Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014

Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014

Työelämän tutkimuspäivät Tampereella 6.11.2014, esitys työryhmässä "työkyvyn tukeminen muuttuvassa työssä".

Työelämän tutkimuspäivät Tampereella 6.11.2014, esitys työryhmässä "työkyvyn tukeminen muuttuvassa työssä".

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tampere, työelämän tutkimuspäivät 6.11.2014

 1. 1. Ammatillinen toimijuus työurien muutoksissa MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 2. 2. Väitöstutkimus ja sen tavoitteet • 1) Tarkastella elämänkulun (life course) ja ammatillisen toimijuuden (professional agency) teoreettisia periaatteita elämäntapahtumissa, käännekohdissa työurilla samalla tunnistaen ja selvittäen työurien pidentämisen mahdollisuuksia • 2) Tunnistaa ja selvittää, mikä merkitys on organisaatiolla yksilön ammatilliseen toimijuuteen ja elämänkulkuun sekä tarkastella ammatillista toimijuutta työorganisaation rajanylityksissä ja rakenteellisissa uudistuksissa • 3) kokeilla ja kehittää osallistavia ja dialogisia ammatillista toimijuutta edistäviä toimintatapoja työuralla mahdollisesti tapahtuvia käännekohtia ajatellen • 4) kehittää teoriaa elämänkulun ja ammatillisen toimijuuden merkityksestä työelämän käännekohdissa. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 3. 3. *Kyselyiden orientaatiotilaisuudet ja kysely *Ensimmäinen artikkeli *Haastattelut *Toinen artikkeli *Interventio-osioon valinta (otanta) *Interventiot *Interventioiden arviointia ja kehittelyä *Haastattelu/kysely/vai kuttavuuden arviointia *Kolmas artikkeli MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 4. 4. Viitekehys • Ammatillinen toimijuus • Elämänkulun toimijuus • Joustavat työurat/urapolut • Työelämän muutos/ liminaalitila/ oppiva organisaatio Ammatillinen toimijuus -joustavia työuria suunniteltaessa työelämän kääntöpisteissä 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi 2. Työyhteisö toimijana 3. Koko organisaatio toimijana Interventiot Sosiokulttuuriset olosuhteet Esim. Fyysiset puitteet Työkulttuuri Valtasuhteet Materiaaliset ehdot Puhetavat... 1. Työntekijä/ ammatillinen toimija • Vaikuttaa • Tekee valintoja • Ottaa kantaa *työhön/työntekoon *ammatilliseen identiteettiin Interventiot MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 5. 5. Ammatillinen toimijuus • PROAGENT –hankkeessa ammatillista toimijuutta on määritelty mm. – Se tulee julki ja sitä harjoitetaan, kun ammatillinen subjekti/työntekijä ja yhteisö esim. käyttävät vaikutusvaltaa, tekevät valintoja ja ottavat kantaa tapoihin, jotka vaikuttavat tapoihin toimia työssä tai ammatilliseen identiteettiin. – Se on läheisesti yhteydessä mm. työntekijän sitoumuksiin, ideoihin, motivaatioon, kiinnostuksiin ja tavoitteisiin. – Työntekijän yksilöllisiä kokemuksia, tietoa ja osaamista kuin myös yksilöllisiä kehittymisresursseja käytetään, kun ammatillinen toimijuus toteutuu. – Työntekijöillä on työhön diskursiivisia, käytännöllisiä ja sisäsyntyisiä suhteita, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja ammatilliseen toimijuuteen. – Ammatillinen toimijuus on yhteydessä sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin olosuhteisiin. Nämä voivat olla joko resursseina tai rajoitteina. – Ammatillista toimijuutta tarvitaan erityisesti kehitettäessä yksilön ja työyhteisön työtä ja esimerkiksi uudelleenarvioidessa ammatti-identiteettiä. (Paloniemi, S.; Eteläpelto, A.; Hökkä, P. & Vähäsantanen, K. 27.-31.8.2014.) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 6. 6. Elämänkulun toimijuus • Elämäkulun toimijuuden käsitteen ”avaajina” mm. Hitlin ja Elder (2007) – eksistentiaalinen (luontainen toimijuus) – Pragmaattinen (kun tavanomaiset toimintatavat eivät riitä) – identiteetin (arjen rutiinit) – ja elämänkulun (suunta, ”normitiekartta” elämälle, murroskohdat, pisteet kiinnostuksena) toimijuus MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 7. 7. Urapolut, muutos jne. • Urapolut – Puhe työurista • Muutos – Liminaalitila • Oppiva organisaatio MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 8. 8. Tutkimusongelmat • Mitkä taustatekijät, yhteisön/työpaikan/organisaation sosiokulttuuriset tekijät sekä ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset ovat yhteydessä henkilön jaksamisikään nykyisessä työssään? a) sosiokulttuuriset ja –demografiset kontekstit (esim. sukupuoli, ikä, koulutusaste, ammattipositiot, valta/vastuu, palvelussuhteen laatu, valtarakenteet, työn materiaaliset ja sosiaaliset artefaktit, muut yksilölliset ominaisuudet b) Ammatillisen toimijuuden kokemukset ja tuntemukset sekä käsitys itsestä ammatillisena toimijana (esim. ammatillinen identiteetti, osaaminen, työhistoria ja –kokemus, omat ammatilliset tavoitteet, ammatillinen positio) c) Pelastusalalla oleva joustavien työurien puhe ja teot (esim. uudelleen koulutus, kiinnostukset, osallistumiset erilaisiin työuran pohtimisen tilaisuuksiin) • Mitkä joustavien työurien ajatukset/suunnitelmat ovat yhteydessä ammatillisen toimijuuden tuntemuksiin? – (Esim. sairaus/vamma tai muu seikka, joka estää tai on estänyt sen työn tekemistä, mihin henkilö on tullut työyhteisöön) • Lisäkysymykset haastatteluja varten MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 9. 9. Kyselytutkimus • Kyselynä Jyväskylän yliopiston PROAGENT-hankkeessa kehitetty ”Vaikutusmahdollisuudet työssä” –kysely • Toteutus maalis-heinäkuu 2013 • Kyselyn rakenne – taustatiedot (esim. sukupuoli, ikä, tutkinto, työantaja, esimiestehtävissä toimiminen, työuran pituus), – vaikuttamismahdollisuudet työssä ja työyhteisössä (esim. työn itsenäisyys, kuulluksi tuleminen, osallistuminen päätöksentekoon), – osallisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (esim. tasavertaisuuden tuntemus, myönteinen ilmapiiri, toisten tukeminen), – työssä oppiminen (esim. osaamisen jakaminen, työskentelytapojen kehittäminen, uuden oppiminen työssä), – ammatilliset tavoitteet (esim. työn mielekkyys ja arvostaminen, uran edistäminen, sitoutuminen työhön), MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 10. 10. Kyselytutkimus • Kyselyn rakenne – vaikuttaminen työssä ts. missä määrin vastaaja kokee voivansa vaikuttaa asioihin (esim. työajat, työskentelytavat, päätöksentekoon osallistuminen), – vaikuttamisen ilmeneminen ts. kuinka usein vastaaja on esim. ottanut kantaa työyhteisön asioihin, tehnyt ehdotuksia, kehittänyt työtään, työhön vaikuttavat tekijät (esim. tilat, oma osaaminen, valtarakenteet), – joustavat työurasuunnitelmat (esim. jaksamisikä tässä työssä, osallistuminen tilaisuuteen tai vastaavaan, jossa ohjattu miettimään vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia, muun koulutuksen hankkiminen, vastaajalla on sairaus/vamma tai muu syy, joka estää tai on estänyt työskentelemästä siinä työssä, johon on tullut). • Lisäksi mahdollisuus kommenteille. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 11. 11. Kyselytutkimus • Vastaajat – Päätoimisia vakinaisia ja määräaikaisia (pois lukien sopimuspalokuntien henkilöstö) pelastuslaitosten työntekijöitä, N=261 – Viiden pelastuslaitoksen alueella Keski-Uusimaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Kainuu – Keski-ikä 41,4 vuotta, naisia 7,7 % vastaajista – Esimiestehtäviä (N=88), vastuutehtäviä=93) – Vakituisia 88,5 % vastaajista – 34,1 % jokin sairaus tai vamma, joka estänyt tai estää sen työn tekoa, jota on tullut tekemään työantajalle • Toteutuksesta – Jokaisella pelastuslaitoksella käytiin esittelemässä tutkimusta jo työuraryhmille (Pohjois-Savo ja Päijät-Häme) tai koko paikalla olevalle henkilöstölle (Kainuu, Keski-Suomi ja Keski-Uusimaa) – Sähköinen ja paperinen vastauslomake – Suuresta paperilomakkeiden määrästä (65 % vastanneista) johtuen, osaan sähköisessä kyselyssä pakollisina olleisiin kysymyksiin ei ollut joko huomattu tai haluttu vastata, jolloin vastaajajoukko on vaihdellut kysymyksittäin välillä N= 240 – 261. MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 12. 12. Kyselytutkimus MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi Nykyisen kalt. tehtävässä (n=258) Nyk. työnantajalla (n=260) Työura kaikkiaan (n=260) Ka 12,9 12,3 18,1 Md 10 9 17 Mo 1 9 30 Sd 10,2 9,8 11,1 Min 0 0 0 Max 40 40 43 Jaksan työssäni x-vuotiaaksi Ka 56,7 Md 55 Mo 55 Sd. 6,4 Min. 30 Max. 70
 13. 13. Ammatillinen toimijuus ja työurat -jaksamisikä 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi Sosiokulttuuriset olosuhteet ja sosiodemografiset tekijät Sukupuoli (-,288**; ,000) Ikä (,285**; ,000) Ammattiasema (-,197**; ,003) Kiinnostus poht. (,194**; ,002) Keskustellut vaiht.ehd. (,190**; ,002) Työssäoloaika Nyk.teht.olo (,175**; ,005) Nyk.ta:lla olo (,190**; ,002) Oman alan työkok. (,277**; ,000) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 14. 14. Ammatillinen toimijuus ja työurat -sairaus tai vamma 10/2014 Murros/ kääntöpiste tutkijanamaarit.blogspot.fi Sosiokulttuuriset olosuhteet Osallistuminen työuratilaisuuksiin/ koulutuksiin (,354**; ,000) Uutta oppia hankittu (,198**; ,001) MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 15. 15. 0 SP IKÄ VALTARAKENTEET AMMATTIASEMA TYÖSUHTEEN PITUUS TYÖNTEON REUNAEHTOJA MAHD. PÄÄT.TEKOON JA MUUTOK. OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUS SITOUTUMINEN ORG.&AMM. MAHD. EDETÄ URALLA JAKSAMINEN ,134* ,216** ,141* -,181** -,254** -,210** -,232** ,133* ,151* ,326** ,150* ,187** ,223** ,211** ,261** ,237** ,016 MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 16. 16. ”Toimijuuden vene vai ajopuu” MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi
 17. 17. Kiitos! http://tutkijanamaarit.blogspot.fi MNM11/14/http://tutkijanamaarit.blogspo t.fi

×