Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proformahubetnik

973 views

Published on

Hubungan etnik

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

Proformahubetnik

  1. 1. Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan KepujianNama Kursus Hubungan Etnik (Ethnic Relations)Kod Kursus WAJ3106Kredit 2(2+0) - 1Jam Kuliah & 1Jam TutorialJam Kontak 30 jam (15 Minggu)Bahasa Bahasa MelayuPengantarPrasyarat TiadaSemester 3Hasil 1. Menjelaskan pluraliti budaya, masyarakat dan kumpulan etnik.Pembelajaran 2. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik. 3. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. 4. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. 5. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik.Sinopsis Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics relations, Malay pluralistic society, economic development in ethnic relation in Malaysia, politics development in ethnic relation in Malaysia, constitution in ethnic relation in Malaysia, religion and ethnic relation, challenges and enhancement of ethnic relation in Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation.
  2. 2. Tajuk Kandungan Jam 1 Hubungan Etnik di Malaysia 1  Latar belakang - Pengenalan - Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969  Kepentingan hubungan etnik 2 Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 3 Konsep Masyarakat  Etnik, etnisiti dan etnosentrisme  Ras, rasisme, prejudis, stereotaip dan diskriminasi Konsep Budaya  Kebendaan  Bukan kebendaan  Ciri-ciri budaya Konsep Perpaduan dan Integrasi  Segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi 3 Masyarakat Pluralistik Alam Melayu 5  Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik  Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu  Zaman pluraliti - Kesultanan Melayu Melaka - Penjajahan - Selepas merdeka: politik, ekonomi, dan pendidikan 4 Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik 7 di Malaysia  Modenisasi - Eropah - Luar Eropah - Malaysia  Hubungan etnik dalam konteks modenisasi di Malaysia  Acuan ekonomi Malaysia  Ciri-ciri etnik dalam konteks majoriti demografi, politik dan ekonomi  Pembangunan lima tahun  Isu-isu utama ekonomi - Agihan kekayaan negara, membasmi kemiskinan, penyusunan semula masyarakat - Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Negara dan Dasar Wawasan Negara dan hubungan etnik
  3. 3. Tajuk Kandungan Jam 5 Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di 2 Malaysia  Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia  Kerjasama politik dan hubungan etnik 6 Perlembagaan dalam Konteks Hubungan Etnik di 4 Malaysia  Konsep perlembagaan  Sejarah penggubalan perlembagaan - Perlembagaan Malayan Union - Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum - Perlembagaan Kemerdekaan 1957 - Perlembagaan Malaysia 1963  Unsur-unsur dalam perlembagaan - Bahasa Kebangsaan - Agama Persekutuan - Pemerintahan beraja - Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak - Kedudukan kaum Lain 7 Agama dan Hubungan Etnik 3  Agama Islam dan agama-agama lain di Malaysia  Pendekatan Islam Hadhari - konsep - tujuan - prinsip  Asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama 8 Cabaran dan Pemupukan Hubungan Etnik di Malaysia 3  Cabaran dan implikasi - Cabaran politik, sosial, ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia - Cabaran globalisasi - Implikasi kepada hubungan etnik  Pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia: - persefahaman - bekerjasama - persaudaraan - kemesraan - budaya ziarah menziarahi - hormat menghormati
  4. 4. Tajuk Kandungan Jam 9 Hubungan Etnik: Peranan Kerajaan dan Masyarakat 2  Peranan masyarakat - Integrasi nasional - Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara - Pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara - pendekatan-pendekatan lain dalam bidang politik, ekonomi dan sosial  Peranan kerajaan - Rukun Negara - Dasar Ekonomi Baru - Dasar Pembangunan Nasional - Dasar Wawasan Negara - Wawasan 2020 - Dasar Pendidikan Kebangsaan - Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Jumlah 30Pentaksiran Kerja Kursus : 60 % Ujian Akhir Kursus : 40%Rujukan Asas Ahmad Tarmizi b. Talib et al. (2006). Hubungan etnik di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Mansor Mohd Noor, Abdul Rahman Abdul Aziz & Mohamad Ainuddin Iskandar Lee. (2006). Hubungan etnik di Malaysia. Malaysia: Prentice Hall. Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Modul hubungan etnik. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara. Zaid Ahmad et al. (2006). Hubungan Etnik di Malaysia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.Rujukan Andaya, B & Andaya, L. (2001). A History of Malaysia (2nd ed.) Honolulu:Tambahan University of Hawaii Press. Cheah Boon Keng (2002). Malaysia: The making of nation. Singapore: ISAS. Francis Lok Kok Wah & Khoo Boo Teik. (2002). Democracy in Malaysia: Discourses and practices. London: NIAS-Curzon Press. Ibrahim, Zawawi (ed). (1998). Cultural contestations: Mediating identities in a changing Malaysian society. London: ASEAN Academic Press. Mohd Aris Hj. Othman. (1983). Perkembangan Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti. S. Ahmad Hussein et al. (1996). Penyelarasan dalam federalisme Malaysia: Kewangan, tanah dan hal-ehwal Islam. Penang: USM. Syed Mohamad Naquib Al-Attas. (1972). Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: UKM.

×