Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceny transferowe akademia podatkowa mo [tylko do odczytu]

2,173 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ceny transferowe akademia podatkowa mo [tylko do odczytu]

 1. 1. Ceny transferoweAkademia podatkowa©2011 Grant Thornton. All rights reserved.
 2. 2. Szanowni Państwo,Przepisy w zakresie cen transferowych nie są jednoznaczne i w praktyce wywołują szereg pytań i wątpliwości.Celem niniejszej prezentacji jest syntetyczne przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących centransferowych oraz procesu przygotowania dokumentacji podatkowych dla transakcji pomiędzy podmiotamipowiązanymi. W tym obszarze poruszymy w szczególności kwestie związane z zastosowaniem poszczególnychmetod weryfikacji wartości rynkowej, pojęcia "transakcji", cen transferowych a VAT.Rafał ŚmigórskiPartnerZespół cen transferowych ©2011 Grant Thornton. All rights reserved.
 3. 3. Ceny transferowe – Akademia PodatkowaSpis treści • Transakcja z podmiotami powiązanymi – definicja • Wartość transakcji – kwota netto czy brutto? • Definicja podmiotów powiązanych wg ustawy o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług • Wartość transakcji – usługi niematerialne • Transakcje niematerialne z podmiotami powiązanymi • Refakturowanie kosztów a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej • Elementy dokumentacji podatkowej • Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej • Konsekwencje braku dokumentacji podatkowej • Metody szacowania cen transferowych • Wartość rynkowa przedmiotu transakcji • Transakcje z podmiotami powiązanymi a VAT • Uprzednie porozumienia cenowe©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3
 4. 4. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTransakcja z podmiotami powiązanymi- definicja • Zgodnie z przepisami podatkowymi, podatnik dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi Grant Thornton International jest zobowiązany do opracowania dokumentacji podatkowej. Przepisy podatkowe nie zawierają jednak definicji, co 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach należy rozumieć pod pojęciem transakcji, a tym samym, jak określić jej wartość w pracowników 30 000 celu ustalenia, czy podlega ona 4 mld USD przychodów obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. • W praktyce wykształciło się podejście, że transakcją jest grupa operacji jednego rodzaju, realizowanych w oparciu o jedną umowę (ramową) albo na jednakowych lub znacząco do siebie zbliżonych warunkach (w szczególności w zakresie sposobu kalkulowania ceny). Grant Thornton w ustawie limity, których • Wskazane Polska przekroczenie rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powinny być stosowane w odniesieniu do wartości transakcji jednego rodzaju realizowanych z jednym podmiotem 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, powiązanym (np. sprzedaż wyrobów gotowych, zakup towarów handlowych). Jeśli wartość takiej transakcji Kraków) przekroczy jeden z limitów wskazanych w ustawie (w zależności od tego, czy transakcji dotyczy usług i świadczeń ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów niematerialnych, czy jest transakcją „towarową”), to należy dla niej opracować dokumentację podatkową. • Podejściem powszechnie spotykanym w praktyce jest odnoszenie limitu wyłącznie do określonego rodzaju transakcji, a nie do wszystkich transakcji z danym klientem.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4
 5. 5. Ceny transferowe - Akademia podatkowaWartość transakcji - kwota netto czy brutto? Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych wytycznych odnoszących się doInternational Grant Thornton tego, czy dla określenia obowiązku opracowania dokumentacji podatkowej wartości 6 największa sieć 112 krajach świecie doradcza na progowe wymienione w ustawie 519 biur w ponad należy porównać z wartością transakcji brutto czy też netto 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Zgodnie z treścią ustaw o podatkach dochodowych obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza wartości progowe określone przez ustawodawcę. Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce Wyrażenia „kwota wynikająca z umowy” oraz "rzeczywiście zapłacona" wskazują na to, że wartość 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, transakcji obejmuje całe wynagrodzenie za usługi czy też z cenę sprzedaży, łącznie z podatkiem od Kraków) ok. 250 pracowników towarów przychodów Kontrahent jest bowiem zobowiązany do zapłaty kwoty brutto, a nie kwoty netto. 35 mln PLN i usług. Interpretację tego zapisu potwierdzają również organy podatkowe - przykładowo w piśmie z dnia 13.05.2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB3/423-122/09/AW) podkreślił, że: "Limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą zatem kwot brutto."©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5
 6. 6. Ceny transferowe - Akademia podatkowaDefinicja podmiotów powiązanych wg ustawy opodatkach dochodowych oraz ustawy o podatku odtowarów i usług Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników Ustawa o podatkach dochodowych Ustawa o podatku od towarów i usług 4 mld USD przychodów - dotyczy powiązań z podmiotami - dotyczy powiązań z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, krajowymi i zagranicznymi, - posiadanie bezpośrednio lub pośrednio - jedna z osób lub jeden z kontrahentów Grant Thornton Polska udziału w kapitale innego podmiotu posiada prawo głosu wynoszące co 6 największa firma doradcza w Polsce POWIĄZANIA (spółka "matka" - spółka "córka", spółka 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub Kraków) "matka" - spółka "wnuczka"), dysponuje bezpośrednio lub pośrednio KAPITAŁOWE ok. 250 pracowników - posiadanie pośrednio lub bezpośrednio takim prawem. 35 mln PLN przychodów udziału w kapitale podmiotów przez te same os. prawne lub fizyczne (spółki "siostry"), - udział w kapitale nie mniejszy niż 5%.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6
 7. 7. Ceny transferowe - Akademia podatkowaDefinicja podmiotów powiązanych wg ustawy opodatkach dochodowych oraz ustawy o podatku odtowarów i usług Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Ustawa o podatkach dochodowych Ustawa o podatku od towarów i usług - dotyczy powiązań z podmiotami - dotyczy powiązań z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, krajowymi i zagranicznymi, - udział bezpośredni lub pośredni w - kontrahenci lub osoby pełniące w tych POWIĄZANIA Grant Thornton Polska zarządzaniu innym podmiotem lub w jego podmiotach funkcje zarządzające, 6 największa firma doradcza w Polsce PRZEZ UDZIAŁ kontroli, 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, nadzorcze lub kontrolne pełnią te funkcje Kraków) W -udział bezpośredni lub pośredni w również u kontrahentów. ok. 250 pracowników 35ZARZĄDZANIU mln PLN przychodów zarządzaniu lub kontroli podmiotów tych I KONTROLI samych osób prawnych lub fizycznych.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7
 8. 8. Ceny transferowe - Akademia podatkowaDefinicja podmiotów powiązanych wg ustawy opodatkach dochodowych oraz ustawy o podatku odtowarów i usług Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników Ustawa o podatkach dochodowych Ustawa o podatku od towarów i usług 4 mld USD przychodów - dotyczy powiązań z podmiotami - dotyczy powiązań z podmiotami krajowymi, krajowymi i zagranicznymi, - powiązania rodzinne pomiędzy - powiązania między kontrahentami lub Grant Thornton Polska podmiotami krajowymi lub osobami osobami pełniącymi u kontrahentów 6 największa firma doradcza w Polsce POWIĄZANIA pełniącymi w tych podmiotach funkcje 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, funkcje zarządzające, nadzorcze lub Kraków) zarządzające lub kontrolne albo kontrolne, RODZINNE ok. 250 pracowników nadzorcze, - powiązania te obejmują małżeństwo 35 mln PLN przychodów - powiązania te obejmują małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. do drugiego stopnia.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8
 9. 9. Ceny transferowe - Akademia podatkowaDefinicja podmiotów powiązanych wg ustawy opodatkach dochodowych oraz ustawy o podatku odtowarów i usług Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Ustawa o podatkach dochodowych Ustawa o podatku od towarów i usług - dotyczy powiązań z podmiotami - dotyczy powiązań z podmiotami krajowymi, krajowymi i zagranicznymi, - powiązania wynikające ze stosunku - powiązania z tytułu przysposobienia, Grant Thornton Polska pracy lub majątkowe pomiędzy kapitałowym, majątkowym lub POZOSTAŁE 6 największa firma doradcza w Polsce podmiotami krajowymi lub osobami wynikające ze stosunku pracy między 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, POWIĄZANIA Kraków) pełniącymi w tych podmiotach funkcje kontrahentami lub osobami pełniącymi u ok. 250 pracowników zarządzające lub kontrolne albo kontrahentów funkcje zarządzające, OSOBOWE 35 mln PLN przychodów nadzorcze. nadzorcze lub kontrolne.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9
 10. 10. Ceny transferowe - Akademia podatkowaWartość transakcji – usługi niematerialne W przypadku transakcji realizowanych Grant Thornton International przez podatnika z podmiotami 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach powiązanymi w zakresie świadczenia 30 000 pracowników usług, sprzedaży lub udostępnienia 4 mld USD przychodów wartości niematerialnych i prawnych Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) ok. 250 pracowników istnieje obowiązek opracowania 35 mln PLN przychodów dokumentacji podatkowej dla transakcji, której wartość przekracza limit 30.000 EUR©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 10
 11. 11. Ceny transferowe - Akademia podatkowaWartość transakcji – usługi niematerialne Grant Thornton International Uwaga! 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • Limit 30.000 EUR znajduje zastosowanie dla transakcji sprzedaży praw do znaku towarowego, sprzedaży know-how, udzielenia licencji, a także transakcji, których przedmiotem są usługi niematerialne np. usługi doradcze, usług finansowe itp. • W przypadku usług ciągłych, realizowanych w kolejnych latach podatkowych, wartość transakcji na potrzeby określenia obowiązku dokumentacyjnego powinna dotyczyć transakcji w danym roku Grant Thornton Polska podatkowym. 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) ok. 250 pracowników • Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez 35 mln PLN przychodów Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem opracowania dokumentacji podatkowej.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11
 12. 12. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTransakcje niematerialne z podmiotami powiązanymi Grant Thornton International • Z uwagi na niematerialny charakter transakcji,największa sieć 112 krajach świecie 6 podatnik powinien na doradcza dysponować Dowody 519 biur w ponad odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste wykonanie usług. 30 000 pracowników potwierdzające • Usługi niematerialne stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania 4 mld USD przychodów wykonanie usług organów podatkowych podczas kontroli. • W dokumentacji podatkowej, sporządzanej przez podatnika nabywającego Określenie Grant Thornton Polska dobra lub świadczenia niematerialne, powinny być przedstawione oczekiwane oczekiwanych 6 największa firma doradcza w Polsce korzyści. 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) korzyści jako • Badanie oczekiwanych korzyści ma kluczowe znaczenie dla oceny warunków ok. 250 obowiązkowy pracowników tego rodzaju transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 35 mln PLN przychodów element • W przypadkach, kiedy racjonalnie oczekiwane korzyści (zyski) podmiotu dokumentacji nabywającego wartości niematerialne od podmiotu powiązanego są w sposób podatkowej oczywisty mniejsze niż poniesione w związku z tą transakcją wydatki, wydatki takie nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 12
 13. 13. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTransakcje niematerialne z podmiotami powiązanymi Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników • Czy podatnik posiada dowody potwierdzające, że: 4 mld USD przychodów • świadczenia zostały faktycznie wykonane? • zakupione dobra i usługi wiążą się z korzyściami dla podatnika? Wydatki na zakup • transakcja była uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia? dóbr TAK NIE i świadczeń niematerialnych Grant Thornton Polska a koszty 6 największa firma doradcza w Polsce Wydatek stanowi koszt Wydatek nie stanowi kosztu podatkowe 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, podatkowy podatkowego Kraków) ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów Konieczność potwierdzenia rynkowości warunków transakcji !©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13
 14. 14. Ceny transferowe - Akademia podatkowaRefakturowanie kosztów a obowiązek sporządzeniadokumentacji podatkowej Grant Thornton International Refakturowanie kosztów podlega obowiązkowi sporządzenia 6dokumentacji krajach świecie największa sieć doradcza na 519 biur w ponad 112 podatkowych. 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów 1. Obowiązek opracowania dokumentacji podatkowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 2. Rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczące tzw. refakturowania należy uznać za transakcję. 3. Refakturowanie należy traktować jako odsprzedaż uprzednio zakupionych usług lub towarów po cenie odpowiadającej cenie zakupu, co jest równoznaczne ze świadczeniem zakupionej uprzednio usługi lub dostawy towarów. Grant Thornton Polska 4. Dla określenia obowiązku opracowania dokumentacji podatkowej znajdą zastosowanie limity transakcji, o 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań,ustawie:Katowice, których mowa w Wrocław, Kraków) - dla transakcji usługowych - 30.000 EUR ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów - dla transakcji towarowych - 100.000 EUR lub 50.000 EUR 5. Kluczową kwestią dla oceny rozliczeń kosztów na zasadzie refakturowania jest weryfikacja zasadności braku marży. Ocena w tym zakresie powinna być dokonana przy uwzględnieniu specyfiki rozliczeń, związku z innymi transakcjami, zakresu pełnionych funkcji i ponoszonych ryzyk.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 14
 15. 15. Ceny transferowe - Akademia podatkowaElementy dokumentacji podatkowej Grant Thornton International Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej - zgodnienajwiększa9sieć doradczao podatku 6 z art. ustawy na świecie 519 biur w ponad 112 krajach dochodowym od osób prawnych 000 pracowników 30 4 mld USD przychodów 1. Określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko). 2. Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty. 3. Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji. 4. Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy miała ona wpływ na Grant Thornton Polska wartość transakcji. 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur Wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez 5. (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) ok.podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki 250 pracowników 35 mln PLN przychodów 6. Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym Zgodnie z obowiązującymi przepisami, weryfikacja wartości rynkowej ceny przedmiotu transakcji i opracowanie analizy porównawczej nie jest obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15
 16. 16. Ceny transferowe - Akademia podatkowaDlaczego warto w dokumentacji podatkowej przedstawićweryfikację wartości rynkowej? • Dokumentacja stanowi podstawowe narzędzie obrony podczasGrant Thornton International ewentualnej kontroli podatkowej. 6 największa sieć doradcza na • Przedstawienie w sposób kompleksowy wszelkich istotnych warunków transakcji112 krajach świecie o 519 biur w ponad oraz informacji czynnikach wpływających na cenę ustaloną w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wraz analizą 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów porównywalności w znaczący sposób ogranicza ryzyko sporu z organami podatkowymi. • Weryfikacja wartości rynkowej przedmiotu transakcji jako element dokumentacji podatkowej rekomendowana jest przede wszystkim dla transakcji o istotnym znaczeniu dla podatnika. • Mimo że, zgodnie z przepisami podatkowymi, podatnik nie ma obowiązku przedstawiać argumentacji wskazującej, iż ustalona cena zgodna jest z warunkami rynkowymi, to jednak takie podejście jest Grant Thornton Polskaprzez sądy, np. "(…) Dokumentacja podatkowa w rozumieniu art. 9a u.p.d.o.p. ma rekomendowane 6 największa firma doradcza w Polsce wykazać przede wszystkim, że wynagrodzenie w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, zostało ustalone na poziomie rynkowym, czyli nieróżniącym się "od warunków, które ustaliły między sobą Kraków) ok. 250 pracowników niezależne podmioty". Obowiązek tworzenia tej dokumentacji stwarza podatnikom możliwość 35 mln PLN przychodów przedstawienia wszelkich okoliczności dających podstawę do uwzględnienia rynkowego charakteru tych transakcji. Z tego punktu widzenia przepis art. 9a u.p.d.o.p. spełnia funkcję gwarancyjną." (wyrok WSA w Warszawie z dnia 05.02.2008 r. , sygn. III SA/Wa 1728/07).©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 16
 17. 17. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTerminy sporządzenia dokumentacji podatkowej Podatnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji podatkowej Grant Thornton International dla transakcji z podmiotami powiązanymi na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej sieć terminie świecie od dnia 6 największa w doradcza na 7 dni 519 biur w ponad 112 krajach doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Przepisy podatkowe nie określają terminu, w jakim podatnik powinien sporządzić dokumentację podatkową dla poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe oraz sądy wyrażają pogląd, że dokumentacje podatkowe powinny być sporządzane na bieżąco: Grant Thornton Polska „(...) skorofirma Poznań, Wrocław, Katowice, 6 największa na doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania (art. 9a ust. 4updop), zasadnym Kraków) ok. 250 pracowników wydaje się, aby przedmiotową dokumentację kompletować na bieżąco, w miarę realizacji transakcji, 35 mln PLN przychodów które z punktu widzenia ustawy trzeba kwalifikować jako transakcje z podmiotami powiązanymi.” (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 02.09.2010 r. (sygn. IPPB5/423-357/10-4/IŚ))©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17
 18. 18. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTerminy sporządzenia dokumentacji podatkowej „(…) termin 7 dni na przedstawienie dokumentacji podatkowej nie jestGrant Thornton International wystarczający na jej przygotowanie. 6 największa sieć doradcza na świecie Proces opracowywania dokumentacji podatkowej, w zależności od przedmiotuponad 112 krajach transakcji oraz 519 biur w i charakteru dostępnych danych, może okazać się procesem długim i czasochłonnym. Wpracowników z tym, dokumentacja 30 000 związku 4 mld USD przychodów podatkowa powinna być sporządzana przez podatników na bieżąco, nie zaś jedynie na wypadek kontroli organów podatkowych." (wyrok z dnia 03.06.2009 r. WSA w Krakowie (I SA/Kr 1374/08)) Przepisy prawne nie przewidują przepisów sankcyjnych w przypadku nieopracowania dokumentacji na bieżąco, więc z punktu widzenia ewentualnych sankcji kluczowe znaczenie ma przedłożenie dokumentacji Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce w biur (Warszawa,dni. Wrocław, Katowice, 5 terminie 7 Poznań, Kraków) ok. 250 pracowników Mając na uwadze, że kontrolą podatkową objęte są "zamknięte" lata podatkowe za dobrą praktykę należy 35 mln PLN przychodów uznać bieżące gromadzenie odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi i sporządzenie dokumentacji zaraz po zakończeniu roku z uwzględnieniem rzeczywistych danych finansowych transakcji w danym roku.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 18
 19. 19. Ceny transferowe - Akademia podatkowaKonsekwencje braku dokumentacji podatkowej Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie Transakcje z podmiotami powiązanymi uznane za zawarte na warunkach nierynkowych 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Dokumentacja podatkowa spełniająca wymogi określone Brak dokumentacji w ustawach o podatkach podatkowej dochodowych Stawka opodatkowania różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a Grant Thornton Polska określonym przez organy podatkowe 19 % 50% 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) Konieczność zapłaty odsetek od zaległości ok. 250 pracowników podatkowych 35 mln PLN przychodów tak tak Ryzyko nałożenia sankcji karno-skarbowych nie tak©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19
 20. 20. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach Grant Thornton International między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnychnajwiększa sieć 112 krajach świecie 6 doradcza na transakcjach przez podmioty 519 biur w ponad niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu 30mld USD przychodów między transakcji zawartej 4 000 pracowników podmiotami powiązanymi. Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 20
 21. 21. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Cena rynkowa Cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi Porównanie wewnętrzne Porównanie zewnętrzne Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) ok. 250 pracowników Podmiot powiązany B Podmiot powiązany A Podmiot powiązany B 35 mln PLN przychodów Podmiot powiązany A Podmiot niepowiązany M Podmiot niepowiązany X Podmiot niepowiązany Y©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21
 22. 22. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Warunki zastosowania: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników • W przypadku identyfikacji porównywalnych transakcji niekontrolowanych najwiarygodniej odzwierciedla warunki 4 mld USD przychodów rynkowe. • Metoda stosowana w pierwszej kolejności przed innymi metodami, chyba że zastosowanie innej metody pozwoli ustalić ceny na poziomie bardziej zbliżonym do wartości rynkowej takiej transakcji. • Zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej wymaga zapewnienia wysokiego stopnia porównywalności warunków oraz przedmiotu transakcji (np. transakcje dotyczą tych samych produktów lub tych samych usług, mamy porównywalny wolumen transakcji, transakcje są zawierane na tym samym etapie łańcucha Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce rynku geograficznym itd.). dystrybucji, na podobnym 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, W przypadku ewentualnych różnic dotyczących transakcji kontrolowanych i niekontrolowanych należy uwzględnić te •Kraków) różnice i określić ich wpływ na cenę przedmiotu transakcji. Im szerszy zakres dokonywanych korekt, tym mniejsza ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów wiarygodność metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Jeśli nie można dokonać stosownych korekt, metoda ta nie powinna być stosowana lub może być stosowana w ograniczonym zakresie. • Wymogi dotyczące możliwość zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej powodują, że jest ona rzadko stosowana w praktyce.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 22
 23. 23. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” Metoda rozsądnej marży ("koszt plus") polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy 519 biur w ponad 112 krajach kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do bazy kosztowej i narzutumld USD przychodów pomiędzy 30 zysku ustalanych 4 000 pracowników podmiotami niezależnymi, które uwzględniają porównywalne funkcje, ponoszone ryzyka oraz angażowane aktywa.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 23
 24. 24. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” Narzut zysku zgodny z zasadą ceny rynkowej RZIS W UKŁADZIE KALKULACYJNYM Grant Thornton International A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Narzut Narzut 6 największa sieć doradcza na świecie I. Przychód ze sprzedaży produktów 519 biur w ponad 112 krajach zysku zysku 30 000 pracowników II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 4 mld USD przychodów B. Koszt sprzedanych towarów i produktów Baza Baza I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów kosztowa* kosztowa* II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk/Strata ze sprzedaży Transakcja kontrolowana Transakcja niekontrolowana Narzut zysku jest na Cena transferowa (cena sprzedaży) poziomie rynkowym na poziomie rynkowym * baza kosztowa oznacza te same rodzaje kosztów uwzględnione w podstawie kalkulacji zysków©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 24
 25. 25. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” Warunki zastosowania: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników • Przez bazę kosztową rozumie się sumę kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem we 4 mld USD przychodów własnym zakresie przedmiotu transakcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, tj. kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką. • Metoda jest wykorzystywana najczęściej w transakcjach sprzedaży wyrobów gotowych lub świadczenia usług na rzecz podmiotów powiązanych. • Zastosowanie metody „koszt plus” wymaga spełnienia mniejszych wymagań co do porównywalności przedmiotu transakcji niż w przypadku metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, ponieważ analiza oparta jest na analizie Grant Thornton Polska narzutów zysku, a nie cen jednostkowych (porównywalny narzut zysku mimo różnych cen jednostkowych). Kluczowa 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice,funkcji, ponoszonych ryzyk i zaangażowanych aktywów przez podmioty w jest porównywalność pełnionych Kraków) ok. 250 pracowników kontrolowanych i niekontrolowanych. transakcjach Przy ustalaniu bazy kosztowej nie uwzględnia się kosztów ogólnego zarządu. Powoduje to trudności w zastosowaniu •35 mln PLN przychodów metody "koszt plus" w praktyce przede wszystkim na podstawie porównania zewnętrznego, gdyż większość podmiotów prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. • Ważna jest spójność księgowa praktyk stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 25
 26. 26. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie MARŻA Marża Marża 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów + Koszty pośrednie z Koszty pośrednie z wyłączeniem kosztów wyłączeniem kosztów ogólnego zarządu ogólnego zarządu BAZA KOSZTOWA Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie Transakcja kontrolowana Transakcja niekontrolowana Cena rynkowa Marża Marża©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 26
 27. 27. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” – porównanie wewnętrzne Podatnik Grant Thornton International sprzedaż wyrobów gotowych 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników Podmiot powiązany Podmioty niepowiązane 4 mld USD przychodów porównanie narzutów zysków realizowanych w drodze transakcji niekontrolowanych i kontrolowanych Narzut zysku realizowany przez Podatnika w związku Narzut zysku realizowany przez Podatnika w związku ze ze sprzedażą do podmiotu powiązanego sprzedażą do podmiotów niepowiązanych Przychody ze Baza Zysk ze Podmiot Przychody ze Zysk ze Narzut zysku** Baza kosztowa* Narzut zysku** sprzedaży kosztowa* sprzedaży niepowiązany sprzedaży sprzedaży 20 149 912 16 550 294 3 599 618 21,75% PN 1 20 811 833 17 134 265 3 677 568 21,46% PN 2 4 507 211 3 500 372 1 006 839 28,76% PN 3 2 540 205 2 131 335 408 870 19,18% * stanowiąca sumę wszystkich kosztów bezpośrednich i PN 4 1 648 814 1 358 174 290 640 21,40% pośrednich związanych z transakcją bez kosztów ogólnego PN 5 1 049 650 877 594 172 056 19,61% zarządu Razem 30 557 713 25 175 740 5 381 973 ** kalkulowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do bazy Przedział międzykwartylowy narzutu realizowanego przez Podatnika na sprzedaży kosztowej wyrobów gotowych do podmiotów niepowiązanych Kwartyl dolny 19,61% Mediana 21,40% Kwartyl górny 23,24%©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 27
 28. 28. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda „koszt plus” – porównanie wewnętrzne Wnioski: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników Podatnik w związku ze sprzedażą wyrobów gotowych do podmiotu powiązanego 4 mld USD przychodów realizuje narzut zysku w wysokości 21,75%. Przedział międzykwartylowy narzutu zysku na transakcji z podmiotami niepowiązanymi kształtuje się na poziomie od 19,61% do 23,24% Narzut zysku realizowany w związku ze sprzedażą wyrobów gotowych do podmiotu powiązanego mieści się w przedziale międzykwartylowym narzutów rynkowych Narzut zysku jest na poziomie rynkowym.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 28
 29. 29. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda ceny odprzedaży Metoda ceny odprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji z podmiotem niezależnym, Grant Thornton International dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od biur w ponad 112 nim na świecie 6 największa sieć doradcza 519 podmiotu z krajach powiązanego, o marżę ceny odprzedaży. Tak ustalona cena może być uważana za cenęmld USD przychodów 30 rynkową określoną w transakcji 4 000 pracowników danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 29
 30. 30. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda ceny odprzedaży Cena sprzedaży do klienta ostatecznego (cena rynkowa)Marża ceny odprzedaży zgodna z zasadą ceny rynkowej Grant Thornton International Cena 6 największa sieć 112 krajach do doradcza na sprzedaży producenta świecie 519 biur w ponad pośrednika 000 pracowników 30 (transakcja kontrolowana) 4 mld USD przychodów Producent Pośrednik Klient ostateczny Transakcja Transakcja kontrolowana niekontrolowana Marża odprzedaży jest na Cena transferowa (cena zakupu) poziomie rynkowym na poziomie rynkowym©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 30
 31. 31. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda ceny odprzedaży Warunki zastosowania: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników • 4 mld USD przychodów Marża ceny odprzedaży obejmuje wydatki bezpośrednie i wydatki pośrednie, jakie poniósł dany podmiot w związku z transakcją oraz odpowiednią dla tego typu transakcji stopę zysku. Jeżeli podmiot przed odprzedażą przetworzył lub w inny sposób spowodował zmianę wartości rzeczy lub usługi, zmianę tę uwzględnia się przy dokonywaniu korekty ceny określonej w transakcji z podmiotem niezależnym. • Metoda jest wykorzystywana najczęściej w transakcjach zakupu towarów od podmiotu powiązanego przez Grant Thornton Polska dokonuje dalszej ich sprzedaży do podmiotów niepowiązanych. dystrybutora, który 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, • Zastosowanie metody "ceny odprzedaży" wymaga spełnienia mniejszych wymagania co do porównywalności Kraków) przedmiotu transakcji niż metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ponieważ analiza oparta jest na analizie ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów marży ceny odprzedaży, a nie cen jednostkowych (porównywalna marża ceny odprzedaży mimo różnych cen jednostkowych). Kluczowa jest porównywalność pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk i zaangażowanych aktywów przez podmioty w transakcjach kontrolowanych i niekontrolowanych.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 31
 32. 32. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda ceny odprzedaży Warunki zastosowania cd.: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników • 4 mld USD przychodów Marża ceny odprzedaży nie obejmuje wydatków stanowiących równowartość ceny przedmiotu transakcji oraz kosztów ogólnych zarządu, tj. kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką . Wymóg ten rodzi trudności w zastosowaniu metody ceny odprzedaży w praktyce (gł. na podstawie porównania zewnętrznego), gdyż większość podmiotów prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. • Dla możliwości zastosowania tej metody ważna jest spójność księgowa praktyk stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, • Przy określaniu wysokości marży ceny odprzedaży uwzględnia się w szczególności: Kraków) • czynniki związane z upływem czasu pomiędzy pierwotnym zakupem a odprzedażą, w tym dotyczące zmian na ok. 250 pracowników 35 mln PLN przychodów rynku w zakresie kosztów, kursów walut, inflacji, • zmiany stanu i stopnia zużycia rzeczy lub praw będących przedmiotem transakcji, w tym będące wynikiem postępu technicznego w danej dziedzinie; • wyłączne prawo odprzedawcy do sprzedaży określonych rzeczy lub praw, mogące wpływać na decyzję o zmianie marży.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 32
 33. 33. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto Metoda marży transakcyjnej netto polega na badaniu marży zysku netto,Thornton International w Grant jaką uzyskuje podmiot transakcji lub transakcjach z innym podmiotem powiązanym i określeniunajwiększa sieć 112 krajach świecie 6 doradcza na jej na poziomie marży, jaką 519 biur w ponad uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi, 30mldmarży uzyskiwanej w lub USD przychodów 4 000 pracowników porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne. Koszty poniesione w Przychody celu osiągnięcia osiągnięte przychodów wraz z Marża z transakcji kosztami ogólnymi transakcyjna z podmiotem zarządu (rozliczonymi netto powiązanym proporcjonalnie do przychodów) Marża jest na poziomie Cena transferowa na poziomie rynkowym rynkowym©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 33
 34. 34. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto Warunki zastosowania: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • Marżę transakcyjną netto określa się poprzez odliczenie od przychodu osiągniętego w wyniku transakcji kosztów poniesionych w celu osiągnięcia tego przychodu, w tym także kosztów ogólnych zarządu. • Odliczenia kosztów ogólnych zarządu dokonuje się, uwzględniając proporcję, w jakiej pozostaje przychód uzyskany w związku z daną transakcją w ogólnej kwocie przychodów. Grant Thornton Polska •6 największa firma doradcza w Polsce transakcyjnej netto, należy uwzględnić różnice między podmiotami, których Stosując metodę marży 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, marże są porównywane, m.in.: Kraków) ok. 250 pracowników - konkurencja ze strony innych uczestników rynku i dóbr zamiennych, 35 mln PLN przychodów - skuteczność i strategia zarządzania, - pozycja rynkowa, - różnice struktury kosztów i kosztu pozyskania kapitału, - stopień doświadczenia w działalności.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 34
 35. 35. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto Warunki zastosowania cd.: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • Zaletą metody marży transakcyjnej netto jest to, że ewentualne różnice w przedmiocie transakcji czy podejmowanych funkcjach przez strony transakcji mają mniejszy wpływ na wskaźniki rentowności netto niż na ceny czy marże brutto. • W metodzie tej analizowane są wyniki finansowe jednej strony transakcji. Nie są brane pod uwagę łączne dochody, jakie osiągnęły obie strony transakcji. Grant Thornton Polska 6 największa firma doradcza w Polsce 5 biur (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, • Trudnością związaną z zastosowaniem tej metody jest brak dostępu do aktualnych danych finansowych Kraków) ok. 250 pracowników (sprawozdania finansowe za dany rok podatkowy są publikowane w bazach danych z kilku lub 35 mln PLN przychodów kilkunastomiesięcznym opóźnieniem), tak więc metodę tę stosuje się z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych na moment dokonywania analizy porównawczej.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 35
 36. 36. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto - benchmarking Analiza porównawcza (benchmarking) - analiza oparta na porównaniu zewnętrznym marż, jakie realizują Grant Thornton International podmioty prowadzące jednorodną działalność, analogiczną do weryfikowanejw transakcji. na świecie 6 największa sieć doradcza 519 biur ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Dobór próby: • wybór branży, • analiza rzeczywistej działalności potencjalnych podmiotów wziętych do analizy, • dostępność danych finansowych, • kryteria jakościowe (portfolio produktów, skala prowadzonej działalności, model biznesowy).©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 36
 37. 37. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto - benchmarking Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Podmioty z analizowanej branży Podmioty spełniające wszystkie kryteria selekcji©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 37
 38. 38. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda marży transakcyjnej netto - benchmarking Badanie cen transferowych najczęściej nie pozwala na wskazanie jednego dokładnego rezultatu; Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na jedynie w przypadku nielicznych transakcji jest możliwe wskazanie konkretnej ponad 112 krajach świecie 519 biur w liczby. 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów W wytycznych OECD podkreśla się, że: „warunki rynkowe są zróżnicowane oraz ich badanie nigdy nie ma kompleksowego charakteru, ponieważ nie jest możliwe znalezienie wszystkich istniejących transakcji, które mogłyby zostać wykorzystane do porównania, „zasadniczo stosowanie zasady arm’s length daje tylko przybliżenie warunków (…)©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 38
 39. 39. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda podziału zysków Metoda podziału zysków polega na określeniu łącznych zysków, jakie w związku zInternational Grant Thornton daną transakcją 6 największa sieć doradcza na (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału tych zysków biur w ponad 112 krajach świecietakiej 519 między te podmioty w proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne. Podziału USD przychodów 30 000 zysków dokonuje się za 4 mld pracowników pomocą analizy rezydualnej lub analizy udziału • Sumę zysków uzyskanych w związku z daną transakcją (transakcjami) przez podmioty powiązane uczestniczące w tej transakcji (transakcjach) w dwóch etapach: Analiza - etap I: każdemu uczestnikowi transakcji przypisuje się minimalny zysk za realizowane funkcje i ponoszone ryzyko, rezydualna - etap II: wszelkie pozostałe po podziale w pierwszym etapie zyski dzielone są pomiędzy podmioty powiązane uczestniczące w danej transakcji zgodnie z zasadami, jakie ustaliłyby podmioty niezależne uczestniczące w takiej transakcji • Połączony zysk z transakcji (której przedmiotem są dobra wytworzone lub ulepszone przez te podmioty) jest dzielony między podmiotami powiązanymi w oparciu o względną Analiza udziału wartość działań podjętych przez każdy z powiązanych podmiotów, uwzględniając zakres pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk, angażowanych aktywów.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 39
 40. 40. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda podziału zysków Warunki zastosowania: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • Podziału zysków dokonuje się przez właściwe określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją (transakcjami). • Metoda jest stosowana przede wszystkim w transakcjach, w ramach których obie strony transakcji kreują "wartość dodaną" w przedmiocie transakcji, a także w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć. • Metoda podziału zysku jest możliwa również do zastosowania w przypadku braku porównywalnych transakcji niekontrolowanych. Z uwagi na to, że analiza udziału zakłada analizę podziału zysku opartą na stosownych przesłankach, bez odniesienia się do warunków rynkowych. • Podział zysku przy zastosowaniu tej metody obejmuje obie strony transakcji - analizowane są łączne dochody z transakcji. Powoduje to, że zastosowanie tej metody wymaga uzyskania odpowiednich informacji od podmiotów zaangażowanych w transakcję.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 40
 41. 41. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda podziału zysków - przykład Przykład został przeprowadzony przy wykorzystaniu analizy udziału. Analiza obejmuje: Grant Thornton International • identyfikację funkcji najistotniejszych z punktu widzenia analizowanejnajwiększa sieć 112 krajach świecie w 6 transakcji doradcza na które 519 biur w ponad (tj. funkcji, największym stopniu przyczyniają się do realizacji zysków), 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • przyporządkowaniu każdej z funkcji realizowanej przez strony transakcji wagi, która odzwierciedla rolę danego działania w generowaniu zysków, • określenia zaangażowania każdej ze stron transakcji w realizację poszczególnych funkcji. Ocena ważności Zaangażowanie stron transakcji Udzial w zysku Funkcja funkcji Producent Dystrybutor Producent DystrybutorProdukcja wyrobów gotowych 30% 100% 0% 30% 0%Magazynowanie 10% 70% 30% 7% 3%Transport 10% 50% 50% 5% 5%Czynności gwarancyjne (rozpatrywanie 20% 95% 5% 19% 1%reklamacji)Dystrybucja produktów (pozyskiwanie klientów, 30% 0% 100% 0% 30%negocjowanie cen itp.)Średnioważony udział stron w generowaniu 100% - - 61% 39%wartości dodanej Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone.©2011 Grant Thornton 41
 42. 42. Ceny transferowe - Akademia podatkowaMetoda podziału zysków - przykład sprzedaż sprzedaż dobra dobra Podmiot Grant Thornton International Producent Dystrybutor 6 największa sieć doradcza na świecie zewnętrzny 519 biur w ponad 112 krajach (niepowiązany) 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów Łączny zysk zrealizowany przez Producenta i Dystrybutora 200 Podział zysku Producent między strony Dystrybutor transakcji 122 78 (200 x 61%) (200 x 39%)©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 42
 43. 43. Ceny transferowe - Akademia podatkowaWartość rynkowa przedmiotu transakcji Weryfikacja wartości rynkowej przez podatnika a metody przewidziane w przepisach podatkowych: Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach • Przepisy podatkowe przewidują, że dla ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji należy 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów stosować metody tradycyjne: metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, "koszt plus", ceny odprzedaży lub metody zysku transakcyjnego: marży transakcyjnej netto lub podziału zysków. • Jeśli organy podatkowe w wyniku ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji dokonają doszacowania dochodu, to są zobowiązane stosować metody wymienione powyżej. • Podatnicy nie mają obowiązku stosować metod przewidzianych przez przepisy podatkowe przy ustalaniu (kalkulacji) ceny przedmiotu transakcji z podmiotami powiązanymi. • Jeśli podatnicy w transakcjach z podmiotami powiązanymi zastosują jedną z metod ustalania wartości rynkowej przedmiotu transakcji, o której mowa w przepisach podatkowych, konieczne jest odniesienie się do warunków rynkowych. • Samo określenie, że stosowana jest np. metoda "koszt plus " bez odwołania się warunków rynkowych (odpowiednich porównań do transakcji niekontrolowanych), nie oznacza zastosowania metody zgodnie z przepisami podatkowymi.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 43
 44. 44. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTransakcje z podmiotami powiązanymi a VAT –doszacowanie obrotu na podstawie ustawy VAT Grant Thornton International Wynagrodzenie za daną czynność jest niższe • Jeśli nabywca nie ma pełnego prawa dodoradcza na świecie 6 największa sieć odliczenia podatku, od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub korzystne jest ustalenie jak najniższej ceny, gdyż wówczas 519 biur w ponad 112 krajach usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwota podatku, którą jest faktycznie obciążany (a której nie 30 000 pracowników kwoty podatku należnego o kwotę podatku może odliczyć, czy to w ogóle,USD przychodów 4 mld czy to w całości) także jest naliczonego niższa. • Dostawcy będzie zależeć na jak najniższej kwocie obrotu od Wynagrodzenie za daną czynność jest czynności zwolnionej (niedającej prawa do odliczenia podatku), niższe od wartości rynkowej, dokonujący gdyż ma to wpływ na wielkość proporcji sprzedaży dostawy towarów lub usługodawca nie ma stanowiącej podstawę do ustalenia podatku do odliczenia. pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a • Im niższy obrót z czynności zwolnionych, tym korzystniejsza dostawa towarów lub świadczenie usług są proporcja sprzedaży, a więc i większa kwota podatku zwolnione z podatku naliczonego do odliczenia przy zastosowaniu odliczeń częściowych • Dostawca (usługodawca), ustalając ceny wyższe, zwiększa Wynagrodzenie za daną czynność jest wartość swojego obrotu dającego prawo do odliczenia, tym wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący samym powiększając proporcję sprzedaży. dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku • Przy zastosowaniu wyższej proporcji sprzedaży może należnego o kwotę podatku naliczonego zwiększyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia przy©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. zastosowaniu odliczeń częściowych. 44
 45. 45. Ceny transferowe - Akademia podatkowaTransakcje z podmiotami powiązanymi a VAT –doszacowanie obrotu na podstawie ustawy VAT Jeżeli podatek wynikający z transakcji stanowi w całości podatek należny u sprzedającego i podlega odliczeniu w całości u kupującego (u sprzedającego nie jest konieczne obliczenie proporcji sprzedaży w związku wykonywaniem czynności, co do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje), na gruncie przepisów ustawy VAT nie zostanie doszacowany obrót i nie wystąpi korekta podatku.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 45
 46. 46. Ceny transferowe - Akademia podatkowaUprzednie porozumienia cenowe • Od 1 stycznia 2006 r. polscy podatnicy mogą zawierać z Ministrem Finansów porozumienia cenowe w Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na sprawie ustalenia cen transakcyjnych (ang. "Advanced Pricing Agreements"). 112 krajach świecie 519 biur w ponad 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów • Celem zawierania porozumień cenowych jest ustalenie cen rynkowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. • Porozumienia cenowe zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia działalności, gospodarczej, gdyż pozwalają podatnikom uniknąć sporów z organami podatkowymi i ryzyka zakwestionowania stosowanych cen w transakcjach kontrolowanych. • Porozumienie pozostaje wiążące zarówno dla podatnika, jak i władz przez okres 5 lat. • Eliminacja ryzyka sporu z organami podatkowymi w związku z zawarciem porozumienia jednocześnie wyklucza ryzyka doszacowania dochodu, który - w przypadku braku dokumentacji podatkowej - zostałby opodatkowany sankcyjną stawką podatku.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 46
 47. 47. Ceny transferowe - Akademia podatkowaUprzednie porozumienia cenowe Porozumienia jednostronne Porozumienia dwu- i wielostronne Grant Thornton International 6 największa sieć doradcza na świecie 519 biur w ponad 112 krajach 30 000 pracowników 4 mld USD przychodów - porozumienia krajowe – dotyczące transakcji - dotyczą transakcji zawieranych pomiędzy zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi; podmiotem krajowym a podmiotem (podmiotami) - porozumienia zagraniczne – obejmujące zagranicznym transakcje pomiędzy podmiotem krajowym a - wiążące zarówno dla polskich władz podmiotem zagranicznym; wiążące dla polskich podatkowych, jak i władz podatkowych właściwych władz podatkowych; dla podmiotu zagranicznego Opłata: 1% wartość transakcji, przy czym: Opłata: 1% wartość transakcji, przy czym nie - nie mniej niż 5.000 zł i nie więcej niż 50.000 zł mniej niż 50.000 zł i nie więcej niż 200.000 zł dla podmiotów krajowych, - nie mniej niż 20.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł - dla podmiotu zagranicznego.©2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 47
 48. 48. Ceny transferowe - Akademia podatkowa Zespół cen transferowych Rafał Śmigórski Ewa Rybak Partner Senior Konsultant E: rafal.smigorski@pl.gt.com E: ewa.rybak@pl.gt.com M: + 48 607 665 736 M: + 48 661 538 562 Agnieszka Staniszewska Ewelina Wilczyńska Menedżer Senior Konsultant E: agnieszka.staniszewska@pl.gt.com E: ewelina.wilczynska@pl.gt.com M: + 48 609 366 783 M: + 48 661 538 530 Aleksandra Kozak Marcin Żmuda Asystent Senior Konsultant E: aleksandra.kozak@pl.gt.com E: marcin.zmuda@pl.gt.com M: + 48 661 530 426 M: + 48 607 665 734©2011 Grant Thornton. All rights reserved. 48
 49. 49. Ceny transferowe - Akademia podatkowa Kontakt Rafał Śmigórski Ewelina Wilczyńska Partner Senior Konsultant E: rafal.smigorski@pl.gt.com E: ewelina.wilczynska@pl.gt.com M: + 48 607 665 736 M: + 48 661 538 530Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E61-131 PoznańPolskatel. +48 (61) 62 51 100fax +48 (61) 62 51 101www.grantthornton.plAudit – Tax – Outsourcing – Business advisoryMember of Grant Thornton International Ltd. ©2011 Grant Thornton. All rights reserved.

×