Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset

654 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset

 1. 1. Varaslähtö tulevaan 19.9.2012Tulokset tapahtumantyöskentelypisteiltä Korjaamolla
 2. 2. Mitä työstettiin ja miksi?• 19.9.2012 Varaslähtö tulevaan –tapahtuma konkretisoi ja motivoi toiminnaksi Sitran, Maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2011 käynnistämän Maaseutu Suomi- strategiassa -prosessin tuloksia - uusia ajattelun, yhteistyön ja tekemisen tapoja sekä kannustusmalleja kestävän kasvun vauhdittamiseksi.• Tapahtumassa työskenneltiin kymmenen aiheen ympärillä. Kukin työskentelypiste lähti liikkeelle Sitran yhdessä eri kumppanien kanssa toteuttamista kokeiluista.• Työskentely- ja kokeiluaiheet olivat: Avoin innovaatioympäristö, Maaseutu Hub, Aluelämpö-lähienergiaratkaisu, Kierrätysmaatalous, Kokeilukulttuuri, Uudet maaseutuosakkuudet, Palveluintegraattoritoiminta, Sparraava neuvonta, Kannustava hallinto, Kokeiluraha. Työskentelypisteillä keskusteltiin ja arvioitiin kunkin aiheen tärkeyttä kestävän kasvun vauhdittamisen kannalta, tunnistettiin esteitä toiminnan valtavirtaistamisen osalta ja listattiin portinvartijatahoja sekä muotoiltiin ratkaisuja siihen, miten toimintatapoja saadaan levitettyä. Lisäksi osallistujia haastettiin vastaamaan myös yksilötasolla siihen, miten kutakin asiaa itse kukin voi omalta osaltaan viedä eteenpäin.• Työskentelyn tulosten perusteella Sitra päättää mahdollisista jatkokokeiluista Kokeilujen maaseutu -hankkeen puitteissa. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 2 © Sitra
 3. 3. Avoin innovaatioympäristö Työskentelypiste nro 1• Yritysten palvelujen kehitys ja ylipäätään sosiaalisen median hyödyntäminen yhteiskehittelyssä koettiin todella tärkeäksi. - syntyy uudenlaista verkostoitumista Lue lisää - syntyy uusia ideoita, innovaatioita, uutta toimintaa kokeilun - kuluttajapalautetta on helpompi saada tuloksista! - syntyy uusia yritysryhmiä• Haasteet liittyvät asenteisiin sekä yrityskulttuuriin. Esim. yrittäjien on hankala lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Heiltä puuttuu usein myös osaamista sosiaalisen median hyödyntämisen keinoista ja tietoa siitä, miten ja ketkä muut jo käyttävät yhteisöllisiä medioita. Organisaatioissa ei kannusteta tai jopa kielletään sosiaalisen median käyttö.• Portinvartijoita ovat yrittäjät, asiantuntijaorganisaatiot sekä organisaatioiden some- osaajat, kuluttajat ja kansalaiset eli kysynnän ääni.• Yhteisöllisen median hyödyntämistä tulisi viedä eteenpäin laajassa yhteistyössä (yrittäjät, kehittäjät, julk. sektori, tutkijat, virkamiehet, kuluttajat jne.)  Menestystarinat ja hyvät käytännöt esille! Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 3 © Sitra
 4. 4. Maaseutu Hub Työskentelypiste nro 2• Hubit ovat kokeilukulttuurin keitaita: Tarvitaan avoimia ympäristöjä, jotta kokeilut ovat mahdollisia. Hubeissa saa ja voi tehdä toisin. Ne ovat ajatusten ja unelmien avaamisen paikkoja ja yhteisöjä. Lue lisää• Hubit kasvattavat käytössä olevia resursseja jakamalla: kokeilun materiaalisten resurssien, tietopääoman, osaamisen, tuloksista! sosiaalisen pääoman ja verkostojen jakaminen.• Mukaan työhön tarvitaan yrityksiä, yhteisöjä, Leader-ryhmiä, kuntia virkamiehiä ja järjestöjä. Ennen kaikkea mukaan tarvitaan fasilitointitaitoisia ihmisiä, jotka pystyvät yhdistämään ihmisiä yli siilojen.• Ideaa jatkettiin: kokeiluja ja hubeja jo tehneet voisivat jakaa verkossa tietoa ja materiaaleja sekä järjestää koulutusta siitä, miten polkaista oma hubi käyntiin.  Hub-aiheiset kokeilut yhdelle foorumille, josta löytäisi kokemuksia hubeista, saisi oppia ja kehittää omia ajatuksia. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 4 © Sitra
 5. 5. Aluelämpö-lähienergiaratkaisu Työskentelypiste nro 3• Alueellisten energiaratkaisujen edistämiseksi tulisi koota yhteinen alusta (platform), josta löytyy toimintamalleja ja yleiset sopimuspohjat sekä kokoaa yhteen kokemuksia, tutkimusta ja aiheesta kiinnostuneita ihmisiä.• Paikallisten prosessien helpottamiseksi tarvittaisiin muutamasta erilaisesta toimintamallista valmiit konseptit ja standardiratkaisut mukaan lukien sopimuspohjat jne. Niiden avulla toimijoiden toistuvaa selvittelytarvetta ja konsulttiriippuvuutta voitaisiin keventää.• Hankkeet tarvitsevat heti alusta oman puolueettoman projektipäällikön, joka pitää kaikki langat käsissä, huolehtii tiedottamisesta Lue lisää medialle ja antaa omat yhteystietonsa kaikkien käyttöön. Projektinjohtajan rooli on vastata hankkeen viemisestä läpi sovitussa kokeilusta! aikataulussa ja mallin mukaisesti samalla hoitaen sekä sisäistä että ulkoista viestintää.• Investoinnin paikallisen hyväksyttävyyden parantamiseksi viestintä olisi tärkeää hoitaa alueella mahdollisimman asukaslähtöisenä, vuorovaikutteisena, jatkuvana ja monikanavaisena prosessina.• Viestintää ja keskustelua alueellisten ratkaisujen hyödyistä tarvitaan myös kansallisella tasolla. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 5 © Sitra
 6. 6. Kierrätysmaatalous Työskentelypiste nro 4• Kierrätysmaatalous mahdollistaa öljyriippumattoman maatalouden. Hyödyntämällä öljykasveja, lantaa, kasvijätteitä, järviruokoa, poistokalastusta ja vaikkapa leviä, voidaan irtaantua öljynkäytöstä polttoaineiden ja energian käytössä. Alueellisella yhteistoiminnalla energian ja polttoaineiden tuotanto ja kulutus voidaan toteuttaa mahdollisimman suurella omavaraisuusasteella.• Haasteena on, että kierrätysmaatalous on käsitteenä määrittelemätön ja tuntematon. Kierrätysmaatalous tarvitsee viestintää. Meneillään oleva kokeilu voi auttaa siinä.• Mukaan tarvitaan hallinto, käyttäjäyrittäjiä, kokonaisvaltaista neuvontaa ja tutkimusta. Kierrätysmaatalous tulee saada myös mukaan koulutukseen.• Miten viedään eteenpäin? Tarvitaan viestintää, hyvät käytännöt kaikkien nähtäville, kierrätysravinteet isompaan rooliin uudessa Lue lisää ympäristökorvausjärjestelmässä, ajatukset mukaan kokeilusta! maatalouspolitiikan 2014-2020 valmisteluun. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 6 © Sitra
 7. 7. Kokeilukulttuuri Työskentelypiste nro 5• Kokeilukulttuuri on tärkeässä roolissa kestävän kasvun luomisessa. Käytännön tekoihin kannustavan kokeilukehittämisen valtteina pidettiin nopeutta, asiakaslähtöisyyttä ja uuden luomista sekä ketteryyttä, riskien hallintaa ja validointia. - Tällä hetkellä kokeilu (idean konkreettinen validointi) on yksi heikoimpia lenkkejä uusien käytäntöjen syntymisessä.• Haasteina ovat rakenteiden joustamattomuus sekä käytössä olevat rahoitusinstrumentit, jotka eivät anna mahdollisuutta ja varaa epäonnistumisille. Lisäksi kokeilukehittämistä pidetään vielä outona eikä siihen liittyvää asennetta (mindset) ymmärretä. Lue lisää kokeilu-• Kokeilukulttuuri tulee saada mukaan myös kulttuurista tutkimukseen: kokeiluilla tutkimustieto käytännön ja katso tasolle. video! Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 7 © Sitra
 8. 8. Uudet maaseutuosakkuudet Työskentelypiste nro 6• Uudet maaseutuosakkuudet mahdollistavat tulonjaon kohdistumisen aiempaa paremmin: välikädet pois ja mahdollisuudet maaseudulle. Ruuan arvostus nousee konkreettisen tekemisen kautta ja ruokaketju muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Oleellista maaseudun ja kaupungin suhteen muutos.• Haasteena on sirpaloituminen: miten tekijät ja ideat saadaan saman buumin alle. Tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Lue lisää Pop-up• Ratkaisuna nähtiin verkostoituminen ja sosiaalinen media toripäivä - sekä toiminnan laajentaminen uusiin palvelukokonaisuuksiin kokeilun ja uusien yhteistyöyrittäjien mukaan ottamiseen. Tarvitaan tuloksista! tekijöitä jotka luovat toimintaedellytyksiä.• Mukaan tarvitaan: Tuottajia, maanomistajia, Lue lisää yrittäjiä, Leader-toimintaryhmiä, MTK, MMM, TEM, Pellervo. Peltodiili - kokeilun tuloksista!• Tilausta on! Kysyntä kasvaa ja uudenlaisia toimijoita on paljon. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 8 © Sitra
 9. 9. Palveluintegraattoritoiminta Työskentelypiste nro 7• Yritysten välinen yhteistyö voi luoda uutta markkinaa tai mahdollistaa kokonaan uuden liiketoiminnan. Palveluintegraattori mahdollistaa asiakastarpeiden paremman huomioimisen. Yksittäinen yritys on helpommin tuoteorientoitunut ja keskittyy yksittäisten palvelujen tuottamiseen.• Keskeistä palveluintegraattoritoiminnalle on markkinaymmärrys: Pitää tuntea asiakkaiden tarpeet, kehitystrendit ja kilpailijat. Integraattorilla tulee olla b2b- ja organisointitaitoja, pitkää pinnaa, innostusta ja sitoutumista. - Verkostoa tulee kasvattaa hitaasti. Palvelukokonaisuus on ekosysteemi, joka elää ja muuttuu. Yrityksiä voi jäädä pois tai tulla lisää ajan kanssa. Oleellista on huolehtia laadusta, yhteisistä pelisäännöistä ja näkemyksistä. - Integraattoritoiminta voi olla monitasoista esim. alue- tai maakohtaisia sekä kansainvälisiä.• Palveluintegraattoritoiminnan edistämiseen tarvitaan - toimijoita, jotka osaavat/tuntevat sekä kysynnän että tuotannon Lue lisää - yhteistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä. kokeilusta! - OSKEt ja isot matkailunedistämishankkeet/-toimijat mukaan yhteistyöhön. - yrittämisen integraattorikulttuuria opetukseen eri oppilaitoksissa. - Yrittäjien verkottumista jo olemassa oleviin verkostoihin, markkinointiorganisaatioihin sekä sähköisiin ratkaisuun. - strarttirahaa integraattoritoiminnan buustaamiseen. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 9 © Sitra
 10. 10. Kannustava hallinto Työskentelypiste nro 8• Tärkeää hallinnollisen tehostumisen, sujuvuuden, elinvoimaisuuden vahvistumisen ja mahdollistamisen kannalta. Tehostaa ajankäyttöä ja muita resursseja. Yhdenmukaistaa ja kannustaa yrittämään.• Mukaan yhteistyöhön pitäisi saada ministeriöt ja päättäjät, mutta myös tietohallintojen vastuuhenkilöt ja neuvontajärjestöt, hallinto ja kansalaiset. Lisäksi tarvitaan uudenlaisia tietotekniikan toimijoita, joilla on osaamista ja ketteriä menetelmiä.• Tarkasteluun otettava koko prosessi. Tarvitaan enemmän yhteistyötä yli perinteisten toimintarajojen.  Suomesta sähköisen asioinnin mallimaa – sujuva, nykyaikainen, ihmismyönteinen, tasapuolinen, ideoita pulppuava maa, jossa hallinto edistää asioita Lue lisää ja ihmisellä on omistajuutta omassa asiassaan ja kokeilusta! rajoittamisen sijaan tehdään asioita. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 10 © Sitra
 11. 11. Sparraava neuvonta Työskentelypiste nro 9• Uutta ja innovatiivista vihreän talouden liiketoimintaa käynnistävät ja harjoittavat toimijat tarvitsevat kasvun vauhdittamiseen sparraavaa neuvontaa. Se on toimintatapa, jossa oleellista on verkottaminen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Välttämättä ei tarvita lisäresursseja tai rahaa.• Sparraava neuvonta on - ihmistä ja liiketoimintaa / yksilöllisiä tarpeita ymmärtävää - haastamista vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen Lue lisää kokeilun ja paikkaamiseen tuloksista! - kuuntelemista ja verkottamista - haasteiden ja ratkaisuehdotusten tuomista esille• Sparraava neuvonta mahdollistaa yritysidealle nopeamman startin ja kasvun. Olennaista on yrittäjän kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen.• Tärkeässä roolissa uuden toimintamallin käyttöön ottamisessa ovat kaikki yritys- ja neuvontapalvelut kuten esim. ProAgria, ELYt, tilitoimistot, ohjelmistoyrittäjät ja muotoilutoimistot. Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 11 © Sitra
 12. 12. Kokeiluraha Työskentelypiste nro 10• Kokeiluraha on tärkeä kasvun vauhdittamiseksi ja uusien ideoiden viemiseksi käytäntöön. Oleellista on rahoitusmuodon ketteryys ja joustavuus. Kokeiluraha on nyky-yhteiskunnan Pop-up solution työllistymiseen ja yritysten kasvuun.• Kokeiluraha kannustaa tarttumaan toimeen. Se mahdollistaa riskin ottamisen, liikkeelle lähtemisen kevyesti testaamalla, kannustaa uuden luomiseen ja yrittämiseen ylipäätään sekä omien voimavarojen löytämiseen.• Kokeilurahaa ja kokeilukehittämistä tulisi viedä eteenpäin ministeriöissä (MMM, TEM, YM), uusissa EU-ohjelmassa, Lue lisää ELYissä, Tekesissä, Leader-toimintaryhmissä sekä bisneskouluissa. kokeilun tuloksista!• Kokeiluraha seuraavaan Manner-Suomen maaseutuohjelmaan.• Kokeiluraha-instrumentin jatkokehittämiseksi ehdotettiin Sitran, MMM:n ja TEMin yhteisen työpajan järjestämistä.• Huom! Kokeiluraha ei saa olla vain yrityksille suunnattua, sen tulisi palvella myös valtakunnan tason kokeiluja, myöntämiseen ihmisläheisiä ja paikallisia toimijoita, ketterä mekanismi, pienen ja nopean rahan lisäksi asiantuntijuutta/sparrausta kokeilukehittämiseen, kokeilun pitää saada tehdä tulosta, kokeilurahalla pitää voida hyödyntää esim. Aalto-yliopiston tms. palveluja.• Idea: Mobile Monday  Kokeilukeskiviikko Sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutu 4.10.2012 12 © Sitra

×