Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

රට ගිය ඇත්තො

586 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

රට ගිය ඇත්තො

  1. 1. 1 ලෆනි පිටුල මේ තලත් රට ගිය ඇත්මතක් මේ කතළල මකොමශොම ඳටන් ගන්නද කිය඼ මටම මත්මරන්මන නෆශෆ. අපි මමමශම ඳටන් ගමු. මමේ නම වමන්. වමන් ජයසිංශ. ගම කඩලත. මම සිංශ වමළජමේ වළමළජිකමයක්. සිංශ වමළජමේ ලළර්ෂික වමුලුලකට තලත් කට්ටියක් වමඟ ඇමරිකළමේ චිකළමගෝලට යන්ට මට (අ)ලළවනළල ඳ෇දුනළ. ඇමරිකන් උණ ව෇දී ලලිප්පුල ව෇දී සිටි මම ආඳසු ආමේ නෆශෆ. මට එමශේ මඳොඩි මජොබ් කට්ටක් මවට් උනළ. දෆන් අවුරුදු ශතරක්. තල අවුරුද්දකට වීවළ තිමයනලළ. තල කීයක් ශරි මශොයළ මගන ආඳහු යනලළ. මට රැකියළලක් ඼ෆබුමන් ග෇වහ වහමට්඿න් එකක. ග෇වහ වහමට්඿න් කියන්මන් ඳෆට්රල් ම඿ඩ්. ඳෆට්රල් ම඿ඩ් එකක ලෆඩ කරනලළ කියන මකොට ඔබට මතක් මලයි කළකි මකොට කලිවමක් ඇ඲඼ කළකි අත් මකොට කමිවයක් ඇ඲඼ රබර් මවමරප්පු මදකක් මදඳයට දළගත්තු බු඼ත් ශඳමයක්. ඒත් ඇමරිකළමල එමශම නෆශෆ. අපිට ඼වහවන යුනිමසෝේ එකක් තිමයනලළ. ටයි එකකුත් දළන්න ඕන. මමමශේ ( ග෇වහ) ඳෆට්රල් ගශන්මන් ලළශනය ඳදලන්නළමයි. මඳොේඳ 10ක් 12 ක් විතර තිමයනලළ. ක්මරඩිට් කළඩ් ඳළවිච්චි කර඼ තමන්ටම ග෇වහ ගශගන්නත් පුලුලන්. එමශම නෆත්නේ ඇතුෂට ගිහිල්඼ළ මඳොේඳමේ අංකය කිය඼ මුදල් මගේලළම මට කරන්න තිමයන්මන් මකොේපියුටරමයන් මඳොේඳය විලෘත කරන එකයි. ඊට අමතරල ශදිසිමයන් ගන්න අල඾හයු මබමශත් මඳත්මත් සිට මකොන්ඩේ එක දක්ලළ බඩු විකුණන මිනි මළකට් එකකුත් තිමයනලළ. මේලළ ශදිසියට මශොයළ ගන්න පුලුලන් අඩුමලන් මගලන මඳොඩි රවහවළලල්. තනිකඩමයකුට යේතේ ජීවිමත් ගෆට ගශ ගන්න ඒ මුද඼ ප්රමමළණලත්. ලෆඩිපුරම මේලළමේ ලෆඩ කරන්මන් නීති විමරෝධී වංක්රනමණිකයන්. මට බෆංකු ගිණුමක් අරින්නලත් , ලළශනයක් එෂලන්නලත් බෆශෆ. not authorized to work කිය඼ ඳළවහමඳෝට් එමක් ගශ඼ තිමයනලළ. නිකමට ශරි මඳොලිසියට මළට්ටු වුමනොත් ඩී- මඳෝට් තමයි. ඇමරිකන් ඉංේරිවසිය අමුතු ඉංගිරිසියක්. උන්මග “ඇ” කළරය ලෆඩි. ඩළන්වහ – ඩ෇න්වහ ,… ක්඼ළවහ – ක්඼෇වහ.. ඳළවහ – ඳ෇වහ ලමේ. ඒ අනුල මමේ නම වමන් : ….වෆමන් විය යුතුය. ඒත් උන් මමේ නම මලනවහ මකරුලළ ”ව෇ේ” කිය඼ළ. මම වෆමන් මනොවී ව෇ේ වීම ගෆන වතුටු උනළ. ග෇වහ වහමට්඿න් එක ඇතුමල් තිමයනලළ කවහටමවහ඼ට යන්න ලෆසිකිළියක්. ඒලළට කියන්මන් “මරවහට් ර෕ේ ” නෆත්නේ “මලො඿හ ර෕ේ” කිය඼ළ. ඇමරිකළල කියන්මන් මගදරට මරගළමත- ම඼ෝමකට ඳරකළමව කරන රටක්. මමමශේ තරේ හිඟන්මනෝ නෆතිල ඇති ම඼ෝමක මකොමශේලත්. මුන්ට කියන්මන් “මශෝේ඼වහ පීඳල්” කිය඼. “මබගර්වහ ” කියන ලචනය ඳළවිච්චි කරන්මන නෆශෆ. අ. මඳො. ව. විභළගමේදී මට විශි඿හට වේමළන තිමයනල ඉංේරිසි භළ඿ළලට වශ වළහිත්යරයට. ඊට අමතරල උවවහ ආයතනයකින් ඼ද වශතිකයකුත් තිමයන නිවළ මළ හිතළ හිටිමේ මළ තරේ ඉංේරීසි උගමතක් තලත් නෆතිල ඇති කියළය. එමශත් මළ කියනළ මද් මුන්ට මනොමත්මරයි.
  2. 2. 2 ලෆනි පිටුල උන් කියනළ මද් මටද මනොමත්මරයි. ඒ නිවළම මට දී තිබුමන් කවහටමර්඼ළ අඩු රෑ මවේලළ මුරයයි. දිනක් එක් මශෝේ඼වහ මිනිමශක් ඇතුෂට ඇවිත් ” may I use your rest room ” කිය඼ මමගන් ඇහුලළ. “rest room only for customers” කිය඼ළ මම මිනිශල එෂලළ ගත්තළ. මමග තළත්තමේ ලයමවේ මිනිමශක්. මට ඳවහමව දුක හිතුනළ. උමග ම෕න අමුතුයි. ශමේ ඳළට සුදුත් මනමලයි.. කලුත් මනමලයි. ඇවහ මදක ඳෆශෆදිලියි. බෆල්ම තියුණුයි. ඳසුලදළ සුපුරුදු රෑ ෂිසහට් එක නිම මල඼ළ මම ඳයින්ම මමේ නලළතෆනට ගළටමින් හිටියළ. මල඼ළල උමද් 7.30 ට විතර ඇති. ඳළර අයිමන බංකුලක් උඩ මශෝේ඼වහ මිනිමශක් ඉ඲මගන හිටියළ. මිනිශළ මමොනලද තළම඼ට කියනල මට ඇහුනළ. “ඩ෕ේ ඩීමට් කළමර මබන්ඩළ…” ටිකක් පුරුදු ශඬක්. ඒ අර මම එෂල ගත් මිනිශළ. මම මිනිශට කිට්ටු කෂළ. “ශම඼ෝ.. are you singing ?” මිනිශ ඳෆශෆදිලි ඉංේරීසිමයන් “cold….can you buy me a coffee?” මිනිශමේ කකුල් මදකම ලන මල඼ළ. ඒලළට දෆම෕ දේ ඳළට මබමශතට උඩින් වළමර ග඼මින් තිබුණළ. මම ලශළම මකෝපි එකක් අරන් දී, “are you sick?” “I am having cold and fever” මමේ වළක්කුමේ ඼ංකළමලන් මගනළ ඳෆනමඩෝල් මඳති ලගයක් තිබුණළ. ඉන් මදකක් මම මිනිශට දුන්නළ. “Panadol? are you sri lankan ?” “my god ! are you sri lankan too ?” දිග සුසුමක් මශල෕ එයළ මමොනලමදෝ කියන්න ඼෇වහති උනළ. මට මශන්සියි. නිදිමතයි. “අපි ඳවහමව ශමුමලමු” කිය඼ , රෑ ෂිසහට් එමකන් මළටියළ ගශපු මඩො඼ර් කීඳයක් මම මිනිශමේ අමත් තිය඼ නලළතෆනට ගියළ. රෑ නිදි ලරළ සිටියත් උමද් සිදුව෕ මද් නිවළ මට නින්ද ගිමේ නෆශෆ. මකොමශොමටත් රෑ නින්ද ලමේ මනමේ දලල්ට නිදළ ගන්න එක. ඊට ඳවහමව දින කීඳයක් යන තුරු මම මිනිශල දෆක්මක න෇. එදත් සුපුරුදු ඳරිදි මමේ රෑ ෂිසහට් එක. ශදිසිමේම “අරයළ” ආලළ. රෑ 12.30 ට විතර. ඇතු඼ට න෇විත් වීදුරු ජමන්ම඼න් මළ දිශළ ඔරලළ මගන හිටියළ. ඔහුමේ රැවු඼ , මකොන්මඩ් දිගටම ලෆවි඼ළ තිබුනළ. ලෆඩි ශරියක් සුදු මකවහ. ඒ මල඼ළමේ කවහටමර්඼ළ අඩුයි. මම මකෝපි එකකුත් ශදළමගන මිනිශ ෂඟට ගියළ. “Are you speaking Sinhala ?” මිනිශළ මමගන් අශනල.
  3. 3. 3 ලෆනි පිටුල “මම හිතුමේ ව෇ේ මශත්තයළ ඉන්දියන් ශරි මමක්සිකන් ශරි කිය඼. ඼ංකළමල මකොමශේද ?” මටයි මිනිශමේ විවහතර දෆන ගන්න ඕන. මිනිශ මං ගෆන අශනල. මමතන ඉ඲඼ ලියන්නේ ඔහු මට කී කතළල. මමේ නම සිරිල් වඳරමළදු. මමේ ලයිසහ ඳද්මිනී. අපි මශෝමළගම. ම඼ොතරැයි දිනුේ ලලින් ශරි ගිමේ කීමයන් කීමදනළටද ව෇ේ මශත්තමයෝ. මටත් ඇදුනළ ම඼ොතරැයියක්. වීවළ ම඼ොටරි එක. දෆනට අවුරුදු 25 කට ඉවහවර මම මශ බෆංකුමේ මළණ්ඩලික නි඼ධළරිමයක්. මමග ලයිසහ ගුරුලරියක්. අපි ඼ංකළමල මශො඲ ජීවිතයක් ගත කෂළ. ඇමරිකන් එේබසිමයන් ලියුම ආදළ ඉ඲඼ වතියක් අමප් මගදර ලිඳ ඳත්තු උමන් න෇ ව෇ේ මශත්තමයෝ. අමඳ මවේරටම ඇමරිකන් උණ ශෆදුනළ. අපිට ෂමයි තුන් මදනයි. ලෆඩිමෂළ පුතළ ඊෂඟට ද෕඼ළ මදන්නළ. අපි මමමශේ එනමකොට පුතළට 7 යි. ද෕඼ට 6 යි, 5 යි. අපි තිබ්බ මවේරම මවේවත විකුණ඼යි ආමල. මළත් ඔයළ ලමේ ගෆවහ වහමට්඿න් එකක ලෆඩ කෂළ. ලයිසහට මමොන්ටිමවෝරියක රවහවළල ඼ෆබුණළ. අපි මදන්නළමග ඳඩිමයන් ඳවු඼ක් නඩත්තු කරන්න අමළරු නිවළ මම මජොබ් මදකක් කෂළ. ඒක ශරිම අමළරු ලෆඩක්. හිමත් මේමගට කෂළට මම නිතර නිතර ම඼ඩ වුනළ. විවිධ ශෆ඼ ශෆප්පීේ මෆද කළ඼ය මගවී ගියළ. පුතළ නේ ඉමගනීමට ලෆඩි උනන්දුලක් මඳන්නුමල න෇. ද෕඼ මදන්නම ” මළවහටර්වහ” දක්ලළ ඉමගන මගන මදන්නම ඇමරිකන් කළරමයො මදන්මනක් එක්ක විලළශ උනළ. ඒල නිකේ ” නමට විලළශ” ඼ළවහ මේගළවහ ල඼ තිමයනල ” drive through ” කවළද බඳින්න තෆනක්. ම඼ොකු දුල මලන වහමට්ට් එකකට ගියළ ඳදිංචියට. ඉන්න තෆනක අපි කළටලත් කීමල නෆශෆ. පුතළ මමෝටර් මමකෆනික් මකෝවහ එකක් කර඼ මමෝටර් රත ශදන මකොේඳෆනියකට බෆඳුනළ. මිනිශට මශො඲යි. ශෆබෆයි නළවහති කළරයළ. බීමට ඇබ්බෆහි උනළ. ඉතිරියක් , අනළගතයක් ගෆන හිතුමල නෆශෆ. මඳොඩි දුලට බබළ ඼ෆබි඼ අවුරුදු 5 කට ඳවහමව අපිල එක්ක ගියළ එයළ඼මග මගදරට. අපි එමශේ හිටිමේ ආගන්තුකමයෝ ලමේ. මමග ලයිසහට නේ ලෆඩ තිබුනළ. ඒ මිනිපිරී – නිමකෝල් – බ඼ළ ගන්න එක. මකලීට තිබුමන් නිල් ඳළට ඇවහ මදකක්. සුදු ඳළට ශමක්. මකොන්මඩ නේ කලු ඳළටයි. ටිකක් මමග ලයිසහ ඳද්මිනිත් ලමගයි. වමශර දළට නිමකෝල් මමග උනුහුමට තුරුල් මල඼ළ නිදළ ගත්තළ. මම ඇමේ හිව පිරි මෆද්දළ. ඈ ඊට ආවළ කෂළ. මම ඈට ” කිරි සුදු ශළලළ” ඉගෆන්නුලළ. දලවක් අමප් බ෇ණළ – මයික් පියර්වන්- අශනල මමග දුලමගන් what the hell that old man doing here කිය඼. Don’t talk like that. He is may dad. ඒ මමග දුල. But this is my house– ඒ බ෇ණළ. OK I will ask them to leave. You can hire a baby sitter for 600 dollars for a week.
  4. 4. 4 ලෆනි පිටුල මම එදළ හිතළ ගත්තළ මම තල දුරටත් මමමශේ හිටිමයොත් ඒක මමයළ඼මග ඳවුල් ජීවිතයට බළධළලක් කිය඼. ” ඳද්මිනි… මම යනල පුතළ ෂඟට. ඔයළට මමමශේ කරදරයක් නෆශෆමන.” අපි මදන්නළ බෆන්දට ඳවහමව කලදළලත් මලන් මල඼ළ ඉ඲඼ න෇. එයළ කඳුලු පුරලළ මගන මළ දිශළ බ඼ළ මගන ඊට කෆමෆත්ත දුන්නළ. ” මතක් කර඼ මබමශත් ටික අරමගන යන්න” පුතළ ජීලත්වුමන single bed room අඳළර්ට්මන්ට් එකක. මිනිශ මළල වතුමටන් පිළිගත්ත. ඒත් ලෆඩි විවහතර ඇහුමල න෇. ඒ එයළමග ශෆටි. මම ගිය ගමන්ම කමෂේ මේ අවහ කරන එක. පුතළ කෆම බීම කර඼ තිමයන්මන පිටින්. ” තළත්ත බියර් එකක් මබොනලද?” පුතළ බියර් මබෝත඼යක් කමට් තියළමගන මබොන ගමන් මමගන් ඇහුල. මම මමේ තළත්ත ඉවහවරශ ලළඩිමල඼ළලත් නෆශෆ. මම මටම වළඳ කර ගත්ත. දුර දිග මනොබ඼ළ ගත්තු තීරණ නිවළ අද අමප් ඳවු඼ සී සී කඩ. දරුලන් මදමළපියන් අතර වේබන්දයක් නෆශෆ. දරුමලො හිත් පිත් නෆති මෆෂින් ලමේ. මරොමබෝ඼ ලමේ. මම මළකට් එකට ගිහින් පුංචි රයිවහ කුකර් එකක්, මත් ශදන්න අල඾හය කරන මද් වශ තලත් මද් මගනළලළ. ” පුතළ මීට ඳවහමව පිටින් ක෇ම කන්න එඳළ. අද ඉ඲඼ මම උයනල” “ඉතින් මකොමශොමද මේ තත්ත්මලට ලෆටුමන් ?” මම එයළමග කතළලට බළධළ ක඼ළ. ” අමන් ව෇ේ මශත්තමයෝ, මං ගෆන කළටලත් කියන්න එඳළ. ඒක අමප් රටට කරන අමගෞරලයක්.” පුතළ මමගත් එක්ක මුලින් මශො඲ට කතළ බශ කෂළ. ඳවහමව ඳවහමව අශන මද්ට විතරක් උත්තර දුන්න. සුමළනයක් මදකක් යනමකොට මට එයළමග මලනවක් මත්රුනළ. මිනිශ මළල මනොරුවහවන ගතියක් මට දෆනුන. එදළ ජ෕නි 15. පුතළමග උඳන් දිමන. මම උමද්ම නෆගිට඼ කිරිබත් ඉේලළ. පුතළ කිරිබත් කන්න ශරි ආවයි. ” පුතළ අද කලින් මගදර එන්න. මම ඩිනර් ඼෇වහති කරනල.” මට මශො඲ට උයන්න පුලුලන්. මම කශ බතක් උය඼ චිකන් උය඼, ඳරිප්පු මේම඼න්න උය඼, ල෕නු වේමබෝ඼යකුත් ශෆදුල. පුතළ ආමල නෆශෆ. මම රෑ 11 මලන තුරු බ඼ළ ඉ඲඼ තනියම ක෇ම ක෇ලළ. තල ටිකක් බ඼ළ හිටියළ. මට දන්මනම නෆතිල ඉ඲මගන හිටි පුටුමලම නින්ද ගියළ. පුතළ තල කට්ටියක් එක්ක එනමකොට ඳළන්දර 3.00 ට විතර ඇති. මවේරටම මශො඲ටම මලරි.
  5. 5. 5 ලෆනි පිටුල උන් ෂඟ ලව ග඲යි. මරිජුලළනද මමොනලද ගශ඼. වළම඼ ඼යිට් ඳත්තු උනළ. එමකක් අශනල “Who the fuck is this ?” කිය඼. “Are you living with your dad?” ඒ තල එමකක්. මම දලවක් පුතළමගන් ඇහුල ” පුතළට මම ඉන්න එක කරදරයක්ද ?” කිය඼. ” කරදරයක් නේ න෇. ඒත් යළලුමලක් ලත් මගන්න ගන්න විදිශක් න෇. “I too have a life තළත්මත” මට දෆනුන ම඼ොකු විනළ඾යක් අත ෂඟ කිය඼. මම දලවහ කීඳයක්ම මඳොඩි දුලටත්, ඳද්මිනීටත් මකෝල් කරන්න උත්වළශ කෂළ. එයළ඼මග මසෝන් එක ඩිවහකමනක්ට් කර඼. එයළ඼ මලන මකොශළටද ගිහිල්඼. පුතළ ශදිසිමයම එයළමග කළර් එක වික්කළ. ” තළත්මත මම යනල නිේමයෝර්ක් ල඼ට . ට්මර්නින් එකකට. වති මදකකට.” එයළ ඇඳුේ බ෇ේ එක, ඼ෆප්මටොප් එක එමශම අරමගන පිටත් උනළ. එදළ ඉරිදළ දලවක්. මම ටිකක් දලල් මලන තුරු නිදළ ගත්ත. කවුමදෝ මදොරට ගශනල. මම ගිහින් බෆලුල. මනෝටන් ම඼ෝමඳවහ- අඳළට්මන්ට් මෆමන්ජර්. “Your son din’t pay rent. You have to pay or leave the apartment” ” Can’t you wait? He will be back in two weeks” ” No he is not coming back. He moved to New York” මමේ පුතළ අභිනි඿හක්රමණය කර඼ළ. පුතළ ඉඳදුමන් ජයලර්ධනපුර මරෝශමල්. මට ඳනිවිමඩ් ඼ෆමබන මකොට ශලව 3.00 ට විතර ඇති. සීවර් වෆත්කම නිවළ ඳද්මිනීට සිහිය ඇවිත් තිබුමන් නෆශ. පුතළ මකොට් එමක් හිටියළ. අඬ අඬළ. මම ඇඟිල්ම඼න් එයළමග ඼ඳටි ඼ළ මරෝවඳළට කේමුල් වහඳර්඾ කෂළ. ඇඬිල්඼ නෆලතුනළ. ෂඟ ඇ඲ක හිටි ගෆශෆණියක් “දෆක්කද තළත්ත අඳුර ගත්තු ශෆටි” කීලළ. මට අද ලමේ මතකයි. වඳරමළදුමග කතළල ඇහුලට ඳවහමව මමමතක් කල් ජීවිතය ගෆන තිබ෕ ආවළලන් මවේරම මලනවහ වුනළ ලමේ කිය඼ මට හිතුනළ. මම නලළතෆනට ගිය ගමන්ම අේමට මකෝල් කෂළ. මමග තළත්ත ජීලතුන් අතර නෆශෆ. මසෝන් එක ගත්මත අේම. මම “ශම඼ෝ” කිේලම” ආ මමග පුමත්.. දෆන් කළ඼ බී඼ද ඉන්මන? දෆන් ඔමශේ මල඼ළල කීයද?” කිය඼ ඇහුල. මට එක ඳළරටම ඇඬුේ යන්න ආලළ.” ඇයි පුතළට වනීඳ නෆද්ද?” අේම අශනල.” ඔය හිටිය ඇති පුමත් ඉක්මණට ආඳහු එන්න”
  6. 6. 6 ලෆනි පිටුල මසෝන් කළඩ් එක මඩො඼ර් ඳශයි. ඒක ඉලරමලන තුරුම මම අේමත් එක්ක කතළ කෂළ. ඒත් මමේ හිමත් ඇතිවුනු පීඩනය ඉලත් වුමන් නෆශෆ.” “ඇයි වඳරමළදු අන්කල්ට ඳංව඼ට යන්න තිබුණමන්? බුද්ධළගමේ මන්ද ? ඔය සිංශෂ ඇමවෝමවේ඿න් එකට එමශම ගිමය නෆද්ද?” ඒල තිමයන්මනත් ම඼ොකු මිනිවහසුන්ට විතරයි. ඒලයින් මකමරන්මන් බළවහකට් මබෝල් ටූනමන්ට්/ ඩිනර් ඩළන්වහ ලමේ ඒල කරන එක විතරයි. ශෆමදළම මජොබ් මදකක් කර඼ මම මගදර එන්මන් මකොයි මල඼ළමලද ඇ඲ට ලෆමටන්මන කිය඼ බ඼ළ මගන. ඒ නිවළ මට යළලුමලක් ආ඾හරය කරන්නලත්, ඳංව඼කට ඳල්ලියකට යන්නලත් බෆරි වුනළ. මමේ හිමත් තිබ෕ හීන මළණය නිවළ ඼ංකළමල මිනිවහසු ගෆලමවන තෆන් ල඼ට මනොයළ ඉන්න මම පුරුදු උනළ. මම කීඳ ලතළලක්ම ඼ංකළරළමයට ගිහින් තිමයනල. ඒ කඨින දලවහ ල඼. කටට රශට කළ඼ එන්න. මට ජිනළනන්ද ශළමුදුරුලන්ට ම෕න මදන්න බ෇. මමගත් එක්ක ලෆඩ කරන උන් මම නිතරම මශෝේ඼වහ ම෇න් මකමනක් එක්ක කතළ කරනල මනෝට් කර඼. උන් කියන්මන් ඒ මමග ඩ෇ඩ් කිය඼. මමේ තත්ලයත්, වඳරමළදුමග තත්ලය ලමේම බරඳත඼ එකක්. “මටත් ලඩළ අබ඼න් මමග ශෆරමිටිය” කිේල ලමේ අමන් අමඳොයි කිය඼ හිත ශදළ ගන්නල ඇමරන්න මට මලන කරන්න මදයක් තිබුමන් නෆශෆ . ඉ඲඼ හිට඼ මම කීයක් ශරි වඳරමළදුට දුන්න. ” ඉතිං වඳරමළදු අන්කල්, ආංඩුමලන් ගළනක් ශේබ මලනල මන්ද?” “මු඼දී මට මවෝ඿ල් මවකුරිටි ඼ෆබුණළ. ඒත් දෆන් මට ඉන්න තෆනක් න෇. ඇඩ්රවහ එකක් න෇. මට හිඟමන් ඼ෆමබන්මන ක඼ළතුරකින්. උන් හිඟමන් මදන්මනත් ඳළට බ඼඼.” “දෆන් මකොච්චර කල් මලනලද මමමශම මල඼?” දෆනට අවුරුදු 5 කට ලඩළ .. වමර් එකට නේ ගළනක් නෆශෆ. ලෆටිච්ච තෆන නින්ද යනල. වින්ටර් එකට අපි ගිහින් දළනල ක෇ේප් එකකට.” ” ඉතිං අංකල් මග ලයිසහ දෆක්මක නෆද්ද ඊට ඳවහමව?” “ඇයි නෆත්මත? දලවක් මම ඳළක් එමක් බංකුලක ඇ඼මල඼ළ හිටියළ. මං දෆක්ක ශෆඩ රුල හුරු පුරුදු මකමනක් මඳොඩි බමබක් කළට් එකක දළමගන ඳළක් එකට එනල. ඒ ඳද්මිනී. දිග කලිවමක් ඇ඲඼. අඳුරන්නත් අමළරුයි. මම ඒ මලනමකොටත් මශො඲ටම ජරළ ජීර්ණ මල඼ළ. මම එයළ ෂඟට ගියළ. එයළ ඇවහ උඩ තියළ ගත්තළ. ” ඔයළට මමොකද මේ උමන්?” මම ඔයළ ශෆම තෆනම මශේලළ” ” පුතළ මළල දළ඼ ගියළ.. ඔයළ දෆන් මකොමශේද ඉන්මන්?” “මඳොඩි දුල඼ත් මලන මකොශළටද ගියළ. මං හිතන්මන සහම඼ොරිඩළ ල඼ට…මබ්බි සිටින් කර඼ ඳෂපුරුද්ද තිමයනල කිය඼ මට වශතිකයක් දී඼ ගියළ.. මම දෆන් මගදරක බමබක් බ඼ළගන්නලළ.. ඔයළ මකොමශේද ඉන්මන් ?”
  7. 7. 7 ලෆනි පිටුල ” මට ඉන්න නියම තෆනක් න෇. හුඟක් මල඼ළලට සහරී මේ එක යට තමයි නිදළ ගන්මන” ”ඔයළ මකෞන්ටි මශොවහපිටල් එකකට ගිහින් ඔය තුලළ඼ ල඼ට මබමශත් දළගන්න” ඉවහවර මට ම඼ඩක් ශෆදුනම ලෆඩිමයන් ක඼බ඼ මලන්මන ඳද්මිනී. මළල බම඼න්ම මදොවහතරගළලට ඇදමගන යනල. ම඼මඩ් කියන්මනත් එයළමයි. ශෆමමද්ම මලනවහ මල඼ළ. “මට ඳරක්කු මලනල. 5.30 මලන මකොට මේ බබළමග අේම එනල” මමේ ඳපුල මශෝවහ ගළ මගන ගියළ. ශෆමමෝම මලන් මල඼ළ යනල. අපි ආමය කලදළ ශමුමලයිද ? දලවක් මං ශේබ මලන්න රෑ 12.30 ට විතර වඳරමළදු ආල. එයළ මට දුන්න මඳොලිතින් ලලින් ඔතළපු ඳළර්ව඼යක් ”ව෇ේ මශත්තයළ මට මඳොඩි උදේලක් කරන්න. මේ අමප් මසොමටෝ ඇල්බේ එක. ඔයළට ඳද්මිනී අඳුරගන්න අමළරු මලන එකක් න෇. ඔය ඇල්බේ එක එයළට මදන්න. ඕක ඇතුමල් වල්ලි ලගයක් ඇති . ඒකත් එයළට මදන්න. ඔයළ ආඳහු ඼ංකළලට යනල කිේලළ මන්ද ? යන්න…… මේක මශො඲ රටක් මනවි.” වඳරමළදු එදළ නේ කතළ කමල් සිහි විකම඼න් ලමේ. “ඔයළට මමග ලයිසහ ශේබ උමන් නෆත්නේ ඔය වල්ලි ලලින් මශත්තයමග අේමට මමොනල ශරි අරන් යන්න..” ඳහුලදළ ඳළන්දර මට කවහටමර් මකමනක් ඇවිත් කිේල ට්රෑ඿හ බින් එක ෂඟ මශෝේ඼වහ මිනිමශක් ලෆටි඼ ඉන්නලළ කිය඼. මම විගශට ගිහින් බෆලුල. ඒ වඳරමළදු. මම 911 මකෝල් කෂළ. ටික මල඼ළලකින් ඇේබියු඼න්වහ එක ආල. මම වීදුරු කවුලුමලන් බ඼ළ හිටියළ. සුදු මරද්දකින් ලශපු වඳරමළදුමග සිරුර ඇේබියු඼න්වහ එමකන් මකොශළටද අරන් ගියළ. වඳරමළදු මෆරි඼ළ. නිමි -- එවහ,එේ,එල්,එන්,මක් .වමරතුංග විදුලි බ඼ ශළ බ඼඾ක්ති අමළත්යළං඾ය අංක 72 ආනන්ද කුමළරවහලළමි මළලත මකොෂඹ 07.

×