Tajuk 2

206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 2

 1. 1. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ ¾ ¨ ÄôÒ º ¢ ÚÅ ÷ þÄì¸ ¢ Âõ 2º¡ÃõŽì¸õ. «ýÀ¢ü¸¢É¢Â ¬º¢Ã¢Â ¦ÀÕÁ츧Ç. þôÀò¾¢ø º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨèÈ,Ũ¸¸û, ¾ý¨Á¸û, ÌÆó¨¾ì ¸Å¢»÷¸û «Æ.ÅûÇ¢ÂôÀ¡ ÁüÚõ ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý §À¡ý§È¡¨ÃÔõ º¢ÚÅ÷¸Ù측Éô À¡¼ø¸Ç¢ý ÜÚ¸Ùõ ¦¾¡Ìì¸ôÀðÎûÇÉ.¸üÈø §ÀÚ : 1. º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨèȨ ÜÚÅ£÷. 2. º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý Ũ¸¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ£÷. 3. º¢ÚÅ÷ þÄ츢 ¸Å¢»÷¸¨Ç «¨¼Â¡Çí ¸¡ÏÅ£÷. 4. º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò ¾ý¨Á¸¨Ç Å¢Ç츢 ±ØÐÅ£÷ º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨÃÂ¨È • º¢ÚÅ÷¸Ù측¸ ±Ø¾ôÀÎõ «øÄРŨÃÂôÀÎõ þÄ츢Âõ ¬Ìõ. • ¦À¡ÐÅ¡¸ 12 ÅÂÐìÌ ¯ðôÀ𧼡Õ측¸ þÐ ±Ø¾ôÀʸ¢ÈÐ. • þýÚ ÌÆ󨾸Ǣý ¸ñ¨½Ôõ ¸Õò¨¾Ôõ ¸ÅÕõ ÌÆó¨¾ þÄ츢Âí¸û ÀÄÅü¨È ¯Õš츢 ÅÕ¸¢ýÈÉ÷. • ÌÆ󨾸Ǣý ÁÉ¿¢¨Ä¨ÂÔõ ¦Á¡Æ¢ôÀ¡¹¢¨ÉÔõ ¬Ã¡Ôõ ¬Ã¡ö¢ý ÀÂÉ¡¸§Å ‘ÌÆó¨¾ þÄ츢Âí¸û’ ÅÇ÷ó¾¢Õì¸ì ÜΦÁÉ ¦¾.¦À¡.Á£É¡ðº¢ Íó¾ÃÉ¡÷ ÜÚ¸¢È¡÷.º¢ÚÅ÷ þÄ츢 Ũ¸¸û • ¸¨ ¾ • À¡¼ø • ¸Å¢¨¾ • ¸¨¾ôÀ¡¼ø • Ţθ¨¾ • º¢Ú¸¨¾¸ûÌÆó¨¾ þÄ츢Âô À¨¼ôÀ¢ø ®ÎÀ¡Î ¦¸¡ñÎ À¡Ê ¸Å¢»÷¸û: • À¡Ã¾¢Â¡÷ • À¡Ã¾¢¾¡ºý • ¸Å¢Á½¢ §¾º¢¸ Å¢¿¡Â¸õ À¢û¨Ç • «Æ.ÅûÇ¢ÂôÀ¡ • ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èýº¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò ¾ý¨Á¸û:¦Á¡Æ¢¿¨¼ 13
 2. 2. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ • ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦º¡ü¸û • º¢È¢Â š츢Âí¸û • ÀÊò¾Ðõ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ¸üÀ¨É • ¸üÀ¨É ÅÇõ «¾¢¸Á¡¸ þÕìÌõ. • º¢ÚÅ÷ ¸¨¾¸Ç¢ø «¾¢¸Á¡É ¸üÀ¨É ÅÇí¸û §º÷ì¸ôÀðÊÕìÌõ • Á¢Õ¸í¸Ùõ ¾¡ÅÃí¸Ùõ §ÀÍŨ¾ô §À¡Ä «¨Áó¾¢ÕìÌõ¸Õô¦À¡Õû • º¢ÚÅ÷¸Ç¢ý Å¡ú쨸§Â¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸ þÕìÌõ • «ýÈ¡¼ Å¡úì쨸¢ø º¢ÚÅ÷¸û À¡÷òÐ ¯½÷ó¾ ºõÀÅí¸û • þÂü¨¸, À¢Ã¡½¢¸û, ÀûÇ¢ìܼõ, ÌÎõÀõ« Ç× • º¢ÚÅ÷ À¡¼ø,¸¨¾¸û «ÇÅ¢ø º¢È¢Â¾¡¸§Å þÕìÌõ. • º¢ÚÅ÷¸û Å¢¨ÃÅ¡¸×õ ±Ç¢¨Á¡¸×õ ÀÊòÐ ÒâóÐ ¦¸¡ûÙõ Ũ¸Â¢ø «¨Áó¾ ¢ÕìÌõ.Åñ½ôÀ¼í¸û / ¸¡ðº¢¸û • À¡¼ø, ¸¨¾ìÌ ²üÈÅ¡Ú Åñ½ôÀ¼í¸û «¨Áó¾¢ÕìÌõ. • ÀÄŨ¸ Åñ½í¸û º¢ÚÅ÷¸Ç¢ý ¸ñ¸ÙìÌ Å¢Õ󾡸 «¨Áŧ¾¡Î, ÀÊìÌõ ¬÷Åò¨¾ò àñθ ¢ÈÐ. • À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ º¢ÚÅ÷¸û ±Ç¢¾¢ø ÒâóÐ ¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷.«Æ ÅûÇ¢ÂôÀ¡Å¢ý ÌÆ󨾸Ùì¸¡É À¡¼ø Åâ¸Ç¢ý ¾ý¨Á¸û:ºó¾î ¦º¡ü¸Ç ¢ ý ÀÂýÀ¡Î Åð¼Á¡É ¾ðÎ ¾ðÎ ¿¢¨ È ÄðÎ ÄðÎ ¦Á¡ò¾õ ± ðÎ ± ðÊø À¡¾ ¢ À ¢ ðÎ • ¾ðÎ, ÄðÎ, ±ðÎ §À¡ýÈî ºó¾î ¦º¡ü¸û ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇÉ. • º¢ÚÅ÷ À¡¼Ä¢ø µ¨ºÂ¢ýÀò¨¾ò ¾Õ¸¢ÈÐ. • ±Ç¢¨Á¡¸ ¯îºÃ¢ì¸×õ Ш½ôÒ⸢ÈÐ • ´Ä¢ ´ôÒ¨Á¨Âò ¾ÃÅøÄÐ. 14
 3. 3. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ´Ä ¢ ¿ Âò¾ ¢ üÌ Óì¸ ¢ ÂòÐÅõ § ¾¡ !§ ¾¡ ! ¿¡öìÌðÊ ÐûÇ ¢ Å¡ ¿ ¡öìÌðÊ • §¾¡,§¾¡ ¦º¡øÖìÌ ¦À¡Õû þø¨Ä, ¬É¡ø ´Ä¢¿Âò¨¾ ²üÀÎòОü¸¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ. • º¢ÚÅ÷¸û ´Ä¢¿Âõ ¦¸¡ñ¼ À¡¼ø¸¨Ç Å¢ÕõÀ¢ À¡ÎÅ÷ • ¦À¡ÕÙìÌ Ó츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Î측Ð, ´Ä¢¿Âò¾¢üÌ Ó츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îì¸ôÀθ¢ýÈÐ.´ § à ¦º¡ø ¨ Ä Á£ñÎõ Á£ñÎõ ÀÂýÀÎòоø ¨ ¸ Å£ºõÁ¡ ¨ ¸Å£Í ¸¼ ר Çò ¦¾¡ØÐ ¨ ¸Å£Í ÀÆí¸û Å¡í¸Ä¡õ ¨ ¸Å£Í À¸ ¢÷ óÐ Òº ¢ ì¸Ä¡õ ¨ ¸Å£Í • ¨¸Å£Í ±ýÈ ¦º¡ø Á£ñÎõ Á£ñÎõ ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ • Á¡½Å÷¸û Áɾ¢ø ±Ç¢¾¢ø À¾¢óРŢθ¢ÈÐ. • À¡¼Ä¢ø µ¨ºÂ¢ýÀò¨¾ ²üÀÎòи¢ýÈвüÒ ¨ ¼Â À¡Î¦À¡Õû ¸¡ì¸¡ , ¸¡ì¸¡ ¸ñÏìÌ ¨ Á즸¡ñÎÅ¡ ÌÕÅ ¢, ÌÕÅ ¢ ¦¸¡ñ ¨ ¼ìÌô â즸¡ñÎÅ¡ ¸ ¢ Ç ¢§  ¸ ¢ Ç ¢§  ¸ ¢ ñ½ò¾ ¢ ø • º¢ÚÅ÷¸û À¡øýÈ¡¼« ¦¸¡ñÎÅ¡ Å¡ú쨸¢ø À¡÷ìÌõ,¯½Õõ ¦ºö¾¢¸¨Ç§Â À¡Î¦À¡ÕÇ¡¸ «¨Áó¾¢ÕìÌõ. • ±.¸¡: þÂü¨¸,¦ºøÄôÀ¢Ã¡½¢¸û,ÀûÇ¢ìܼõ • §ÁÖûÇ À¡¼ø Åâ¸û, º¢ÚÅ÷¸û ÀȨŸ¨Çô À¡÷ìÌõ §À¡Ð À¡Ê Á¸ ¢ÆÄ¡õ.± Ç ¢¨ ÁÂ¡É ¦Á¡Æ ¢¿¨ ¼ 15
 4. 4. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ § ¾¡ð¼ò¾ ¢ ø § ÁÔÐ ¦Åû ¨ ÇôÀÍ - « í § ¸ ÐûÇ ¢ ì ̾ ¢ ìÌÐ ¸ýÚìÌðÊ « õÁ¡ ± ýÌÐ ¦Åû ¨ ÇôÀÍ - ¯¼ý « ñ ¨ ¼Â ¢ ø µÎÐ ¸ýÚìÌðÊ ( ¸Å ¢ Á½ ¢ § ¾Í¸ Å ¢¿ ¡Â¸õ À ¢ û ¨ Ç ) • ÀÊò¾×¼§É ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ • ±Ç¢¨Á¡¸ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ • ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦º¡ü¸Ä£ý ÀÂýÀ¡Î ÓÃÍ ¦ ¿ ÎÁ¡Èýமரச ெநெடுமாறன் அவர்கள் மேலேசியாவிலே் சிலோங்கூர் மாநெிலேத்திலே் உள்ளகிள்ளான் துறைறமகத்திற்க அருகிலே் உள்ள ேகாி தீவிலே் 14.01.1937 இலே்பிறந்தார். ெபற்§È¡ர் (இ)ராசகிள்ளி சப்புராயன்-மனியம்மைம. இவாின் இயற்ெபயர்கேணேசன் ஆகம். தமிழார்வம் வரப் ெபற்றதுறம் ெநெடுமாறன் என மாற்றிக்ெகாண்டார். ஆவணேங்களிலும் இவ்வாற பதிவானதுற. மரச என்பதுறெபற்§È¡ர்களின் ெபயர்ச் சருக்கம் ஆகம். ேமலும் தம் பைடப்புகைளப் §À¡ற்றிெவளியிட்ட தமிழ்மரச இதழின் நெிைனவாகவும் மரச இடம் ெபறலோயிற்ற.இயற்ெபயரும் புைனெபயரும் மைறந்துற மரச என்ற ெபயேர இன்ற உலேகஅளவில்தெதாியலோயிற்ற.மரச ெநெடுமாறனின் ெபற்§È¡ர் §¾¡ட்டத் ெதாழிலோளர்களாகப் பணேிபுாிந்தவர்கள்.எனேவ மரச தாம் பிறந்த ேகாி தீவிலே் ெதாடக்கக் கல்தவிையப் ெபற்றார்.இவர் 16
 5. 5. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõபயின்ற இடம் பள்ளிக்கூடம் என்ற ெசால்தலே மடியாதபடி கழந்ைதகள்காப்பகமாகவும், §¸¡யிலோகவும் இருந்ததுற. பின்பு சாதாரணே தனிக்கட்டடமாகஇருந்ததுற. பின்னர் கிள்ளானிலே் உயர்நெிைலேக்கல்தவி ெபற்றார். தனிப்பட்டமைறயிலே்பயின்ற தமிழ் ஏழாம்மவகப்பு ேதர்ச்சி ெபற்றார். ஏழாம்மவகப்பு என்பதுறஅக்காலேத்திலே் ஆசிாியர் பணேிபுாிவதற்காிய ஆயத்தக் கல்தவியாகம்.ெதாடக்கப்பள்ளி ஆசிாியர் ஆவதற்காிய கல்தவி ெபற்றிருந்துறம் ஆசிாியர் பணேிஇவருக்கக் கிைடக்கவில்தைலே. இந்நெிைலேயிலே் இவர் கற்றிருந்த ைதயற்கைலேத்ெதாழிலே் இவருக்கக்ைகெகாடுத்ததுற.ைதயற்கைலேத் ெதாழிலோலே் வாழ்க்ைக நெடத்திய மரச அவர்களுக்க 1963 இலே் ஒருெபாற் காலேத்திற்கான ேகாட்ைடக்கதவு திறக்கப்பட்டதுற. ஆம்!. தற்காலிக ஆசிாியர்பணேிபுாியலேனார். 1973-1976 காலேகட்டங்களிலே் விடுமைறக்காலே ஆசிாியர் பயிற்சிக்கல்தலூாியிலே் கற்றத்தகதி மிக்க ஆசிாியர் ஆனார். அக்காலேத்திலே் மலோய், ஆங்கிலேக்கல்தவியிலே் ஈடுபட்டுச் ெசாந்த மயற்சியாலும், சிறப்புப் பயிற்சியாலும் மூன்றாம்படிவத்திலே் மதலே் நெிைலேயிலே் ேதர்ச்சி ெபற்றார். ெதாடர்ந்துற ஐந்தாம் படிவத்திலே்ேதர்வு எழுதிப் ெபாதுற நெிைலே ேதர்ச்சி ெபற்றார். பின்பு மதுறைர காமராசர்பல்தகைலேக்கழகத்தின் அஞ்சலே் வழிக்கல்தவி வழியாக இலேக்கிய இளவலே்(பி.லிட்),மதுறகைலே (எம்.ஏ) பட்டங்கைளயும் ெபற்றார். புதுறைவப் பல்தகைலேக்கழகத்தின்வழியாக இவர் மைனவர் பட்டத்திைனப் (1994-2002)ெபற்றவர்.மரச அவர்கள் தற்காலிக ஆசிாியராக வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்கி,பின்பு தகதி 17
 6. 6. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõெபற்ற ஆசிாியராக விளங்கி 1992 ஆம் ஆண்டு வைர பணேியாற்றி ஓய்வுெபற்றார்.பணேி ஓய்வுக்கப் பிறக ஒப்பந்த ஆசிாியராக மூன்றாண்டுகள் பணேிபுாிந்தார்.மரச ஆசிாியர் பணேியிலே் இருந்த காலேகட்டத்திலே் மேலேசியக் கல்தவித்துறைறயிலே் பலேபுதிய உத்தி மைறகைளப் பின்பற்றித் தமிழ் கற்றைலே எளிைமப்படுத்தினார்.இதனாலே் மாணேவர்களின் உள்ளங் கவர்ந்த ஆசிாியரானார். 1980-இலே் புதிÂபாடத்திட்டம் மேலேசியாவிலே் நெைடமைறக்க வந்தெபாழுதுற இவாின் கல்தவிநெடவடிக்ைககள், அணுகமைறகள் அதிலே் இடம்மெபற்றன. மேலேசியக்கல்தவிஅைமச்சின் பாடத்திட்ட ேமம்மபாட்டுக் கழகம் மதலோன பலே துறைறயினரும்இவர்தம் கல்தவிப் புலேைமையப் பயன்படுத்திக்ெகாண்டனர்.1996 இலே் கல்தவி ஒலிபரப்புத்துறைறயிலே் பள்ளி ஒலிபரப்புத் ெதாடங்கியெபாழுதுறஇத்துறைறயிலே் பகதிேநெரக் கைலேஞராகப் பணேியாற்றத் ெதாடங்கிய இவர்அவ்ஒலிபரப்பு நெிறத்தப்படும் வைர ெதாடர்ந்துற பணேிபுாிந்தவர் என்பதுறகறிப்பிடத்தக்கதுற. மிகதியா இைசப்பாடல்தகள் எழுதி (ஏறத்தாழ 600)மாணேவர்களுக்க இைசவழியாகக் கல்தவியார்வம் ஊட்டியவர்.மரச ெநெடுமாறன் மேலேசியாவிலே் ஆசிாியர் பணேி புாிந்ததுறடன் பாடத்திட்டேமம்மபாட்டுக் கழகத்திலே் பயிலேரங்ககள், பாடத்திட்டங்கள், கருத்தரங்ககள்,ஆய்வுஅரங்ககள் §À¡ன்றவற்றிலே் தம்மைம ஒப்பைடத்துறக்ெகாண்டு அைனவரும் மதிக்கம்வைகயிலே் பணேிபுாிந்தவர். மரச ெநெடுமாறனின் தமிழ் இலேக்கியப் பணேிையமதிக்கம் வைகயிலே் ெசன்ைனயிலே் உள்ள உலேகத்தமிழாராய்ச்சி நெிறவனம் இவைர 18
 7. 7. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõவருகைகைதருக ேபேராசிாியராகை (2001-02) அமர்த்திபே் ெபேருகைம ெசய்தத. மேலேசியாவிலே்புத்ரா பேல்கைைலேக்கைழகைத்திலும் சிறப்புப்ேபேராசிாியராகைப்பேணிபுாிந்தவர்.மரச ெநெடுமாறன் அவர்கைள் ெபோதத்ெதாண்டு புாிவதிலே் மிக்கை ஈடுபோடுஉடைடையவர். பேல்ேவற அைமப்புகைளிலே் இடைம்பெபேற்றத் திறம்பபேடைபே் பேணிகைள்ெசய்தவர். தாம் வாழ்ந்த ேகைாி தீவ பேகுதியிலே் தம் பேதினாறாம் அகைைவயிலே் ெசய்தெதாண்டு வரலோற்றச் சிறப்பு மிக்கைதாகும். §¾¡ட்டைங்கைளிலே் திருகவிழாக்கைாலேங்கைளிலே்நெடைத்தப்பேடும் நொடைகைங்கைளிலே் மரச பேங்குெகைாண்டைவர். இதனாலே் இவருகக்குச்ெசல்வாக்கும் மதிப்பும் கூடியத. இவாின் ெதாழிற்சங்கை ஈடுபோட்டைாலே்§¾¡ட்டைத்ெதாழிலே் நெிருகவாகைத்திற்கு இவர்ேமலே் ெவறப்பு ஏற்பேட்டைத.எனேவ இவர் தந்ைதயார் போர்த்த கைங்கைாணி ேவைலேைய இழக்கைேவண்டியதானத.இவருகம் §¾¡ட்டைத்ைதவிட்டு ெவளிேயற ேவண்டும் என்ற அறிவிப்பும்வந்ததஆனாலே் நெல்லே உடள்ளம் பேைடைத்த சிலேராலே் மரச அங்ேகைேய பேணியாற்றம்நெிைலே ஏற்பேட்டைத. தமக்குபே் போதகைாப்போகைவம் மக்கைள் ெதாண்டு ெசய்யவாய்ப்போகைவம் மரச ம.இ.கைா. என்னும் கைட்சியிலே் இைணந்த பேணியாற்றினார்.இவாின் அரசியலே் ஈடுபோட்ைடை ேமனாள் அைமச்சர் மாணிக்கைவாசகைம் அவர்கைள்பேலே ேமைடைகைளிலே் புகைழ்ந்த ேபேசியுள்ளார்.மரச ெநெடுமாறன் நெல்லே கைைலே உடணர்வ உடைடையவர். இவாின் தாத்தாதிருக.மாாிமத்த அவர்கைள் (ெபோிய கைங்கைாணி) அைனவராலும் மதிக்கைப்பேடை 19
 8. 8. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõெதருகக்கூத்தகை் கைைலேஞர். (மரசவின் மன்§É¡ர்கைள் ெதருகக்கூத்தக்குபே் புகைழ் ெபேற்றஉடத்திரேமரூர் பேகுதியிலிருகந்த ெசன்றவர்கைள் என்பேத கைவனத்திலே் ெகைாள்ளேவண்டியத.) இவருகக்குகை் கைீழ் ஒருக நொடைகைகை் குழ இருகந்தத.தாத்தா வழியாகை மரசபோடைலே் போடுவத, நெடிப்பேத §À¡ன்ற கைைலேகைைளகை் ைகைவரப்ெபேற்றார். நெல்லே தங்கைாள்கைைத, ஏணி ஏற்றம் §À¡ன்ற இைச நொடைகைங்கைைளயும் இவர் வழியாகை மரசெபேற்றார். மரச §¾¡ட்டைப்புறங்கைளிலே் பேலே நொடைகைங்கைைள அரங்ேகைற்றியத §À¡லே்ஆசிாியர் பேணியாற்றம் கைாலேங்கைளிலும் பேலே நொடைகைங்கைைள அரங்ேகைற்றியுள்ளார்.மரச ெநெடுமாறன் நெல்லே பேைடைப்போற்றலும் எழத்தாற்றலும் உடைடையவர்.பேலேநூல்கைைள எழதி மாணவர்கைளுக்குபே் பேயன்பேடும் வைகையிலே்தந்தள்ளார்.மேலேசியநொட்டிலே் ெவளியிடைப்பேட்டை தமிழ் ெதாடைக்கை, இைடைநெிைலேபே்பேள்ளிப்போடை நூல்கைளிலே் இவர் பேைடைப்புகைள் பேலே இடைம்பெபேற்றள்ளன. சிறவர்போடைல்கைள், நொடைகைம், கைைத, கைட்டுைர §À¡ன்ற தைறகைளிலே் இருகபேதிற்கும் ேமற்பேட்டைநூல்கைைள எழதியுள்ளார். மேலேசியத் தமிழ்கை் கைவிைதக்கைளஞ்சியம் என்னும் ெபேயாிலே்இவர் மேலேசியத் தமிழ்கை் கைவிைதகைைளத் ெதாகுத்த உடருகவாக்கைியுள்ளெபேருகங்கைளஞ்சியம் இவருகக்கு உடலேகை அளவிலே் நெிைலேத்த புகைைழத் தந்தத. 20
 9. 9. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ21
 10. 10. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõமரச ெநெடுமாறன், «Æ.ÅûÇ¢ÂôÀ¡ þÅ÷¸¨Çô ÀüȢ ¾¸Åø¸¨Ç 22
 11. 11. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ þ¨½Âò¾¢ø §¾Ê §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. þÎÀ½ ¢¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸Ùì¸¡É À¾¢¨Ä ±Ø¾¢ §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸.§ ¸ûÅ ¢ 1º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨèÈ, ¾ý¨Á¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø Å¢Çì̸.§ ¸ûÅ ¢ 2ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý ÁüÚõ «Æ. ÅûÇ¢ÂôÀ¡Å¢ý ÌÆó¨¾ô À¡¼ø ´ýÈ¢ý ¾ý¨Á¨Â ¬öÐ ±Øи. 23
 12. 12. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ þ¨½Âò¾¢ø §¾Ê §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. þÎÀ½ ¢¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸Ùì¸¡É À¾¢¨Ä ±Ø¾¢ §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸.§ ¸ûÅ ¢ 1º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨèÈ, ¾ý¨Á¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø Å¢Çì̸.§ ¸ûÅ ¢ 2ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý ÁüÚõ «Æ. ÅûÇ¢ÂôÀ¡Å¢ý ÌÆó¨¾ô À¡¼ø ´ýÈ¢ý ¾ý¨Á¨Â ¬öÐ ±Øи. 23
 13. 13. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ þ¨½Âò¾¢ø §¾Ê §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. þÎÀ½ ¢¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸Ùì¸¡É À¾¢¨Ä ±Ø¾¢ §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸.§ ¸ûÅ ¢ 1º¢ÚÅ÷ þÄ츢Âò¾¢ý ŨèÈ, ¾ý¨Á¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø Å¢Çì̸.§ ¸ûÅ ¢ 2ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý ÁüÚõ «Æ. ÅûÇ¢ÂôÀ¡Å¢ý ÌÆó¨¾ô À¡¼ø ´ýÈ¢ý ¾ý¨Á¨Â ¬öÐ ±Øи. 23

×