yvvqvv(JIvv}vv+vvOIhfvv+vvTvv)pvvAvvJvv,fvv+vvTvv),Gyvvtvvavv9YGyvv}vv9yvv,h@vv}vv(*vv{GyvvAvv"vv}vv+vv?pvv,|vvZvvQ:GyvvAvvavv(Q hG:SAWQGaIA q )f9e2020(Gyt9$QI:Gy}wA=?G}v9O*}+?,2005). (16)Q|RjRv,,<J(Kp,O*(f|ZQGyM9QF+?(Gyt9$QI:|wA=?|O<(y,,1985). <J(KGsAZ9O*?fQ<+?43GygOO42/Q<+h2008
 10. 10. !vvAvvHPyvvx<vvTvv=vv>fvvGvvRGyvvZvv9OQGJfvv#|vv;Ivvtvv?Gyvv"vv}vv(Gyvv}vvTvvAvv}vvQyvvzvv(GQOGJGyvvPj<vvOC|vvhSvv+vv9Svv? G:!qA9MG:sAZ9Oj. |vvh@vvRG*vvOfvv>AGyvv}vvO*vv(!vv+vv?GyvvMvv9QFvv+vv?hfvvOevvvqvv9*vv?|vv(GQOGyvv"vvtvvOG}Fvv"vv=vv,,<vvOCJ|vvZvvQ@vv(GFvv& |vvWvvwvvzvv?GyvvgvvGvvRfvv#Gyvv(pvv9A<vv}vvOpvv(fvv9JLvvO|vv?GyvvO*vv#GyvvAvv,vvv9!vvB@vvzvvAvv%vv~!vvJvv(31<vv9yvv}vv8vv?|vv#IvvZvv+vvzvv? GyvvZvv9OQGJ.hGvvavvQJEyvv)fvvtvvOCvvvDvvQ|vv#G@vvqvv9b|vvhGyvvOGFvv"vv+vv#Nfvv9OI$vv+vvwvvzvv?O*vv(!vv%vv9,vvv9fChyvv%vv9|vvh Yv"vOhbGyv"vtvOGyvOhyv,fv9e1977,h@v]v}v#@vav=v+vu<vQ!v9|vHyvzvAvDv=v+vBG:svAvZv9Oj,@v;gG@vqv9bBLvQfv9e 1978h<vv}vvtvvAvv]vv)PyvvxIvvZvvzvvB|vvZvvQfvvzvv)@vvTvv%vv+vv;JGFvvAvv}vv9!vv+vv?@vvtvvOQ<vvvvv720|vvzvv+vv(fOh:Q@vvTvvAvvMvvOe yvvAvv}vv(*vv{GyvvgvvGvvRpvv,|vv+vvRGfGyvv}vvOpvv(fvv9Jyvv}vvO q ICvv;KSvv"vv(GJ.Cvv~ q G@vvqvvtvvB|vvhOhd!vv9Oj<vv9Q*vvUpvv, C*vv9Q/|vv9*vv(1987fvvzvv)Efvv9OIFvvOhyvv?FvvRA|vv#|vvO*vv(!vv+vv9@vv%vv9,h@vvzFvv+vv{GyvvTvvOGO|vvhG:yvvAvvRGe<vv=vvQ!vv9|vvH yvzvAvDv=v+vB|vhYv"vOhbGyv"vtvOGyvOhyv,.E:CfGyv}vWvwvzv?GSvAv}vQJh@vQGvv}vBGyv}vAvzLvQGJyvAv=vzvkpv,!v%v9*v? IvR*vQGf/*v(!v+v(1990|v9*vR*vOfvzv)11|vzv+v9QOh:Q.hfv9OJ|vZvQyvAv(svhG@ q vqv9sv9 k BLvQ|vh!v9Oj<v9Q*vU p,C*9Q/|9*(1991Nf9OI$+wz?O*(!%9GyQS}+?. GyGOhdGyQs~(2) @a(QGyO*#GyM9QF,|t9Q!?<=g^|w(!9J|+RGfGy}Op(f9Jp,S"(GJ|MA9QI (G}Qs9e<};*+#GyOh:QGJG}|Q*w+?) GyT"(GJEF}9y,GyO*# GyM9QF, Y9OQGJGyTzh hGyMO|9J hGQOGJGyTzh hGyMO|9J QY+OIT9H Gy}g9|;JGyG9Q*? (*) Y9p,G:IA+9_+9J G}F"=+?<9SAD"9AGyP$> 19712049,11003,9831443,287-439,30457,13197 19742209,522513959-1708251,8447 19771173338885879,001-1991430,7279 1980191316246,3029157,198-2910,91046 1985361026865,69912606,2-5740,5792,0989 1990329479150,813709,5-4 55 8,72683,612 19953326612887,516839,8-3952,316181,22 1998319641350221807-830518123,92 2000291871617522780-660513118,0 2003313831787620080-220413589,0 |v;Ivdv?:(*)I o vTv>zQYv+vOIvTv9HGyv}vgv9|v;JGyvGv9Q*v?yfv#_vQ*vuGyvqvQb<v+v#Yv9OQGJGyvTvzvhhGyvMvO|v9JhhGQOGJ GyTzhhGyMO|9J. Gy}ZOQ:World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, DC: The Bank, 2006). hsvvOIvvOK@vvJvv(dvvv=vv+vvQpvv,IvvGvv~GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?yvv}vvZvvQ|vv"vvP!vv%vv9*vv?1990Ivv+vvEhGpvvu GyvvOGFvv"vv(fGyvvQSvv}vv+vv(fpvv,!vv9Oj<vv9Q*vvUpvv,ChGFvv{fvv9e1991fvvzvv)@vvMvvqvv+vv^GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,<vv}vvtvvOGQ Gyv"vZvrfvzv)Cv;K|vQGIv{,@vAv}vDv{Gyv}vQIvzv?G}hyv)pv,@vMvqv+v^*vZv{Eyv)15<v9yv}v8v?|v#Gyvtv+v}v? G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z <J(KGsAZ9O*?fQ<+?44GygOO42/Q<+h2008
 11. 11. GyvvJvv9yvv+vv?yvvzvvO*vv#hsvvO_vv=vvupvv,Chd@vv}vv(R/*vv(yvv+vv(1991,hGyvv}vvQIvvzvv?GyvvDvv9!vv+vv?*vvZvv{pvv+vv%vv9GyvvAvvMvvqvv+vv^ GNFvv}vv9yvv,Eyvv)30<vv9yvv}vv8vv?|vv#Gyvvtvv+vv}vv?GyvvJvv9yvv+vv?yvvzvvO*vv#,hsvvO@vv~ q pvv,Chdvvv9!vv(fGyvvDvv9!vv,/*vv"vv9*vvQ1993 <vgvOGSvAv+vqv9AVvQWG:@ q vqv9b|vhYv"vOhbGyv"vtvOGyvOhyv,,hGyv}vQIvzv?GyvDv9yvDv?<v}vtvOGQ20<v9yv}v8v?yv+vZv{ GyvAvMvqv+v^GNFv}v9yv,Eyv)50<v9yv}v8v?|v#Gyvtv+v}v?GyvJv9yv+v?yvzvO*v#<vJvzv(dChd@v}v(R/*v(yv+v(1994 (17) . hGVvvAvvQWYvv"vvOhbGyvv"vvtvvOGyvvOhyvv,@vv"vvqvv+vvP$vvPGG:@vvqvv9b<vv{IvvQGR@vvtvvO q epvv,<vvQ!vv9|vvHGNYvv;MG:svvAvvZvv9Oj pvvv,|vvvZvvvQ.hpvvv,GyvvvqvvvAvvvQI!vvvqvvvTvvv%vvv9@vvv"vvv9RyvvvBGyvvv(:*vvv9JGyvvv}vvvAvvvJvvvOIfvvv#6,8|vvvzvvv+vvv9QOh:Q|vvv#GyvvvO*vvv(f GyvgvTvwvQ*v?yv}vZvQ,!vAv+vGv?|v(svqv%v9pv,IvQH@vJvQ*vQGyvwv(*vB.hvv9f|v#!vAv+vGv?Pyvx@vMvqv+v^IvGv~ GyvO*v#GyvMv9QFv,Gyvtv9Fv~<vWvwv{vv=v+vQ|v#51|vzv+v9QOh:Qfv9e1990Eyv)35,5|vzv+v9QOh:Qpv,fv9e 1993.h@vvQGFvvgvvB!vvTvv=vv?|vvOpvv(fvv9JLvvO|vv?GyvvO*vv#Eyvv)GyvvZvv9OQGJ|vv#46<vv9yvv}vv8vv?Eyvv)16,5<vv9yvv}vv8vv?. hGyvvAvvR|vvBGyvvOhyvv?<vv9@ q vv=vv9YSvv+vv9Svv9JG!vvwvv}vv9Vvv+vv?Lvv;dpvvAvvQIGyvvAvvTvvgvv+vv"vv+vv9J<vv%vvOaGyvvJvvO q |vv#!vv}vv(GyvvO*vv# GyM9QF,|QICLQi. Vvvv%vvvOJ|vvvZvvvQ@vvvJvvv(: k $vvv9|vvv9 k pvvv,Svvv+vvv9Svvv?EOGQIGyvvvO*vvv#GyvvvMvvv9QFvvv,fvvv9e2001fvvv#_vvvQ*vvvu_vvvQM Svvvv"vvvvOGJOh:Q*vvvv?pvvvv,CSvvvv(GbGyvvvv}vvvv9dGyvvvvOhyvvvv+vvvv?,}hd|vvvvQIhfvvvvzvvvv)OpvvvvgvvvvAvvvv+vvvv#,<vvvvtvvvv+vvvv}vvvv?|vvvvzvvvv+vvvv9QjOh:Q C|vQ*vwv,,@v=vgv%v9EYvOGQGJCLvQifv9e2004yv%v+v8v?Gyv=vAvQhd.h*vWv+vQPyvxEyv)@vJv(d$v9epv,|vZv9OQ GyvAv}v(*v{*v}vwv#Cf*v|OjEyv)R*v9OI|vMv9_vQhCfv=v9A@vzvxGyvO*v(fIvA q v)|vhCv=v9J|vTvAv(G$v9.pv}v#GyvGvO*vQ <vv9yvvPvvvQCfGyvv%vv+vvwvv{GyvvJvv9yvv,yvvzvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?Gyvv}vvZvvQ*vv?*vvWvv+vvQEyvv)C! q vv%vv9@vvAvv}vvDvv{CSvv9Svv9 k pvv,svvQhV Ivwv(|v+v?Cv"v9Fv+v?<v"vTv=v?73,8<v9yv}v8v?,hsvQhV|v#|v|SvTv9JOhyv+v?<v"vTv=v?15,4<v9yv}v8v?,h*vgv"v,Pyvx CfGyvvvtvvvQhV|vvv#Gyvvv}vvvZvvv9OQGyvvvMvvv9Yvvv?PGJGyvvvWvvvQhWGyvvvAvvvGvvv9Q*vvv?(CSvvvgvvv9Qpvvv9FvvvOICfvvvzvvv),BFvvv9dCsvvvZvvvQ, pAQGJS}9MCs{...EyN):@AG9hRI9y+9 k 10,8<9y}8?. hfvvzvv)Pyvvx,pvv{fGyvvAvv(Fvv&GyvvGvvO*vvOEyvv)G:svvAvvQGV|vv#Lvv;d_vvQMSvv"vvOGJpvv,CSvv(GbGyvv}vv9d GyvvOhyvv+vv?,hpvvAvvKGyvv}vvGvv9dyvvtvvavv9YG}fvv}vv9dGyvvMvv9UyvvzvvGvv(AEyvv)@vvzvvxG}Svv(Gb,*vvJvv}vv{|vvgvv&|vvMvv9_vvQ @vgvO*v{Gyv%v+vwv{GyvJv9yv,yv}vO*v(!v+v?|vZvQGyvMv9QFv+v?(hR*v9O@v%v9|v#Lv;dsvQhVGyvtvav9YGyvMv9U)yvwv, @J{GytQhVPGJGy}WQh_+?GyAG9Q*?@OQ*G+9 k |J{|9*A~SOGOg|#sQhVIw(|+?. C9yD9 k :Gy"}(PLGyt+9S,h|g9yG?Gy=+9!9J !vJv9hd$v"v9GLvAv=v9QG:SvAvOG|v?(Sustainability)yvzvO*v(fGyvMv9QFv+v?pv,|vZvQ,hPyvx<v9SvAvMvOGe Gyvvvv}vvvv"vvvv%vvvvHGyvvvvPjG@vvvv=vvvvgvvvv&vvvvv{ q |vvvv#$vvvv9|vvvvzvvvvAvvvv(fhpvvvv;pvvvv+vvvv#(Hamilton and Flavin)hSvvvv9hGOG(Sawada) hh*vzvwv(vvU(Wilcox)hFv9*v~ (18) (G!vdvQGyv}vzvJvuGyvQsv~(2o,h$v(Gyv}v"v%vHGyvPj*vgvAv}vOfvzv)GLvAv=v9Q hFvv(O|vvAvvGvv&yvvzvvAvvwvv9|vv{Gyvv}vvAvv"vv9cvvQ(Cointegration Vector)pvv,|vv9<vv+vv#GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?hfvvOO|vv# :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (17)*v(Svr<vavQSiv9yv,,zG@ q vqv9b|vZvQpv,!v9Oj<v9Q*vU:@vJvzv+v{yvzvtv9fvOIGyv"vdvQ*v?hG6Cv9QGyv}v9yv+v?fvzv)LvO|v?GyvO*v(f GyM9QF+?Gy}ZQ*?,yvA9HG}$QGeG:sAZ9Oj,GygOO118(@WQ*#GyD9!,/!(p}=Q1997). (18)Hamilton and Flavin, «On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing;» Sawada, «Are the Heavily Indebted Countries Solvent? Tests of Intertemporal Borrowing Constraints,» and Jayme, External Debt Sustainability: Empirical Evidence in Brazil. <J(KGsAZ9O*?fQ<+?45GygOO42/Q<+h2008
 12. 12. Gyvv}vvAvvjvv+vvQGJG:svvAvvZvv9O*vv?GyvvAvv,@vvWvv}vv{GyvvZvv9OQGJ,hGyvv(GQOGJ,hGyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,.h*vvzLvvPGyvv"vv}vv(PL GyZ(QIGy}=Ta?GyA9y+?: (1)DETt = a+bTBt + ut h*vvwvv(fGyvvWvvQWGyvv]vvQhQjhGyvvwvv9pvv,:SvvAvvOG|vv?GyvvJvvTvv9HGyvvGvv9QjCf@vvwvv(fGyvv}vvAvvjvv+vvQGJpvv, Gyvv}vvgvv9Oyvv?(1)|vvAvv"vv9cvvQIGyvvAvvwvv9|vv{,hCf@vvwvv(f(b=1).hfvvzvv)Pyvvxpvv{fGyvvMvvavv(IG}hyvv)@vvwvv(f<vv{FvvQGA GLA=9QGyTw(ffz)S;S{Gy=+9!9JGyOGLz?p,Gyg;s?. 1vvvvGy=+9!9Jh|g9yGA%9 *vJvAv9L@vtvO*vQGyv"v}v(PLGyv}vWv9QEyv+v&pv,$vPgGyvOQGSv?Eyv)@v(GpvQSvzvTvzv?<v+v9!v9Jyv}vAvjv+vQ*v#,$v}v9 Yv9pv,GyvO*v#GyvMv9QFv,,hQYv+vOGyv}v+vRGfGyvAvGv9Qj(GyvZv9OQGJvvvvGyv(GQOGJ).h@vAv(GpvQ$vPgGyv=v+v9!v9J <OhQ*9J|MAzq?S"(*?hQ<hS"(*?. hfvvzvv)GyvvQivv~|vv#PyvvxpvvTvv(a!vvTvvAvvMvvOeGyvv=vv+vv9!vv9JGyvvTvv"vv(*vv?fvv#GyvvqvvAvvQI|vv#1970IvvA q vv)2005 Gyv}vAv(GpvQIpv,sv9fvOI<v+v9!v9JGyv=v"vxGyvOhyv,(World Development Indicators (WDI))hPyvx<vTv=v> G!vMvqv9VfvOOGyv}vWv9$vOGJQ<vhGyvTv"v(*v?Gyv}vAv9Iv?Iv+vEyv~*vAv}vwv#Gyv=v9IvE|v#GyvJvZv(dfvzv)<v+v9!v9J Q<vvhSvv"vv(*vv?fvv#GyvvqvvAvvQIGyvvTvv9<vvtvv?yvvzvvgvv9eGyvv}vv9yvv,1999/2000,h$vv(|vv9*vvGvvgvv{EFvv}vv9yvv,Gyvv}vvWvv9$vvOGJ Gyvv}vvAvv9Ivv?pvv,$vvPgGyvvJvv9yvv?25|vvWvv9$vvOIpvvtvvb,<vv9Nvv9pvv?Eyvv)CfGyvv}vvWvv9$vvOGJQ<vvhGyvvTvv"vv(*vv?:@vvjvvavv, GyvqvAvQGJGyvTv9<vtv?GyvAv,Vv%vOJG@vqv9sv9J|vZvQ|vh!v9Oj<v9Q*vU,hESvtv9W<vgv^GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?<vgvO IQHGyMz+HGyD9!+?. <vvgvvOGyvvJvvZvv(dfvvzvv)Gyvv=vv+vv9!vv9J,*vvTvvAvvMvvOeGLvvAvv=vv9QO*vvwvv,vvvvpvv(yvvQGyvv}vv(Svvh(Augmented dicky- fuller) (ADF)yvvzvvAvvJvvtvvu|vv#hFvv(OFvvPQhIvvOIpvv,vvv{ q GyvvTvv;Svv{GyvvR|vv"vv+vv?GyvvOGLvvzvv?pvv,Gyvvgvv;svv?(1), h*zLPGLA=9QADFGyZ+j?GyA9y+?: (2) h*vAv]v}v#G:LvAv=v9Qpv,Yv(Q@v&Gyv}v(vJv?pv,Gyv}vgv9Oyv?(2)GLvAv=v9QCfb=0.hGyv%vOa|v#hQGA EOLvv9dGyvv}vvAvvjvv+vvQGyvvAvv9<vvhGyvv}vv=vvavvzpvv,*vv}vv+vv#Gyvv}vvgvv9Oyvv?(2)$vv(GyvvAvvjvvzvv>fvvzvv)|vvWvvwvvzvv?G:Q@vv=vv9WGyvvPG@vv, yz=(Gs,p,Gy}g9Oy?. h*vvgvv"vv,@vvJvvtvvuGyvvqvvQVGyvvgvvO|vv,hFvv(OFvvPQhIvvOIpvv,GyvvTvvzvvTvvzvv?,CjC! q vv%vv9SvvzvvTvvzvv?ivv+vvQSvv9vvv"vv?, hPyvvxpvv,|vvtvv9<vv{GyvvqvvQVGyvv=vvO*vv{<vvzfGyvvTvvzvvTvvzvv?Svv9vvv"vv?.h*vvAvv~GLvvAvv+vv9QfvvOOpvvAvvQGJGN<vvavv9AGyvv}vv"vv9Svv=vv? yz}g9Oy?(2)<9SAMOGe|g+9Q(AIC) Akaike. h*vvdvv%vvQGyvvGvvOhdGyvvQsvv~(3)!vvAvv9FvvH@vvavv=vv+vvuGLvvAvv=vv9QADFfvvzvv)Fvv}vv+vvhGyvv}vvAvvjvv+vvQGJLvv;dGyvvqvvAvvQI (1970vvvv2005). h*;IeCfGy}g9O:JGy}TAMO|?p,GyAtO*Q$,fz)GyA(Gy,: D xt = b xt-1 mtGy}g9Oy?Ohf|tahChG@G9gR|", G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z <J(KGsAZ9O*?fQ<+?46GygOO42/Q<+h2008
 13. 13. D xt = a + b xt-1 mtGy}g9Oy?<{OL9d|tahOhfG@G9gR|", D xt = a + b xt-1 + dT + mtGy}g9Oy?<{OL9d|tahhG@G9gR|", I+ED|Wj{GyqQhbG}hy),xGy}Aj+Q|J{G:LA=9Q. GyGOhdGyQs~(3) GLA=9QGJFPhQGy(IOIyz}Aj+QGJGyOGLz?p,Gyg;s? Augmented Dicky-Fuller (ADF) (1970vvvv2005) EOL9d|tahhG@G9g R|", EOL9d|tahOhf G@G9gR|", Ohf|tahChG@G9g R|", -1,257610 -1,782109 0,204225 DET GLA=9QGyAw9|{|#GyOQF?YqQ -2,138680 -2,077259 -1,772989 TB -1,543418 2,139613 1,762005 GDP -3,5468 -2,9499 -1,9510 Gyt+~GyJQF?y;LA=9Qf"O5<9y}8? -3,06647 -2,767483 -2,562658 DET GLA=9QGyAw9|{|#GyOQF?G}hy) -3,745962 -3,852 982 -3,934763 TB -2,769743 -2,627557 0,978674 GDP -3,5514 vvvv2,9527 vvvv1,9514 Gyt+~GyJQF?y;LA=9Qf"O5<9y}8? hGyvtv+v~Gyv}vOh!v?pv,GyvGvOhd@vgv=vQfv#sv+v}v?EIvZv9At-StatisticGyv}vtv9<v{yvzv}vgvzv}v?bGyv}vtvOQIpv, vvv{ q |vv#Gyvv}vvgvv9O:JGyvvTvv9<vvtvv?.h*vvAvv~|vvtvv9Q!vvAvv%vv9<vv9yvvtvv+vv~GyvvJvvQFvv?yvv;LvvAvv=vv9Q<vvOQFvv?Cvvtvv?95<vv9yvv}vv8vv?,hPyvvx yt=(dChQp^GyqQVGygO|,<(F(OFPhQhIOIp,Gy=+9!9J. |vvv#GyvvvGvvvOhdGyvvvQsvvv~(3),@vvv=vvv+vvv#!vvvAvvv9FvvvHG:LvvvAvvv=vvv9QGJC! q vvv&<vvv}vvvTvvvAvvv(i|vvvgvvv"vvv(*vvv?5<vvv9yvvv}vvv8vvv?,hfvvv"vvvO GSvvvAvvvMvvvOGeGLvvvAvvv=vvv9QADFOhf|vvvtvvvavvvhChG@vvvGvvv9gR|vvv"vvv,,!vvvGvvvOCfSvvv;Svvv{vvvv{ q |vvv#DET,TB,GDP @vv}vvDvv{|vvAvvjvv+vvQGJ|vvAvvwvv9|vvzvv?|vv#GyvvOQFvv?G}hyvv)(x ~ I (1)),CjCfGyvvqvvQhbG}hyvv)yvv%vvPgGyvv}vvAvvjvv+vvQGJ Sv9vv"v?h<v9yvAv9yv,*v}vwv#EOLv9yv%v9pv,|vgv9Oyv?G:!vJvOGQhGLvAv=v9QhFv(Ofv;sv?|vTvAvtvQI_v(*vzv?G}Fv{pv, |9<+"%9. 2vvvv@Jz+{GyAw9|{Gy}A"9cQ(Co-integration Analysis) pvv,|vv9*vvzvv,!vvtvv(e<vvAvvavv=vv+vvu_vvQ*vvtvv?(Engle-Granger)fvvzvv)Gyvv=vv+vv9!vv9J:LvvAvv=vv9QpvvQVCfGyvvTvv;Svv{ GyvR|v"v+v?Gyv}vgv=vQIfv#vv{ q |v#IvGv~GyvO*v#GyvMv9QFv,(DET)hQYv+vOGyv}v+vRGfGyvAvGv9Qj(TB),hGyv"v9@vH Gyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,(GDP)$vv,yvv}vvAvvjvv+vvQGJ|vvAvv"vv9cvvQIGyvvAvvwvv9|vv{(Co-integrated).<vvgvv=vv9QICLvvQi!vvtvv(e <vvv9LvvvAvvv=vvv9QhFvvv(Ofvvv;svvv?@vvv(GRf_vvv(*vvv{G}Fvvv{pvvv,|vvv9<vvv+vvv#$vvvPgGyvvv}vvvAvvvjvvv+vvvQGJhPyvvvx<vvv9SvvvAvvvMvvvOGe_vvvQ*vvvtvvv? (Engle-Granger)PGJGy}QIzA+#,v}9*z,: :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt <J(KGsAZ9O*?fQ<+?47GygOO42/Q<+h2008
 14. 14. pv,Gyv}vQIvzv?G}hyv):!v(FvO|vAvGv&@v"v9cvQGyvAvwv9|v{(Ch|vAvGv&Gyv}vAvjv+vQGJGyv}vAvwv9|vzv?)GyvPj*v}vDv{ Gyvvvgvvv;svvv?_vvv(*vvvzvvv?G}Fvvv{<vvv+vvv#Gyvvv}vvvAvvvjvvv+vvvQGJGyvvv}vvvJvvvOOI.h*vvvAvvv~@vvvtvvvO*vvvQg<vvv{*vvvGvvv9OG!vvvJvvvOGQEFvvv}vvv9yvvv,GyvvvO*vvv(f GyM9QF+?fz)QY+OGy}+RGfGyAG9QjhGy"9@HGy}Jz,GNF}9y,.hv9!B!A9FHGyAtO*Qv}9*z,: DETt = -6.646 - 0.80609 TBt + 0.6707 GDP (-1.76600) (-1.0458) (8.1360) n = 36 R 2 = 0.7266 ser = 6.98 DW = 0.1235 F = 34.5527 I+E@}D{G}Qs9eCSq{Gy}gz}9JGy}tOQIs+}?EIZ9At. h*vvAvv]vvK|vv#!vvAvv9FvvHGyvvAvvtvvO*vvQ|vvgvv"vv(*vv?|vvgvv9|vv{Gyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,hG@ q vvqvv9svv&pvv,GNVvv9QI|vvh Gyvv}vv]vv}vv(fG:svvAvvZvv9Oj,Ivv+vvE o Ef v GQ@vvqvv9Y|vvTvvAvv(iGyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,*vvAvvavvzvv>@vvO<vv+vvQGyvv}vv(GQO Gyvvv"vvvtvvvO*vvv?Gyvvv;R|vvv?yvvvPyvvvx,h|vvvh|vvvJvvvOhO*vvv?Gyvvv}vvv(GQOGyvvv}vvvJvvvzvvv+vvv?pvvv{fR*vvv9OIGyvvv"vvv9@vvvH@vvvwvvv(ffvvvzvvv)IvvvTvvv9H GyvvzvvGvv(AEyvv)GyvvMvv9QLyvv;svvAvvQGV.C|vv9<vv9yvv"vvTvv=vv?Eyvv)QYvv+vvOGyvv}vv+vvRGfGyvvAvvGvv9Qjpvv{fGyvv}vvgvv9|vv{GyvvMvv9U<vv& ivv+vvQ|vvgvv"vv(j,h<vvWvvwvv{fvv9epvv{fsvvOQIGyvv}vvgvv9Oyvv?fvvzvv)GyvvAvvqvvTvv+vvQ|vvJvvOhOIpvv,vv(A@vv(Gvvhsvv+vv}vv?R 2 hG!Mq9Vs+}?EIZ9AO*Q<#hG_T(f. pvv,Gyvv}vvQIvvzvv?GyvvDvv9!vv+vv?:!vvMvvAvv=vvQ|vv9EPGvvv9!vvBSvvzvvTvvzvv?Gyvv=vv(Gsvv,Gyvv"vv9@vvGvv?|vv#@vvtvvO*vvQGyvv}vvgvv9Oyvv?pvv, Gyvv}vvQIvvzvv?G}hyvv)Svv9vvv"vv?(I (0))Ce:,pvv{PG@vvJvvtvvupvv+vv%vv9GyvvTvvwvv(f!vvwvv(f<vvPyvvxsvvO@vv(Yvvzvv"vv9Eyvv)GyvvWvvQW Gyvvwvv9pvv,yvv(Fvv(O|vvAvvGvv&@vv"vv9cvvQGyvvAvvwvv9|vv{<vv+vv#Gyvv}vvAvvjvv+vvQGJhhFvv(Ofvv;svv?|vvTvvAvvtvvQI_vv(*vvzvv?G}Fvv{pvv,|vv9 <vv+vv"vv%vv9.h*vv}vvwvv#<vvgvvOPyvvxEOLvv9yvv%vv9vvv}vvAvvjvv+vvQ@vvqvvTvv+vvQjzfvv"vvZvvQ@vvZvvJvv+vvKG}Lvvavv9Ay(Error Correction Term)|vvJvv{Gyvv}vvAvvjvv+vvQG}Yvvzvv,Gyvv}vvgvv=vvQfvv"vv&<vv9yvv}vvTvvAvv(*vv9J(Level Term)yvvzvv}vvAvvjvv+vvQGJGyvv}vvAvvwvv9|vvzvv?pvv, @tO*QO*"9|+?GyO*#GyM9QF,p,G}F{GytZ+Q. h<vv9SvvAvvMvvOGeGLvvAvv=vv9QO*vvwvv,vvvvpvv(yvvQGyvv}vv(Svvh(ADF),hpvv,Ivv9yvv?GSvvAvvMvvOGe|vvgvv9Oyvv?G:LvvAvv=vv9Q: @vJvAv(jfvzv)|vtvavhChG@vGv9gR|v"v,,pvtvOCfvav)G:LvAv=v9QGyvtv+v}v?(vvvv0,226086).hIv+vE o Ef v Gyvtv+v}v? GyvvJvvQFvv?yvv;LvvAvv=vv9Qfvv"vvO|vvTvvAvv(i|vvgvv"vv(*vv?5<vv9yvv}vv8vv?$vv,(vvvv1,9533)pvv{!vv"vv9:!vvTvvAvvavv+vvhQpvv^GyvvqvvQV GyvvvgvvvO|vvv,<vvv(Fvvv(OFvvvPQhIvvvOI,h<vvv9yvvvAvvv9yvvv,pvvv{f<vvv(Gsvvv,Gyvvv}vvvgvvv9Oyvvv?ivvv+vvvQSvvv9vvvv"vvv?h:*vvv(FvvvO|vvvAvvvGvvv&@vvv"vvv9cvvvQ GyvAvwv9|v{pv,$vPgGyvJv9yv?.h*v}vwv#Cf!vTvAv"vAvH|v#PyvxCfGyvgv;sv?<v+v#IvGv~GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?hvv{ |vv#QYvv+vvOGyvv}vv+vvRGfGyvvAvvGvv9Qjh|vvTvvAvv(iGyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,yvv+vvTvvBfvv;svv?|vvTvvAvvtvvQIpvv,G}Fvv{ Gya(*{h<9yA9y,p{!%9:@JtuG:SAOG|?<}q%(|%9Gy}W9QEy+&p,$PgGy(Qs?. QG<g9 k :!A9FHGyOQGS? GSvvAvv%vvOpvvBGyvv(Qsvv?GLvvAvv=vv9QGSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?pvv,G:svvAvvZvv9OGyvv}vvZvvQj,<vvgvvOGSvvAvvgvvQGV Gyv}v"v%vGv+v9JGyv}vAv=vgv?pv,G}O<v+v9JG:svAvZv9O*v?yv%vPGGyv}v(v(Yh@vJvO*vO|vqv%v(eG:SvAvOG|v?<vz!v&GyvJv9yv? GyvAv,@vTvAvtvQpv+v%v9!vTv=v?GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?Eyv)Gyv"v9@vHGyv}vJvzv,hEyv)GyvZv9OQGJ<vOhf@vjv+v+vQ|vhGyvR|v#. h<vv9@vv=vv9YCSvvzvv(H@vvJvvzvv+vv{GyvvTvv;Svv{GyvvR|vv"vv+vv?pvv{fG:SvvAvvOG|vv?@vvAvvJvvtvvufvv"vvO|vv9*vv}vvwvv#E*vvGvv9O|vvAvvGvv&yvvzvvAvvwvv9|vv{ Gyv}vAv"v9cvQ<v+v#IvGv~GyvO*v(fGyvMv9QFv+v?|v#Fv%v?,hvv{|v#Gyv"v9@vHGyv}vJvzv,GNFv}v9yv,hQYv+vOGyv}v+vRGf G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z <J(KGsAZ9O*?fQ<+?48GygOO42/Q<+h2008
 15. 15. GyvvvvAvvvvGvvvv9Qj|vvvv#Fvvvv%vvvv?CLvvvvQi.h$vvvv,Gyvvvv}vvvv"vvvv%vvvvGvvvv+vvvv?GyvvvvAvvvv,G@vvvv=vvvvgvvvv%vvvv9vvvvv{ q |vvvv#$vvvv9|vvvvzvvvvAvvvv(fhpvvvv;pvvvv+vvvv#hSvvvv9hGOG hh*vzvwv(vvUhFv9*v~ (19) .h<vgvO@vav=v+vuGyv}v"v%vGv+v?Gyv}vWv9QEyv+v%v9fvzv)<v+v9!v9JG:svAvZv9OGyv}vZvQjLv;d GyqAQI(1970vvvv2005)Cc%QJGy"A9FH|9*z,: vvvvEfGyvvgvv;svv?<vv+vv#IvvGvv~GyvvO*vv(fGyvvMvv9QFvv+vv?hvvv{|vv#QYvv+vvOGyvv}vv+vvRGfGyvvAvvGvv9Qjh|vvTvvAvv(iGyvv"vv9@vvH Gyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,yvv+vvTvvBfvv;svv?|vvTvvAvvtvvQIpvv,G}Fvv{Gyvvavv(*vv{h<vv9yvvAvv9yvv,pvv{!vv%vv9:@vvJvvtvvuG:SvvAvvOG|vv? <}q%(|%9Gy}W9QEy+&p,$PgGy(Qs?. vvvv*vv}vvDvv{GyvvAvv(Fvv&GyvvGvvO*vvOEyvv)G:svvAvvQGV|vv#Lvv;d_vvQMSvv"vvOGJpvv,CSvv(GbGyvv}vv9dGyvvOhyvv+vv?, hpvvAvvKGyvv}vvGvv9dyvvtvvavv9YG}fvv}vv9dGyvvMvv9UyvvzvvGvv(AEyvv)@vvzvvxG}Svv(Gb,|vvMvv9_vvQ|vvJvvAvv}vvzvv?!vvAvv+vvGvv?@vvgvvO*vv{ Gyvv%vv+vvwvv{GyvvJvv9yvv,yvv}vvO*vv(!vv+vv?|vvZvvQGyvvMvv9QFvv+vv?(hR*vv9O@vv%vv9|vv#Lvv;dsvvQhVGyvvtvvavv9YGyvvMvv9U)yvvwvv,@vvJvv{ GytQhVPGJGy}WQh_+?GyAG9Q*?@OQ*G+9 k |J{|9*A~SOGOg|#sQhVIw(|+?. vvvv|v#GyvGvO*vQ<v9:$vAv}v9eGyv"vdvQEyv)CCvQGNIv;dpv,|v9<v+v#GyvO*v#GyvMv9QFv,hGyvO*v#GyvOGLvzv,, hGyvvtvv+vv(OGyvvAvv,svvO*vvqvvQvv%vv9Pyvvxfvvzvv)pvvQUGyvvAvv}vv(*vv{GyvvGvvO*vvOI.h<vvWvvwvv{fvv9epvv{!vv&:*vv}vvwvv#Gyvvtvv(d <vv(Fvv(OEIvv;dvvv9|vv{<vv+vv#GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,hGyvvOGLvvzvv,,yvvwvv#Pyvvx*vv|CvvQpvv,SvvgvvQGyvvqvv9FvvOIGyvv}vvJvvzvv,, h<9yA9y,*"gwUfz)Gy"}(G:sAZ9OjyzOhy?Gy}tAQ?. vvvvEfG:svvAvvQGVGyvvMvv9QFvv,:*vvgvvAvv}vvOpvvtvvbfvvzvv)GyvvqvvGvv(IGyvvAvv}vv(*vvzvv+vv?h|vvOpvv(fvv9JGyvvqvv9FvvOI,hyvvwvv"vv& *gA}OC*]9 k fz)GyA(GRf<+#GyO*#GyM9QF,hGyO*#GyOGLz,. hpvv,GyvvMvvAvv9e*vvGvv>GNVvv9QIEyvv)CfOQGSvv?GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,*vvGvv>Cf@vvAvv~pvv,E_vv9Q CVv}v{*vAv]v}v#G}LvPpv,G:fvAv=v9Q@vav(QIvGv~GyvO*v#GyvOGLvzv,C*v]v9 k h|v9svO*vwv(f|v#fv;sv9J@v=v9Od hEI;dp,|9<+"%}9. Gy}zJuGyQs~(1) Gy=+9!9J GyT"(GJEF}9y, GyO*# GyM9QF, (Oh:Q) GyO*(f _(*z? G}F{ (Oh:Q) G:OL9Q Gy}Jz, GNF}9y, (Oh:Q) QY+OIT9H Gy}g9|;J GyG9Q*? (Oh:Q) Y9OQGJ GyTzh hGyMO|9J (Oh:Q) hGQOGJ GyTzh hGyMO|9J (Oh:Q) Gy"9@HGy}Jz, GNF}9y, <9}Sg9QGyD9<A? yg9e1995 1970. .1.35E+096.93E+08-4520000009600000001.38E+0915785377792 197120491000321.49E+096.41E+08-47440998410039829761.44E+0916328539136 197219524000001.45E+096.29E+08-46468291210162250241.52E+0916659828736 197319916000001.39E+097.66E+08-55910950413006159361.86E+0916777321472 197422094999041.5E+095.86E+08-159600000022510000643.96E+0917194321920 *A=vvvvvvvvvvvvh :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt (19)Gy}Z9OQ!qT%9fz)GyA(Gy,. <J(KGsAZ9O*?fQ<+?49GygOO42/Q<+h2008
 16. 16. @9<vvvvvvvvvvvvh 197548354001923.63E+091.55E+09-242599987225030000645.14E+0918731352064 197663573002244.63E+092.54E+09-136300006433190000645.18E+0921471234048 1977117334999047.05E+092.94E+09-145600000038880000005.88E+0924227487744 1978128577996808.98E+092.85E+09-136099993640990000646.61E+0925627764736 1979149057996801.06E+104.05E+09-191500006454010019848.78E+0927175389184 1980191306997761.47E+104.73E+09-43790000062463022089.16E+0929896009728 1981220775997441.81E+103.74E+09-213630003265356999681.04E+1031018928128 1982273318993922.2E+103.94E+09-253230003263378022401.03E+1034092025856 1983302350991362.48E+105.73E+09-152220006466823992321.08E+1036615221248 1984321874001922.62E+105.21E+09-250449996868477009921.23E+1038845648896 1985361020989442.97E+104.34E+09-320880000068656988161.26E+1041410256896 1986398550999043.26E+103.12E+09-335719987264938019841.18E+1042506207232 1987440960983043.75E+108.17E+09-92430003256671001609.47E+0943577118720 1988460838010883.9E+105.58E+09-54460000072245002241.17E+1045887021056 1989456107008003.76E+105.45E+09-46870000082162001921.25E+1048168693760 1990329469009922.84E+101.11E+10-63400000091507998721.37E+1050915155968 1991325431009282.93E+105.66E+091373200000105228001281.39E+1051464445952 1992310664990722.83E+101.1E+103752600064118430003201.29E+1053746122752 1993305086996482.83E+101.02E+104856200192122288998401.45E+1055294730240 1994323139993603.02E+108.9E+09191200000109427998721.43E+1057477771264 1995332662005763.08E+101.11E+10386100000128874997761.68E+1060159246336 1996312995000322.89E+101.1E+10-184000000134159994881.77E+1063173001216 1997298496000002.69E+101.49E+10119000000145339996161.95E+1066642690048 1998319641006082.77E+105.66E+09-2762000128135020001282.18E+1070360948736 1999282240000002.75E+101.1E+10-2301990102150859298821.45E+1074286663751 2000277830000002.51E+101.02E+10-2919340128157624199171.43E+1078431409899 2001265600000002.60E+108.9E+09-3536690154164389099521.68E+1082807407792 2002286600000002.65E+101.11E+10-4154040179171153999871.77E+1087427559879 200329396.200002.76E+101.1E+10-4771390205177918900221.95E+1092305488484 2004298718000002.74E+101.49E+10-5388740230184683800582.18E+1097455575976 200528948.8000002.77E+101.1E+10-6006090256191448700932.18E+101.02893E+11 Gy}ZOQ:World Bank, World Development Indicators (WDI) Database, CD-ROM, 2006. Gy}zJuGyQs~(2) GVAt9b|g9Oy?GLA=9QGSAOG|?GyO*#GyM9QF, *v=vOCGyv}v"v%vHGyvPjGSvAvMvO|v&vv{ q |v#$v9|vzvAv(fhpv;pv+v#hSv9hGOGhh*vzvwv(vvUhFv9*v~ (20) h$v( Gyvv}vv"vv%vvHGyvvPj*vvgvvAvv}vvOfvvzvv)GLvvAvv=vv9QhFvv(O|vvAvvGvv&yvvzvvAvvwvv9|vv{Gyvv}vvAvv"vv9cvvQ<vv+vv#GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,|vv#Fvv%vv?, hQYvv+vvOGyvv}vv+vvRGfGyvvAvvGvv9QjhGyvv"vv9@vvHGyvv}vvJvvzvv,GNFvv}vv9yvv,|vv#Fvv%vv?CLvvQi|vv#Gyvv}vvgvv9Oyvv?Gyvv=vvTvv+vvavv?yvv"vvTvv=vv? G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z (20)Gy}Z9OQ!qT%9fz)GyA(Gy,. <J(KGsAZ9O*?fQ<+?50GygOO42/Q<+h2008
 17. 17. Gy}O*(!+?GyM9QF+?Ey)Gy"9@HGy}Jz,. (1) I+E: D:QY+OGy}O*(!+?GyM9QF+? Y:Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y, <zLP@q9{GyaQp+#<9y"T=?Ey)GyR|# (2) h|#Gy}g9Oy?: (3) I+E: CA:fGRGyJT9HGyG9Qj B:p9F^GyJT9HGyG9Qj<gOGSA=g9OY9p,|Op(f9JGyq(GFO r:SgQGyq9FOIfz)GyO*(fGyM9QF+? |#Pyx!GOCf: (4) (5) (6) I+Eg|gOd!}(Gy"9@HGy}Jz,GNF}9y, (7) |#Gy=O*%,C! q &p,I9y?r = gp{f: (8) fvv"vvO|vv9*vvwvv(fr = gEfGyvv}vvO*vv(!vv+vv?GyvvMvv9QFvv+vv?Svv(a@vv"vv}vv(<vv9yvv"vvTvv=vv?Eyvv)GyvvOLvv{fvv"vvO|vv9*vvJvvtvvu GyvvJvvTvv9HGyvvGvv9QjfvvGvvRG k (<vvOhf|vvOpvv(fvv9JGyvvqvv(GFvvO).<vv+vv"vv}vv9pvv,Ivv9yvv?|vv9EPGvvv9!vvBrCvvv=vvQ|vv#gpvv{f GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,Svv(a*vvROGO<vv9yvv"vvTvv=vv?Eyvv)GyvvOLvv{fvv"vvO|vv9*vvJvvtvvuGyvvJvvTvv9HGyvvGvv9QjOhf|vvOpvv(fvv9J Gyvvqvv(GFvvOpvv9Fvv]vv9 k vv8vv+vv; k <vv9yvv"vvTvv=vv?Eyvv)QYvv+vvOGyvvO*vv#.hfvvzvv)Pyvvxpvv{fGyvv}vvTvv9QGyvv}vvTvvAvvOGeyvvzvvO*vv#GyvvMvv9QFvv, :CQuO:CQbQHX6@_G9Pt <J(KGsAZ9O*?fQ<+?51GygOO42/Q<+h2008
 18. 18. *AJtuf"O|9@w(f!T=?GyO*#GyM9QF,Ey)GyOL{C9<A?f=QGyR|#Cjf"O|9*w(f: (9) hf"O$9*w(f: (10) h<]QH_Qp,Gy}g9Oy?p,Gy}tOGQ!Z{Ey): (11) h|"%9!GOCf: (12) hfvv"vvO|vv9*vvwvv(frCvvv=vvQ|vv#gpvvqvv,$vvPgGyvvJvv9yvv?*vvwvv(f|vv#Gyvv]vvQhQj@vvJvvtvv+vvupvv9Fvv^pvv,GyvvJvvTvv9H GyG9Qjyz}J9pd?fz)!T=?GyO*#GyM9QF,Ey)GyOL{OhfGQ@q9Y. |vv#Gyvv}vvgvv9Oyvv?(12)!vvGvvOCf$vv"vv9cfvv;svv?<vv+vv#Yvv9pvv,Gyvv}vvO*vv(!vv+vv?GyvvMvv9QFvv+vv?hQYvv+vvOGyvvJvvTvv9H GyG9Qj (13) h$vPgGyvgv;sv?*v}vwv#GSvAvMvOG|v%v9pv,@vJvzv+v{GSvAvOG|v?GyvO*v#GyvMv9QFv,|v#Lv;dGLvAv=v9QhFv(O |vAvGv&@vwv9|v{|vAv"v9cvQ<v+v#Yv9pv,GyvO*v#GyvMv9QFv,hQYv+vOGyvJvTv9HGyvGv9Qj.hfv"vO@vJvtvuhFv(O|vAvGv& @vvwvv9|vv{|vvAvv"vv9cvvQ<vv+vv#Gyvv}vvAvvjvv+vvQ*vv#,pvv{f$vvPG*vvWvv+vvQEyvv)GSvvAvvOG|vv?GyvvO*vv#GyvvMvv9QFvv,,Ch<vv}vvgvv"vv)BLvvQCvv=vv9J !T=?GyO*#GyM9QF,Ey)GyOL{Gyt(|,GNF}9y,f=QGyR|#% G0@bG:ZG9b=sG9DXQ-w:G/@?XQ9PCX9ZG9QGd=Z @Z(*>hGfAPGQ F9A@(C+uh@Qs+~GygOOGyT9<u:GygOO41,VA9A2008,GyT"?GyQG<g?fWQI. hGyZ(GH:GygOO41,VA9A2008,GyT"?GyM9|T?fWQI. p9sA])GyA"(*&hG:fAPGQ. <J(KGsAZ9O*?fQ<+?52GygOO42/Q<+h2008

×