Nyhetsbrev 2 i arbetsrätt och HR

750 views

Published on

Ett kostnadsfritt nyhetsbrev om vad som händer inom arbetsrätten och HR. Detta nummer har som tema arbetsrätten och sociala medier. Vi bevakar även vad som händer i EU som kan påverka vår arbetsrätt och HR-arbete.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyhetsbrev 2 i arbetsrätt och HR

  1. 1. Nyhetsbrev nr 2 — oktober 2012 Nyheter inom Arbetsrätt & HRVårt nyhetsbrev är resultatet av ett samarbete mellan ADN Law och HR-akuten. Härskriver vi tillsammans om det som ligger oss närmast — arbetsrätt och HR/personalfrågor.Pia Nyblæus – om sociala medierI detta nyhetsbrev redovisas det intressanta Facebookavgörandet från Arbetsdomstolen.En viktig slutsats som vi kan dra av Arbetsdomstolens resonemang är att utgången imålet sannolikt hade blivit en annan om arbetsgivaren hade haft en IT policy somtydliggjorde skolans förväntningar på medarbetarna. Läs också Magnus tänkvärdareflektion om sociala medier på sid 4. På sid 3 finns ett referat från en dom iArbetsdomstolen där arbetstagaren faktiskt hade rätt att ångra en egen uppsägning.Magnus DalsvallI varje nummer reflekterar Magnus Dalsvall, känd HR-bloggare, debattör och HR-akutens grundare, över något han reagerat på i sin omvärldsbevakning. Magnus harmed sina 30 år inom HR en gedigen erfarenhet som bland annat Personaldirektör,Personalchef, ledarutvecklare, inspiratör, föreläsare och bloggare. Nu kan Magnus även lägga författare till sin meritlista och vi I DEN HÄR UTGÅVAN rekommenderar  er  att  läsa  boken  ”Bortom  Tankefällan”  som  han   Arbetsbristen var inte fingerad....2 skrivit tillsammans med Kjell Lindström. Boken kan beställas Rektorns agerande på facebook...2 via Nodens hemsida. www.noden.se Arbetstagare ångrade egen uppsäg- ning……………………………..3 Arbetsrätt  och  sociala  medier  ….4 Arbetsmiljö……………………..4Nyhetsbrevet är kostnadsfritt så har du kollegor eller vänner som också vill ha det, be Vad händer i EU ...................... ...5dem att skicka ett e-post till oss, samma sak gäller om du väljer att avsluta din Magnus reflekterar .................. ...6prenumeration. INTRESSANT ATT VETA I det här numret finns det några riktigt lärorika AD-domar. Till exempel den när en anställd fick ångra sin egen uppsägning. i samarbete med
  2. 2. ARBETSBRIST VAR INTE FINGERAD När det både är arbetsbrist och Arbetsdomstolen konstaterar i domen 2012 hållit två styrelsemöten under vilka det finns saklig grund för uppsägning nr 11 att arbetsgivaren hade saklig grund bestämdes att arbetstagaren inte skulle av personliga skäl kan arbetsgiva- ren välja på vilken grund denne för uppsägning och att arbetsbristen därför bedriva utåtriktat arbete på grund av sak- vill avsluta arbetstagarens anställ- inte var fingerad. nat förtroende, men också att det fanns ning. olika uppfattningar mellan arbetstagaren Arbetsdomstolen uttalade i domen att en och arbetsgivaren om hur arbetet skulle Om arbetstagaren kan visa åtmin- arbetsgivare i en situation gällande finge- utföras. I e-postkorrespondens hade det stone sannolika skäl för fingerad rad arbetsbrist har att visa att uppsägning- arbetsbrist måste arbetsgivaren också framkommit att vissa ledamöter visa att uppsägningen faktiskt har en faktiskt skulle ha företagits av företags- uttryckt missnöje med hur arbetstagaren företagits av företagsekonomiska ekonomiska skäl, även om det hade funnits hade hanterat frågan om redovisning av skäl, även om det har funnits andra andra omständigheter med i bilden. Det arbetade timmar. Arbetsdomstolen ansåg omständigheter med i bilden. krävs dock i sådana fall att arbetstagarpar- däremot inte att detta utgjorde stöd för att ten kan visa sannolika skäl för att det rör arbetsbristen var fingerad. sig om en fingerad arbetsbrist, vilket fack- et i detta fall inte kunde. Enligt Arbetsdomstolen var omplacerings- erbjudandet som lämnats skäligt fast det Arbetsgivaren anförde att arbetsbrist upp- gällde en deltidsanställning och kraftig stod efter en omorganisering och decentra- lönesänkning. Arbetstagaren avböjde er- lisering av verksamheten. Medan arbetsta- bjudandet och uppsägningen ansågs där- Att tänka på garparten anförde att arbetsgivaren hade med sakligt grundad. REKTORNS AGERANDE PÅ FACEBOOK MEDFÖRDE EJ RISK FÖR SKADA En gymnasierektors agerande på Facebook och arbetsgivarens verksamhet. Men enligt En arbetsgivare har rätt att kräva att den anställde dels tar bort utgjorde inte saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolens mening kan en negativ sambanden mellan dennes privata medierapportering inte i sig utgöra saklig Uppsägningen grundade sig dels i att ar- Facebooksida och arbetsplatsen grund, utan bedömningen ska endast göras och att den anställde inte har ar- betstagaren på Facebook angav att han var utifrån den anställdes eget agerande. betsrelaterade kontakter på sin rektor och hade angett skolans kontaktupp- Facebooksida. gifter och dels att han hade publicerat Arbetsdomstolen konstaterade att de lätt- lättklädda bilder av sig själv, vissa med klädda bilderna och övrigt material på Arbetsgivaren bör upprätta en sexuellt innehåll. Rektorn var även med- Facebooksidan uteslutande rörde rektorn policy med konkreta instruktioner som anger vad arbetsgivaren för- lem i nio sk. Facebookgrupper vars namn som privatperson och de föll därför inom väntar sig av en anställd och vad anknöt till sex. ramen för yttrandefriheten. som inte tolereras. Arbetsdomstolen konstaterar att rektorn Enligt Arbetsdomstolen skulle skolan hade en särskild förtroendeställning som emellertid ha haft rätt att kräva dels att ledare för verksamheten, men poängterar rektorn tog bort sambanden mellan den också att arbetstagare med en särskild privata Facebooksidan och gymnasiesko- förtroendeställning i grunden har en rätt till lan, samt att rektorn inte hade arbetsrelate- yttrandefrihet. Inte heller ifrågasätter Ar- rade kontakter på sin privata Facebooksi- betsdomstolen arbetsgivarens intresse av da. Domstolen konstaterade dock att några att inte förknippas med omständigheter av sådana krav inte hade framställts. oönskad sexuell natur. Dock konstateras Inte heller hade skolan gett rektorn några att händelsen inte medfört några negativa konkreta instruktioner om ändringar av verkningar för vare sig elever eller arbets- Facebooksidan eller annars angett hur han givaren i sig. skulle ha agerat för att undvika en uppsäg- Händelsens uppmärksamhet i media med- ning. Uppsägningen var inte sakligt grun- förde uppenbara risker för arbetsgivaren dad., se AD 2012 nr 252
  3. 3. Har hänt Till ny chef för Arbetsdomstolen, utsåg Regeringen den 29 mars 2012 Cathrine Lilja Hansson. Hon har tidigare varit ordförande i Arbetsdomstolen. Hennes förord- nande började gälla den 1 maj 2012. Ny proposition angående diskrimi- nering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster. I propositionen föreslås att det gene- rella undantaget i diskriminerings- lagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har sam- band med kön vid tillhandahållan- de av försäkringstjänster tas bort. I stället föreslås att det införs ettARBETSTAGARE HADE RÄTT ATT ÅNGRA särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättning- SIN EGEN UPPSÄGNING ar för kvinnor och män om skillna- derna grundas på beräkningar därArbetsdomstolen har i domen 2012 nr 30 Uppsägningen ansågs därför vara gjord i kön använts som en faktor.prövat om en arbetstagare är bunden av sin hastigt mod eftersom arbetstagaren ocksåegen uppsägning. Utfallet blev ett annat än befann sig i en upprörd stämning, vilket Förslaget till ändring i diskrimine-vad som har varit praxis i flera tidigare fall, ringslagen ska gälla nya försäk- arbetsgivaren måste ha insett.se bland annat AD 2006 nr 114. ringsavtal och föreslås träda i kraft den 21 december 2012. Domstolen menade att omständigheternaI 2012 års rättsfall sade en medarbetare vid uppsägningen var sådana att den an- FunkA-utredningen, med särskildupp sig själv i samband med ett menings- ställde hade möjlighet att återta uppsäg- utredare Cristina Husmark Pehrs-utbyte med en företrädare för arbetsgiva- ningen när detta skedde inom en kortare son utvidgades den 4 april 2012 tillren. Arbetstagaren har senare förklarat att tidsrymd. att, utöver översynen av de arbets-hennes upprördhet berodde på att hon marknadspolitiska insatserna förhade känt sig orättvist utpekad vid en av Meningsutbytet och den efterföljande personer med funktionsnedsätt-bolaget gjord genomgång beträffande uppsägningen skedde i detta fall under ning, även omfatta regelverket förbrister av föregående dags arbetsinsats. På fredagen varpå arbetstagaren begärde att arbetshjälpmedel. Utredningen skamåndagen därpå ville arbetstagaren dock få återta sin uppsägning påföljande arbets- redovisa tilläggsuppdraget senastinte underteckna den handling som inne- dag, måndagen därpå. Arbetsgivarens den 28 december 2012. (dirbar att hon bekräftade sin muntliga upp- vägran att låta anställningen bestå anses 2012:27)sägning. Istället förklarade hon att hon därför liktydlig med en uppsägning från Sänkta trösklar—högt i tak. Arbe-ville återta sin uppsägning. Detta ville arbetsgivarens sida och förklaras ogiltig te, utveckling och trygghet, heterarbetsgivaren inte acceptera. eftersom det inte förelegat saklig grund betänkandet som lades fram den 4 för uppsägningen. Arbetsgivaren blev maj 2012 och som behandlar re-Arbetsdomstolen konstater i domen att en skyldig att utöver lön och semesterersätt- geringens strategi för genomföran-arbetstagare som har sagt upp sig i princip ning utge ett allmänt skadestånd om de av funktionshinderspolitikenska vara bunden av sin egen uppsägning, 50 000 kronor. 2011-2016. Den nationella hand-men att det i vissa fall kan göras undantag lingsplanen riktar fokus mot sam-från detta. Undantag kan bland annat ske hällets förmåga att undanröjaom det föreligger omständigheter som hinder för delaktighet. (SOUutvisar att uppsägningen inte var allvarligtmenad och att motparten har insett eller ”Arbetstagare  som  har   2012:31)bort inse detta. sagt upp sig blir i principEnligt domstolen fanns det inga tvivel om bunden av sin egen upp-att arbetstagaren inte avsåg att säga uppsig innan meningsutbytet under fredagen. sägning” 3
  4. 4. Att tänka på: ARBETSRÄTTEN & SOCIALA MEDIER Se till att det är lätt att göra rätt för era medarbetare. Det går inte att stoppa den tekniska utvecklingen och det är inte heller önskvärt för den ger fantastiska möjligheter för företag och organisationer att marknadsföra sig. Förankra alltid policydoku- Det viktiga är att informera sina medarbetare hur det kan ske utan att den anställde ment och riktlinjer i dialog riskerar sin anställning, bara för att man varit omedveten och kanske lite upprörd. med medarbetarna. Skriv t.ex. Arbetsgivaren måste tillhandahålla en policy med konkreta instruktioner som anger diskussionsfrågor som kan vad arbetstagaren förväntar sig av en anställd samt vad som inte tolereras. användas i arbetsgrupper. Läs även AD-domen, Om en policy får rättslig betydelse beror på vad den innehåller. 2011:74 ,om den bloggande  Arbetsgivaren har rätt att reglera all användning av arbetsredskap som dator polisen  ”farbror  blå”  . och mobiltelefon Det är skillnad på hur en  Arbetsgivaren har rätt att reglera vad arbetstiden får användas till men det är anställd får använda sin ytt- svårare med fritiden randefrihet beroende på om man är offentligt eller privat  Policyn bör MBL-förhandlas eller samverkas om man har kollektivavtal anställd.  Policyn måste vara känd av alla anställda inte bara placeras på IntranätLigg steget före och implementera en policy om användandet av sociala medier innan något har hänt. ARBETSMILJÖ  Fackförbundet Unionen har genomfört en undersökning bland tjänstemän i pri- vat sektor som visar att nästan var tredje tjänsteman upplever att de behöver vara tillgängliga på semestern.  Det  handlar  både  om  att  stötta  kollegor  och  att   ta hand om kunder. Var femte säger att det leder till konflikter inom familjen. Läs hela rapporten på www.unionen.se  Manpower Work Life, arbetslivspanelen visar i en undersökning att 23 % anser att arbetstiden sällan räcker till för det som borde göras. Bland chefer är siffran ännu högre, 35 %. En av orsakerna som lyfts fram är den ökande administra- tiva bördan som numera ofta fördelas ut på samtliga medarbetare i organi- sationen.  Läs  mer  på  t.ex.  www.duochjobbet.se  I AFA försäkrings årliga rapport om ”Allvarliga  arbetsskador  och  långvarig   sjukfrånvaro”  framkommer det att allvarliga fallolyckor har ökat bland de kvinnor som arbetar inom bland annat vård och omsorg. Det här är ett trendbrott då olyckstalen gått ner under hela 2000-talet. Läs rapporten på www.afaforsakring.se4
  5. 5. VAD HÄNDER I EUKrisen ska avhjälpas med hjälp av tjänstesektornKommissionen har antagit flera åtgärder för att få reglerna på den inre marknaden, då fram-förallt tjänstesektorn, att fungera bättre. Orsaken är att den inre marknaden är en viktig motorför att driva på den ekonomiska tillväxten.Det finns fortfarande regler i vissa medlemsstater som diskriminerar t.ex. med avseende pånationalitet. Kommissionen uppmanar alla medlemsstater att undanröja de diskrimineranderegler som fortfarande finns i ett antal EU-länder. Läs mer på http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/economy/news_date_1001_sv.htmNu lanserar EU-kommissionen  ett  pilotprojekt  mot  ungdomsarbetslösheten,  ”Your  first  EURES  job”.  Projektet ska hjälpa unga att hitta arbete i ett annat EU-land. Initialt ska 5 000 personer fåhjälp i projektet som också ska testa EURES som är ett nätverk mellan de olika medlemssta-ternas arbetsförmedlingarna inom EU. Källa; Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) TipsEU-kommissionen lanserar sysselsättningsinitiativ Brukar du resa i Europa?Ett syfte med initiativet är att stimulera efterfrågan på arbetskraft. Det föreslås ske genom Med  appen  ”Europeiska  sjukförsäk-­t.ex. sänkta skatter på arbete eller genom stöd till nystartade företag. Den sociala dimensio- ringskortet”  får  du  råd  hur  du  kan  nen lyfts fram med förslag på hur arbetstagare och arbetsgivare ska involveras mer. Det har 4 använda kortet i de 27 EU-länderna,huvudpunkter; stärka nationella sysselsättningspolicys, reformera nationella arbetsmarknader, Island, Liechtenstein, Norge ochskapa en genuin europeisk arbetsmarknad samt stärka samordningen och övervakningen av Schweiz. Du får också en allmänarbetsmarknaden inom EU. Källa; Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) information om kortet, nödtelefon- nummer, vilka behandlingar som ingår och kostnader, hur du begärNy forskning om flexicurity ersättning och hur du gör om du tappar bort ditt sjukförsäkringskort.Eurofond är en myndighet EU som är specialiserad på arbetsmarknadsfrågor. De presenterarnu ny forskning som visar att flexicuritymetoder är ekonomiskt fördelaktiga men den visaräven hur olika grupper har drabbats extra hårt under krisen.Flexicurity definieras som den optimala kombinationen av flexibilitet och trygghet på arbets-marknaden. Källa; Stockholm Region EU Office.Arbetstagares rättigheter behöver stärkasEtt förslag hur man kan stärka rättigheter för arbetstagare som är utstationerade i ett annatmedlemsland har tagits fram av EU-kommissionen. Förslagen rör bland annat den så kalladeLavaldomen. Det handlar om att minimikraven avseende arbetsförhållanden och anställninginte efterlevs samt nya regler för att stärka bland annat rättigheten att strejka. Källa; Stock-holm Region EU Office 5
  6. 6. Vi som ger ut nyhetsbrevet är Magnus reflekterar Sociala medier i arbetetHR-akutenÄr specialister inom personalområ- Framgångsrika medarbetare är dubbelt så ofta aktiva socialadet och utvecklar HR-arbetet för nätverkare visar en ny stor europeisk studie som är gjord påföretag, organisationer och indivi- uppdrag av Google. Idag upplever jag rätt ofta företag inom bådeder. privat och offentlig sektor som ser användandet av sociala verk- tyg som en tidstjuv. Även våra alltmer slimmade och hårt pro-Ann Fagraeus arbetar som ledar- cessorienterade organisationer ser inte användandet av socialaskapsutvecklare, utbildare och före- medier med alltför blida ögon, i alla fall inte på arbetstid.läsare inom HR. Ann blev 2007 Nu visar den här undersökningen att sociala verktyg hjälper människor att klättra på karriärstegen.årets HR-visionär för ett projekt om Dessutom trivs de bättre på sina jobb och är mer benägna att rekommendera sin arbetsplats till(o)medvetna  fördomar  i  arbetslivet.   sina kompisar. Det borde vara mycket värt i employment branding-tankar och i jakten på talanger,Ann är också en av tillväxtagenterna Det borde sättas i motpol mot den mer icke tillåtande attityden.för Entreprenörskap Sverige 3.0.som arbetar för att eliminera hinder Nätverk är viktiga och sociala medier gör det möjligt att utvidga sina nätverk både inom och utan- för arbetsplatsen. Man kan komma i kontakt med andra oberoende av tid och rum. Men det är inteför företagare. bara  att  bygga  de  största  nätverken.  ”Fler  relationer  är  inte  bättre”,  utan  det  är  snarare  rätt  relatio-­Eva Sundman har lång erfarenhet ner  som  hjälper  individen  att  utvecklas.  Något  att  tänka  på  för  alla  som  ”tigger”  om  fler  följare  på   facebook, twitter etc.som personalchef och HR-konsultoch arbetar nära företagsledare, Samt inte minst viktigt; studien visar att de som använder sig av sociala verktyg är mer produktivaledningsgrupper och HR- på arbetet. Något som borde tilltala den mest kritiska företagsledaren. Så ni som ligger i startgro-avdelningar för att utveckla HR parna för att reglera användandet av sociala medier (ja det finns) se inte användandet av socialainom både privat och kommunal medier enbart som en tidstjuv. Utan ni borde kanske tänka om, tänka rätt och tänka nytt och låtasektor. Eva undervisar även i arbets- förnuftet styra. Ta hand om dem som till äventyrs missbrukar användandet av sociala medier istäl-rätt vid Uppsala Universitet. let och gör inte regler som hämmar organisationen.ADN Law Personalchef/föreläsare/bloggare/debattör/ trendspanare/författare/VDÄr en affärsjuridisk advokatbyrå TWITTER: Mdalsvall, FACEBOOK: Dalsvall HR-akuten BLOGG: Magnus HR-blogg http://hrsociety.blogg.se/som erbjuder ett team med erfarnaadvokater med spetskompetens inombland annat arbetsrätt, bolagsrättoch tvistelösning.Pia Nyblæus är en av författarna till Synpunkter och idéernyhetsbrevet. Hon är specialist påarbetsrätt och företräder regelbundet Har du synpunkter på nyhetsbrevet, eller något tips om vad du vill att vi ska skriva om isvenska och internationella klienter i kommande nummer är du alltid välkommen att kontakta någon av oss:domstol och skiljenämnd. Pia är eva.sundman@hr-akuten.se eller pia.nyblaeus@adnlaw.seockså en mycket uppskattad förelä-sare. Ann Fagraeus Eva Sundman Pia Nyblæus Här når du oss HR-akuten: 08-38 38 12, www.hr-akuten.se ADN Law, 08-440 30 30, www.adnlaw.se

×