Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valintatilaisuus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

11,272 views

Published on

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneet kutsutaan huhtikuussa aluetoimiston järjestämään valintatilaisuuteen. Tästä voit tutustua valintatilaisuuden materiaaliin ja valmistautua sen avulla.

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valintatilaisuus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

 1. 1. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 1 Tervetuloa valintatilaisuuteen! Välkommen till urvalstillfället! intti.fi #inttiedessä
 2. 2. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 2 Intti edessä På väg till milin Tilaisuuden tavoitteena Målsättningen med urvalstillfället är att • käydä läpi vapaaehtoiseen asepalvelukseen määräämiseen liittyvät yleiset asiat ja lain mukaiset oikeutesi ja velvollisuutesi berätta om allmänna frågor som gäller förordnandet till frivillig militärtjänst och dina rättigheter och skyldigheter enligt lag • valmistaa tulevaan palvelukseen ja palveluksen jälkeiseen aikaan förbereda dig för den kommande tjänstgöringen och tiden efter tjänstgöringen
 3. 3. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 3 Esityksen sisältö Innehållet i presentationen • Intti edessä På väg till milin – Perusteet palvelukseen Förutsättningar för förordnande i tjänst määräämiselle – Palvelustehtävät Tjänstgöringsuppgifter – Erikoisjoukot ja erityistehtävät Specialtrupper och specialuppgifter – Palveluskelpoisuusluokat Tjänstduglighetsklasser – Saapumiserät ja palveluspaikat Kontingenter och tjänstgöringsplatser – Oikeudet ja velvollisuudet Rättigheter och skyldigheter – Avustukset ja tuet Bidrag och understöd under tjänstgöringen – Valintatilaisuuden jälkeen Efter urvalstillfället • Palveluksessa I tjänst – Arki intissä Vardagen i milin • Reservissä I reserven
 4. 4. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 4 Intti edessä På väg till milin Perusteet palvelukseen määräämiselle Förutsättningar för förordnande till tjänstgöring • Suomen kansalainen Finsk medborgare • Ennen palveluksen alkua täyttänyt 18 mutta ei 30 vuotta Har fyllt 18 men inte 30 år innan tjänstgöringen inleds • Terveydeltä ja muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksilta asepalvelukseen sopiva Med avseende på sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper lämplig för militärtjänstgöring Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 194/1995: 1 § Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor 194/1995: 1 §
 5. 5. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi Intti edessä På väg till milin Valintaperusteet Urvalsgrunder • Hakemuksessa olet esittänyt oman toiveesi palveluksen aloittamista koskien I din ansökan har du framställt dina önskemål beträffande inledandet av tjänstgöringen • Toiveen toteuttaminen ei ole aina mahdollista Det är inte alltid möjligt att uppfylla önskemålen • Valintaperusteina tulevaan palveluspaikkaasi ja palveluksen aloitusajankohtaan ovat: 1. palveluskelpoisuus 2. joukko-osastojen kiintiöt 3. omat toiveesi Urvalsgrunderna gällande din kommande tjänstgöringsplats och tidpunkten för inledande av tjänstgöringen är: 1. tjänstdugligheten 2. truppförbandens kvoter 3. dina egna önskemål 30.3.2020 5
 6. 6. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 6 Intti edessä På väg till milin Valintatilaisuuden kautta palvelukseen Till tjänstgöring via urvalstillfället 18 19-20 60 165 pv d 255 pv d 347 pv d Varusmiespalvelus Militärtjänstgöring Valintatilaisuus Urvalstillfälle Reservi ja varareservi Reserven och den ersättande reserven KH KH
 7. 7. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 7 Intti edessä På väg till milin Mitä palvelus tarjoaa? Vad erbjuder tjänstgöringen? Intistä erityisosaamista siviiliuralle! Milin ger specialkompetens med tanke på din civila karriär! AlokasjaksoRekrytskedet Erikois- ja joukko- koulutusjakso Special och trupputbildningsskedet Erikoismiesten erikoiskoulutusjakso, Aliupseeri- ja reserviupseerikoulutus sekä johtajakoulutuskausi Specialmännens specialutbildningsskede, Underofficers- och reservofficers-utbildning samt chefsperioden mm. jääkäri, viestimies, pioneeri, sotilaskeittäjä… bl.a. jägare, signalman, pionjär, militärkock… mm. lääkintämies, sotilaspoliisi, viestintävarusmies… bl.a. sjukvårdsman, militärpolis, kommunikationsbeväring… mm. sotilaskuljettaja… bl.a. militärförare… Ryhmänjohtaja ja joukkueenjohtaja. Gruppchef och plutonchef. 165 pv d 255 pv d 347 pv d
 8. 8. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 8 Intti edessä På väg till milin Varusmiespalvelus muodostuu jaksoista Beväringstjänsten består av olika skeden
 9. 9. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi Intti edessä På väg till milin Esimerkki Suojautuminen-kurssin viikko-ohjelmasta Exempel på veckoprogrammet under kursen Tagande av skydd
 10. 10. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 10
 11. 11. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 11
 12. 12. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 12 Intti edessä På väg till milin Erikoisjoukkoihin haetaan ennen palvelusta Till specialtrupper söker man före tjänstgöringen Laskuvarjojääkäri Fallskärmsjägare (Kouvola) Erikoisrajajääkäri Specialgränsjägare (Imatra) Suomen kansainvälinen valmiusjoukko Finlands internationella beredskapstrupp (Säkylä) Elektronisen sodankäynnin koulutus Utbildning i elektronisk krigföring (Hämeenlinna / Tavastehus, Riihimäki) Varusmiessoittaja Beväringsmusiker (Hämeenlinna / Tavastehus) Ilmavoimien aliupseerikurssit Flygvapnets underofficerskurs (Jyväskylä) Helikopteriapumekaanikko Helikoptermekaniker (Jyväskylä, Kouvola) Urheilukoulu Idrottsskolan (Helsinki / Helsingfors, Kajaani / Kajana) Lentoreserviupseerikurssi Flygreservofficerskursen (Jyväskylä) Sukeltaja Dykare (Kirkkonummi / Kyrkslätt)
 13. 13. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 13 Intti edessä På väg till milin Erityistehtäviin haetaan palveluksen aikana Till specialuppgifter söker man under tjänstgöringen Lääkintäalan varusmieskoulutus Medicinsk beväringsutbildning Tekninen ja luonnontieteellinen ala Tekniska och naturvetenskapliga området Lakimieskokelas Juristaspirant Kirkollinen ala Det kyrkliga området Viestintä- ja media-ala Kommunikation och medier Tutkimusala Tietotekniikka-ala
 14. 14. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi Intti edessä På väg till milin Monipuolista koulutusta valmiusyksiköissä Mångsidig utbildning i beredskapsenheter • Maavoimien valmiusyksikkökoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden monipuoliseen ja haastavaan koulutukseen. Koulutus katsotaan eduksi, kun haet kriisinhallintatehtäviin. Arméns beredskapsenhetsutbildning erbjuder dig möjlighet till en mångsidigare och mera utmanande utbildning. Utbildningen räknas som merit då du söker till krishanteringsutbildning. • Valmiusyksikkökoulukseen haetaan palveluksen aikana. Voit ilmoittaa halukkuutesi koulutukseen alokasjakson aikana omalle kouluttajallesi tai alokaskyselyssä. Till beredskapsenhetsutbildningen söker man under tjänstgöringen. Du kan meddela ditt intresse för utbildning till din egen utbildare under rekrytskedet eller i samband med rekrytförfrågan. 30.3.2020 14
 15. 15. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 15 Kykenee kaikkiin tehtäviin Klarar av alla uppgifterA Kykenee henkilökohtaisin rajoituksin Vissa personliga begränsningar B Intti edessä På väg till milin Palveluskelpoisuusluokka määritetään valintatilaisuudessa Tjänstduglighetsklassen fastställs vid urvalstillfället Seuraavat luokat ovat käytössä vasta 45 palveluspäivän jälkeen Följande klasser är i användning först efter 45 dagars tjänstgöring: Vapautettu palveluksesta rauhan aikana Befriad från tjänstgöring under fredstid C Palveluskelpoisuus määritellään myöhemmin Tjänstdugligheten fastställs senare E Vapautettu palveluksesta palvelusturvallisuuden perusteella Befriad från tjänstgöring av tjänstgöringssäkerhetsskäl T
 16. 16. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 16 Intti edessä På väg till milin Aloittamisajat ja -paikat Tidpunkterna och platserna för inledande av tjänstgöringen ALOITTAMISAJANKOHTA INLEDER TJÄNSTGÖRINGEN SAAPUMISERÄ KONTINGENT 6.7.2020 4.1.2021 II/2020 I/2021 5.7.2021 3.1.2022 4.7.2022 II/2021 I/2022 II/2022 2.1.2023I/2023 3.7.2023II/2023 Jääkäriprikaati Jägarbrigaden Lapin rajavartiosto Lapplands gränsbevakningssektion Lapin lennosto Lapplands flygflottilj Karjalan lennosto Karelens flygflottilj Karjalan prikaati Karelska brigaden Kaartin jääkärirykmentti Gardesjägarregementet Utin jääkärirykmentti Uttis jägarregemente Maasotakoulu Markstridsskolan Raja- ja merivartiokoulu Gräns- och sjöbevakningsskolan Pohjois-Karjalan rajavartiosto Norra Karelens ränsbevakningssektion Ilmasotakoulu Flygkrigsskolan Porin prikaati Björneborgs brigad Satakunnan lennosto Satakunta flygflottilj Panssariprikaati Pansarbrigaden Uudenmaan prikaati Nylands brigad Rannikkoprikaati Kustbrigaden Kainuun prikaati Kajanalands brigad
 17. 17. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi Intti edessä På väg till milin Tavoitejoukko-osastot Truppförband till vilka man i första hand förordnas Karelska brigaden (Vekaranjärvi) Uttis jägarregemente (Uttis) Markstridsskolan (Fredrikshamn)
 18. 18. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 18 • Voit perua palveluksenaloittamismääräyksesi Du kan anmäla att du inte tänker inleda din tjänstgöring: – Ennen palveluksen aloittamista tai 45 päivän kuluessa aloituspäivästä. Innan tjänstgöringen inleds eller inom 45 dagar från det att tjänstgöringen inletts. – Huom! 45 päivän jälkeen sinut rinnastetaan palveluksen aikana ja siitä vapauduttuasi kaikilta osin asevelvolliseen. Obs! Efter 45 dagar jämställs du i alla avseenden med en värnpliktig under tjänstgöringen och efter avslutad tjänstgöring. – 45 päivän jälkeen sinun on mahdollista hakea aseettomaan palvelukseen tai siviilipalvelukseen. Efter 45 dagar har du möjlighet att ansöka om vapenfri tjänstgöring eller civiltjänst. • Perumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Anmälan ska ske skriftligen: – Ennen palveluksen aloittamista aluetoimistolle tai palveluksen alettua 45 päivän kuluessa omalle esimiehelle joukko-osastossa. Innan tjänstgöringen inleds till regionalbyrån eller då tjänstgöringen inletts inom 45 dagar till den egna förmannen i truppförbandet. – Huom! Mikäli et peruuta palveluksen aloittamismääräystä, olet velvollinen aloittamaan palveluksen. Luvaton poissaolo on rangaistavaa. Obs! Om du inte meddelar att du inte inleder tjänstgöringen är du skyldig att inleda den. Olovlig frånvaro är straffbar. "Asepalvelus järjestetään varusmiespalveluksen yhteydessä ja se suoritetaan samalla tavalla kuin varusmiespalvelus." Intti edessä På väg till milin Oikeudet ja velvollisuudet Rättigheter och skyldigheter
 19. 19. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 19 • Voit hakea korvausta lääkärinlausunnon kuluista Puolustusvoimilta kuitteja vastaan. Du kan mot kvitto ansöka om ersättning av Försvarsmakten för kostnaderna för läkarutlåtandet. • Joukko-osaston komentajalla on oikeus peruuttaa palveluksen aloittamismääräys 45 päivän sisällä palveluksen aloittamisesta vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Kommendören för truppförbandet kan inom 45 dagar återta förordnandet om militärtjänst på grund av skada, sjukdom eller uppenbar olämplighet eller av någon annan motsvarande orsak. • Palveluksen päätyttyä tai keskeydyttyä tai kun palveluksen aloittamismääräys on peruutettu, sinulla on oikeus palata työhösi. Älä katkaise työsuhdettasi palveluksen vuoksi! Då tjänstgöringen har upphört eller avbrutits eller då förordnandet återtagits har du rätt att återvända till ditt arbete. Avbryt inte ditt anställningsförhållande på grund av tjänstgöringen! Intti edessä På väg till milin Oikeudet ja velvollisuudet Rättigheter och skyldigheter
 20. 20. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 20 Kuva: https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu /oppiaineet/historia/ritanen2/yk/yhteisk untaoppi-3/rjmet Intti edessä På väg till milin Avustukset ja tuet palvelusajalle Bidrag och understöd under tjänstgöringen • Sinun on mahdollista anoa Du kan ansöka om: – Asevelvollisen asumisavustusta Bostadsunderstöd för värnpliktiga – Opintolainan korkoavustusta Räntor på studielån – Perus- ja erityisavustusta omaiselle Grundunderstöd och särskilt understöd för anhöriga – Elatusavustusta varusmiehen lapselle (tulot otetaan huomioon) Underhållsbidrag för beväringens barn (inkomsterna beaktas) – Yleistä asumistukea Allmänt bostadsbidrag • Ota yhteyttä kotikuntasi Kelaan viimeistään kuukautta ennen palveluksen aloittamista (kela.fi). Ta kontakt med Fpa i din hemkommun senast en månad innan tjänstgöringen inleds (kela.fi).
 21. 21. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 21 • Tutustu saamaasi Varusmies 2020 -kirjaseen Bekanta dig med publikationen Beväring 2020 • Seuraa intti.fi- ja puolustusvoimat.fi-verkkosivuja ja Puolustusvoimia somessa Följ med intti.fi- och puolustusvoimat.fi-webbsidorna och Försvarsmakten i sociala medier • Ota yhteyttä kaikissa sinua koskevissa asioissa omaan aluetoimistoosi, esimerkiksi Ta kontakt med din regionalbyrå i alla frågor som gäller dig, till exempel – Jos sinulla on perusteltu tarve palveluksen aloittamisajankohdan tai palveluspaikan muutosesitykselle. Om du har ett motiverat behov att föreslå en ändring i tidpunkten för inledande av tjänstgöringen eller tjänstgöringsplatsen. – Jos terveydentilassasi tapahtuu muutoksia valintatilaisuuden jälkeen ennen palveluksen aloittamista. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd efter urvalstillfället innan tjänstgöringen inleds. • Vastaa joukko-osaston alokaskyselyyn  voit vaikuttaa palvelustehtävääsi tai aselajiisi. Svarar för truppförbandets rekrytförfrågan  du kan inverka på din tjänstgöringsuppgift eller ditt vapenslag. • Valitusosoitus hallinto-oikeuteen annetaan päätöksen mukana. Anvisning om besvär till förvaltningsdomstolen sänds med beslutet. – Aluetoimiston antamaa päätöstä koskeva valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen. Besvär i det beslut som regionalbyrån fattat sänds till förvaltningsdomstolen. – Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Besväret måste inlämnas inom 30 dagar från det att beslutet har delgivits. Intti edessä På väg till milin Valintatilaisuuden jälkeen Efter urvalstillfället
 22. 22. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi • Peruskunnolla pärjää intissä mainiosti. Mitä paremmassa kunnossa olet, sitä paremmin palveluksessa menestyt. Med grundkondition klarar man sig utmärkt i milin. I ju bättre skick du är desto bättre klarar du dig i tjänstgöringen. • Paranna fyysistä kuntoasi ennen inttiä MarsMars-sovelluksen avulla! Förbättra din fysiska kondition före milin med hjälp av MarsMars-applikationen! 30.3.2020 22 MarsMars-palvelulla voit kehittää omaa kuntoasi. Ohjelma tarjoaa nousujohteisen kunto-ohjelman. Varusmieheksi tuleville tarjolla on räätälöity kolmen kuukauden kuntokuuri ennen kasarmille saapumista. Lataa maksuton MarsMars- kuntoilusovellus puhelimesi sovelluskaupasta. Med hjälp av MarsMars-tjänsten kan du utveckla din egen kondition. Programmet erbjuder ett resultatinriktat konditionsprogram. De blivande beväringarna erbjuds en tre månader lång konditionskur innan de kommer till kasernen. Ladda ned den kostnadsfria motionsapplikationen via applikationsbutiken i din telefon. Intti edessä På väg till milin MarsMars inttikuntoon! MarsMars i form inför tjänstgöringen!
 23. 23. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 23 • Mitä saat irti intistä? Vad får du ut av milin? – työkokemus arbetserfarenhet – johtajakoulutus ja -kokemus ledarutbildning och - erfarenhet – erilaiset todistukset ja kortit olika intyg och kort – kuntosi kohoaa bättre kondition • Suoritettu palvelus avaa sinulle uusia mahdollisuuksia Efter utförd tjänstgöring har du nya möjligheter: – upseerin tai aliupseerin sotilasura militär karriär som officer eller underofficer – rauhanturvaajatehtävät fredsbevarande uppgifter – vapaaehtoinen maanpuolustus frivilligt försvar – paikallisjoukot lokala trupper Intti edessä På väg till milin Miten intti hyödyttää sinua? Vilken nytta har du av milin?
 24. 24. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 24 • Säilytä palveluksenaloittamismääräyksesi Spara ditt förordnande om inledande av tjänstgöringen – Se sisältää matkaliput joukko-osastoosi det innehåller resebiljetter till ditt truppförband – Säilytä omalla rahalla ostamasi matkaliput, niistä voi saada korvausta spara de resebiljetter du köpt med egna pengar, du kan få ersättning för dem – Se on todistus muille viranomaisille palvelukseen määräämisestä det är ett intyg med tanke på andra myndigheter om att du förordnats till tjänstgöring • Olethan ajoissa joukko-osastossasi – viimeistään klo 16.00. Kom i tid till ditt truppförband – senast kl. 16.00. • Tarkasta mukaan otettava varustus alokaspostista tai Varusmies 2020 -kirjasesta. Kontrollera vad du ska ha med dig i det rekrytbrev du fått eller i publikationen Beväring 2020. Intti edessä På väg till milin Palveluksen aloittaminen Inledande av tjänstgöringen
 25. 25. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 25 Palveluksessa I tjänst Arki intissä Vardagen i milin • Palvelus toteutetaan mahdollisimman vähäisin erityisjärjestelyin. Tjänstgöringen genomförs med så små specialarrangemang som möjligt. • Varuskunnissa naisille on omat tuvat, myös yhteistupakokeilu on käynnissä. I garnisonerna har kvinnorna egna stugor, men även försök med gemensamma stugor pågår. – Sotaharjoituksissa ja Merivoimien sota-aluksilla majoitutaan yhteistiloissa. Under krigsövningar och på marinens fartyg inkvarteras man i gemensamma utrymmen. • Sotilasvaatetus on sama kuin varusmiehillä. Den militära beklädnaden är densamma som för beväringar. • Alusvaatetukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluvien tarvikkeiden hankkimista ja ylläpitoa varten sinulle maksetaan varusrahaa 0,50 € / päivä päivärahan lisäksi. För anskaffning och underhåll av underkläder och material som behövs för personlig hygien får du en persedelpenning som uppgår till 0,50 e per dag förutom dagspenningen. "Älä lähde kokeilemaan, pärjäätkö. Lähde sillä asenteella, että pärjäät varmasti!"
 26. 26. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi Palveluksessa I tjänst Yhteismajoituskokeilu Försök med gemensam inkvartering • Kokeiluun osallistuvat naiset ja miehet majoittuvat joukko-osastoissa samoissa tiloissa. De kvinnor och män som deltar i försöket inkvarteras i samma utrymmen i truppförbanden. • Toteutus Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa ja Reserviupseerikoulussa. Förverkligas i Reservofficersskolan, Kajanalands brigad, Karelska brigaden. • Vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien tuvassa majoittuvien suostumusta. Frivilligt och förutsätter samtycke av alla som inkvarteras i stugan. • Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista. Sosiaalitilat ovat miehille ja naisille erilliset. Försöket med gemensam inkvartering gäller enbart inkvartering. De sociala utrymmena är separata för män och kvinnor. • Lisätietoja saat omasta joukko-osastostasi. Ditt truppförband ger ytterligare information. 30.3.2020 26
 27. 27. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 27 Reservissä I reserven Palveluksen jälkeen Efter tjänstgöringen • Olet asevelvollisuuslain alainen sen vuoden loppuun, jona täytät 60 vuotta. Du lyder under värnpliktslagen fram till slutet av det år då du fyller 60 år. • Sinut käsketään kertausharjoituksiin samoin perustein kuin miehetkin. Du beordras till repetitionsövning på samma grunder som män. • Suoritettu varusmiespalvelus avaa sinulle uusia mahdollisuuksia Puolustusvoimien tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Den slutförda beväringstjänsten öppnar nya möjligheter för dig i uppgifter inom Försvarsmakten, både i hemlandet och utomlands. • Sinulla on oikeus osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen esim. hakeutumalla maakuntajoukkoihin tai liittymällä mukaan maanpuolustus-koulutusyhdistyksen toimintaan. Du har rätt att delta i frivilligt försvar, bl.a. genom att söka till landskapstrupperna eller gå med i försvarsutbildnings-föreningens verksamhet.
 28. 28. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 28 Asevelvollisen tietopankki intti.fi intti.fi/sv Twitter @puolustusvoimat Instagram puolustusvoimat.fi Snapchat inttielamaa Facebook Puolustusvoimat YouTube Puolustusvoimat #inttiedessä Katso lisätiedot ja seuraa somessa Mera info och sociala medier
 29. 29. Puolustusvoimien aluetoimisto Försvarsmaktens regionalbyrå intti.fi 30.3.2020 29 • Henkilötietojen tarkastus Kontroll av personuppgifter • Lääkärintarkastus Läkarundersökning • Valintalautakunta Urvalsnämnden  Lautakunnan annettua luvan voit poistua tilaisuudesta. Då nämnden gett tillstånd kan du avlägsna dig. • Muokattavissa aluetoimistokohtaisesti. Kan redigeras enligt regionalbyrå. Intti edessä På väg till milin Seuraavaksi.. Härnäst…

×