Tajuk 1

260 views

Published on

pismp sem 3 btm 3106

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 1

 1. 1. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõதைலபப ¾Á ¢ úî º¡ý § È¡ ÷ ¸û 1சாரம்வணககம் ஆசிாிய மாணவரகேள, உஙகைள இசசிபபததினவழி சநதிபபதில் மிககமகிழசசி. மனறாம் கலவிப் பரவததில், ¾Á¢úî º¡ý§È¡÷¸û ொதாடரபானொசயதிகைள ஆராய்§Å¡ம் வாாீர். தமிைழத் தைலயிலம் தமிழிலககியதைதொநஞசிலம் தமிழைரத் §¾¡ளிலம் சமநத வாழநாள் மழதம் அரநொதாணடாறறிய¾Á¢úî º¡ý§È¡÷¸ளள் சிலாின் வாழகைக வரலாறறிைனயம் பைடபபிைனயம்அடபபைடயாகக் ொகாணட இசசிபபம் உரவாககபபடடளளத. மைறமைல அடகள் திரவாரர் விரததாசலம் ேதவேநயபபாவாணர் கலயாணசநதரனார்கறறல் ேபற1. ¾Á¢úî º¡ý§È¡÷¸ள் வாழகைக வரலாறறிைன விளககவர்.2. ¾Á¢úî º¡ý§È¡÷¸ள் பைடபபகைள விவாிபபர். 1
 2. 2. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõதைலபபம் தைணத் தைலபபம் தைணததைலபப 1 : மைறமைல அடகள் மைறமைல பிறபப தனிததமிழ் ஆரவம் ஆககிய மைறமைல அடகள் (ஜூைல 15, 1876 - ொசபடமபர் 15, 1950) பகழ் ொபறற தமிழறிஞர், தமிழ் ஆயவாளர். தமிைழயம் வடொமாழிையயம் ஆஙகிலதைதயம் நனக கறறவர். உயரதனிச் ொசமொமாழியாம் தமிைழ, வடொமாழிககலபபினறித் தய நைடயில் எழதிப் பிறைரயம் ஊககவிததவர். சிறபபாக தனிததமிழ் இயககதைதத் ொதாடஙகித் தமிைழச் ொசழைமயாக வளரததவர். பாிதிமாற் கைலஞரம் மைறமைல அடகளம் தனிததமிழ் இயககததின் இர ொபரம் மன்§É¡டத் தைலவரகள். சாதிசமய ேவறபாடனறிப் ொபாதமககளககக் கடவடபறறம், சமயப் பறறம் உணடாககம் மைறயில் ொசாறொபாழிவகள் ஆறறவதில் வலலவர். ைசவத் திரபபணியம், சீரதிரததப் பணியம் ொசவவேன ொசயத தமிழரதம் உளளஙகளில் நீஙகாத இடம் ொபறறவர். ம‌ைறம‌ைலய‌டக‌ள் (1875-1950) 1 . பிறபப மைறமைல அடகளின் இயறொபயர் ேவதாசலம். இவர் 1876 சைல 15 ஆம் நாள் மாைல 6.35 ககப் திரககழககனறததிேல பிறநதார். இவர் தநைதயார் ொசாககநாதர், தாயார் சினனமைமயார். தநைதயார் நாகபபடடனததில் அறைவ மரததவராய் பணியாறறி வநதார். பலலாணடகள் பிளைளபேபற இலலாமல் இரநத திரககழககனறம் சிவன் ேவதாசலைரயம் , அமைம ொசாககமைமையயம் ேவணட ேநானபிரநத பிளைளபேபற ொபறறதால், தம் பிளைளகக ேவதாசலம் எனற ொபயாிடடார். பினனரத் தனிததமிழபபறற காரணமாக 1916-ல் தம் ொபயைர மைறமைல (ேவதம் = மைற, அசலம் = மைல) எனற மாறறிகொகாணடார். அவரககப் பின் 4 ஆண் ச§¸¡தரரகளம் (திரஞான சமபநதம், மாணிகக வாசகம், திரநாவககரச, சநதரமரததி ஆகி§Â¡ர்) 2 ொபண் ச§¸¡தரரகளம் (நீலாமபிைக, திாிபரசநதாி ஆகி§Â¡ர்) பிறநதனர். மைறமைல டகள், நாைகயில் ொவஸலயன் மிஷன் கலலாிையச் ேசரநத உயரநிைலபபளளியில் நானகாம் படவம் வைர படததார். அவரைடய 2
 3. 3. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõதநைதயாாின் மைறவ காரணமாக அவரால் பளளிபபடபைபத் ொதாடரமடயவிலைல. ஆனால், தமிழபபலைம மிகநத நாராயணசாமி பிளைளஎனபவாிடம் தமிழ் கறறார். ைசவ சிததாநத சணடமாரதம் எனற பகழ்ொபறறிரநத §º¡மசநதர நாயககாிடம் ைசவ சிததாநதம் கறறார்.ொசனைனகக வநத பினனரக் கிறிததவக் கலலாியில் வ.§¸¡.சாியநாராயணசாததிாியாரடன் தமிழாசிாியராகப் பணிபாிநதார். பல ஆணடகள் ேபராசிாியராகப்பணியாறறியபின், பலலாவரததில் இராமலஙகாின் ொகாளைகபபட 1905 இல்ைசவ சிததாநத மகா சமாஜம் எனற அைமபைபத் ேதாறறவிததார். அதன்மாநாடடத் தைலைமையயம் ஏறறார். திரமரகன் அசசககடதைத ஏறபடததிப்பல நலகைள ொவளியிடடார். மணிொமாழி நலநிைலயம் எனனம்நலநிைலயதைத உரவாககினார்.இவர் காலததில் பல பகழ் ொபறற தமிழறிஞரகள் வாழநதனர். ம§É¡னமணீயம்இயறறிய சநதரனார், ொபரமபலவர் கதிைரேவலர், திர. வி. கலயாணசநதரனார்,நாவலர் ச. §º¡மசநதர பாரதியார், தணிைகமணி வ.ச.ொசஙகலவராயர், ரசிகமணி ட.ேக. சிதமபரநாதர், ேபராசிாியர் ச. ைவயபாியார், §¸¡ைவ இராமலஙகம்,சபபிரமணிய பாரதியார், மீனாடசி சநதரனார், ொபாததக வணிகரம்ம§É¡னமணீயம் ஆசிாியர் சநதரனாாின் ஆசிாியரம் ஆன நாராயணசாமி,ைசவசிததாநத சணடமாரதம் எனற பகழபபடட §º¡மசநதர நாயகர், எனற பலர்வாழநத காலம்.2 . தனிததமிழ் ஆரவம் தனிததமிழ் இயககம் எனபத தமிழ் ொமாழியில் பிறொமாழிச் ொசாறகைளக் கலககாமல் தனிததமிழில் எழதபபட ேவணடம் அலலத ேபசபபட ேவணடம், அவவாற கலபபதால் தமிழொமாழிகக நனைமயிலைல, ொபரநதீைம எனற ொசாலலம் இயககம் ஆகம். தமிழ் ொமாழி, இயறைகயாகேவ தனிததியஙகககடயத; அதறகப் பிறொமாழிகளின் தைண ேதைவயிலைல எனபத இகொகாளைகயின் அடபபைடயாகம்.சமஸகிரத ொசாறகளம் மணிபபிரவாள நைடயம் தமிழில் மிகதியாக பயனபடததபபடட சழநிைலயில் தமிழ் ொமாழிைய மனனிறததி மனொனடககபபடட இயககேம தனிததமிழ் இயககமாகம். இநத இயககம் 1916 ஆம் ஆணட அளவில் ேதாறறவிககபபடடத. ேதவேநயப் பாவாணர், மைறமைல அடகள், பாரதிதாசன், ொபரஞசிததிரனார் ஆகியவரகள் தனித் தமிழ் இயககததில் கறிபபிடததககவரகள். வடொமாழிக் கடமபததிலரநத தமிழ் ேவறபடடத. அத, திரவிட ொமாழிக் கடமபததின் தாயொமாழி. அதிலரநேத ொதலஙக, கனனடம், மைலயாளம் ேபானற பல ொமாழிகள் ேதானறின. தமிழ் வடொமாழியின் தைணயிலலாமல் தனிததியஙகம் தனைம வாயநதத எனறம் தமிழ், வடொமாழியின் கலபைப எநத அளவகக நீகககிறேதா அநத அளவககத் தயைம அைடநத சிறநத விளஙகம்" எனறம் அவர் கணடபிடதத 1856 இல் ஒர நல் எழதினார் மைறமைல அடகள். அத, திராவிடொமாழிகளின் ஒபபிலககணம் எனனம் நலாகம். "சிறநதத எதறகம் பாரபபன மலங் கறபிககம் தனைம வடொமாழிப் பணடதரகளின் இயறைக", எனனம் உணைமையயம் அவர் ொவளியிடடரநதார். • அரடபா-மரடபா §À¡ர் • சமயதொதாணடகள் • இநதி எதிரபப 3
 4. 4. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ3 . ஆககிய நலகள் • ொபாரநதம் உணவம் ொபாரநதா உணவம் (1921) • மககள் நறாணட உயிரவாழகைக, இர ொதாகதிகள் (1933) • மனித வசியம் அலலத மனககவரசசி (1927) • §Â¡க நிததிைர: அறிதயில் (1922) • ொதாைலவில் உணரதல் (1935) • மரனததினபின் மனிதர் நிைல (1911) • சாகநதல நாடகம் (சமசகிரதததில் இரநத ொமாழி ொபயரததத) (1907) • சாகநதல நாடக ஆராயசசி (1934) • ஞானசாகரம் மாதிைக (1902) • Oriental Mustic Myna Bimonthly (1908-1909) • Ocean of wisdom, Bimonthly(1935) • Ancient and Modern Tamil Poets (1937) • மறகால பிறகாலத் தமிழப் பல§Å¡ர் (1936) • மலைலபபாடட- ஆராயசசியைர (1903) • படடனபபாைல (1906) • மதறகறள் வாத நிராகரணம் (1898) • திரககறள் ஆராயசசி (1951) • மனிொமாழிப்À ரகாசிைக (பாடலகள்) (1899) • மைறமைலயடகள் பாமணிக் §¸¡ைவ (பாடலகள்) (1977) • அமபிகாபதி அமராவதி (நாடகம்) (1954) • §¸¡கிலாமபாள் கடதஙகள் (பதினம்) (1921) • கமதவலல: அலலத நாகநாடடரசி (பதினம்) (1911) • மைறமைல அடகள் கடதஙகள் (1957) • அறிவைரக் ொகாதத (1921) • அறிவைரக் §¸¡ைவ (1971) • உைரமணிக் §¸¡ைவ (1972) • கரத்§¾¡வியம் (1976) • சிநதைனக் கடடைரகள் (1908) • சிறவறகான ொசநதமிழ் (1934) • இைளஞரககான இனறமிழ் (1957) • திரொவாறறி மரகர் மமமணிக்§¸¡ைவ (1900) • மாணிகக வாசகர் மாடசி (1935) • மாணிகக வாசகர் வரலாறம் காலமம் (இர ொதாகதி) (1930) • மாணிகக வாசகர் வரலாற (1952) • §º¡மசநதரக் காஞசியாககம் (1901) • §º¡மசநதர நாயகர் வரலாற (1957) • கடவள் நிைலகக மாறான ொகாளைககள் ைசவம் ஆகா (1968) • திரவாசக விாிவைர (1940) • சிததாநத ஞான §À¡தம், சதமணிக்§¸¡ைவ கறிபபைர (1898) • தகளற §À¡தம், உைர (1898) • ேவதாநத மத விசாரம் (1899) • ேவத சிவாகமப் பிராமணயம் (1900) 4
 5. 5. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ • Saiva Siddhanta as a Philosophy of Practical Knowledge (1940 ) • ைசவ சிததாநத ஞான§À¡தம் (1906) • சிவஞான §À¡த ஆராயசசி (1958) • Can Hindi be a lingua Franca of India? (1969) • இநதி ொபாத ொமாழியா ? (1937) • சாதி ேவறறைமயம் §À¡லச் ைசவரம் (1913) • Tamilian and Aryan form of Marriage (1936) • தமிழ் நாடடவரம், ேமலநாடடவரம் (1936) • பழநதமிழக் ொகாளைகேய ைசவ சமயம் (1958) • ேவளாளர் நாகாிகம் (1923) • தமிழர் மதம் (1941) • பணைடககாலத் தமிழரம் ஆாியரம் (1906) ஆகிய 54 நலகைள எழதியளளார்.தைலபபம் தைணத் தைலபபம் தைணததைலபப 2 : திரவாரர் விரததாசலம் கலயாணசநதரனார் வாழகைகயம் கலவியம் பைடபபகள் சாதைனயம் தன் வரலாற ேபாதைனயம் திரவாரர் விரததாசலம் கலயாணசநதனார் (திர.வி.க. 26.8.1883 – 17.9.1953) அரசியல், சமதாயம், சமயம் எனப் பல தைறகளிலம் ஈடபாடொகாணட பல நலகைள எழதிய தமிழறிஞர். சிறநத ேமைடப் ேபசசாளர். 1 . திர.வி.க.வின் வாழகைகயம் கலவியம் தமிழ் இைளஞர் மதல் மதி§Â¡ர் வைரயளள யாவர் ொநஞசஙகளிலம் வாழம் ொபாியவர் இவர். இவைர அன்§À¡ட திர.வி.க. என அைழபபர். இவர் தமிழநாடடககம், தமிழொமாழிககம் எணணிலடஙகாத் ொதாணடகள் ொசயதளளார். இவர் ொசஙகறபடட மாவடடம் தளளம் எனனம் ஊாில் 1883 ஆம் ஆணட பிறநதவர். இவரைடய ொபற்§È¡ர் விரததாசல மதலயார், சினனமமாள். எனினம் இவரதம் மன்§É¡ர் திரவாரைரச் ேசரநதவராதலன் ‘திர’ எனற அைடொமாழிையத் தம் 5
 6. 6. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ ொபயரகக மனனால் அைமததக் ொகாணடார். மதலல் தநைதயிடேம திணைணப் பளளியிலம், பிறக ொவஸல கலாசாைலயிலம் பயினறார். இவரைடய தமிழாசான் யாழபபாணம் கதிைரேவறபிளைள. தனிேய தம்ஆசானிடம் பராணஙகைளயம், யாபபிலககணதைதயம்; மயிைல மகாவிதவான் தணிகாசல மதலயாாிடம் திரவரடபயன், சிவபபிரகாசம், சிவஞான§À¡தம் §À¡னற நலகைளயம் வடொமாழிையயம் கறறார். பாமபன் சவாமிகளிடம் உபநிடதஙகளம், மரவரக் கேணச சாஸதிாிகளிடம் சிவகீைதயம், நீலகணட பாடயமம், அபதல் காீமிடம் திரககர் ஆனம் கறறார். ஜஸடஸ் சர்.ட.சதாசிவராவ் ொதாடரபால் ஆஙகில அறிவம் ொபறறார். சான்§È¡ர் ேபசமிடம் எஙகணம் ொசனற ேகளவிச் ொசலவதைதப் ொபரககியம், பலதிற நலகைள விடாத பயினற அறிைவ விசாலபபடததியம் வநதார். அநநாைளப் ொபரமககள் ொபசனட் அமைமயார், மைறமைலயடகள் §À¡ன்§È¡ர் ொதாடரபம் இவைர உயரததியத. இவவிதமாகப் ொபறற ஊறறேம இவைர ஏறறம் ொபறச் ொசயதத. ொவஸல கலாசாைலயிலம், பளளியிலம் தமிழாசிாியராகத் திகழநதார். 1917-இல் ொபசனைடயம் அவரத இர கணகளான அரணேடல், வாடயாைவயம் ைகத ொசயதத அரச. உடேன அரசியலல் ஈடபடட, ேதசபகதன் இதழாசிாியராகி, ேவகமிகக தமிழ் எழததால் மககைளச் சிநதிககவம் சீறி எழவம் தணடனார். அடககமைறைய எதிரதத §¸¡கேல மணடபததில் திவான் பகதர் ேகசவப் பிளைள தைலைமயில் திராவிடரம் காஙகிரசம் எனற தைலபபில் ேபசினார். இதேவ இவரத அரசியலகனனிபேபசச.ொசனைனயில் மகாசன சஙகம் §¾¡னறியத. அதன் தஞைச மாநாடடல் ‘இனிஎஙகம் எவரம் தமிழிேலேய ேபசேவணடம்’ எனற தீரமானதைதக்ொகாணரநதார். இநத ொமாழிப் பரடசி காரணமாக அவைரப் பரடசி வரர் எனப்பகழநதனர். அமமாநாட ஈ§Ã¡டடல் கடய§À¡த ொபாியார் ஈ.ேவ.ரா ொதாடரபஏறபடடத. சாத அசசககடம் நிறவி நவசகதி வார இதைழ 20-10-1920-இல்ொதாடஙகினார். ேதசபகதிக் கனைல மடடனார். தமிழாரவதைதப் ொபாஙகச்ொசயதார். 1940 வைர 20 ஆணடகள் அபபததிாிைகைய நடததினார்.இநதியாவிேலேய மதனமதல் 1918-இல் ொசனைனயிலதான்ொதாழிறசஙகம் ஏறபடடத. அதில் சநதரனாாின் பஙக ொபாித. §À¡லஸ் சஙகம்,அசசகத் ொதாழிலாளர் சஙகம், இரயிலேவ ொதாழிலாளர் சஙகம் §¾¡னறக்காரணமானார். அரசியலலம் ொதாழிலாளாியககததிலம் இவரத ொபரம் பகதிவாழகைக கழிநதத. 9-7-1926-இல் அரசியைலத் தறநதார். இவரத அரசியல் கரதிலகர். சமயத் ொதாணடன் நிைலயமாக நிலவவத இவர் §¾¡றறிய பாலசபபிரமணிய பகத ஜனசைப. மாதர் சஙகம், ைகமைமப் ொபணகள் கழகம், கணிைகயர் நலம் கரதம் நாகபாசததார் சஙகம் மதலயைவ §¾¡னறச் ொசயதார். இளைம மணம் ஒழிகக வநத சாரதா ம§º¡தாவகக எழததாலம் ேபசசாலம் ஊககம் தநதார். இவர் பணிகடொகலலாம் மகடமாக அைமவத தமிழபபணி. 6
 7. 7. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ2 . திர.வி.க.வின் பைடபபகள் இவர் நடததிய இரணட இதழகள் ேதசபகதன், நவசகதி ஆகியன. இயறறிய நலகள் மனித வாழகைகயம் காநதியடகளம், ொபணணின் ொபரைம அலலத வாழகைகத் தைண, சீரதிரததம் அலலத இளைம விரநத, மரகன் அலலத அழக, ைசவததிறவ, தமிழதொதனறல் (ொசாறொபாழிவகள்), தமிழச் §º¡ைல (பததிாிைகத் தைலயஙகஙகள்), ேமைடத் தமிழ் (ேமைடப் ேபசசகள்), அரளேவடடல் (ொசயயள் நல்) ஆகியைவ. இவரத உைரநைட சினனஞசிற ொதாடரகள், வினாவிைட, வியங்§¸¡ள், வியபபத் ொதாடரகள், அடககத் ொதாடரகள், பதசொசாலலாககம், உவைம, உரவகம் §À¡னறவறைறக் ொகாணட தனிததனைமயம் எளிைமயம் ொகாணட விளஙககிறத. பதிய உைரநைடயின் தநைத எனறம் தமிழ் ேமைடப் ேபசசின் தநைத எனறம் இவர் §À¡றறப் ொபறகிறார். ொபாதைமக் கரததகைளயம் காலததகக ஏறற பதைமக் கரததகைளயம், தமிழநாடடல் ொதனறலாய் அளளித் ொதளிததார். தமிழாசிாியராய் இரநத பததிாிைக ஆசிாியராயப் பகழ் ொபறற, அரசியல் தைலவராய் விளஙகி, ொதாழிலாளர் தைலவராயச் சிறபபறறப் படபபடயாய் வளரசசி கணடவர். திர.வி.க. ஐமபத அாிய நலகைள எழதியளளார். "ேபசசப் ொபரமபயலாகவம், எழதத எாிமைலயாகவம், ொசயதிததாள் சிறபியாகவம் ஒளிரநதார். அவர் தமிழநாடடக் காநதியாகவம், தமிழககம் தமிழ் எழததாளரகளககம் தநைதயாகவம், ொதாழிலாளரகளககத் தாயாகவம் விளஙகினார்" எனற கலகி பாராடடயளளார்.3 . சாதைனயம் §À¡தைனயம் திர.வி.க. ஒர சகாபதம் ; பலகைலக் கழகம், மனொறழததச் சான்§È¡ர், ஆனற எழததாளர், அரவிப் ேபசசாளர், ேதரநத சிநதைனயாளர், பணபாரநத பததிாிைகயாளர், உைரயாசிாியர், ொமாழிொபயரபபாளர், கவிஞர், இைறததிரபபணியம் தமிழப் ொபாறபணியம் நாடட நறபணியம் ஆறறிய நலலார். தமிழ் மனிவர், தனகொகன வாழாப் பிறரகொகன மயலம் ேபரரள் ொநஞசம் உைடயவர். எலலாரககம் எழததநைட ேவற, ேபசசநைட ேவற. இநத இரேவற நைடையயம் ஒனறாககிப் பதிய§¾¡ர் நைட பைடததவர். வாழைவேய ேபசசம் எழததமாக ஆககிக் ொகாணடவர் இவர். இதனாலதான் படதத அறிவாளிகளம் ஏடறியாத் ொதாழிலாளிகளம் இவரால் ஒரேசரக் கவரபபடடனர். அடககனற வாைழயாகத் §¾¡னறிய 7
 8. 8. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ கலகியம் ம.வரதராசனாரம் இவரகக வாாிசகளாவர். அதனாலதான் கலயாண சநதரனாாின் மதல் ஈொரழதைதயம் தன் ொபயாின் மதொலழதைதயம் கல்+கி = கலகி என ைவததக் ொகாணடார் இரா.கிரஷணமரததி (கலகி). தாம் நடததிய ஏடகளில் திர.வி.க. காநதியடகளின் ஆஙகிலதைத அழகம் ஆழமம் கைறயாத அபபடேய ொபயரததளளார். காநதி இவைரப் ‘ொபயரபபாளர்’ எனேற அைழபபார். இவரத நறறாணட விழாவிைன 1984 ஆம் ஆணட ஏபரல் மாதம் தமிழநாட அரச தஞைசயில் ொகாணடாடயத. 4 . தன் வரலாற தன் வரலாறறில் இவரத ‘வாழகைகக் கறிபபகள்’ ஒரைமல் கல். அத பதவைக இலககியததிறகப் பதொதாளி தநதத. பிரயாணம் எனற ொசாலலககச் ‘ொசலவ’ எனம் ொசாலைலப் பயனபடததி நிலவச் ொசயத ொபரைமயர். திர.வி.க., திர.வி.க. தமிழ் எனற அைழககம் வணணம் பதவைக நைடயிைனத் §¾¡றறவிததவர். தம் வாழகைக நிகழசசிகைள, அனபவஙகைள, கலநத ொகாணட இயககஙகைள, சநதிதத மனிதரகைளப் பறறி 800-கக அதிகமான பககஙகளில் வாழகைகக் கறிபபககளாகத் ொதாகததத் தநதளளார். §¾¡றறவாய், §º¡திடம், கழநைதைம, பளளிபபடபப, பிளைளைம, கலவி எனப் பதினாற அததியாயஙகளில் வாழகைகக் கறிபபககைளத் தநதளளார். ‘நலலன ொகாணடம், தீயன விலககியம் மறறவர் வாழவதறக என் வாழகைகக் கறிபபகள் ஓரளவிலாதல் தைணபாியம் எனனம் நமபிகைக இைத எழதமாற உநதியத’ - இததான் திர.வி.க.வின் §¿¡ககம்.தைலபபம் தைணத் தைலபபம் தைணததைலபப 3 : ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் வாழகைக வரலாற பிறபப பல ஆககிய நலகள் நிைலபபணிகள் 8
 9. 9. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ ேதவேநயப் பாவாணர் (Devaneya Pavanar) (7.2.1902- 15.1.1981) மிகசசிறநத தமிழறிஞரம், ொசாலலாராயசசி வலலநரமாவார். இவர் 40 ககம் ேமலான ொமாழிகளின் ொசாலலயலபகைளக் கறற மிக அாிய சிறபபடன் ொசாலலாராயசசிகள் ொசயதளளார். மைறமைல அடகளார் வழியில் நினற தனிததமிழ் இயககததிறக அடமரமாய் ஆழேவராய் இரநத சிறபபாக உைழததார். இவரைடய ஒபபாிய தமிழறிவம் பனொமாழியியல் அறிவம் கரதி, சிறபபாக ொமாழிஞாயிற ேதவேநயப் பாவாணர் எனற அைழககப் படடார்.ேதவேநயாின் வாழகைக வரலாறைற பாவாணர் எனனம் தைலபபில் இரா.இளஙகமரன் நலவடவில் எழதியளளார். இநநல் 2000 ல் ொவளிவநதத.ேதவேநயப் பாவாணாின் மகன் ேத. மணி தம் தநைதயாாின் வாழகைகவரலாறைற பாவாணர் நிைனவைலகள் எனனம் தைலபபில் 2006 ல் ஒர நலாகஎழதியளளார்.1 . ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் பிறபபேதவேநயர் அவரகள் 1902 ஆம் ஆணட ொபபரவாி 7 ஆம் நாள் ொவளளிககிழைமமாைல 6 மணிகக ஞான மததனார் எனனம் கணககாயரககம், அவர்இரணடாம் மைனவியாகிய பாிபரணம் எனனம் கணககாயசசியரககம் பததாவதமகவாகவம் நானகாவத மகனாகவம் பிறநததாக திரொநலேவல மாவடடததில்உளள சஙகர நயினார் §¸¡விலல் பதிவ ொசயயபபடடளளத. ேதவேநயாின்தநைதயார் ஞானமதத §¾¡ககச (Stokes) அவரகைள கிறிஸதவ மத கரவானவர்ஒரவர் எடதத வளரதத வநதளளார். ஞானமதத §¾¡ககசவின் ொபற்§È¡ர்மததசாமி, திரவாடட. வளளியமமாள் இரவரம் ேதாககச அவரகளின்மாளிைகயில் காவலரகளாக பணியாறறி வநதளளனர். அவரகைளகிறிததவரகளாககி தம் ொபயைரயம் சடட உளளார்.2 . படபபம் பல நிைலபபணிகளம் • வட ஆரககாட மாவடடம் ஆமபாில் மதத அககாளின் ேபணலல் மிசவாி உலததாின் ஊழிய நடநிைலப் பளளியில் எடடாம் வகபப வைர படபப. • பாைளயங்§¸¡டைடத் திரசசைப ஊழியக் கழக உயரநிைலபபளளியில் IV, V, VI ஆம் படவஙகள் (இநநாளில் 9, 10, 11 ஆகிய வகபபகள்) பயிலல் - இககாலகடடம் [மகைவ (இராமநாதபர) மாவடடம் மறமப எனனம் சீ§Â¡ன் மைலயில் உயரதரபபளளி ஒனைற உரவாககி அதன் தாளாளராக இரநத) யங் எனபவர் பணவதவி ொசயதார்; பின் சீ§Â¡ன் மைல உயரதரபபளளியிேலேய மதல் படவ ஆசிாியராக ேசரதல். • 1922 - ஆமபர் உயரநிைலபபளளியில் உதவித் தமிழாசிாியராகப் பணிவயரவ. • 1924 - மதைரத் தமிழசசஙகப் பணடததேதரவில் அவவரடம் ேதரசசி 9
 10. 10. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ ொபறற ஒேரொயாரவர் ேதவேநயர் எனற சிறபப. • 1925 - ொசனைன வரைக; பிரமபர் கலவல கணணன் ொசடட உ.நி.பளளி, திரவலலகேகணி ொகலலட் உ.நி.பளளி, தாமபரம் கிறிததவககலலாி உ.நி.பளளி ஆகியவறறில் உதவித் தமிழாசிாியராகவம் தமிழாசிாியராகவம் பணி பாிதல். • 1926 - திரொநலேவல ொதனனிநதிய தமிழசசஙகத் தனிததமிழப் பலவர் ேதரவில் அவவாணட ேதரசசியைடநத ஒேரொயாரவர் ேதவேநயேர. • ொசனைனப் பலகைலககழக விததவான் ேதரவ, B.O.L. எனனம் கீழநிைலத் ேதரவிலம் ொவறறி ொபறதல்; • மனனாரகட பினேல கலலாி உயரநிைலபபளளியில் ஆறாணட பணி; இககாலகடடததில், இராச§¸¡பாலர் எனபவாிடம் மைறயாக இைச பயிலல்; ொசநதமிழச் ொசலவி இதழில் ஒபபியல் ொமாழியாராயசசி எனற தைலபபில் மதல் கடடைர ொவளியிடபபடதல். • திரசசி பிசப் ஈபர் உயரநிைலபபளளியில் ஒனபத ஆணடகள் (1934-1943) பணி. 1940 இல் ஒபபியன் ொமாழிநல் ொவளியிடதல்.[1]3 . ேதவேநயர் ஆககிய நலகள் 1. இைசததமிழ் கலமபகம் (1966) 303 இைசபபாககைளக் ொகாணட நல் 2. இயறறமிழ் இலககணம் (1940) 148 பககஙகள் 3. உயரதரக் கடடைர இலககணம் (1950) 284 பககஙகள் 4. உயரதரக் கடடைர இலககணம் இரணடாம் பாகம் (1951) 251 பககஙகள் 5. ஒபபியனொமாழி நல் (1940) 378 பககஙகள் 6. கடடாய இநதிக் கலவி கணடனம் (1937) இைசபபாடலகள் 35 ொகாணடத. பககஙகள் 33 7. இநதியால் தமிழ் எவவாற ொகடம்? (1968) 89 பககஙகள் 8. கடடைர கசடைற எனனம் வியாச விளககம் (1937) 84 பககஙகள் 9. கடடைர வைரவியல் எனனம் இைடததரக் கடடைர இலககணம் (1939, 1952) 160 பககஙகள் 10. கிறிததவக் கீரததனம் (1981?) 25 இயறபாககள், 50 இைசபபாககள் ொகாணடத 11. சிறவர் பாடல் திரடட (1925) கைத, விைளயாடட ைகேவைல பறறிய 29 பாடலகள் ொகாணடத 12. சடட விளககம் அலலத அடபபைட ேவரசொசால் ஐநத (1943) 104 பககஙகள் 13. ொசனைன பலகைலக் கழகத் தமிழகராதியின் சீரேகட (1961) 46 பககஙகள் 14. ொசாலலாராயசசிக் கடடைரகள் (1949) 120 பககஙகள் 15. தமிழ் இலககிய வரலாற (1979) 326 பககஙகள் 16. தமிழ் நாடட விைளயாடடககள் (1954) 144 பககஙகள் 17. தமிழ் வரலாற (1967) 319 பககஙகள் 18. தமிழர் திரமணம் (1956) 96 பககஙகள் 19. தமிழர் மதம் (1972) 200 பககஙகள் 20. தமிழர் வரலாற (1972) 382 பககஙகள் 10
 11. 11. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ 21. தமிழின் தைலைம நாடடம் தனிசொசாறகள் (1977) ொசநதமிழச் ொசலவியில் வநத கடடைரகளின் ொதாகபப (தனி நல் அலல) 22. திராவிடததாய் (1944, 1956) 112 பககஙகள். மனனைர, மைலயாளம், கனனடம், தள, மடவ ஆகிய 6 பாகமைடயத. 23. திரககறள் தமிழ் மரபைர (1969) 812 பககஙகள் ொகாணடத. 24. ொதாலகாபபியக் கறிபபைர (1944) (நிைறவ ொபறாத நல்) 25. பணைடத் தமிழ் நாகாிகமம் பணபாடம் (1966) 240 பககஙகள் 26. பழநதமிழராடசி (1952) 170 பககஙகள. 27. மணணிலவிண் அலலத வளளவர் கடடடைம (1978) 250 பககஙகள் 28. மதலதாயொமாழி அலலத தமிழாககவிளககம் (1953) 344 பககஙகள். கறிபொபாலக் காணடம், சடொடலக் காணடம் என இர பகதிகள் ொகாணடத 29. வடொமாழி வரலாற (1967) 350 பககஙகள் ொகாணடத. 30. வணணைண ொமாழி நலன் வழவியல் (1968) 122 பககஙகள். 31. ேவறொசாற் கடடைரகள் (1973) 298 பககஙகள். 32. The Primary Classical Language of the World (1966) 312 பககஙகள் 33. The Lemurian Language and its Ramifications (1984) 400 பககஙகள் (ொவளியட ொதாியவிலைல) 34. இைசயரஙக இனனிைசக் §¸¡ைவ (1969) இைசபபாடலகள் 34 உள. 31 பககஙகள். 35. என் அணணாமைல நகர் வாழகைக (1988) பதிபபாசிாியர் ேபரா. க.பஙகாவனம். பககஙகள்?? 36. கடடைர எழதவத எபபட? 36 பககஙகள் 37. கடதம் எழதவத எபபட? (1984) 36 பககஙகள் 38. ொசநதமிழ் ொசாறபிறபபியல் ேபரகர மதல - மதன் மணடலம்- மதறபகதி (1985) 574 பககஙகள். 39. பாவாணர் பாடலகள், பாவாணர் பலேவற காலஙகளில் இயறறிய 320 ககம் ேமலான பாடலகைள ொதாகபபசிாியர் இரா. இளஙகமரன் ொதாகதத. 40. பாவாணர் மடலகள், பாவாணாின் கடதஙகள் சமார் 600 ஐத் ொதாகதத 1988 ல் ொவளியானத. ொதாகபப. இரா. இளஙகமரன். இடபணி¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸Ùì¸¡É À¾¢¨Ä ±Ø¾¢ §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸.§ ¸ûÅ ¢ 1 மைறமைல அடகளின் ‘அறிவைரக் ொகாதத’ எனம் கடடைர நலல் ஏேதனம் ஒர கடடைரைய ¬Ã¡öóÐ ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø À¨¼òÐ க் §¸¡ôÀ ¢Ä¢Î¸.§ ¸ûÅ ¢ 2 11
 12. 12. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ இயககம் உரவாககியதறகான ¬Ã¡öóÐ ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø À¨¼òÐ க் §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் தனிததமிழப் ேபாியககமாக தமிழரகளின் ொநஞசஙகளிேல ேவரனறி வளர்žüÌ ஆறறியத் ொதாணடைன பலேவற மலஙகளிலரநத ஆயநத மனற பககஙகளகக மிகாமல் கடடைர எழதக ேமற்§ ¸¡ள் நலகள்• இரா. இளஙகமரன், ேதவேநயப் பாவாணர் (பாவாணர் வரலாற), ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், 522, ட.ட.ேக சாைல, ொசனைன-18, பதிபபாணட 2000, ொமாததம் 324 பககஙகள்• ேத. மணி, பாவாணர் நிைனவைலகள் பாவாணர் அறககடடைள ொவளியட (43 ஆ, கதவஎண் 4, மனசாமி ொதர, விரகமபாககம், ொசனைன 600 092), பககம் 344.• இநதிய இலககியச் சிறபிகள் - இரா. இளஙகமரன் - சாகிததிய அககாொதமி 2002, 2007 - பக். 17 லரநத• பலவர் இரா இளஙகமரன், தமிழ் மைல - மைறமைல அடகள், திரொநலேவல ொதனனிநதிய ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், ொசனைன-8, 2 ம் பதிபப 1992 (மதல் பதிபப 1990). பக். 1 - 112. 12
 13. 13. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ இயககம் உரவாககியதறகான ¬Ã¡öóÐ ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø À¨¼òÐ க் §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் தனிததமிழப் ேபாியககமாக தமிழரகளின் ொநஞசஙகளிேல ேவரனறி வளர்žüÌ ஆறறியத் ொதாணடைன பலேவற மலஙகளிலரநத ஆயநத மனற பககஙகளகக மிகாமல் கடடைர எழதக ேமற்§ ¸¡ள் நலகள்• இரா. இளஙகமரன், ேதவேநயப் பாவாணர் (பாவாணர் வரலாற), ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், 522, ட.ட.ேக சாைல, ொசனைன-18, பதிபபாணட 2000, ொமாததம் 324 பககஙகள்• ேத. மணி, பாவாணர் நிைனவைலகள் பாவாணர் அறககடடைள ொவளியட (43 ஆ, கதவஎண் 4, மனசாமி ொதர, விரகமபாககம், ொசனைன 600 092), பககம் 344.• இநதிய இலககியச் சிறபிகள் - இரா. இளஙகமரன் - சாகிததிய அககாொதமி 2002, 2007 - பக். 17 லரநத• பலவர் இரா இளஙகமரன், தமிழ் மைல - மைறமைல அடகள், திரொநலேவல ொதனனிநதிய ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், ொசனைன-8, 2 ம் பதிபப 1992 (மதல் பதிபப 1990). பக். 1 - 112. 12
 14. 14. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ இயககம் உரவாககியதறகான ¬Ã¡öóÐ ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø À¨¼òÐ க் §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் தனிததமிழப் ேபாியககமாக தமிழரகளின் ொநஞசஙகளிேல ேவரனறி வளர்žüÌ ஆறறியத் ொதாணடைன பலேவற மலஙகளிலரநத ஆயநத மனற பககஙகளகக மிகாமல் கடடைர எழதக ேமற்§ ¸¡ள் நலகள்• இரா. இளஙகமரன், ேதவேநயப் பாவாணர் (பாவாணர் வரலாற), ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், 522, ட.ட.ேக சாைல, ொசனைன-18, பதிபபாணட 2000, ொமாததம் 324 பககஙகள்• ேத. மணி, பாவாணர் நிைனவைலகள் பாவாணர் அறககடடைள ொவளியட (43 ஆ, கதவஎண் 4, மனசாமி ொதர, விரகமபாககம், ொசனைன 600 092), பககம் 344.• இநதிய இலககியச் சிறபிகள் - இரா. இளஙகமரன் - சாகிததிய அககாொதமி 2002, 2007 - பக். 17 லரநத• பலவர் இரா இளஙகமரன், தமிழ் மைல - மைறமைல அடகள், திரொநலேவல ொதனனிநதிய ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், ொசனைன-8, 2 ம் பதிபப 1992 (மதல் பதிபப 1990). பக். 1 - 112. 12
 15. 15. BTM 3106 ¾Á ¢ ú¦Á¡Æ ¢ வளமம் ¾ ¢ ÈÓõ இயககம் உரவாககியதறகான ¬Ã¡öóÐ ²üÈ ÅâÀ¼ì ¸ÕŢ¢ø À¨¼òÐ க் §¸¡ôÀ¢Ä¢Î¸. ொமாழிஞாயிற ேதவேநயபபாவாணர் தனிததமிழப் ேபாியககமாக தமிழரகளின் ொநஞசஙகளிேல ேவரனறி வளர்žüÌ ஆறறியத் ொதாணடைன பலேவற மலஙகளிலரநத ஆயநத மனற பககஙகளகக மிகாமல் கடடைர எழதக ேமற்§ ¸¡ள் நலகள்• இரா. இளஙகமரன், ேதவேநயப் பாவாணர் (பாவாணர் வரலாற), ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், 522, ட.ட.ேக சாைல, ொசனைன-18, பதிபபாணட 2000, ொமாததம் 324 பககஙகள்• ேத. மணி, பாவாணர் நிைனவைலகள் பாவாணர் அறககடடைள ொவளியட (43 ஆ, கதவஎண் 4, மனசாமி ொதர, விரகமபாககம், ொசனைன 600 092), பககம் 344.• இநதிய இலககியச் சிறபிகள் - இரா. இளஙகமரன் - சாகிததிய அககாொதமி 2002, 2007 - பக். 17 லரநத• பலவர் இரா இளஙகமரன், தமிழ் மைல - மைறமைல அடகள், திரொநலேவல ொதனனிநதிய ைசவ சிததாநத நறபதிபபக் கழகம், ொசனைன-8, 2 ம் பதிபப 1992 (மதல் பதிபப 1990). பக். 1 - 112. 12

×