Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologjia me TIKTeknologjia me TIK
Prof. Nexhmi MustafaProf. Nexhmi Mustafa
Punoi: Magribe AvdyliPunoi: Magribe Avdyli
Sistemi kompjuterik
Siç, dihet sistemi kompjuterik paraqet një pajisje elektronike e
cila shërben për ruajtjen, përpunimin...
Shtëpiza
Shtëpiza e kompjuterit
përmban këta komponentë
bazikë të kompjuterit:njësia
qëndrore(CPU) ose
procesori, kujtesën...
Pllaka amë (motherboard)
Pllaka amë përmban të gjitha
komponentët e nevojshëm
të kompjuterit siç është
njësia qendrore (CP...
HardueriHardueri
Njësit hyrëseNjësit hyrëse Njësit dalëseNjësit dalëse
NjësitNjësit
hyrse dhehyrse dhe
dalësedalëse
Njësit...
Njësit hyrëse
Tastiera shfrytëzohet për të
futur të dhënat dhe për
komandim me kompjuterin,
dhe është pajisja hyrëse
më e ...
Pajisjet harduerike të grupuara
Njësit dalëse
Monitori(ekrani) përdoret për
të paraqitur informacionet
që merren nga softueri I
kompjuterit.
Në informatik...
Njësia qendrore
CPU (central
procesor unit)
ALU (njësia
aritmertikore-logjike)
RAM
(kujtesa punuese)
Njësia qendrore
Të gjitha informatat duhet të futen
nga jashtë. Futja e këtyre
informatave bëhet përmes
pajisjeve hyrëse. ...
Kujtesa RAM
Kujtesa – RAM
Kujtesa RAM shërben për
të vendosur përkohsisht
programet dhe të dhënat
në të. Në rast të shkymj...
Kujtesa ROM
Është kujtesë nga e cila
vetëm mund të lexohet. Kjo
kujtesë është kujtesë
parmanente e programuar
gjatë prodhi...
Viruset
Virusi është një program i vogël i cili është në gjendje të shumëzohet e të
shpërndahet nëpër funksionet e caktuar...
Sistemi operativ
Ndarja e ikonaveNdarja e ikonave
Ikona të programeveIkona të programeve
të ndryshmetë ndryshme
Ikona të dokumenteveIkona t...
My Computer
Përdoret për të shfletuar
përmbajtjen e disqeve e
disketavedhe CD-ROM-
ëve, konfigurimin e
kompjuterit, lidhje...
Systemi Properties
Dritarja System Properties
përmban një numër të
madh të faqëve, të cilave u
prin faqja General. Në këtë...
Recycle bin
Përdoret për të shfletuar
përmbajtjen e fajllave dhe
folderëve të cilët për
çfarëdo arsy i ka fshirë
shfrytëzu...
Paraqet folderin në të cilin
ruhen të gjitha dokumentet
personale.
Paraqet programin i cili ka
të bëjë me të gjitha
veprim...
Menyja start
Shtypim mbi opsionin Start hap menynë e startit, nga e cila
mund të kryhen shumë punë me kompjuter,përfshirë ...
My Documents- Hap folderin My Documents, në të cilin ruhen
dokumentet personale, që mund të jenë të llojeve të
ndryshëm
My...
Control Panel- Mundëson konfigurimin e parametrave të
ndryshëm të punës me kompjuter, instalimin dhe çinstalimin
e program...
Kur ndonjë prej programeve përdoret shumë shpesh egziston mundësia
që të startohet automatikisht kur hapet kompjuteri. E p...
Kërkimi i dokumenteve
Gjatë punës me dokumente të ndryshme, është shumë e mundshme të
kemi harruar adresën e ndonjë dokume...
Ekzekutimi i programeve me
komandën Run
Windowsi ofron edhe një mundësi tjetër për hapjen e
programeve, dokumenteve ose We...
Krijimi i shortcut-eve
Që të kursejmë kohën dhe përpjekjet për gjetjen dhe
ekzekutimin e programeve ose dokumenteve të ndr...
Fshirja e ikonave nga desktopi
Ikonat e tilla do t’i fshijmë nga desktopi duke përdorur menyrën
e përkohshme, përkatësisht...
Ikonat e vendosura në desktop mund të jenë te pozicionuara në
mënyrë të rregullt, sa të renditen sipas një rrjeti të
paduk...
Stili klasik i menysë Start
Shfrytëzuesit të cilët pë çfarëdo arsyje janë të interesuar të
punojnë në stilin klasik të men...
Shkymja e kompjuterit
Stand By – Zgjidhet atëher kur
duam që kompjuteri të shkojë
në gjendjen e kursimit të
energjisë. Ësh...
Veprimet me dritare
Minimize – Minimizon dritaren
në madhësi të dritares.
Maximize – Mundëson
maksimizimin e dritares
ose ...
Shiriti i veglave
Back – Mundëson kthimin mbrapa.
Forward – Mundëson kalimin për një hapa
më përpara.
Search – Mundëson kë...
Dritaret mund të rregullohen në disa mënyra, varësisht nga
dëshira e shfrytëzuesit.Këto veprime kryhen duke përdorur
opsio...
Organizimi i dritareve në formë vertikale
Organizimi i dritareve në formë horizontale
Operacionet me fajlla dhe foldera
Puna me fajlla dhe foldera mbështetet në rend të parë në
opsionet e menyve, të cilat jan...
File
Paraqet opsionin i cili ka të bëjë me të gjitha aspektet e
veprimtarive me fajlla.Në raste kur është zgjedhur ndonjë
...
Open
Hap dritaren e ikonës së zgjedhur.
Explore
Hap programin Windows Explorer, i cili shpalos dritaren e
ikonës përkatëse dhe përveç shfletimit të përmbajtjes, i...
Send to
Mundëson dërgimin e ikonës përkatëse në adresat të cilat janë
pjesë të nënmenysë së vet. Shumë shpesh përdoret ops...
New
Mundëson hapjen e Folderit të ri ose hapjen e programeve që i
ka nënmenynë e vet. Ikona e këtij folderi është e zbrazë...
Properties
Mundëson shfletimin e
karakteristikave të ikonës
përkatëse. Faqja general e
dritares së këtij opsioni
ofron shu...
Edit
Ka të bëjë me lëvizjen e
fajllave dhe të folderave,
kopjimin e tyre etj.
Menyja e këtij opsioni
përbëhett nga: Undo, ...
Zgjedhja (selektimi) e ikonave
Copy itemes
Move items
Select All
Ka te bëjë me zgjedhjen e të
gjitha ikonave të dritares.
View
Ka të bëjë me rregullimin e parametrave të ndryshëm, të cilët
rregullojnë pamjen e fajllave,folderave, shiritit të ve...
Status Bar
Mundëson vendosjen e shiritit të statusit i cili vendoset në fund
të dritares.
Explorer Bar
Mundëson shfletimin e përmbajtjes së dritares në mënyra të
ndryshme, në sistem të dy kornizav. Në vete përmba...
Choose Details
Mundëson zgjedhjen e detajeve të fajllave, të cilat do të
paraqiten në rastet kur zgjidhet opsioni Details....
Favorites
Mundëson regjistrimin dhe organizimin e fajllave, foldereve,
WEB faqeve etj, të cilat janë me interes të veçantë...
Tools
Ka të bëjë me mapimin e
disqeve të rrjetit (Map
Network Drive) dhe
shkymje të diqeve të rrjetit
(Disconet Network Dr...
Help
Ofron ndihmën e Windowsit për të gjitha problemet, që paraqiten
gjatë punës me të. Në fushën Search shënohet pyetja e...
Control Panel
Control panel aktivizohet prej dritares së Startit. Dritarja e këtij
programi përmban një numër të madh të i...
Add/Remove Programs
Instalimi dhe largimi i programeve preferohet të bëhët nga ikona
Add/Remove Programs. Kjo punë mund të...
Date/Time
Ikona Date/Time shërben për
vendosjen e datës dhe të
kohës së saktë të sistemit,
në pajtushmëri me zonën
kohore ...
Fotet
W|indowsi ofron një numër të
madh të llojeve të
shkronjave, të cilat njihen
me emrin Fonte. Të gjitha
fontet e insta...
Display
Karakteristikat e ekranit dhe
të desktopit mund të
zgjidhen me ikonën
Display.Dritarja përkatëse
Display Propertie...
Display properties - Desktop
Desktop items
Screen Saver
Faqja Screen Saver
mundëson mbrojtjen e
ekranitn në rastet kur ai
mbetet i kyqur për një kohë
të gjatë, por i...
Appearanace
Shëben për të përcaktuar
pamjen e desktopit të
Windowsit dhe të
komponentëve të tij. Në
këtë rast, me përdorim...
Settings
Kjo faqe shërben për
rregullimin e numrit të
ngjyrave dhe të
rezolucionit ekranit. Për
këtë qëllim përdoren
opsio...
Printers and Faxes
Mundëson qasje në ikonat e
printerëve të instaluar dhe
makinave të Fax-it. Në
dritare mund të ketë më
s...
Keyboard
Dritarja për konfigurimin e
punës me tastierë fitohet
me hapjen e ikonës
Keyboard në Control
Panel. Dritarja e kë...
Mouse
Dritarja për konfigurimin e
punës me miun fitohet me
hapjen e ikonës Mouse në
Control Panel. Dritarja ka
shumë faqe ...
Falemiderit përFalemiderit për
vëmendje.vëmendje.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistemi Kompjuterik

 • Login to see the comments

Sistemi Kompjuterik

 1. 1. Teknologjia me TIKTeknologjia me TIK Prof. Nexhmi MustafaProf. Nexhmi Mustafa Punoi: Magribe AvdyliPunoi: Magribe Avdyli
 2. 2. Sistemi kompjuterik Siç, dihet sistemi kompjuterik paraqet një pajisje elektronike e cila shërben për ruajtjen, përpunimin dhe shpërndarjen e informacioneve. Karakterizohet me pjesën harduerike dhe softuerike të tij. Hardueri përmban komponentët fizikë të sistemit kompjuterik, siç janë: shtëpiza, pllaka amë, pllaka për zgjerim, njësitë e disqëve etj, brenda të cilave ose në të cilat janë kyqur pjesët përbërese të një kompjuteri (njesia qëndrore dhe memoria punuese) dhe pajisjet periferike të tij: monitori, tastiera, miu, shtypësi etj .
 3. 3. Shtëpiza Shtëpiza e kompjuterit përmban këta komponentë bazikë të kompjuterit:njësia qëndrore(CPU) ose procesori, kujtesën, pllakën amë, diskun e ngurtë etj.
 4. 4. Pllaka amë (motherboard) Pllaka amë përmban të gjitha komponentët e nevojshëm të kompjuterit siç është njësia qendrore (CPU), kujtesa(memoria), dhe hapësirat për zgjerim(expansion slots). Pllaka amë është pllakë e stampuar me qarqe elektronike dhe paraqet bazën në të cilën vendoset procesori dhe qarqet elektrike përcjellëse.
 5. 5. HardueriHardueri Njësit hyrëseNjësit hyrëse Njësit dalëseNjësit dalëse NjësitNjësit hyrse dhehyrse dhe dalësedalëse Njësit qëndroreNjësit qëndrore
 6. 6. Njësit hyrëse Tastiera shfrytëzohet për të futur të dhënat dhe për komandim me kompjuterin, dhe është pajisja hyrëse më e shpeshtë e kompjuterit personal. Miu pajisje gjithashtu e rëndësishme hyrëse e kompjuterit është edhe miu(mouse). Miu është pajisje e drejtuar me dorë, e cila mundëson pozicionimin e drejtpërdrejtë në fjalë apo objekte të ekranit të kompjuterit.
 7. 7. Pajisjet harduerike të grupuara
 8. 8. Njësit dalëse Monitori(ekrani) përdoret për të paraqitur informacionet që merren nga softueri I kompjuterit. Në informatikë, Printeri është një pajisje dalese periferike e cila prodhon një kopje (teksti i përhershëm i lexueshëm ose grafikë) e dokumenteve dhe letrave të depozituara në formë elektronike,e cila punon me interkonjuksion dytaktesh super te shpejt,me laser dhe me solarium treadmill,shume te bardhe te qelur.
 9. 9. Njësia qendrore CPU (central procesor unit) ALU (njësia aritmertikore-logjike) RAM (kujtesa punuese)
 10. 10. Njësia qendrore Të gjitha informatat duhet të futen nga jashtë. Futja e këtyre informatave bëhet përmes pajisjeve hyrëse. Njësit hyrëse ekzistojnë edhe pajisjet që shërbejnë për hyrje dhe dalje në të njejtën kohë. Ato janë: Disqet, Disketat, CD-ROM-ët, modemët, kartela e zërit. Pajisjet që e kryejn këtë punë quhen pajisje dalëse. Si pajisje dalëse janë: monitori, printeri, ploteri, altoparlantet etj, Pajisjet Hyrëse Dhe Dalëse Kompjuteri modern është pajisje e ndërlikuar. Përbëhet prej shumë komponenteve të lidhura mes veti.
 11. 11. Kujtesa RAM Kujtesa – RAM Kujtesa RAM shërben për të vendosur përkohsisht programet dhe të dhënat në të. Në rast të shkymjes së kompjuterit të gjitha të dhënat në këte kujtesë zhdukën përgjithmonë. Kapaciteti i kujtesës RAM është esencial për shpejtësin e sistemit(veçanarisht në programin Windows).
 12. 12. Kujtesa ROM Është kujtesë nga e cila vetëm mund të lexohet. Kjo kujtesë është kujtesë parmanente e programuar gjatë prodhimit të saj. Përmbajtja e saj as nuk mund të ndryshojë e as të fshihet. Kjo kujtesë në kompjuterin përsonal përmban programe startuese të kompjuterit. Përpos dy kujtesave të përmendura paraprakisht, ekziston edhe ujtesa e quajtur kesh (CASH) kujtesë e cila paraqet një kujtesë ndihmëse.
 13. 13. Viruset Virusi është një program i vogël i cili është në gjendje të shumëzohet e të shpërndahet nëpër funksionet e caktuara të kompjuterit dhe ta bëje atë që të mos funksionoj normalisht apo ta shkatërroj gjithë sistemin e eksplorimit. Por dëmet mund të jene të ndryshme ka nga ata që sjellin pak dëme si psh ata qe sulmojnë mousin apo tastierën disa të tjerë pengojnë disa programe të funksionojn normalisht por me të rrezikshmit sot janë në gjendje ta fshijnë tërë hard diskun.Shumica e përdoruesve instalojnë antivirusin që të detektojnë dhe eleminojnë virusët. Ekzistojnë dy metoda, të cilat i përdorë një aplikacion antivirusi për të zbuluar virusët. E para, kjo metodë antivirusi përdorët për të detektuar virusët duke përdorur listën e definicioneve të nënshkrimeve të virusit (virus signature definition). Kjo punon duke kontrolluar përmbajtjen e memoriës së kompjuterit, fajllat e ruajtur në disqe të fiksuara ose levizëse (fixed or removable drives) (hard disqe, flopi disqe) dhe duke krahasuar ato fajlla me një bazë të dhënash të “nënshkrimeve” të virusit. Mangësia e kësaj metode të zbulimit është se përdoruesit janë të mbrojtur nga virusët vetëm atëherë kur antivirusi azhurnohet me të dhënat e fundit të definicioneve të nënshkrimeve të virusit. Metoda e dytë përdorë algoritme deduktive (udhëheqëse) (heuristic algorithms) për të zbuluar virusët. Kjo metodë ka aftësi për të zbuluar virusët përmes nënshkrimeve të cilat janë krijuar nga firma e antivirusit. Disa antiviruse janë në gjendje të skanojnë fajllat e hapur, po ashtu edhe fajllat dhe e-mailat të cilët i dërgojmë përmes Internetit. Kjo mënyrë është quajtur si “skanim në qasje (on-access scanning)”. Përdoruesit duhet t`i azhurnojnë rregullisht antivirusët e tyre për të rregulluar “vrimat” e sigurisë. Me azhurnimin e përditshëm të antivirusëve parandaloni kërcnimet, të cilat u kanosën në sistemit tuaj kompjutërik .
 14. 14. Sistemi operativ
 15. 15. Ndarja e ikonaveNdarja e ikonave Ikona të programeveIkona të programeve të ndryshmetë ndryshme Ikona të dokumenteveIkona të dokumenteve të ndryshmetë ndryshme ShortctetShortctet
 16. 16. My Computer Përdoret për të shfletuar përmbajtjen e disqeve e disketavedhe CD-ROM- ëve, konfigurimin e kompjuterit, lidhjen me kompjuterët tjerë etj. Dritarja My Computer hapet duke shtypur një ose dy her mbi ikonën përkatëse, ose shtypur mbi opsionin Open të mënyrës së përëkohshme të ikonës.
 17. 17. Systemi Properties Dritarja System Properties përmban një numër të madh të faqëve, të cilave u prin faqja General. Në këtë faqe, shfrytëzuesi mund të mësojë për versionin e sistemit operativ, personin me emrin e të cilit është regjistruar Windowsi, frekuencën e tekstit të mikroprocesorit dhe llojin e tij dhe për kapacitetin e RAM-it .
 18. 18. Recycle bin Përdoret për të shfletuar përmbajtjen e fajllave dhe folderëve të cilët për çfarëdo arsy i ka fshirë shfrytëzuesi.Pra, përdoret si shportë ku mund të hidhen fajllat, programet ose dokumentet e tjera.
 19. 19. Paraqet folderin në të cilin ruhen të gjitha dokumentet personale. Paraqet programin i cili ka të bëjë me të gjitha veprimet e lidhjes së kompjuterëve në rrjetë.
 20. 20. Menyja start Shtypim mbi opsionin Start hap menynë e startit, nga e cila mund të kryhen shumë punë me kompjuter,përfshirë këtu hapjen e programeve, dokumenteve, konfigurimin e njësive të kompjuterit etj.Disa nga opsionet e kësja menyje mbarojnë me një trekëndësh në të djathtë.Kjo do të thotë se brenda gjenden edhe disa nënmeny.
 21. 21. My Documents- Hap folderin My Documents, në të cilin ruhen dokumentet personale, që mund të jenë të llojeve të ndryshëm My Recent Documents- Regjistron adresat e 15 dokumenteve të fundit që i kemi përdor gjatë punës me kompjuter.Kjo është shumë e nevojshme për përpunimit të dokumenteve për një kohë që i shfryrtësojmë shpeshherë. My Pictures- hap folderin My Pictures në të cilin ruhen fotografitë digjitale, imazhet dhe fajllat grafikë. My Music- Hap folderin My Music në të cilin ruhen fajllat e muzikës. My Computer- Hap dritaren e programit My Computer My Network Places- Ofron qasje për folderët dhe fajllat e kompjuterëve të tjerë të kyçur në rrjetë, dhe ato folderë dhe fajlla që shfrytëzuesit i kanë ofruar si resurse të rrjetës.
 22. 22. Control Panel- Mundëson konfigurimin e parametrave të ndryshëm të punës me kompjuter, instalimin dhe çinstalimin e programeve, kyçjen e kompjuterit në rrjet , kyçjen e shfrytëzuesve të rinjë është pjesë e Windowsit . Set program Access and Defauts- Specifikon programet të cilat mund të qasen nga desktopi, menyja Start dhe lokacionet e tjera . Printers and Faxes -Mundëson kërkimin e dokumenteve. Help And Support -Mundëson sistemin e ndihmës së Windowsit. Search -Mundëson kërkimin e dokumenteve. Run - Mundëson ekzekutimin e programvev të cilat nuk ndodhën në All Programs
 23. 23. Kur ndonjë prej programeve përdoret shumë shpesh egziston mundësia që të startohet automatikisht kur hapet kompjuteri. E për këtë vendoset nënmenyja Startup tek All Programs. Selektohet programi përkatës dhe hapet menyja e përkohshme e tij me tastin e djathtë të miut. Nga kjo meny shtypet opsioni Copy. Pastaj nga menyja e përkohshme e opsionit Sturtup zgjidhet Open . Në këtë mënyrë, hapet dritarja me titull Startup. Hapja automatike e programit
 24. 24. Kërkimi i dokumenteve Gjatë punës me dokumente të ndryshme, është shumë e mundshme të kemi harruar adresën e ndonjë dokumenti. Në këto raste ndihmon opsioni Search i menysë Start.
 25. 25. Ekzekutimi i programeve me komandën Run Windowsi ofron edhe një mundësi tjetër për hapjen e programeve, dokumenteve ose Webfaqeve të ndryshme. Kjo mund të bëhet me komandën Run, e cila ndodhet në menynë Start.
 26. 26. Krijimi i shortcut-eve Që të kursejmë kohën dhe përpjekjet për gjetjen dhe ekzekutimin e programeve ose dokumenteve të ndryshme, ekziston mundësia që të krijojmë shortcut-et e tyre.Merret menyja e përkohshme e desktopit dhe zgjidhet opsioni New – Shortcut. Pas këtij opsioni, paraqitet dritarja me titull Create shortcut. Shtypet opsioni Browse për ta gjetur programin ose dokumentin, short-cutin e të cilit duam ta krijojmë, pastaj shtyper Next, Finish dhe në dekstop do të kemi shortcutin e kërkuar.
 27. 27. Fshirja e ikonave nga desktopi Ikonat e tilla do t’i fshijmë nga desktopi duke përdorur menyrën e përkohshme, përkatësisht opsionin Delete. Pas pak momentesh do të hapet dritarja për të konfirmuar veprimin e ndërmarrë. Në këtë rast, ikona do të vendosët në shportë.
 28. 28. Ikonat e vendosura në desktop mund të jenë te pozicionuara në mënyrë të rregullt, sa të renditen sipas një rrjeti të padukshëm Align to Grid ose renditën në mënyrë automatike me aktivizimin e opsionit Auto Arrange . Gjithashtu ikonat mund të sistemohen edhe sipas emrit, tipit, sasis së të dhënave që përmbajnë etj.
 29. 29. Stili klasik i menysë Start Shfrytëzuesit të cilët pë çfarëdo arsyje janë të interesuar të punojnë në stilin klasik të menysë Start, këtë mund ta bëjnë duke ekzekutuar opsionin Properties të menysë së përkohshme, të marrë nga shiriti i veprimeve në desktop.Në këtë rast hapet dritarja Taskabar and Start Menu Properties, e cila i ka dy mundësi në shiritin e vet të menyve. Zgjidhim për Start Menunë, te e cila mund të zgjidhet dhe konfirmohet opsioni Classic Start Menu.
 30. 30. Shkymja e kompjuterit Stand By – Zgjidhet atëher kur duam që kompjuteri të shkojë në gjendjen e kursimit të energjisë. Është gjendje në pritje dhe me këtë rast kompjuteri nuk i ruan të dhënat e përpunuara në kujtesën e harddiskut. Restart – Zgjidhet atëherë kur për cilindo arsye duhet të ndërpresim dhe të rifillojmë punën njëkohësisht. Turn Off – Paraqet opsionin i cili mundëson ndërprerjen e rregullt të punës me ç’rast Windowsi i paketon të gjithë fajllat e vet dhe e fik kompjuterin
 31. 31. Veprimet me dritare Minimize – Minimizon dritaren në madhësi të dritares. Maximize – Mundëson maksimizimin e dritares ose rikthimin në dimensionet paraprake. Close – Mundëson mbylljen e dritares.
 32. 32. Shiriti i veglave Back – Mundëson kthimin mbrapa. Forward – Mundëson kalimin për një hapa më përpara. Search – Mundëson kërkimin e dokumenteve adresën e të cilëve nuk e dimë. Folders – Mundëson shfletimin e përmbajtjes së dritares në formë të trungut të pemës.
 33. 33. Dritaret mund të rregullohen në disa mënyra, varësisht nga dëshira e shfrytëzuesit.Këto veprime kryhen duke përdorur opsionet e menys së përkohshme, e cila fitohet duke shtypur tastin e djatht, kur tregusi i miut ndodhet në pjesën e lirë të shiritit të veprimeve. Organizimi i dritareve në formë kaskade
 34. 34. Organizimi i dritareve në formë vertikale
 35. 35. Organizimi i dritareve në formë horizontale
 36. 36. Operacionet me fajlla dhe foldera Puna me fajlla dhe foldera mbështetet në rend të parë në opsionet e menyve, të cilat janë pjesë e shiritit të menyve. Cilëndo dritare që do ta hapim në kuadër të Windowsit, duke përjashtuar ato të programeve aplikative, do të paraqitet me shirit të njëjtë të menyve. Secila prej menyve ka nënmenyn e vet.Megjithatë, për të pasur një pasqyrë komplete të të gjitha mundësive të veprimit me to, do të shqyrtojmë veç e veç çdo meny të dritares standarde të programit të Windowsit.
 37. 37. File Paraqet opsionin i cili ka të bëjë me të gjitha aspektet e veprimtarive me fajlla.Në raste kur është zgjedhur ndonjë ikonë në dritare, menyja File ka ndryshime të konsiderueshme. Tani ajo përmban të gjitha opsionet të cilat janë parqitur për veprime me ikona dhe të gjitha janë aktive.
 38. 38. Open Hap dritaren e ikonës së zgjedhur.
 39. 39. Explore Hap programin Windows Explorer, i cili shpalos dritaren e ikonës përkatëse dhe përveç shfletimit të përmbajtjes, i organizon ato në formë të nje peme. Përbëhet prej dy kornizave të cilat I kanë shiritat e pozicionit vertikat dhe horizontal.
 40. 40. Send to Mundëson dërgimin e ikonës përkatëse në adresat të cilat janë pjesë të nënmenysë së vet. Shumë shpesh përdoret opsioni Send To – Desktop(create shortcut), i cili mundëson krijimin e shortcutit të ikonës përkatëse dhe dërgimin e tij në desktop.
 41. 41. New Mundëson hapjen e Folderit të ri ose hapjen e programeve që i ka nënmenynë e vet. Ikona e këtij folderi është e zbrazët dhe quhet New Folder. Ky emër në rast nevoje mund të ndryshohet me opsionin Rename.
 42. 42. Properties Mundëson shfletimin e karakteristikave të ikonës përkatëse. Faqja general e dritares së këtij opsioni ofron shumë të dhëna për ikonën përkatëse: tipin, kapacitetin e shënimeve që përmban, kohën kur është krijuar etj. Sikur në çdo dritare tjetër, edhe këtu ekzistojnë tastet e tri komandave: OK, Cancel dhe Apply.
 43. 43. Edit Ka të bëjë me lëvizjen e fajllave dhe të folderave, kopjimin e tyre etj. Menyja e këtij opsioni përbëhett nga: Undo, Cut, Copy, Paste, Shortcut, Copy To Folder…, Select All, Selection etj.
 44. 44. Zgjedhja (selektimi) e ikonave
 45. 45. Copy itemes
 46. 46. Move items
 47. 47. Select All Ka te bëjë me zgjedhjen e të gjitha ikonave të dritares.
 48. 48. View Ka të bëjë me rregullimin e parametrave të ndryshëm, të cilët rregullojnë pamjen e fajllave,folderave, shiritit të veprimeve etj. Ky opsion në përbërjen e vet ka keto mundësi: Toolbars, Status Bar, Explorer Bar, Tiles, Icons, List, Detalis etj .
 49. 49. Status Bar Mundëson vendosjen e shiritit të statusit i cili vendoset në fund të dritares.
 50. 50. Explorer Bar Mundëson shfletimin e përmbajtjes së dritares në mënyra të ndryshme, në sistem të dy kornizav. Në vete përmban nënmenynë me disa mundësi.Nëse zgjidhet Search, korniza e majtë e dritares ofron opsionin për kërkim të dokumenteve, të tillë siç është trajtuar kohë më parë.
 51. 51. Choose Details Mundëson zgjedhjen e detajeve të fajllave, të cilat do të paraqiten në rastet kur zgjidhet opsioni Details. Detajet e tilla përmbajn emrin, kapacitetin e memories, tipin, atributin, kohën kur është krijuar etj. Tastet Move Up dhe Move Down, përdoren për të ndërruar renditjen e detajeve sipas nevojës së shfrytëzuesit. Ndërsa, Show dhe Hide aktivizojnë, përkatësisht ç’aktivizojnë detajet e paraqitura në dritare.
 52. 52. Favorites Mundëson regjistrimin dhe organizimin e fajllave, foldereve, WEB faqeve etj, të cilat janë me interes të veçantë për shfrytëzuesin(të favorizuara), në një adresë të veçantë të quajtur Favorites.
 53. 53. Tools Ka të bëjë me mapimin e disqeve të rrjetit (Map Network Drive) dhe shkymje të diqeve të rrjetit (Disconet Network Drive) dhe opsionet e tjera me folder (Opsion Folder).Faqja General e opsionit Folder Opsions është me interes të veçantë për : Tasks – rregullimin e dritareve në stilin e ri ose atë klasik.
 54. 54. Help Ofron ndihmën e Windowsit për të gjitha problemet, që paraqiten gjatë punës me të. Në fushën Search shënohet pyetja e cila na intereson, ose zgjedhim njërën nga temat e ofruara në dritare, për të cilën mendojmë se përmban përgjigjjen e problemit tonë.
 55. 55. Control Panel Control panel aktivizohet prej dritares së Startit. Dritarja e këtij programi përmban një numër të madh të ikonave. Secila nga ato rregullon ndonjë komponentë të punës me Windows ose instalon ndonjë program apo njësi të kompjuterit. Ikonat e këtij programi paraqiten në dy mënyra: në formë të kategorive (Swicht to Category View) dhe në formë klasike (Swicht to Classic View).
 56. 56. Add/Remove Programs Instalimi dhe largimi i programeve preferohet të bëhët nga ikona Add/Remove Programs. Kjo punë mund të bëhet edhe drejtëpërsëdrejti nga fajlli përkatës i programit për instalim, por është e preferuar që kjo të bëhet nga ky opsion. Madje, largimi i programeve duhet të bëhet nga këtu, sepse gjatë procesit të instalimit të programit shkaktohen ndryshime në përmbajtjen e disa fajllave të Windowsit : SYSTEM INI, WIN.INI dhe bazën Registry.
 57. 57. Date/Time Ikona Date/Time shërben për vendosjen e datës dhe të kohës së saktë të sistemit, në pajtushmëri me zonën kohore , e cila përcaktohet në faqen Time Zone. Në faqen Internet Time sinkronizohet koha e saktë me kohën e serverit të intërnetit.
 58. 58. Fotet W|indowsi ofron një numër të madh të llojeve të shkronjave, të cilat njihen me emrin Fonte. Të gjitha fontet e instaluara mund të shihen në dritaren fonts. Nëse duam të instalojm fonte të reja, aktivizohet opsioni Install New.
 59. 59. Display Karakteristikat e ekranit dhe të desktopit mund të zgjidhen me ikonën Display.Dritarja përkatëse Display Properties ka faqet: Themes, Desktop, Scren Server, Settings etj.
 60. 60. Display properties - Desktop
 61. 61. Desktop items
 62. 62. Screen Saver Faqja Screen Saver mundëson mbrojtjen e ekranitn në rastet kur ai mbetet i kyqur për një kohë të gjatë, por i papëdorur. Në këso situata, mbetet pamje e njëjtë e ekranit gjatë gjithë kohës nën rezatimin permanent të pozicioneve të njëjta të ekranit. Në fushën Screen Saver zgjidhet njëri prej opsioneve që i ka në dispozicion Windowsi.
 63. 63. Appearanace Shëben për të përcaktuar pamjen e desktopit të Windowsit dhe të komponentëve të tij. Në këtë rast, me përdorimin e opsionit Windows and buttons mund të zgjedhim modelin e Windowit klasik ose atë të XP-së.Mund të zgjedhim skemën e ngjyrave në Color sheme dhe madhësin e fontit në Fonts. Të gjitha efektet e tjera të ikonave, menyve etj, rregullohen në opsionin Effects.
 64. 64. Settings Kjo faqe shërben për rregullimin e numrit të ngjyrave dhe të rezolucionit ekranit. Për këtë qëllim përdoren opsionet Screen Saver dhe Color quality. Duhet të theksojmë që numri i ngjyrave dhe rezolucioni përkatës varen, në rend të parë, nga kapaciteti i memories së videokartelës.
 65. 65. Printers and Faxes Mundëson qasje në ikonat e printerëve të instaluar dhe makinave të Fax-it. Në dritare mund të ketë më shumë printerë të instaluar, por ai me të të cilin do të punojmë është i zgjedhur të jetë aktiv. Kjo zgjedhje bëhet me opsionen Set as Default Printer të menysë së përkohshme të ikonës. Instalimi i printerit të ri fillon me Add a Printer.
 66. 66. Keyboard Dritarja për konfigurimin e punës me tastierë fitohet me hapjen e ikonës Keyboard në Control Panel. Dritarja e kësaj ikone i ka dy faqe : Speed dhe Hardware. Faqja Hardware mundëson shikimin e karakteristikave të njësië së instaluar në kompjuter.
 67. 67. Mouse Dritarja për konfigurimin e punës me miun fitohet me hapjen e ikonës Mouse në Control Panel. Dritarja ka shumë faqe dhe gjithashtu edhe shumë mundësi për rregullimin e punës me miun.
 68. 68. Falemiderit përFalemiderit për vëmendje.vëmendje.

×