Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie pom ersv zorg innovatie

562 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie pom ersv zorg innovatie

 1. 1. Nieuwe innovatiepremies voor Limburgse zorginstellingen provincie Limburg 8 april 2011
 2. 2. <ul><li>Waarom een innovatiepremie </li></ul><ul><li>Doel van deze premie </li></ul><ul><li>Wie komt in aanmerking </li></ul><ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><li>Bedrag van de premie </li></ul><ul><li>Hulp bij opstellen dossier </li></ul><ul><li>Procedure </li></ul><ul><li>Aandachtpunten </li></ul>Innovatiepremie voor Limburgse zorginstellingen
 3. 3. 1. WAAROM EEN INNOVATIEPREMIE? <ul><li>De provincie Limburg wil innovatie stimuleren in de zorgsector </li></ul><ul><li>Reglement bestond reeds voor kmo’s, de provincie breidt dit nu uit naar speerpuntsector zorg en naar sociale economie </li></ul><ul><li>Platformwerking ‘zorgeconomie’ van POM Limburg stelt nood vast aan impulsen innovatie; daarom vandaag specifiek informatie voor zorginstellingen </li></ul>
 4. 4. 2. DOEL VAN DE INNOVATIEPREMIE <ul><li>inwinnen van advies bij een kennisinstelling in binnen- of buitenland </li></ul><ul><li>een ‘innovatief’ antwoord op een probleem of uitdaging binnen een zorgorganisatie </li></ul><ul><li>studiewerk is een essentieel onderdeel van het advies </li></ul><ul><li>Moet leiden tot concrete verandering, nieuw product of dienst, andere aanpak binnen de zorginstelling </li></ul>
 5. 5. 3. WIE KOMT IN AANMERKING ? <ul><li>Verzorgingsinstellingen en –diensten zoals: </li></ul><ul><li>Ziekenhuizen </li></ul><ul><li>Woonzorgcentra </li></ul><ul><li>Revalidatiecentra </li></ul><ul><li>Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging </li></ul><ul><li>Geestelijke gezondheidszorg </li></ul><ul><li>Laboratoria </li></ul><ul><li>Palliatieve zorg </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Opgelet: de aanvrager mag geen overheidsinstelling of intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn </li></ul>
 6. 6. 4. VOORWAARDEN - inhoudelijk <ul><li>Innovatieproject bevat volgende elementen: </li></ul><ul><li>Analyse en studie van problemen, belemmeringen in de organisatie </li></ul><ul><li>Verzamelen informatie, literatuurstudie </li></ul><ul><li>Berekeningen, simulaties, enquêtes, testen </li></ul><ul><li>Zoeken naar oplossingen, vergelijkende studie met alternatieven </li></ul><ul><li>Geen opleiding, geen routinematige testen, … </li></ul>
 7. 7. VOORWAARDEN - organisatie <ul><li>Innovatieproject dient gekaderd binnen een globaal plan en moet leiden tot vervolg en concrete veranderingen </li></ul><ul><li>De organisatie moet aantonen dat zij beschikt over de financiële, personele,materiële middelen om project om te zetten in de praktijk. </li></ul>
 8. 8. VOORWAARDEN - indiening <ul><li>- aanvraagformulier invullen met:  </li></ul><ul><li>          - werkplan </li></ul><ul><li>          - verklaring voldoen aan 'de minimisregelgeving' (max. € 200.000 overheidssteun voorbije 3 belastingjaren) </li></ul><ul><li>          - verklaring projectadviseur geen andere subsidiemogelijkheden </li></ul><ul><li>- ondertekende offerte kennisinstelling </li></ul><ul><li>- getuigschrift RIZIV </li></ul>
 9. 9. 5 . BEDRAG VAN DE PREMIE <ul><li>  -  Max. 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €7000 per aanvraag </li></ul><ul><li>Minstens 50 % van de kosten dienen naar een kennisinstelling te gaan. Vb. innovatiedossier voor 20.000 € in totaal  10.000 € naar de kennisinstelling </li></ul><ul><li>Welke kosten komen in aanmerking? </li></ul><ul><ul><li>Kosten van de kennisinstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Directe en indirecte loonkosten van eigen personeelsleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplaatsingskosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkingskosten volgens de projectbegroting </li></ul></ul>
 10. 10. 6. HULP BIJ OPSTELLEN DOSSIER <ul><li>Verplicht: samen met een ‘projectadviseur’ een dossier opstellen, begeleiding bij aanvraag </li></ul><ul><li>Een projectadviseur is een deskundige van ofwel: </li></ul><ul><ul><li>Innovatiecentrum Limburg </li></ul></ul><ul><ul><li>Agentschap Ondernemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksinstituut Hasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>TechTransfer UHasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>Limburgse hogescholen </li></ul></ul><ul><li>Projectadviseur gaat ook mogelijke alternatieve subsidiemogelijkheden na </li></ul>
 11. 11. 7. PROCEDURE NA INDIENING <ul><li>Ontvankelijkheid nagaan </li></ul><ul><li>Beoordelingscommissie – houdt rekening met: </li></ul><ul><ul><li>Innovatief karakter </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvaardbaarheid studieactiviteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Economisch/maatschappelijk meerwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervolginvesteringen - organisatorische werkveranderingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Capaciteit van de organisatie om er iets mee te doen </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële en praktische haalbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Tijdspad: periode tussen indiening en goedkeuring = 2 à 3 maanden </li></ul>
 12. 12. 8. AANDACHTSPUNTEN <ul><li>Geen goedkeuring als er alternatieve subsidiemogelijkheden zijn / projectadviseur maakt deze kenbaar </li></ul><ul><li>Minstens de helft van de middelen naar kennisinstelling </li></ul><ul><li>Elk initiatief één keer gesubsidieerd </li></ul><ul><li>Organisatie mag in het jaar van indiening nog geen subsidie hebben toegekend gekregen ihkv dit reglement. </li></ul><ul><li>Project binnen de 12 maanden realiseren </li></ul><ul><li>Rapport indienen met beschrijving projectresultaten en financiële bewijslast </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Indienen uiterlijk 15 september </li></ul><ul><li>Bij provincie, dienst economie </li></ul><ul><li>Documenten via www.limburg.be/subsidies </li></ul>
 14. 14. Verdere aanpak <ul><li>Vandaag creatieve denkoefening: </li></ul><ul><ul><li>Hoe deze innovatiepremie inzetten voor uitdagingen of knelpunten binnen uw werking? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke ideeën leven er? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkaar inspireren </li></ul></ul><ul><ul><li>… .. </li></ul></ul>
 15. 15. INFORMATIE Lydie Geelen Roel Hendrikx Dienst Economie Directie Ruimte Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel 011 23 74 24 [email_address] www.limburg.be/subsidies

×