Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podmioty gospodarki rynkowej - Łukasz Orłowski

34 views

Published on

Ćwiczenia z Ekonomii Menedżerskiej

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podmioty gospodarki rynkowej - Łukasz Orłowski

 1. 1. Podmioty gospodarki rynkowej Ekonomia Menedżerska / Ćwiczenia / Łukasz Orłowski (PM @ ADHD) / 8 grudnia 2017 Na zdjęciu widnieje Władysław Sielski (z fajką) wraz z pracownikami swojego sklepu i zakładu. Zwróćcie uwagę, że już w 1934 roku próbowano przyciągnąć klienta za pomocą anglojęzycznych nazw.
 2. 2. 1. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym – składa się z milionów różnych podmiotów Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Instytucje finansowe Administracja państwowa Podmiotem nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.
 3. 3. Instytucje finansowe 1. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej Rynek jest formą więzi które urzeczywistniają się pośrednictwem: Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Administracja państwowa - Cen rynkowych - Płac - Kredytów i procentów - Opłat skarbowych - Podatków - Rent i emerytur - Subwencji - Papierów wartościowych RYNEK
 4. 4. 2. Gospodarstwa domowe Gospodarstwo domowe jest to dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące zarabiania i wydawania pieniędzy. Warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jako jednostki konsumpcyjnej jest praca zarobkowa przynajmniej jednego z jego członków lub inne źródła dochodów. Celem działania gospodarstwa domowego jest maksymalizacja zaspokajania potrzeb czy też zadowolenia lub użyteczności
 5. 5. 2. Gospodarstwa domowe PracaGospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Dochody Rynek pracy
 6. 6. 2. Gospodarstwa domowe Wysokość płac Wysokość cen Wysokość procentów Wysokość dywidend Wysokość rent i emerytur Wysokość podatków Tradycja Nawyki Upodobania
 7. 7. 3. Gospodarstwa rolne Gospodarstwo rolne łączy w sobie cechy gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego Kluczowym czynnikiem produkcji jest ziemia
 8. 8. 3. Gospodarstwa rolne Gospodarstwa rolne Produkcja Własne potrzeby Sprzedaż nadwyżek
 9. 9. Przedsiębiorstwa… Na zdjęciu drugi z prawej stoi Józef Wedel. Fotografia ta została wykonana podczas uruchomienia sklepu marki 110 lat temu w Krakowie
 10. 10. 4. Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwem nazywamy podmiot prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Celem działania jest maksymalizacja osiąganych zysków Przedsiębiorstwo zatrudnia różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię) w celu wytwarzania dóbr lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej
 11. 11. 4. Jak działa przedsiębiorstwo 1/2 Analiza sytuacji na rynku Prognozowanie cen Decyzja o rozmiarze i strukturze produkcji Zysk to nadwyżka przychodów płynących ze sprzedanej produkcji nad jej kosztami wytworzenia Przedsiębiorstwo pragnie z jednej strony możliwie najlepiej dostosować podaż swojej produkcji do wymagań rynku - do popytu gospodarstw domowych z drugiej zaś wytworzyć tę produkcję przy możliwie najniższych kosztach wytwarzania Przedsiębiorstwo może próbować maksymalizować zysk przez podwyżkę ceny (jeżeli ma wpływ na tę cenę). Jeśli cena jest ustalona na konkurencyjnym rynku i przedsiębiorstwo nie ma na nią wpływu, wówczas może maksymalizować zysk przez obniżanie kosztów.
 12. 12. 4. Jak działa przedsiębiorstwo 2/2 Każde przedsiębiorstwo jest podmiotem uzależnionym nie tylko od popytu na rynku, ale także od możliwości uzyskania kredytu w banku komercyjnym i od wysokości stopy Przedsiębiorstwa Kredyt jest niezbędny nie tylko do finansowania zapasów surowców i materiałów oraz niesprzedanej produkcji gotowej, ale także do finansowania działalności inwestycyjnej. Przedsiębiorstwo musi zaciągać różne kredyty: krótko-, średnio- i długoterminowe, płacąc z tego tytułu różne stopy procentowe. Odmowa banku udzielenia kredytu może uniemożliwić rozwój przedsiębiorstwa i osłabić jego pozycję konkurencyjną na rynku.
 13. 13. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o.
 14. 14. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Działalność gospodarcza osób fizycznych • Podstawą rozpoczęcia działalności jest wpis do EDG • Relatywnie małe nakłady na rozpoczęcie działalności, • Osiągany zysk w całości należy do właściciela, • Właściciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za działalność firmy.
 15. 15. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka cywilna • Powstaje w drodze zawartej przez wspólników umowy pisemnej. • Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym majątkiem. • Spółka nie posiada osobowości prawnej.
 16. 16. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka jawna • Podlega wpisowi do KRS • Tworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego, • Majątkiem spółki dysponują łącznie wszyscy wspólnicy, • Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. • Wspólnicy wznoszą wkłady pieniężne, rzeczowe lub świadczenia, • Majątek spółki stanowią wkłady oraz dobra nabyte w czasie jej trwania. • Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach
 17. 17. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka partnerska • Jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. • Partnerami w spółce mogą być tylko osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. • Partnerzy zawierają umowę (w formie aktu notarialnego zgłoszonego do sądu rejestrowego), • Umowa może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się zarządowi, jeżeli umowa tak nie stanowi, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. • Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. • Rozwiązanie spółki może nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich partnerów na skutek upadłości spółki, utraty prawa do wykonywa-nia wolnego zawodu lub prawomocnego orzeczenia sądu.
 18. 18. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka komandytowa (sp.k.) • Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. • W spółce występują dwie kategorie wspólników: komplementariusz- odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (również osobistym) komandytariusz – odpowiadający tylko do wysokości oznaczonej w umowie (sumy komandytowej). • Wysokość wniesionego wkładu nie jest regulowana przez k.s.h.. Wkładem może być świadczenie pieniężne bądź niepieniężne (aport). • Każdy Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalny do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.
 19. 19. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.) • Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, • Nazwa (firma) spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo- akcyjna”, natomiast nie może być zamieszczona firma lub nazwisko akcjonariusza. • wysokość kapitału zakładowego - co najmniej 50 000zł, • Za zobowiązania spółki nie odpowiadają akcjonariusze, natomiast komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń. • Spółkę reprezentują komplementariusze, którzy pełnią rolę zarządu. Akcjonariusze tylko wtedy gdy maja pełnomocnictwa.
 20. 20. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) • Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. • Posiada osobowość prawną. • Warunkiem powstania jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego (założycielskiego), min 5 000zł , • Udział może być pieniężny lub niepieniężny (aport: nieruchomość) • Umowa spółki w formie aktu notarialnego • Wspólnicy w spółce mają równe prawa i obowiązki, jeżeli ustawa bądź umowa spółki nie stanowią inaczej. • Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. • Udział w zyskach jest proporcjonalny do udziałów. • Władzami spółki są: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, zarząd.
 21. 21. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka akcyjna (S.A.) • Może być zawiązana przez jedną bądź więcej osób. • Posiada osobowość prawną. • Warunkiem powstania spółki jest wniesienie przez akcjonariuszy kapitału zakładowego (założycielskiego), min 100 000zł, • Podstawa działania jest kapitał zakładowy dzielony na akcje. • Za zobowiązania spółka odpowiada tylko swoim majątkiem, • Organami spółki są: • zarząd, • rada nadzorcza, • walne zgromadzenie 1/2
 22. 22. Przedsiębiorstwa Kodeks Cywilny JDG Spółki cywilne Kodeks Handlowy Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółki kapitałowe Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółka akcyjna (S.A.) • Warunkiem powstania spółki akcyjnej jest posiadanie określonego statutem kapitału założycielskiego, który umożliwia wypuszczenie określonej liczby akcji o ustalonych statutowo wartościach nominalnych • Sprzedaż tych akcji na rynku kapitałowym prowadzi do znacznego powiększenia sumy kapitału założycielskiego, co stwarza możliwości prowadzenia działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej na znacznie szerszą skalę w porównaniu z możliwościami kapitału indywidualnego. 2/2
 23. 23. Więcej o spółkach akcyjnych… Tak przed wojną prezentowały się po zamknięciu sklepy spółki Bata S.A. Firma ta istnieje do dziś.
 24. 24. • Wielkie spółki akcyjne – korporacje – są zarządzane przez zespoły naukowców, inżynierów, organizatorów sprzedaży, reklamy i marketingu, prawników, koordynatorów i dyrektorów różnych pionów. • Ten cały zespół wybitnych fachowców – zwany technostrukturą korporacji – jest kierującym mózgiem spółki, reprezentującym jej bieżące i długofalowe interesy. • Nowoczesna technologia i produkcja na wielką skalę wymagają wyspecjalizowanej wiedzy i kolektywnego podejmowania decyzji mających charakter wysoce autorytatywny.
 25. 25. • W spółkach akcyjnych następuje oddzielenie zarządzania od własności. Współwłaściciele spółki (akcjonariusze) z reguły nie zarządzają przedsiębiorstwem, lecz zatrudniają na kierowniczych stanowiskach specjalistów, zwanych menedżerami. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu wybierają spośród siebie radę nadzorczą, która z kolei powołuje i kontroluje działalność zarządu odpowiedzialnego za operatywne kierowanie spółką. • Wszystkie spółki akcyjne są zobowiązane do informowania swoich akcjonariuszy o aktualnym stanie firmy. Do publicznej wiadomości są podawane: bilans spółki, rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem zarządu. Każdy z akcjonariuszy ma pełne prawo do indywidualnej kontroli rachunkowości spółki. WZA PKO BP
 26. 26. • Nabywcy akcji nazywają się akcjonariuszami, którzy uzyskują prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, wybierania władz spółki, decydowania o podziale zysku oraz uczestnictwa w zyskach spółki w postaci dywidendy. Prawo głosu kształtuje się proporcjonalnie do posiadanych akcji. Stosowana jest zasada: jedna akcja równa się jednemu głosowi. Jeśli założyciele spółki akcyjnej zatrzymują dla siebie 51% akcji, wówczas decydują o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem spółki. W praktyce wystarczy mieć 25–30% akcji, aby uzyskać tzw. pakiet kontrolny, przy założeniu, że pozostała liczba emitowanych akcji jest rozproszona między dużą liczbę drobnych i średnich akcjonariuszy, którzy nie mogą wzajemnie uzgodnić swoich stanowisk bądź też nie przychodzą na walne zgromadzenia akcjonariuszy. Akcjonariat PKO BP
 27. 27. • Akcje uprzywilejowane są pakietem praw własności do kapitału korporacji, które uprawniają posiadacza do stałego udziału w zyskach (po opodatkowaniu) w postaci stałej dywidendy wypłacanej niezależnie od sytuacji finansowej firmy. Akcja uprzywilejowana może także zapewniać większą liczbę głosów niż tej samej wartości akcja zwykła i tym samym zapewniać jej posiadaczowi większy wpływ na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane należą zazwyczaj do założycieli spółki akcyjnej. • Akcje zwykłe uprawniają posiadacza do udziału w zyskach, jakie pozostają po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań spółki, tzn. po opłaceniu podatków, procentów od emitowanych obligacji, dywidend od akcji uprzywilejowanych oraz potrąceniu zysków nierozdzielonych, przeznaczonych na dalszy rozwój spółki. AKCJE UPRZYWILEJOWANE ZWYKŁE
 28. 28. Dziękuje za uwagę ❤ Na zdjęciu kolejka do domu towarowego jednolitych cen w Warszawie (1927) Kontakt dla studentów: Łukasz Orłowski +48 695 900 909

×