Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apple Watch - Jak tworzyć aplikacje na SmartWatcha z problemami wieku dziecięcego?

493 views

Published on

Prezentacja z kolejnego spotkania TipiUX - tym razem edycji Warszawskiej, gdzie opowiadałem o dobrych i złych stronach programowania aplikacji na platformę WatchOS.

Published in: Internet
 • Login to see the comments

Apple Watch - Jak tworzyć aplikacje na SmartWatcha z problemami wieku dziecięcego?

 1. 1. J A K T W O R Z Y Ć A P L I K A C J E N A S M A RT WAT C H A Z P R O B L E M A M I W I E K U D Z I E C I Ę C E G O ? A P P L E WAT C H Maciej Kołek iOS Developer
 2. 2. • Opis elementów interfejsu Watch OS • Ograniczenia w tworzeniu interfejsów aplikacji • Co mieć na uwadze projektując aplikacje? • Przykłady dobrych aplikacji K R Ó T K A A G E N D A
 3. 3. P O D Z I A Ł E L E M E N T Ó W S K Ł A D O W Y C H A P L I K A C J I P O P I E R W S Z E : N I E T Y L K O A P L I K A C J A
 4. 4. P O D Z I A Ł E L E M E N T Ó W S K Ł A D O W Y C H A P L I K A C J I P O P I E R W S Z E : N I E T Y L K O A P L I K A C J A App
 5. 5. P O D Z I A Ł E L E M E N T Ó W S K Ł A D O W Y C H A P L I K A C J I P O P I E R W S Z E : N I E T Y L K O A P L I K A C J A App Complications
 6. 6. P O D Z I A Ł E L E M E N T Ó W S K Ł A D O W Y C H A P L I K A C J I P O P I E R W S Z E : N I E T Y L K O A P L I K A C J A App Complications Notifications
 7. 7. P O D Z I A Ł E L E M E N T Ó W S K Ł A D O W Y C H A P L I K A C J I P O P I E R W S Z E : N I E T Y L K O A P L I K A C J A App Complications Notifications Glances*
 8. 8. U N I W E R S A L N O Ś Ć I N T E R F E J S U P O D R U G I E : R O Z M I A R N I E M A Z N A C Z E N I A
 9. 9. E L E M E N T Y I N T E R F E J S U A P L I K A C J I P O D S TA W Y P O D S TA W
 10. 10. N AW I G A C J A http://designmodo.com/design-apple-watch/ H I E R A R C H I C Z N A
 11. 11. N AW I G A C J A http://designmodo.com/design-apple-watch/ O PA RTA N A S T R O N A C H
 12. 12. P O D S TA WA I N T E R F E J S U G R U P Y WatchKit UI Component Walkthrough
 13. 13. T E K S T WatchKit UI Component Walkthrough
 14. 14. P R Z Y C I S K I WatchKit UI Component Walkthrough
 15. 15. P R Z E Ł Ą C Z N I K I WatchKit UI Component Walkthrough
 16. 16. S L I D E RY / S T E P P E RY WatchKit UI Component Walkthrough
 17. 17. O B R A Z K I WatchKit UI Component Walkthrough
 18. 18. S E PA R AT O RY WatchKit UI Component Walkthrough
 19. 19. M A PA WatchKit UI Component Walkthrough
 20. 20. TA B E L E WatchKit UI Component Walkthrough
 21. 21. P I C K E R WatchKit UI Component Walkthrough
 22. 22. C O N T E X T M E N U http://designmodo.com/design-apple-watch/
 23. 23. N O W G O A N D M A K E A N A P P. T H A T ’ S A L L F O L K S „Emejzing”
 24. 24. N I E S K O M P L I K O WA N E K O M P L I K A C J E
 25. 25. T Y P Y K O M P L I K A C J I
 26. 26. T I M E T R AV E L P O D R Ó Ż U J E M Y W C Z A S I E
 27. 27. G L A N C E S TA K I D U Ż Y W I D G E T
 28. 28. M I N U S Y G L A N C E S
 29. 29. M I N U S Y G L A N C E S
 30. 30. K A Ż D A A P L I K A C J A P O W I N N A B Y Ć G L A N C E A B L E B E Z G L A N C E S W WA T C H O S 3
 31. 31. N O T Y F I K A C J E Q U I C K I N T E R A C T I O N S
 32. 32. N O T Y F I K A C J E Q U I C K I N T E R A C T I O N S
 33. 33. J A K I E M A M Y O G R A N I C Z E N I A I P R O B L E M Y W W Y T WA R Z A N I U A P L I K A C J I ? P R O B L E M Y W I E K U D Z I E C I Ę C E G O
 34. 34. A P P L E WAT C H D Z I A Ł A T Y L K O W PA R Z E Z I P H O N E , C A Ł A K O M U N I K A C J A O D B Y WA S I Ę P R Z E Z „ TAT U S I A ” . B E Z TAT U S I A A N I R U S Z .
 35. 35. A P L I K A C J E Ł A D U J Ą S I Ę W O L N O . B A R D Z O W O L N O . C I Ą G Ł E Ł A D O WA N I E …
 36. 36. P R O J E K T O WA N I E I N T E R F E J S Ó W ? N I E U FA J D E S I G N E R O M W I N T E R N E C I E .
 37. 37. P R O J E K T O WA N I E I N T E R F E J S Ó W ? N I E U FA J D E S I G N E R O M W I N T E R N E C I E .
 38. 38. P R O J E K T O WA N I E I N T E R F E J S Ó W ? N I E U FA J D E S I G N E R O M W I N T E R N E C I E .
 39. 39. P R O J E K T O WA N I E I N T E R F E J S Ó W ? N I E U FA J D E S I G N E R O M W I N T E R N E C I E .
 40. 40. P R O J E K T O WA N I E I N T E R F E J S Ó W ? N I E U FA J D E S I G N E R O M W I N T E R N E C I E .
 41. 41. Z N Ó W P O D R Ó Ż U J E M Y W C Z A S I E A N I M A C J E
 42. 42. Z N Ó W P O D R Ó Ż U J E M Y W C Z A S I E A N I M A C J E
 43. 43. A N I M A C J E W WA T C H O S 3 S P R I T E K I T
 44. 44. A N I M A C J E W WA T C H O S 3 S P R I T E K I T
 45. 45. R U S Z N A D G A R S T K I E M I A P L I K A C J A Z N I K A B R A K M O Ż L I W O Ś C I „ Z AT R Z Y M A N I A A P L I K A C J I N A E K R A N I E ” Z M I A N A WA T C H O S 3 : A P L I K A C J E P O Z O S TA J A A K T Y W N E P R Z E Z 8 M I N U T J A K O A K T Y W N E W PA M I Ę C I .
 46. 46. B R A K M O Ż L I W O Ś C I U R U C H O M I E N I A A P L I K A C J I N A T E L E F O N I E I O D W R O T N I E
 47. 47. R O Z W I Ą Z A N I E : H A N D O F F S
 48. 48. R O Z W I Ą Z A N I E : H A N D O F F S
 49. 49. A P L I K A C J E N I E D Z I A Ł A J Ą W T L E * * Poza aplikacjami typu Workout, które gromadzą dane z sensorów i aktualizują aplikacje gdy użytkownik ponownie z niej korzysta.
 50. 50. S E N S O R J E S T A L E J A K B Y G O N I E B Y Ł O B R A K D O S T Ę P U D O S E N S O R Ó W * Z M I A N A WAT C H O S 3 : A P L I K A C J E Z E G A R K O W E M O G Ą P R O S I Ć O D O S T Ę P D O N I E K T Ó RY C H S E N S O R Ó W I P H O N E . * A B Y O T R Z Y M A Ć D A N E Z P U L S O M E T R U , M U S I M Y R O Z P O C Z Ą Ć W O R K O U T , K T Ó RY Z A P I S U J E S I Ę W H E A LT H K I T N A S Z E G O T E L E F O N U .
 51. 51. D Z I E C K O P O W O L I D O R A S TA WAT C H O S 3 • Szybsza reakcja interfejsu • Dostęp do CloudKit (wsparcie dla synchronizacji) • Dostęp do Apple Pay • Aktualizacje danych i interfejsu aplikacji w tle dla aplikacji które są: • przypięte do Docka • mają aktywną komplikacje • były używane w ciągu ostatnich 8 minut
 52. 52. J A K S T W O R Z Y Ć D O B R Ą A P L I K A C J Ę N A A P P L E WAT C H ? J A K W Y C H O WA Ć S W O J E „ D Z I E C K O ”
 53. 53. PA M I Ę TA J , Ż E T O T Y L K O Z E G A R E K . Z A S A D A P I E R W S Z A I N A J WA Ż N I E J S Z A : T W Ó R Z A P L I K A C J E , P R I O RY T E T Y Z U J Ą C W Y D A J N O Ś Ć P O N A D F U N K C J O N A L N O Ś Ć 11 Tips For Designing Apps for Apple Watch
 54. 54. C A L L T O A C T I O N S K U P S I Ę N A G Ł Ó W N E J F U N K C J O N A L N O Ś C I
 55. 55. 2 S E K U N D Y N A I N T E R A K C J E L I C Z Y S I Ę   C Z A S .
 56. 56. N I E C H U Z Y T K O W N I K N I E C Z E K A S T O S U J O P T I M I S T I C A P P R O A C H
 57. 57. N I E C H U Ż Y T K O W N I K N I E C Z E K A P R O G R E S Y W N E Ł A D O WA N I E 11 Tips For Designing Apps for Apple Watch
 58. 58. S T O S U J S TA N D A R D Y WA T C H O S H U M A N I N T E R FA C E G U I D E L I N E S watchOS Human Interface Guidelines
 59. 59. P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W D O B R E
 60. 60. P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W D O B R E
 61. 61. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Restaurant App on Smartwatch
 62. 62. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Restaurant App on Smartwatch
 63. 63. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Trello App on Apple Watch
 64. 64. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Trello App on Apple Watch
 65. 65. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Practo Apple Watch App
 66. 66. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Twitterrific for Apple Watch
 67. 67. U C Z S I Ę   O D N A J L E P S Z Y C H D O B R E P R Z Y K Ł A D Y I N T E R F E J S Ó W Baby Monitor 3G
 68. 68. P Y TA N I A ? Maciej Kołek iOS Developer @ferusinfohello@ferus.info Jeśli tworzysz projekt mobilny lub webowy i potrzebujesz porady lub szukasz konsultanta lub programisty iOS/RoR do projektu: Spotkajmy się!
 69. 69. A jeśli szukasz fotografa na dowolną okazję: http://fb.me/maciejkolekcom

×