SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Ammatillinen toimijuus työurien muutoksissa
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Väitöstutkimus ja sen tavoitteet
• 1) Tarkastella elämänkulun (life course) ja ammatillisen toimijuuden
(professional agency) teoreettisia periaatteita elämäntapahtumissa,
käännekohdissa työurilla samalla tunnistaen ja selvittäen työurien
pidentämisen mahdollisuuksia
• 2) Tunnistaa ja selvittää, mikä merkitys on organisaatiolla yksilön
ammatilliseen toimijuuteen ja elämänkulkuun sekä tarkastella
ammatillista toimijuutta työorganisaation rajanylityksissä ja
rakenteellisissa uudistuksissa
• 3) kokeilla ja kehittää osallistavia ja dialogisia ammatillista
toimijuutta edistäviä toimintatapoja työuralla mahdollisesti
tapahtuvia käännekohtia ajatellen
• 4) kehittää teoriaa elämänkulun ja ammatillisen toimijuuden
merkityksestä työelämän käännekohdissa.
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
*Kyselyiden
orientaatiotilaisuudet
ja kysely
*Ensimmäinen
artikkeli
*Haastattelut
*Toinen artikkeli
*Interventio-osioon
valinta (otanta)
*Interventiot
*Interventioiden
arviointia ja kehittelyä
*Haastattelu/kysely/vai
kuttavuuden arviointia
*Kolmas artikkeli
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Viitekehys
• Ammatillinen toimijuus
• Elämänkulun toimijuus
• Joustavat työurat/urapolut
• Työelämän muutos/
liminaalitila/
oppiva organisaatio
Ammatillinen toimijuus
-joustavia työuria suunniteltaessa työelämän kääntöpisteissä
10/2014
Murros/
kääntöpiste
tutkijanamaarit.blogspot.fi
2. Työyhteisö toimijana
3. Koko organisaatio toimijana
Interventiot
Sosiokulttuuriset olosuhteet
Esim.
Fyysiset puitteet
Työkulttuuri
Valtasuhteet
Materiaaliset ehdot
Puhetavat...
1. Työntekijä/
ammatillinen toimija
• Vaikuttaa
• Tekee valintoja
• Ottaa kantaa
*työhön/työntekoon
*ammatilliseen
identiteettiin
Interventiot
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Ammatillinen toimijuus
• PROAGENT –hankkeessa ammatillista toimijuutta on määritelty mm.
– Se tulee julki ja sitä harjoitetaan, kun ammatillinen subjekti/työntekijä ja
yhteisö esim. käyttävät vaikutusvaltaa, tekevät valintoja ja ottavat kantaa
tapoihin, jotka vaikuttavat tapoihin toimia työssä tai ammatilliseen
identiteettiin.
– Se on läheisesti yhteydessä mm. työntekijän sitoumuksiin, ideoihin,
motivaatioon, kiinnostuksiin ja tavoitteisiin.
– Työntekijän yksilöllisiä kokemuksia, tietoa ja osaamista kuin myös yksilöllisiä
kehittymisresursseja käytetään, kun ammatillinen toimijuus toteutuu.
– Työntekijöillä on työhön diskursiivisia, käytännöllisiä ja sisäsyntyisiä suhteita,
jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja ammatilliseen toimijuuteen.
– Ammatillinen toimijuus on yhteydessä sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin
olosuhteisiin. Nämä voivat olla joko resursseina tai rajoitteina.
– Ammatillista toimijuutta tarvitaan erityisesti kehitettäessä yksilön ja
työyhteisön työtä ja esimerkiksi uudelleenarvioidessa ammatti-identiteettiä.
(Paloniemi, S.; Eteläpelto, A.; Hökkä, P. & Vähäsantanen, K. 27.-31.8.2014.)
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Elämänkulun toimijuus
• Elämäkulun toimijuuden käsitteen ”avaajina”
mm. Hitlin ja Elder (2007)
– eksistentiaalinen (luontainen toimijuus)
– Pragmaattinen (kun tavanomaiset toimintatavat
eivät riitä)
– identiteetin (arjen rutiinit)
– ja elämänkulun (suunta, ”normitiekartta”
elämälle, murroskohdat, pisteet kiinnostuksena)
toimijuus
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Urapolut, muutos jne.
• Urapolut
– Puhe työurista
• Muutos
– Liminaalitila
• Oppiva organisaatio
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Tutkimusongelmat
• Mitkä taustatekijät, yhteisön/työpaikan/organisaation sosiokulttuuriset tekijät sekä
ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset ovat yhteydessä henkilön
jaksamisikään nykyisessä työssään?
a) sosiokulttuuriset ja –demografiset kontekstit (esim. sukupuoli, ikä, koulutusaste,
ammattipositiot, valta/vastuu, palvelussuhteen laatu, valtarakenteet, työn materiaaliset ja
sosiaaliset artefaktit, muut yksilölliset ominaisuudet
b) Ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset sekä käsitys itsestä ammatillisena
toimijana (esim. ammatillinen identiteetti, osaaminen, työhistoria ja –kokemus, omat
ammatilliset tavoitteet, ammatillinen positio)
c) Pelastusalalla oleva joustavien työurien puhe ja teot (esim. uudelleen koulutus,
kiinnostukset, osallistumiset erilaisiin työuran pohtimisen tilaisuuksiin)
• Mitkä joustavien työurien ajatukset/suunnitelmat ovat yhteydessä ammatillisen
toimijuuden tuntemuksiin?
– (Esim. sairaus/vamma tai muu seikka, joka estää tai on estänyt sen työn tekemistä, mihin
henkilö on tullut työyhteisöön)
• Lisäkysymykset haastatteluja varten
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Kyselytutkimus
• Kyselynä Jyväskylän yliopiston PROAGENT-hankkeessa kehitetty
”Vaikutusmahdollisuudet työssä” –kysely
• Toteutus maalis-heinäkuu 2013
• Kyselyn rakenne
– taustatiedot (esim. sukupuoli, ikä, tutkinto, työantaja,
esimiestehtävissä toimiminen, työuran pituus),
– vaikuttamismahdollisuudet työssä ja työyhteisössä (esim. työn
itsenäisyys, kuulluksi tuleminen, osallistuminen päätöksentekoon),
– osallisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (esim. tasavertaisuuden
tuntemus, myönteinen ilmapiiri, toisten tukeminen),
– työssä oppiminen (esim. osaamisen jakaminen, työskentelytapojen
kehittäminen, uuden oppiminen työssä),
– ammatilliset tavoitteet (esim. työn mielekkyys ja arvostaminen, uran
edistäminen, sitoutuminen työhön),
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Kyselytutkimus
• Kyselyn rakenne
– vaikuttaminen työssä ts. missä määrin vastaaja kokee voivansa
vaikuttaa asioihin (esim. työajat, työskentelytavat,
päätöksentekoon osallistuminen),
– vaikuttamisen ilmeneminen ts. kuinka usein vastaaja on esim.
ottanut kantaa työyhteisön asioihin, tehnyt ehdotuksia,
kehittänyt työtään, työhön vaikuttavat tekijät (esim. tilat, oma
osaaminen, valtarakenteet),
– joustavat työurasuunnitelmat (esim. jaksamisikä tässä työssä,
osallistuminen tilaisuuteen tai vastaavaan, jossa ohjattu
miettimään vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia, muun
koulutuksen hankkiminen, vastaajalla on sairaus/vamma tai muu
syy, joka estää tai on estänyt työskentelemästä siinä työssä,
johon on tullut).
• Lisäksi mahdollisuus kommenteille.
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Kyselytutkimus
• Vastaajat
– Päätoimisia vakinaisia ja määräaikaisia (pois lukien sopimuspalokuntien henkilöstö)
pelastuslaitosten työntekijöitä, N=261
– Viiden pelastuslaitoksen alueella Keski-Uusimaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja
Kainuu
– Keski-ikä 41,4 vuotta, naisia 7,7 % vastaajista
– Esimiestehtäviä (N=88), vastuutehtäviä=93)
– Vakituisia 88,5 % vastaajista
– 34,1 % jokin sairaus tai vamma, joka estänyt tai estää sen työn tekoa, jota on tullut tekemään
työantajalle
• Toteutuksesta
– Jokaisella pelastuslaitoksella käytiin esittelemässä tutkimusta jo työuraryhmille (Pohjois-Savo
ja Päijät-Häme) tai koko paikalla olevalle henkilöstölle (Kainuu, Keski-Suomi ja Keski-Uusimaa)
– Sähköinen ja paperinen vastauslomake
– Suuresta paperilomakkeiden määrästä (65 % vastanneista) johtuen, osaan sähköisessä
kyselyssä pakollisina olleisiin kysymyksiin ei ollut joko huomattu tai haluttu vastata, jolloin
vastaajajoukko on vaihdellut kysymyksittäin välillä N= 240 – 261.
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Kyselytutkimus
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Nykyisen kalt. tehtävässä
(n=258)
Nyk. työnantajalla
(n=260)
Työura kaikkiaan
(n=260)
Ka 12,9 12,3 18,1
Md 10 9 17
Mo 1 9 30
Sd 10,2 9,8 11,1
Min 0 0 0
Max 40 40 43
Jaksan työssäni x-vuotiaaksi
Ka 56,7
Md 55
Mo 55
Sd. 6,4
Min. 30
Max. 70
Ammatillinen toimijuus ja työurat
-jaksamisikä
10/2014
Murros/
kääntöpiste
tutkijanamaarit.blogspot.fi
Sosiokulttuuriset olosuhteet
ja sosiodemografiset tekijät
Sukupuoli (-,288**; ,000)
Ikä (,285**; ,000)
Ammattiasema (-,197**; ,003)
Kiinnostus poht. (,194**; ,002)
Keskustellut vaiht.ehd. (,190**;
,002)
Työssäoloaika
Nyk.teht.olo (,175**; ,005)
Nyk.ta:lla olo (,190**; ,002)
Oman alan työkok. (,277**;
,000)
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Ammatillinen toimijuus ja työurat
-sairaus tai vamma
10/2014
Murros/
kääntöpiste
tutkijanamaarit.blogspot.fi
Sosiokulttuuriset olosuhteet
Osallistuminen työuratilaisuuksiin/
koulutuksiin (,354**; ,000)
Uutta oppia hankittu (,198**; ,001)
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
0
SP
IKÄ
VALTARAKENTEET
AMMATTIASEMA
TYÖSUHTEEN PITUUS
TYÖNTEON REUNAEHTOJA
MAHD. PÄÄT.TEKOON JA MUUTOK.
OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUS
SITOUTUMINEN ORG.&AMM.
MAHD. EDETÄ URALLA
JAKSAMINEN
,134*
,216**
,141*
-,181**
-,254**
-,210**
-,232**
,133*
,151* ,326**
,150*
,187**
,223**
,211**
,261**
,237**
,016
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
”Toimijuuden vene vai ajopuu”
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi
Kiitos!
http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo
t.fi

More Related Content

Viewers also liked

GE11 G1 class12 Aug 28th
GE11 G1 class12 Aug 28thGE11 G1 class12 Aug 28th
GE11 G1 class12 Aug 28thmissjaqui
 
Informe proyecto investigacion de mercados
Informe proyecto investigacion de mercadosInforme proyecto investigacion de mercados
Informe proyecto investigacion de mercadosMarco Alvarez Figueroa
 
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsiLg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsiAji Guntur Setyo
 
SDC9 G1 class 13 Sep 1st
SDC9 G1 class 13 Sep 1stSDC9 G1 class 13 Sep 1st
SDC9 G1 class 13 Sep 1stmissjaqui
 
Carta Organisasi ICT SK Rebak
Carta Organisasi ICT SK RebakCarta Organisasi ICT SK Rebak
Carta Organisasi ICT SK Rebakrebakasajaya
 
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsiLg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsiAji Guntur Setyo
 
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01Gambarkosakata 121215080451-phpapp01
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01janjiada
 
Rouge-Marketing project of class 12
Rouge-Marketing project of class 12Rouge-Marketing project of class 12
Rouge-Marketing project of class 12Syed Aftab
 
Bajet ihtifal
Bajet ihtifalBajet ihtifal
Bajet ihtifalsrjb
 

Viewers also liked (9)

GE11 G1 class12 Aug 28th
GE11 G1 class12 Aug 28thGE11 G1 class12 Aug 28th
GE11 G1 class12 Aug 28th
 
Informe proyecto investigacion de mercados
Informe proyecto investigacion de mercadosInforme proyecto investigacion de mercados
Informe proyecto investigacion de mercados
 
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsiLg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 1 faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi
 
SDC9 G1 class 13 Sep 1st
SDC9 G1 class 13 Sep 1stSDC9 G1 class 13 Sep 1st
SDC9 G1 class 13 Sep 1st
 
Carta Organisasi ICT SK Rebak
Carta Organisasi ICT SK RebakCarta Organisasi ICT SK Rebak
Carta Organisasi ICT SK Rebak
 
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsiLg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsi
Lg4 2 faktor internal yang mempengaruhi persepsi
 
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01Gambarkosakata 121215080451-phpapp01
Gambarkosakata 121215080451-phpapp01
 
Rouge-Marketing project of class 12
Rouge-Marketing project of class 12Rouge-Marketing project of class 12
Rouge-Marketing project of class 12
 
Bajet ihtifal
Bajet ihtifalBajet ihtifal
Bajet ihtifal
 

Similar to Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014

Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapanaTt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapanaEsko Johnson
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslaitos
 
Realistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössäRealistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössäMinna Kivipelto
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Esko Johnson
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
 
Eerikki mäki 20130123
Eerikki mäki 20130123Eerikki mäki 20130123
Eerikki mäki 20130123Matti Leskinen
 
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Tyoelama2020
 
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssä
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssäAnneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssä
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssäTyoelama2020
 
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Opinto vartu, broberg
Opinto vartu, brobergOpinto vartu, broberg
Opinto vartu, brobergTHL
 
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Sanna Mäkinen
 
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015Heli Kangas
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
 
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka Jari Stenvall: Kokeiluklinikka
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka Kokeileva Suomi
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkitTyöterveyslaitos
 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskus
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossaTyöterveyslaitos
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäTyöterveyslaitos
 

Similar to Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014 (20)

Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapanaTt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
 
Hyvä johtajuus
Hyvä johtajuusHyvä johtajuus
Hyvä johtajuus
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
 
Realistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössäRealistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössä
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Eerikki mäki 20130123
Eerikki mäki 20130123Eerikki mäki 20130123
Eerikki mäki 20130123
 
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
 
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssä
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssäAnneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssä
Anneli Eteläpelto: Ammatillinen toimijuus ja identiteetti muuttuvassa työssä
 
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
 
Opinto vartu, broberg
Opinto vartu, brobergOpinto vartu, broberg
Opinto vartu, broberg
 
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
 
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka Jari Stenvall: Kokeiluklinikka
Jari Stenvall: Kokeiluklinikka
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
Slow20110302[1]
Slow20110302[1]Slow20110302[1]
Slow20110302[1]
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
 

Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014

 • 1. Ammatillinen toimijuus työurien muutoksissa MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 2. Väitöstutkimus ja sen tavoitteet • 1) Tarkastella elämänkulun (life course) ja ammatillisen toimijuuden (professional agency) teoreettisia periaatteita elämäntapahtumissa, käännekohdissa työurilla samalla tunnistaen ja selvittäen työurien pidentämisen mahdollisuuksia • 2) Tunnistaa ja selvittää, mikä merkitys on organisaatiolla yksilön ammatilliseen toimijuuteen ja elämänkulkuun sekä tarkastella ammatillista toimijuutta työorganisaation rajanylityksissä ja rakenteellisissa uudistuksissa • 3) kokeilla ja kehittää osallistavia ja dialogisia ammatillista toimijuutta edistäviä toimintatapoja työuralla mahdollisesti tapahtuvia käännekohtia ajatellen • 4) kehittää teoriaa elämänkulun ja ammatillisen toimijuuden merkityksestä työelämän käännekohdissa. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 3. *Kyselyiden orientaatiotilaisuudet ja kysely *Ensimmäinen artikkeli *Haastattelut *Toinen artikkeli *Interventio-osioon valinta (otanta) *Interventiot *Interventioiden arviointia ja kehittelyä *Haastattelu/kysely/vai kuttavuuden arviointia *Kolmas artikkeli MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 4. Viitekehys • Ammatillinen toimijuus • Elämänkulun toimijuus • Joustavat työurat/urapolut • Työelämän muutos/ liminaalitila/ oppiva organisaatio Ammatillinen toimijuus -joustavia työuria suunniteltaessa työelämän kääntöpisteissä 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi 2. Työyhteisö toimijana 3. Koko organisaatio toimijana Interventiot Sosiokulttuuriset olosuhteet Esim. Fyysiset puitteet Työkulttuuri Valtasuhteet Materiaaliset ehdot Puhetavat... 1. Työntekijä/ ammatillinen toimija • Vaikuttaa • Tekee valintoja • Ottaa kantaa *työhön/työntekoon *ammatilliseen identiteettiin Interventiot MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 5. Ammatillinen toimijuus • PROAGENT –hankkeessa ammatillista toimijuutta on määritelty mm. – Se tulee julki ja sitä harjoitetaan, kun ammatillinen subjekti/työntekijä ja yhteisö esim. käyttävät vaikutusvaltaa, tekevät valintoja ja ottavat kantaa tapoihin, jotka vaikuttavat tapoihin toimia työssä tai ammatilliseen identiteettiin. – Se on läheisesti yhteydessä mm. työntekijän sitoumuksiin, ideoihin, motivaatioon, kiinnostuksiin ja tavoitteisiin. – Työntekijän yksilöllisiä kokemuksia, tietoa ja osaamista kuin myös yksilöllisiä kehittymisresursseja käytetään, kun ammatillinen toimijuus toteutuu. – Työntekijöillä on työhön diskursiivisia, käytännöllisiä ja sisäsyntyisiä suhteita, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja ammatilliseen toimijuuteen. – Ammatillinen toimijuus on yhteydessä sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin olosuhteisiin. Nämä voivat olla joko resursseina tai rajoitteina. – Ammatillista toimijuutta tarvitaan erityisesti kehitettäessä yksilön ja työyhteisön työtä ja esimerkiksi uudelleenarvioidessa ammatti-identiteettiä. (Paloniemi, S.; Eteläpelto, A.; Hökkä, P. & Vähäsantanen, K. 27.-31.8.2014.) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 6. Elämänkulun toimijuus • Elämäkulun toimijuuden käsitteen ”avaajina” mm. Hitlin ja Elder (2007) – eksistentiaalinen (luontainen toimijuus) – Pragmaattinen (kun tavanomaiset toimintatavat eivät riitä) – identiteetin (arjen rutiinit) – ja elämänkulun (suunta, ”normitiekartta” elämälle, murroskohdat, pisteet kiinnostuksena) toimijuus MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 7. Urapolut, muutos jne. • Urapolut – Puhe työurista • Muutos – Liminaalitila • Oppiva organisaatio MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 8. Tutkimusongelmat • Mitkä taustatekijät, yhteisön/työpaikan/organisaation sosiokulttuuriset tekijät sekä ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset ovat yhteydessä henkilön jaksamisikään nykyisessä työssään? a) sosiokulttuuriset ja –demografiset kontekstit (esim. sukupuoli, ikä, koulutusaste, ammattipositiot, valta/vastuu, palvelussuhteen laatu, valtarakenteet, työn materiaaliset ja sosiaaliset artefaktit, muut yksilölliset ominaisuudet b) Ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset sekä käsitys itsestä ammatillisena toimijana (esim. ammatillinen identiteetti, osaaminen, työhistoria ja –kokemus, omat ammatilliset tavoitteet, ammatillinen positio) c) Pelastusalalla oleva joustavien työurien puhe ja teot (esim. uudelleen koulutus, kiinnostukset, osallistumiset erilaisiin työuran pohtimisen tilaisuuksiin) • Mitkä joustavien työurien ajatukset/suunnitelmat ovat yhteydessä ammatillisen toimijuuden tuntemuksiin? – (Esim. sairaus/vamma tai muu seikka, joka estää tai on estänyt sen työn tekemistä, mihin henkilö on tullut työyhteisöön) • Lisäkysymykset haastatteluja varten MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 9. Kyselytutkimus • Kyselynä Jyväskylän yliopiston PROAGENT-hankkeessa kehitetty ”Vaikutusmahdollisuudet työssä” –kysely • Toteutus maalis-heinäkuu 2013 • Kyselyn rakenne – taustatiedot (esim. sukupuoli, ikä, tutkinto, työantaja, esimiestehtävissä toimiminen, työuran pituus), – vaikuttamismahdollisuudet työssä ja työyhteisössä (esim. työn itsenäisyys, kuulluksi tuleminen, osallistuminen päätöksentekoon), – osallisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (esim. tasavertaisuuden tuntemus, myönteinen ilmapiiri, toisten tukeminen), – työssä oppiminen (esim. osaamisen jakaminen, työskentelytapojen kehittäminen, uuden oppiminen työssä), – ammatilliset tavoitteet (esim. työn mielekkyys ja arvostaminen, uran edistäminen, sitoutuminen työhön), MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 10. Kyselytutkimus • Kyselyn rakenne – vaikuttaminen työssä ts. missä määrin vastaaja kokee voivansa vaikuttaa asioihin (esim. työajat, työskentelytavat, päätöksentekoon osallistuminen), – vaikuttamisen ilmeneminen ts. kuinka usein vastaaja on esim. ottanut kantaa työyhteisön asioihin, tehnyt ehdotuksia, kehittänyt työtään, työhön vaikuttavat tekijät (esim. tilat, oma osaaminen, valtarakenteet), – joustavat työurasuunnitelmat (esim. jaksamisikä tässä työssä, osallistuminen tilaisuuteen tai vastaavaan, jossa ohjattu miettimään vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia, muun koulutuksen hankkiminen, vastaajalla on sairaus/vamma tai muu syy, joka estää tai on estänyt työskentelemästä siinä työssä, johon on tullut). • Lisäksi mahdollisuus kommenteille. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 11. Kyselytutkimus • Vastaajat – Päätoimisia vakinaisia ja määräaikaisia (pois lukien sopimuspalokuntien henkilöstö) pelastuslaitosten työntekijöitä, N=261 – Viiden pelastuslaitoksen alueella Keski-Uusimaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Kainuu – Keski-ikä 41,4 vuotta, naisia 7,7 % vastaajista – Esimiestehtäviä (N=88), vastuutehtäviä=93) – Vakituisia 88,5 % vastaajista – 34,1 % jokin sairaus tai vamma, joka estänyt tai estää sen työn tekoa, jota on tullut tekemään työantajalle • Toteutuksesta – Jokaisella pelastuslaitoksella käytiin esittelemässä tutkimusta jo työuraryhmille (Pohjois-Savo ja Päijät-Häme) tai koko paikalla olevalle henkilöstölle (Kainuu, Keski-Suomi ja Keski-Uusimaa) – Sähköinen ja paperinen vastauslomake – Suuresta paperilomakkeiden määrästä (65 % vastanneista) johtuen, osaan sähköisessä kyselyssä pakollisina olleisiin kysymyksiin ei ollut joko huomattu tai haluttu vastata, jolloin vastaajajoukko on vaihdellut kysymyksittäin välillä N= 240 – 261. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 12. Kyselytutkimus MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi Nykyisen kalt. tehtävässä (n=258) Nyk. työnantajalla (n=260) Työura kaikkiaan (n=260) Ka 12,9 12,3 18,1 Md 10 9 17 Mo 1 9 30 Sd 10,2 9,8 11,1 Min 0 0 0 Max 40 40 43 Jaksan työssäni x-vuotiaaksi Ka 56,7 Md 55 Mo 55 Sd. 6,4 Min. 30 Max. 70
 • 13. Ammatillinen toimijuus ja työurat -jaksamisikä 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi Sosiokulttuuriset olosuhteet ja sosiodemografiset tekijät Sukupuoli (-,288**; ,000) Ikä (,285**; ,000) Ammattiasema (-,197**; ,003) Kiinnostus poht. (,194**; ,002) Keskustellut vaiht.ehd. (,190**; ,002) Työssäoloaika Nyk.teht.olo (,175**; ,005) Nyk.ta:lla olo (,190**; ,002) Oman alan työkok. (,277**; ,000) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 14. Ammatillinen toimijuus ja työurat -sairaus tai vamma 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi Sosiokulttuuriset olosuhteet Osallistuminen työuratilaisuuksiin/ koulutuksiin (,354**; ,000) Uutta oppia hankittu (,198**; ,001) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 15. 0 SP IKÄ VALTARAKENTEET AMMATTIASEMA TYÖSUHTEEN PITUUS TYÖNTEON REUNAEHTOJA MAHD. PÄÄT.TEKOON JA MUUTOK. OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUS SITOUTUMINEN ORG.&AMM. MAHD. EDETÄ URALLA JAKSAMINEN ,134* ,216** ,141* -,181** -,254** -,210** -,232** ,133* ,151* ,326** ,150* ,187** ,223** ,211** ,261** ,237** ,016 MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 • 16. ”Toimijuuden vene vai ajopuu” MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi