Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012

1,555 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012

 1. 1. ONKO DIGITALISOINTI HYVÄMagenta-seminaari: Menestys matalasuhdanteessa digitaalisten kanavien avulla INVESTOINTI? 28.11.2012, Helsinki Kari Neilimo, vuorineuvos, taloustiet.tri
 2. 2. VISIO Koskaan enää muutos ei tule olemaan niin hidas kuin se on nyt. Kaikki mikä voi, digitalisoituu. Yhä parempia, tehokkaampia ja helpompia tapoja hoitaa asioita yrityksissä ja yhteiskunnassa.28.11.2012 2
 3. 3. Digitalisoituminen + Globalisaatio + Tiedolla johtaminen + Asiakaslähtöinen liiketoiminta = Uudet liiketoimintamallit = uhka vai mahdollisuus?28.11.2012 3
 4. 4. Liikkeenjohdon näkökulmia digitalisaatioon • Tieto muuntuu bittimuotoon. Liki rajaton mahdollisuus käyttää tietoa hyväksi johtamisessa. Tiedolla johtamisen maailma. Onko johtaminen informaatioammatti? • Digitalisaatio muuntaa liiketoimintamalleja – liikkeenjohdon kyky laatia kilpailuetua tuottavia digitaalisuutta hyödyntäviä liiketoimintamalleja kasvaa • Sähköisen liiketoiminnan maailma ja ebusiness/ecommerce28.11.2012 4
 5. 5. Johtamisen täytyy muuttua.Älykkääksi.28.11.2012 5
 6. 6. Älykäs johtamisen maailma haastaa johdon kehittämään innovatiivisia liiketoimintamalleja Innovatiivisilla liiketoimintamalleilla kilpailuetua Osaamiseen, ihmisiin, johtamiseen, tietoon ja digitaalisuutta hyödyntäviin liiketoimintamalleihin kannattaa investoida, sillä niiden tuottoaste on korkea. Toiminnoille selkeä arjen tarina – visio ja missio ohjaavat toimintoja Johtamisen ABC – academy, business ja consulting Ymmärrettävät yhteiset mittarit – missä olemme ja mihin menemme? •Nopeuden ja ketteryyden johtaminen – kauas katsominen, lähelle näkeminen ja kokemuksen hyödyntäminen •Strategisen ajattelun korostuminen, kilpailuedun ymmärtäminen, toimintaympäristön drivereiden ymmärrys ja ” primus interpares” - johtajuusmalli28.11.2012 6
 7. 7. Liiketoimintamalli Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten yrityksen liiketoiminnan ansaintalogiikka on järjestetty. Liiketoimintamalli yhdistää sekä arvon luomisen että ansaitsemisen samaan liiketoiminnan johtamismalliin.28.11.2012 7
 8. 8. Liiketoimintamalli johtamisen viitekehyksenä Key Customer Activities Relationships Key Value Customer Partners Propositions Segments Key Channels Resources Cost Structure Revenue Streams28.11.2012 8
 9. 9. Business intelligence – älykästä johtamista ja digitalisaatiota • Organisaation ulkoisten, johtamista palvelevien tietojen hyödyntämistä strategisessa, taktisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja/tai • Organisaation sisäisten prosessien tehokasta ja tuloksellista operatiivista johtamista palvelevaa tietojen hyväksikäyttöä • Omat strategiset linjaukset ja vahvuudet sekä toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja uhkat BI ei voi rajoittua vain taloushallinnon tiedon hyödyntämiseen johtamisessa. Koko toiminnan tavoitteenasettelun kenttä pitää olla mukana BI - informaatiojärjestelmissä – henkilöstö, toimintaympäristö ja markkinat, asiakkaat, johtaminen, toiminta ja prosessien tehokkuus28.11.2012 9
 10. 10. Tiedolla johtamisesta on etsittävä kilpailuetua“Löytyisikö täältä Mallinnusjotain? Innovoiva Visualisointi“Tiedän mitä Ennustaminentarvitsen mutta Optimointihaluan tehdä sen Erottuvakilpailijoitaparemmin" Rakenteinen“Tätä tarvitaan transaktiodatamutta tällä ei Arkistoitava Raportointierotuta” 28.11.2012 10
 11. 11. Kaupan liiketoimintamalli – tiedolla johtaminen, monikanavaisuus, digitalisaatio. Case S-ryhmä.28.11.2012 11
 12. 12. Tulevaisuuden kauppa – erilaisia tarkastelun viitekehyksiä Tietoteknologia ja kaupan arvoketjun johtaminen28.11.2012 12
 13. 13. Mitä on asiakkuusstrategia kaupan liiketoimintamallissa ? • Asiakkuusstrategia määrittelee miten laajasti kaupan ja palveluyrityksen palvelutarjonnan halutaan kattavan asiakkaiden elämänprosessiin liittyvät palvelutarpeet • Asiakkuusstrategiaan kuuluu olennaisina osina asiakastiedon hyödyntäminen liiketoiminnan suunnittelussa, asiakkaiden ostokäyttäytymisen kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen sekä siihen vaikuttaminen kuten myös asiakkuusstrategian toteuttamiseksi tarvittavien liiketoimintamallien suunnittelu28.11.2012 13
 14. 14. Uudet liiketoimintamallit ovat tulossa perinteisten rinnalle - monikanavaisuus lisääntyy • Yritysten toimintaa ohjaa tällä hetkellä voimakas tarve muuntua • Kehittää uusia tuotteita, palveluita, verkostoitua ja partneroitua asiakaskunnan fragmentoituessa • Löytää uusia ansaintamahdollisuuksia, kehittää edelleen olemassa olevaa liiketoimintaansa uusiin suuntiin • Yritysten välinen kilpailu tapahtuu kasvavassa määrin liiketoimintamallien välillä yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan • Digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintamallit ja niiden ansainnat eroavat merkittävästi yritysten perinteisestä tuotekeskeisestä toimintamallista • Yhä useammalla alueella ansaintamahdollisuuksia on muitakin28.11.2012 kuin tuotteiden myynti 14
 15. 15. Retail-busineksen liiketoimintaosaaminen - liiketoimintamallin hahmottelua osaoptimointia korostavasta lähtökohtatilanteesta käsin Prosessin omistajasta ei tietoa? Ketju-Tuottaja Hankinta Jakelu Myymälä Asiakas ohjaus SCM ECR CRM Henkilöstön ohjaus28.11.2012 hajautunut? 15
 16. 16. Kaupan asiakaslähtöinen toimintamalli = toiminnan koko arvoketjun asiakaslähtöinen johtaminenTuotanto Hankinta Logistiik- Prosessi Palvelu- Asiakkaat ka n yksiköt omistaja Arvoketjun toiminnan tarkastelu asiakastarpeista lähtien1 1 1 1 2 3 2 3 4 5 6 4 5 6 6 Arvoketjuprosessin luonti ja johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytointi ja allokinti 1.Prosessitoimijoiden yhteistyön kehittäminen 2. Saatavuushallinta 3.Valikoimahallinta 4.Hintahallinta 5. Tilahallinta28.11.2012 6.Asiakashallinta 16
 17. 17. Monikanavaisuus – asiakasfragmentaatiota ja digitaalisuutta • Multichannel Retailer • kaupan toimija (ketju), joka tarjoaa asiakkailleen tuotteita ja palveluita perinteisten myymälä- ja postimyyntikanavien lisäksi myös vuorovaikutteisia sähköisiä kanavia käyttäen • Multichannel Marketing • markkinointia, jossa perinteisten markkinointikanavien (printtimainonta, suoramarkkinointi, TV, jne.) kanssa rinnakkain käytetään markkinoinnissa vuorovaikutteisia sähköisiä kanavia (www, mobiili, digiTV, jne.) • Multichannel Integration • fyysisten ja sähköisten kanavien integrointia, jossa hyödynnetään mm. yhteistä asiakashallintaa ja yhteistä tuotehallintaa28.11.2012 17
 18. 18. Monikanavaisuus ja fragementoituneiden asiakkuuksien hallinta28.11.2012 18
 19. 19. Digitaalisen kaupan kehittymispolku28.11.2012 19
 20. 20. Monikanavaisuus ja digitalisaatio tuovat mukanaan osaamistason kehittämistarpeen • Moniulotteinen kilpailuareenan laajennus tuo mukanaan kyvykkyyshaasteen: prosessien, työkalujen, osaamisen ja henkilöstön on skaalauduttava jopa moninkertaisiksi ja lisäksi muututtava tukemaan kansainvälistä liiketoimintaa • Liiketoimintamalli linkittää kilpailuareenat ja kyvykkyydet. Eri kilpailuareenoilla asemoidutaan eri tavoin ja niille tarvitaan omat kilpailuetunsa, resurssinsa ja kyvykkyytensä. Liiketoimintamalli summaa kilpailuedut, resurssit ja kyvykkyydet yhdeksi johdettavaksi kokonaisuudeksi28.11.2012 20
 21. 21. DIGITAALISUUS YLESSÄ - STRATEGISIA NÄKÖKULMIA VIIME VUOSILTA TULEVAISUUS- ORIENTOITUNEESTI
 22. 22. Media-alan muutosvoimat ja proaktiivinen Yle • Toimialan ja toimintaympäristön globalisaatio. • Uusien palvelualustojen käyttöönotto, erityisesti laajakaistainen internet. • Arjen muuttuvat käytännöt. Ajankäytön ja liikkuvuuden muutos. • Yleisöjen fragmentoituminen sekä kuuntelu-ja katselukäyttäymisen (arvoperusteinen) muutos. • Viestinnän ansaintalogiikan rakennemuutos (erityisesti mainonta).28.11.2012 22
 23. 23. Yle – asiakaslähtöisen strategian aika 2006 - Broadcasting mallin rinnalla massaräätälöity sisältö ja monikanavajakelu & tilauspohjaisuus, SAAN MYÖS ITSE VALITA 2010 C D Haluttu positio Mediapalveluiden rooli yleisöilleVahva arvoperusteinen Markkinalähtöisyys, täyden palvelun Julkisen palvelun rooli heikko julkinen ohjaus, YLE ei ainoa julkisen toimeksianto yhteiskunnalta A B palvelun tuottaja YLE 2006 Laajalle yleisölle suunnatut sisällöt, broadcasting – toimintamalli ja lineaarinen kulutus, MINULLE VALITAAN 28.11.2012 23
 24. 24. Me diamurroks e n ke s ke llä YLE panos taa as iakkaide ns a tunte mis e e n – e s ime rkke jä as iakas fragme nte is ta (s trate gias ta 2008)28.11.2012 24
 25. 25. Ylen liiketoimintamalli – digitaalisuutta palveluissa, monikanavaisuudessa ja tiedolla johtamisessa Oikealle kohderyhmälle - oikea palvelu - oikeassa kanavassa - oikeaan aikaan - oikealla tavalla Ympäristön / yhteiskunnan odotukset 1 1 Tavoitamme paremmin kaikki Suomalaiset Yle:n tavoitteet 2 2 Kehitämme, tehostamme ja muutamme toimintatapoja 3Ylen liiketoimintamalli Yhteistyö-kumppanit 9 Prosessit 8 Sisällöt* 4 Asiakassuhteiden hallinta 6 Asiakkaat 3 DRAAMA 4 – 9 v. Web ASIA Kotimainen tuotantoyhtiö 10 – 14 v. KULTTUURI JA VIIHDE Puhelin 15 – 24 v. LAPSET JA NUORET 25 – 34 v. Kv. tuotantoyhtiö Resurssit, organisointi roolit ja UUTISET Julkaisutiet ja aikaikkuna 5 vastuut 7 URHEILU TV 35 – 44 v. Radio AJANKOHTAISET 45 – 64 v. Muut mahd. kumppanit Internet SVENSKA YLE (samat sisällöt) Tapahtumat 65v.+Kustannusrakenne 10 “Liikevaihto” 10 Henkilöstökulut: Esitysoikeuskorvaukset: Muut kulut: TV-maksu: 398,4 milj. € v. 2013 Yle-vero: n. 500 219,8 milj. € (50 %) v.2010 84,7 milj. € (19%) v.2010 116,2 milj. € (26 %) v.2010 v.2010 milj. €Informaatio ja 11OHRAjärjestelmät FINA HERA TILSU TELLU OHRA Plasma Metro Inter- iNews Radio- Ym. play man Lähde: Deloitte, Sami Koskela 25
 26. 26. DIGITALISAATIOON INVESTOINTI KANNATTAA,VAIKKA SEN TUOTTOA EI AINA OLEKAAN HELPPOA MITATA. SE ON INVESTOINTI OSAAMISEEN JA INNOVATIIVISIIN LIIKETOIMINTAMALLEIHIN – KILPAILUETUUN!

×