Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten

684 views

Published on

Min presentation om nytta och utmaningar med öppna data från fördjupningsseminariet: IT i välfärdens tjänst på Offentliga rummet 2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten

 1. 1. www.pwc.se/eforvaltningÖppna dataNytta och utmaningar förverksamheten
 2. 2. Utmaningar Organisatoriska Regulatoriska • Processer • Offentlighetsprincipen • Arkiv • Sekretess • System • Persondata • Styrdokument • Upphovsrätt • Personer • Registerförordningar • Licensiering Ekonomiska Tekniska • Avgiftsmodell • Befintliga system • Finansiering • Standardisering • Intäktsbortfall • Säkerhet • Konkurrens • Automatisering • Samhällsnytta • DataexportÖppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 2
 3. 3. Nyttor Demokrati och delaktighet Struktur och kvalitet • ”Ett fritt meningsutbyte och en • Katalysator för ordning och reda allsidig upplysning” • Bättre verksamhetsstöd (BI) • Ökad insyn och delaktighet • Intern kvalitetssäkring • Kvalitetssäkring och ständig • Innovation och utveckling i förbättring verksamheten Tillväxt och innovation • Tillväxtpotentialen i Sverige är ca 10 miljarder kronor • Minska restiden två timar per år är värt en kvarts miljard kronor • Direkta och indirekta ekonomiska effekter ca 36 miljarder kronorÖppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 3
 4. 4. Några konkreta erfarenheterÖppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 4
 5. 5. Väderdata i Tyskland• Tyskland har parallella system för väderdata – ett statligt och ett privat.• Det privata systemet byggdes upp efter att förhandlingar om pris och villkor för vidareut- nyttjande havererat.• Tyska staten ansåg att eftersom det är dyrt att producera väderdata måste den också ha ett högt pris.• Värdet av rådatan var lågt men priset högt.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 5
 6. 6. Adressuppgifter i Danmark• Före 2002 var de som ville ta del av adressuppgifter tvungna att förhandla med varje kommun.• Adresserna och deras geogra- fiska koordinater släpptes fria i ett centraliserat system.• Kostnaden fram till 2009 beräknas till 18 Mkr och därefter till 1,8 Mkr per år.• Den direkta ekonomiska vinsten beräknas till 550 Mkr fram till 2009 varav 30 procent i offentlig sektor.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 6
 7. 7. Data om skolor och utbildningar i Nederländerna• I nederländerna har man gjort all data som relaterar till utbildningar fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.• Antalet frågor som ställs till ansvariga myndigheter har minskat vilket lett till minskad arbetsbörda och kostnader.• De frågor som kommer in är lättare att besvara eftersom det blivit enklare att hitta relevant data för tjänstemännen.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 7
 8. 8. Ekonomisk data i USA• Flera delstater och städer i USA har byggtupp transparens- portaler där medborgarna kan följa hur skattemedel används.• Kalifornien satsade 150.000 kronor på att bygga en portal. Efter ett fåtal månader hade medborgarna hjälp delstaten att spara drygt 140 Mkr.• I Texas ledde en liknande satsning till besparingar på 35 Mkr inom några månader.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 8
 9. 9. Lärdomar från Storbritanniens satsning på öppnadataÖppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 9
 10. 10. Styrning• Det behövs styrning där det är tydligt vem som ansvarar för vad.• En konsekvensanalys bör genomföras innan projektstart.• Det bör finnas tydliga uppfattningar om vilka kostnader som är förenade med projekten.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 10
 11. 11. Implementering• Användandet av en öppen licens är avgörande för att publicerad data ska kunna återanvändas.• En gemensam portal räcker inte. Det behövs beskrivningar över all tillgänglig data samt standardiserad information om publicerade dataset.• Data måste publiceras i maskin- läsbara icke-proprietära format.• Dataset måste vara standardiserade och följa en överenskommen struktur.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 11
 12. 12. Implementering (forts.)• Vilka dataset som publiceras måste i större utsträckning vara efterfrågestyrt.• Det måste finnas en förståelse för nyttor och kostnader. Att publicera data är inte gratis.• Åtta myndigheter rapporterade personalkostnader mellan 595.000 och 5,6 Mkr för ett år.• Det kan även finnas kostnader för att uppgradera it-system eller ta in extern hjälp.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 12
 13. 13. Implementering (forts.)• Öppna data har lett till besparingar vad gäller resor och kostnadsersättningar samt att kvalitetsbrister i data har identifierats och rättats till.• Riskerna för den personliga integriteten måste beaktas.• Verksamheten kan exponeras för bedrägeriförsök.• Kvaliteten på data måste höjas och redovisas på ett tydligt sätt.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 13
 14. 14. Transparens för valfrihet och ansvarsutkrävande• Öppna data har gjort det lättare för föräldrar och barn att jämföra och välja skola.• Oregelbundenheter i datan gör det svårare att göra välunderrättade val.• Information om brottslighet och polisens insatser underlättar ansvarsutkrävande.• Ansvaret för att publicera viss kommunal data har flyttats från staten till kommunerna.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 14
 15. 15. Transparens för tillväxt• Endast ett fåtal studier finns som studerar offentlig informations betydelse för tillväxten. De visar alla på ett positivt bidrag men storleken på detta varierar betydligt.• Ej tidigare publicerad data samt data som tidigare sålts men görs fritt tillgänglig har ett högre värde.• Bättre vetenskapligt underlag behövs för framtida bedömningar.Öppna data - Nytta och utmaningar för verksamheten 29 maj 2012PwC 15
 16. 16. Jag samtalar gärna vidare... Magnus Kolsjö Manager magnus.kolsjo@se.pwc.com 010-212 49 49© 2012 All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC."PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firmsof the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide anyservices to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professionaljudgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exerciseof another member firms professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

×